ဒီဗၾီဘီ႟ုပ္ဴမင္သံဳကားအစီအစဥ္ ေနႛစဥ္ တနာရီ ပံုမႀန္ ထုတ္လၿင့္ေပးေတာ့မည္

2008-01-04
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

tv_family_200px.jpg
႓ဂိႂဟ္တု ႟ုပ္ဴမင္သံဳကားမႀတဆင့္၊ ပၝကစၤတန္ႎိုင္ငံတၾင္ ဴဖစ္ပဵက္ေနေသာ ေနာက္ဆံုး သတင္းမဵားကို ဳကည့္႟ႁေနသည့္ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀ မိသားစုတခု ဴဖစ္ပၝသည္။ ဴမန္မာစစ္အစိုးရသည္ ႎိုင္ငံဴခား သတင္းဌာနမဵားမႀ ထုတ္လၿင့္သည့္ အစီအစဥ္မဵားကို ဴမန္မာလူထု မဳကည့္ႎိုင္ေအာင္ ႓ဂိႂဟ္တုစေလာင္း ႎႀစ္စဥ္ေဳကးမဵားကို ၁၆၇ဆ တိုးဴမၟင့္ဴခင္း ဴဖစ္သည္ဟု ေဴပာဆုိေနဳကပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ေနာ္ေဝအေဴခစုိက္ ဒီဗၾီဘီ အသံလၿင့္ဌာနက ဴမန္မာဴပည္ကုိ ႟ုပ္ဴမင္သံဳကားအစီအစဥ္ေတၾ ေနႛစဥ္ ထုတ္လၿင့္ေပးေတာ့မယ္လုိႛ သိရပၝတယ္၊၊

ဒီဗၾီဘီအသံလၿင့္ဌာနဟာ ဴမန္မာပရိသတ္ေတၾအတၾက္ ႟ုပ္ဴမင္သံဳကားအစီအစဥ္ေတၾကုိ ၂၀၀၅ ခုႎႀစ္ ေမလ (၂၇) ရက္ေနႛကစလုိႛ တပတ္ကုိ တနာရီ ထုတ္လၿင့္ေပးေနခဲ့တာပၝ၊၊ ဇန္နဝၝရီလ (၄)ရက္ ေသာဳကာေနႛ၊ ဒီကေနႛကစလုိႛ ည (၇)နာရီအခဵိန္မႀာ တေနႛကုိ တနာရီ ပံုမႀန္ထုတ္လၿင့္ေပးသၾားေတာ့မႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊ ခုလုိ ေနႛစဥ္ထုတ္လၿင့္သၾားမဲ့ အစီအစဥ္နဲႛ ပတ္သက္လုိႛ ဒီဗၾီဘီအသံလၿင့္ဌာနရဲ့ ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃး ဦးေအးခဵမ္းႎုိင္က RFA ကုိ ခုလုိေဴပာပၝတယ္၊၊

ဴမန္မာဴပည္မႀာ လၾတ္လပ္စၾာ ေဴပာဆိုခၾင့္၊ ေရးသားခၾင့္၊ ထုတ္ေဝခၾင့္၊ ဥပမာ ႟ုပ္ဴမင္သံဳကားဆိုရင္ လၾတ္လပ္စၾာ ႟ိုက္ကူးထုတ္လၿင့္ခၾင့္ေတၾ မရႀိတဲ့အေပၞမႀာ ဒၝေတၾကို အားေပးတယ္ဆိုတဲ့ ရည္႟ၾယ္ခဵက္နဲႛ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ သူက ဆိုပၝတယ္။

အခုေနႛစဥ္ထုတ္လၿင့္မဲ့အစီအစဥ္မႀာ သတင္းနဲႛ လတ္တေလာဴဖစ္ပဵက္ေနတဲ့ မဵက္ေမႀာက္ေရးရာ အေဳကာင္းအရာေတၾနဲႛ ဆုိင္တဲ့ ေတၾႚဆံုေမးဴမန္းခန္းေတၾ၊ သတင္းသံုးသပ္ခဵက္ေတၾ၊ သတင္းေဆၾးေႎၾး ခန္းေတၾ စတဲ့ သတင္းနဲႛဆုိင္တဲ့ကၸအဴပင္ ကဵန္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ အားကစား ကၸ၊ ေတးသီခဵင္း၊ ဟာဒယ႟ၿင္ေဆး၊ ႟ုပ္ရႀင္ဇာတ္လမ္းတုိ စတဲ့ ေဖဵာ္ေဴဖေရးကၸဆုိ႓ပီး ကၸ (၃)ခုခၾဲ႓ပီး ထုတ္လၿင့္ေပးသၾားမယ္လုိႛ ဦးေအးခဵမ္းႎုိင္က ေဴပာပၝတယ္၊၊ ဒီဗၾီဘီက အရင္ကပံုမႀန္ထုတ္လၿင့္ေပးေနတဲ့ ကၸေတၾအဴပင္ ထင္ရႀားတဲ့ ႎုိင္ငံတကာ ႟ုပ္ဴမင္သံဳကားလုိင္းေတၾက ထုတ္လၿင့္ေပးေနတဲ့ ပညာေပးကၸေတၾလည္း ပၝဝင္မယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္၊၊

ဒီအေတာအတၾင္း ဴမန္မာစစ္အစုိးရက ႓ဂိႂလ္တုစေလာင္းဳကည့္႟ႁခ လုိင္စင္ေဳကးကုိ (၆)ေထာင္ကဵပ္ ကေန ကဵပ္(၁)သန္းအထိ တုိးဴမၟင့္လုိက္တာေဳကာင့္ ဒီဗၾီဘီအပၝအဝင္ ႎုိင္ငံဴခားက ထုတ္လၿင့္တဲ့ ႟ုပ္သံလုိင္းဳကည့္႟ႁသူေတၾအေပၞ ထိခုိက္မႁ ရႀိႎုိင္တယ္ဆုိ႓ပီး ေလ့လာသူတခဵိႂႚက သံုးသပ္ထားဳက ပၝတယ္၊၊ ဒၝနဲႛပတ္သက္လုိႛ ဒီဗၾီဘီအသံလၿင့္ဌာန ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃး ဦးေအးခဵမ္းႎုိင္ရဲ့ အဴမင္က ဒၝဟာ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾကို ပို႓ပီး စိတ္ဒုကေရာက္ေအာင္ လုပ္တာဴဖစ္လိုႛ စိတ္မေကာင္းစရာပၝပဲလိုႛ ေဴပာပၝတယ္။ ဒီဗၾီဘီမႀ မဟုတ္ပဲ ႎိုင္ငံဴခားကထုတ္လၿင့္ေနတဲ့ ႟ုပ္ဴမင္သံဳကား သတင္းဌာနေတၾ အမဵား႒ကီးရႀိ႓ပီး ဒၝေတၾကို ပိတ္ဆိုႛမဲ့အစား ဴမန္မာစစ္အစိုးရအေနနဲႛ သူတိုႛထုတ္လၿင့္ေနတဲ့ ႟ုပ္ဴမင္သံဳကား ကၸေတၾကို လူေတၾပိုဳကည့္လာေအာင္ တီထၾင္ဳကံဆမႁ လုပ္မယ္ဆိုရင္ ပို႓ပီး သင့္ေတာ္မယ္လိုႛ ထင္ေဳကာင္း သူက ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္၊

ဒၝကေတာ့ ဒီဗၾီဘီအသံလၿင့္ဌာန ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃး ဦးေအးခဵမ္းႎုိင္ေဴပာသၾားခဲ့တာပၝ၊၊ ေနာ္ေဝအေဴခစုိက္ ဒီဗီၾဘီအသံလၿင့္ဌာနကုိ ဴပည္ပေရာက္ ဴမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေရးလႁပ္ရႀားတဲ့ ေကဵာင္းသားေတၾ ဦးစီး႓ပီး ၁၉၉၂ ခုႎႀစ္က စတင္တည္ေထာင္ခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔