ကခဵင္ဴပည္နယ္တၾင္ မူးယစ္ေဆးဝၝးသံုးစၾဲမႁ တေနႛတဴခား တိုးတက္မဵားဴပား

2007-12-15
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

gold_mine_drug_200px.jpg
ဘိန္း႟ႀႃေနေသာ ေ႟ၿတၾင္း အလုပ္သမား။ ေ႟ၿတၾင္းေဒသမဵားတၾင္ မူးယစ္ေဆးဝၝး သံုးစၾဲသူ မဵားဴပားလာဴခင္း၊ တိုင္းရင္းသူ ဴပည့္တန္ဆာ တိုးပၾားလာဴခင္း၊ ေအ့ဒ္စ္ေရာဂၝဴဖစ္ပၾားသူႎႀင့္ အိပ္ခဵ္အိုင္ဗီပိုး ရႀိသူ အေရအတၾက္ မဵားလာဴခင္းတိုႛေဳကာင့္ လူထုမႀာ ဆံုးး႟ႁံးနစ္နာမႁမဵား ဳကံႂေတၾႚေနရသည္။ (Photo: Courtesy of Kachin Development Networking Group-KDNG) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ဴမန္မာႎိုင္ငံ ေဴမာက္ပိုင္း ကခဵင္ဴပည္နယ္မႀာ ဴမစ္႒ကီးနား႓မိႂႚေပၞမႀာသာမက ဝိုင္းေမာ္႓မိႂႚနယ္အတၾင္းက ေကဵးရၾာေတၾ အထိပၝ မူးယစ္ေဆးဝၝးသံုးစၾဲသူေတၾ တဴဖည္းဴဖည္း မဵားဴပားလာတယ္လိုႚ ေဒသခံေတၾက ေဴပာပၝတယ္။ အဲဒီလိုမဵားဴပား လာရတဲ့ အေဳကာင္းကေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ေတၾက ထိေရာက္တဲ့ ႎႀိမ္နင္းမႁေတၾ မလုပ္တာေဳကာင့္လိုႛ ေဒသခံ တေယာက္ကေဴပာပၝတယ္။ ဴမစ္႒ကီးနား႓မိႂႚေပၞမႀာ မူးယစ္ေဆးဝၝးသံုးစၾဲတာေဳကာင့္ ေသဆံုးသူလူငယ္ေတၾ မဵားလာတယ္လိုႚလည္း သိရပၝတယ္။

ကခဵင္ဴပည္နယ္မႀာ မူးယစ္ေဆးဝၝး ေရာငး္ဝယ္သံုးစၾဲေနဳကတာ ဴမစ္႒ကီးနား႓မိႂႚေပၞေတၾမႀာ သာမက ဝိုင္းေမာ္႓မိႂႚနယ္ ဝၝေရႀာင္၊ ခတ္ခဵိႂေကဵးရၾာေတၾမႀာလည္း ေရာင္းဝယ္သံုးစၾဲ ေနဳကတာဴဖစ္ပၝတယ္။ အဲဒီေကဵးရၾာေတၾကေတာ့ ဴမစ္႒ကီးနား႓မိႂႚဖက္ကမ္း အနီးအနားမႀာ ရႀိပၝတယ္။ ဝိုင္းေမာ္႓မိႂႚနယ္ ခတ္ခဵိႂေကဵးရၾာက မူးယစ္ေဆးဝၝးသံုးစၾဲတဲ့ အေဴခအေနနဲႚ ပတ္သက္လိုႚ ေဒသခံတဦးက အခုလုိေဴပာပၝတယ္။

ေဒသခံအမဵိႂးသမီးတဦး။ ။ "ရႁလိုႛရႀိရင္ ၁၀၀၀ဖိုးရတယ္ ၁၅၀၀ ဖိုးရတယ္၊ ၂၀၀၀ဖိုး ရတယ္ ၁၀၀၀ဖိုး အနဲဆံုးေပၝ့၊ ေရာင္းတဲ့ေနရာက ရဲစခန္းနားမႀာက တအိမ္၊ အဲဒီ အထက္ပိုင္းမႀာက ေလးငၝးအိမ္ေလာက္ေတာ့ ရႀိမယ္၊ အလယ္ပိုင္းမႀာက ဘယ္ေလာက္လဲေတာ့ မသိဘူး၊ ဴမစ္႒ကီးနား တကၠသုိလ္ေကဵာင္းသားေတၾကေတာ့ အလယ္ပိုင္းမႀာ လာရႀႃတယ္၊ အလယ္ပိုင္းမႀာေတၾ ေအာက္ပိုင္းမႀာေတၾ လာရႀႃတယ္။"

မူးယစ္ေဆးဝၝးေရာင္းတဲ့ အိမ္ေတၾက ဒီေလာက္မဵားဴပားေနတာ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ေတၾက ဖမ္းဆီးအေရးယူတာ ေတၾမလုပ္ဘူးလားလိုႚ ဆက္လက္ေမးဴမန္း ရာမႀာေတာ့ အဲဒီ အမဵိႂးသမီးက ဆက္လက္ေဴပာဴပပၝတယ္။

ေဒသခံအမဵိႂးသမီးတဦး။ ။ "သူတိုႚက လာဘ္စားလိုႚ ေနမႀာေပၝ့လိုႚ ဒီေလာက္နီးနီး ကပ္ကပ္႒ကီး ဝင္ထၾက္လုပ္ေနတာကို သူတိုႚက မဖမ္းဘူးဆိုေတာ့၊ လူငယ္ေလးေတၾ မရႀိဘူး အပဵိႂေလးေတၾ၊ လူပဵိႂေလးေတၾ မရႀိဘူး အရၾယ္ေရာက္ လာတာနဲႚ အကုန္ယိုးဒယားပိုႚ ကုန္တာ၊ အရၾယ္မေရာက္တဲ့ ဟာေတၾေတာင္မႀ တခဵိႂႚဆိုရင္ အရၾယ္ေတာင္မေရာက္ေသးဘူး ဖိုးရႀႃေနလိုႚ မိဘေတၾ စိတ္ညစ္ေနရတယ္။"

ဝိုင္းေမာ္႓မိႂႚနယ္ ခတ္ခဵိႂေကဵးရၾာမႀာ အသံုးဴပႂေနတဲ့ မူးယစ္ေဆးဝၝးေတၾဟာ တရုတ္ဴမန္မာ နယ္စပ္ လိုင္ဇာ႓မိႂႚဖက္ကေန ဝင္ေရာက္လာတာ ဴဖစ္တယ္လိုႚလည္း သူကေဴပာပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ ဝိုင္းေမာ္႓မိႂႚနယ္နဲႚ ဆက္စပ္ေနတဲ့ ဴမစ္႒ကီးနား႓မိႂႚေပၞက ရပ္ကၾက္ေတၾမႀာလည္း မူးယစ္ေဆးဝၝးသံုးစၾဲသူေတၾ အခုအခၝ အရင္ကထက္ပို႓ပီးေတာ့ မဵားလာတယ္လိုႚ ကခဵင္လူငယ္ တေယာက္က အခုလိုေဴပာပၝတယ္။

ကခဵင္လူငယ္တဦး။ ။ "ရပ္ကၾက္တိုင္းမႀာ မူးေဆးဝၝးသံုးစၾဲတာကေတာ့ ပို႓ပီးမဵားတယ္၊ ဴမစ္႒ကီးနား႓မိႂႚေပၞက အထူးသဴဖင့္ တပ္ကုန္း၊ ရႀိတာပူ၊ ဒူကေထာင္၊ ဂဵမိုင္ေကာင္၊ ယုဇန၊ ေဴမဴမင့္၊ အဲဒီဟာေတၾက ဝိုင္းေမာ္႓မိႂႚနယ္နဲႛ ဆက္စပ္တယ္ေလ၊ အဲဒီဖက္မႀာ သံုးစၾဲတာေတၾ မဵားပၝတယ္။ ဴမစ္႒ကီးနား႓မိႂႚေပၞမႀာကိုက တအားဆိုးဝၝးေနတာ အခုေလ၊ အခဵႂပ္မႀာေတၾ ေထာင္မႀာေတၾ အကုန္လံုးမူးယစ္ေဆးဝၝးရတယ္၊ အကုန္လံုးရတယ္ ကုိယ္႒ကိႂက္တဲ့ မူးယစ္ေဆးဝၝးရတယ္ ဒၝ အာဏာပိုင္ေတၾ ပတ္သက္လိုႚေပၝ့၊ အာဏာပိုင္ေတၾ မပတ္သက္ရင္ ဘယ္ရမလဲ ေနာက္႓ပီးမႀ ဘိန္းဴဖတ္ေဆးရံုမႀာေတၾလဲ ဴပည့္ေနတာပဲ ဴပန္ထၾက္လိုက္ ဴပန္ရႀႃလိုက္ အကုန္လံုး ဒီမႀာလဲ ဘိန္းဴဖတ္ေဆးရံုမႀာလဲ အကုန္လံုးရတယ္ေလ မူးယစ္ေဆးဝၝး ဘယ္လိုလုပ္ဴပတ္မႀာလဲ ပုိေတာင္မႀ ဆက္ဴဖစ္ေနတယ္၊၊"

အဲဒီ မူးယစ္ေဆးဝၝး ေရာင္းတဲ့သူေတၾကို အဏာပိုင္ေတၾက ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူတာေတၾ မရႀိဘူးလိုႚလည္း ေဴပာပၝတယ္။

ကခဵင္လူငယ္တဦး။ ။ "မူးယစ္ေဆးဝၝးေရာင္းတဲ့သူေတၾကရႀိေနတာပဲ၊ သူတိုႚကို ဖမ္း႓ပီဆိုရင္ ပိုက္ဆံေပးလိုက္ရင္ ဴပန္လၾတ္တယ္၊ ေနာက္တခုက အာဏာပိုင္ေတၾက ဘာေဴပာလဲ ဆိုေတာ့ မင္းတိုႛ ဴပန္ေရာင္းမလား မေရာင္းေတာ့ဘူးလားလိုႛ ေမးတယ္၊ မေရာင္းေတာ့ဘူးဆိုရင္ နဂိုမႀာရႀိေနတဲ့ အမႁေတၾကို ဴပန္စၾပ္စၾဲမယ္၊ ေရာင္းမယ္ဆိုရင္ ပိုက္ဆံေပးပၝ၊ အဲဒီ လိုဆိုေတာ့ မူးယစ္ေဆး ဝၝးသံုးစၾဲတဲ့သူေတၾက ကခဵင္ကၾန္ဴမႃနီတီထဲမႀာ ေနႛတိုင္းေနႛတိုင္းတိုးေနတာ။"

ဒီအေဳကာင္းေတၾနဲႚ ပတ္သက္လိုႚ အာအက္ဖ္ေအက ဴမစ္႒ကီးနား႓မိႂႚနဲႚ ဝိုင္းေမာ္ရဲစခန္းကို ဆက္သၾယ္ခဲ့ေပမဲ့ အဆက္အသၾယ္မရခဲ့ပၝဘူး။ ဴမစ္႒ကီးနား႓မိႂႚေပၞမႀာ မူးယစ္ေဆးဝၝးသံုးစၾဲလိုႚ ေသဆံုး သၾားဳကတဲ့ ကခဵင္လူငယ္ေတၾလည္း တဴဖည္းဴဖည္းမဵားဴပားလာတယ္လိုႚ သူက အခုလိုဆက္လက္ ေဴပာဴပသၾား ပၝတယ္။

ေဒသခံ ကခဵင္လူငယ္။ ။ "အခုဟာက ဒီပံုစံအတိုင္းသၾားမယ္ဆိုရင္ မဵိႂးေတာင္ တံုးသၾားႎိုင္တယ္၊ မဵိႂးတံုးသၾားမယ္ဆိုတာက သူက အင္ဒၝရိုက္ဴဖစ္တာက ေနာက္ဆက္တၾဲေတၾက နံပၝတ္ဖိုးကဵေတာ့ အပ္ကိုင္တယ္၊ အပ္ထိုး႓ပီးဆိုရင္ အိတ္ခဵ္အိုင္ဗၾီ ကူးတာမဵားတာကိုး အဲဒီကေန လိင္ဆက္ဆံမယ္ လိင္ဆက္ဆံတာကေန ဴပန္ကူး ဆင့္ပၾားပဲ အကုန္လံုး၊ သုသာန္မႀာလည္း လူငယ္ေတၾရဲႚ ေဴမပံုေတၾမဵားေနတယ္အခုက၊ ေနာင္နန္းမႀာက တအား႒ကီးတဲ့ သုသာန္အသစ္တခုရႀိတယ္၊ ဒၝေပမဲ့ အဲဒီဟာေတၾက ခဏေလးဴပည့္လာ႓ပီအခု လူငယ္ေတၾပဲ သက္လတ္ပိုင္းပဲ မူးယစ္ေဆးဝၝးကိစၤ အိတ္ခဵ္အိုင္ဗၾီ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ကိစၤေတၾပဲ၊"

ကခဵင္ဴပည္နယ္မႀာ မူးယစ္ေဆးဝၝးေရာင္းဝယ္သူေတၾမဵားလာသလို သံုးစၾဲသူေတၾ မဵားဴပားလာတာဟာ အခုလပိုင္္းေတၾမႀာ ပို႓ပီးေတာ့ သိသာလာတယ္လိုႛလည္း ဴမစ္႒ကီးနား႓မိႂႚက ကခဵင္လူငယ္တေယာက္က အာအက္ေအကို ေဴပာဆိုခဲ့ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔