ဴမန္မာစစ္အစိုးရအား ဴပစ္ဒဏ္ခဵမႀတ္ဴခင္းအေပၞ သေဘာထားအဴမင္ ကၾဲဴပား

2006-06-22
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ႎုိင္ငံေရးအေဴပာင္းအလဲ ေတၾဴဖစ္ေပၞေစဖုိႛ ႎုိင္ငံတကာက ပိတ္ဆုိႛ အေရးယူမႁနည္းလမ္းေတၾ ကဵင့္သုံးတဲ့အေပၞ ေထာက္ခံသူေတၾရႀိသလုိ၊ ဒီပိတ္ဆုိႛအေရးယူမႁေတၾဟာ အလုပ္မဴဖစ္ႎုိင္ဘူးလုိႛ ယူဆသူေတၾလည္းရႀိပၝတယ္။ ဝၝရႀင္တန္႓မိႂႚေတာ္မႀာကဵင္းပခဲ့တဲ့ ေဆၾးေႎၾးပဲၾတခုမႀာေတာ့ Human Rights Watch အဖဲၾႚ႒ကီးရဲ့ အ႒ကီးအကဲ မစၤတာ မာလင္ေနာ့စကီးက ပိတ္ဆုိႛအေရးယူမႁေတၾ ထိေရာက္ဖိုႛ အားလုံး ပၝဝင္ေထာက္ခံဖိုႛ လုိတယ္လုိႛ ေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ဖိႎႀိပ္တဲ့ စစ္အစုိးရကုိ ဆန္ႛကဵင္တဲ့ ပိတ္ဆုိႛအေရးယူမႁေတၾကုိ ဴမန္မာဴပည္က ႎုိင္ငံေရးအေဴပာင္းအလဲဴဖစ္ေပၞဖုိႛနည္းလမ္းတရပ္ အေနနဲႛ ကဵင့္သုံးလဵက္ရႀိေနေဳကာင္းနဲႛ ဒီ ပိတ္ဆုိႛအေရးယူမႁေတၾ ပုိမုိ ထိေရာက္ဖုိႛဆုိရင္ေတာ့ ႎုိင္ငံတကာနဲႛ ဘက္ေပၝင္းစုံကေန အားေပးေထာက္ခံမႁေတၾ လိုအပ္ေဳကာင္း Human Right Watch အဖဲၾႚ႒ကီးရဲ့ အ႒ကီးအကဲ မစၤတာ မာလင္ေနာ့စကီးက ဝၝရႀင္တန္မႀာ ကဵင္းပတဲ့ ေဆၾးေႎၾးပဲၾတခုမႀာေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္။

အခုလုိ နအဖစစ္အစုိးရကုိ ပိတ္ဆုိႛ အေရးယူမႁေတၾလုပ္တာကုိ အေနာက္တုိင္း ဥေရာပႎုိင္ငံေတၾက ပၝဝင္ေထာက္ခံေနသလုိ၊ အာရႀႎုိင္ငံေတၾအေနနဲႛလည္း လုိက္ပၝလုပ္ေဆာင္ဖိုႛ လုိအပ္ေနေသးေဳကာင္း မစၤတာ မာလင္ေနာ့စကီးက ေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္။

အေမရိကန္ႎုိင္ငံ ဝၝရႀင္တန္႓မိႂႚေတာ္မႀာ ႎုိင္ငံတကာ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးအသင္းကေန ကဵင္းပတဲ့ ေဆၾးေႎၾးပဲၾမႀာ အခုလုိေဴပာဆုိခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီေဆၾးေႎၾးပဲၾမႀာ ဒီအဖဲၾႚအစည္းရဲ့ အမဵိႂးသား ႎုိင္ငံဴခားကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ေကာင္စီရဲ့ အ႒ကီးအကဲ မစၤတာ ဘီလ္ ႟ုိင့္ခဵ္ကေတာ့ Sanction ေခၞ ပိတ္ဆုိႛအေရးယူမႁေတၾဟာ အလုပ္ဴဖစ္ခဲတယ္လုိႛ ေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္။

မစၤတာ ဘီလ္ ႟ုိင့္ခဵ္။ ။ တကယ္တမ္း ဒီပိတ္ဆုိႛမႁေတၾေဳကာင့္ ရတဲ့ရလဒ္ေတၾဟာ ႎုိင္ငံဴခားတုိင္းဴပည္တခဵိႂႚမႀာ အေမရိကန္ ဆန္ႛကဵင္ေရးေတၾတုိးလာတာရယ္၊ ကုန္ပစၤည္တင္ပုိႛႎုိင္တဲ့ ေစဵးကၾက္ေတၾ အကန္ႛအသတ္ ဴဖစ္တာရယ္အဴပင္ အေမရိကန္ထုတ္ လယ္ယာပစၤည္းေတၾနဲႛ စက္မႁထၾက္ကုန္ေတၾ တင္ပုိႛေရာင္းခဵေရးမႀာ ထိခုိက္မႁေတၾရႀိေဳကာင္းနဲႛ၊ ဒီပိတ္ဆုိႛမႁေတၾေဳကာင့္ သာမန္ဴပည္သူေတၾကုိ ထိခုိက္ေစ႓ပီးေတာ့ အေမရိကန္ကုိ ပုိမုိ စိတ္နာမုန္းတီးေစ႓ပီး၊ ဒီလူေတၾဟာ အဲဒီ အာဏာရႀင္ေတၾကုိ ပုိမုိေထာက္ခံတာေတၾ ဴဖစ္ေစတယ္။

ဘီလ္ ႟ုိင့္ခဵ္က ကဵႃးဘား ကိစၤကုိ ဥပမာေပး႓ပီး ဆက္လက္ေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္။ ကဵႃးဘားကုိ အေမရိကန္ စီးပၾားေရး ပိတ္ဆုိႛထားတဲ့အတၾက္ ကတ္စထ႟ုိအေနနဲႛ အာဏာ ဆက္လက္ထိန္းခဵႂပ္ထားဖုိႛ အခၾင့္အလမ္းေတၾဴဖစ္ေဳကာင္းနဲႛ ကတ္စထ႟ုိ အစုိးရဟာ သူတုိႛရဲ့စီးပၾားေရး မေအာင္ဴမင္မႁအတၾက္ အေမရိကန္အစုိးရကုိလၿဲခဵဖုိႛ ဴဖစ္လာေစတယ္လုိႛ မစၤတာရစ္ခဵတ္ဆင္က ေဴပာဆုိပၝတယ္။

ဒၝေပမယ့္ မစၤတာ မာလင္ေနာ့စကီးက ေဴပာဆုိရာမႀာေတာ့ ေတာင္အာဖရိက အသားအေရာင္ ခဲၾဴခားဆက္ဆံတဲ့ လူဴဖႃအစုိးရကုိ ဆန္ႛကဵင္ရာမႀာ ႎုိင္ငံတကာ ပိတ္ဆုိႛအေရးယူမႁေတၾဟာ ေအာင္ဴမင္မႁရႀိခဲ့ေဳကာင္း မစၤတာ မာလင္ေနာ့စကီးက ေထာက္ဴပေဴပာဆုိခ့ဲပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ အဴခားလူသိနည္းေသးတဲ့ ေအာင္ဴမင္မႁေတၾကုိလည္း ေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္။

မစၤတာ မာလင္ေနာ့စကီး။ ။ အေမရိကန္ဦးေဆာင္႓ပီး အားလုံးပူးေပၝင္းပၝဝင္တဲ့ ဘက္စုံ ပိတ္ဆုိႛအေရးယူမႁေတၾေဳကာင့္ လၾန္ခဲ့တဲ့ အႎႀစ္၂၀ေလာက္က အာဂဵင္းတီးနားမႀာ အာရႀင္းအစုိးဴပႂတ္ကဵခဲ့သလုိ ေဟတီက အာဏာရႀင္အစုိးရလဲ ဴပႂတ္ကဵခဲ့ပၝတယ္။ မဳကာေသးမီကမႀပဲ အာဖရိကတုိက္က ႎႀစ္ႎုိင္ငံဴဖစ္တဲ့ ကင္ညာနဲႛ မာလာဝီ ႎုိင္ငံေတၾမႀာ ဒီပိတ္ဆုိႛအေရးယူမႁေတၾရဲ့ ပ့ံပုိးမႁေတၾေဳကာင့္ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾကုိ လၿတ္ေပးခဲ့ရ႓ပီး ပၝတီစုံ ဒီမုိကေရစီ ေ႟ၾးေကာက္ပဲၾေတၾ ဴဖစ္ေပၞလာခဲ့တယ္။

သူက ဆက္လက္ေဴပာဆုိရာမႀာေတာ့ အခုလို ႎုိင္ငံတကာဖိအားေတၾေဳကာင့္ ေနာင္လာမယ့္ ႎႀစ္အနည္းငယ္အတၾင္း ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ႎုိင္ငံေရး အေဴပာင္းအလဲေတၾ ဴဖစ္ေပၞလာတာကုိ ေတၾႚရဴမင္ရလိမ့္မယ္လိုႛ သူႛအေနနဲႛ ယုံဳကည္ေနေဳကာင္း Human Rights Watch အဖဲၾႚ႒ကီးရဲ့ ညၿန္ဳကားေရးမႀႃး မစၤတာ မာလင္ေနာ့စကီးက ေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔