စီးပၾားေရးအကဵပ္အတည္းေဳကာင့္ ဆႎၬဴပတာေတၾဴဖစ္ေပၞလာႎိုင္

2007-12-31
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

gasoline_station_150px.jpg
ေလာင္စာဆီ ေဈးႎႁန္းမဵားကို စစ္အစိုးရက မေဳကညာပဲ ႟ုတ္တရက္ တိုးဴမၟင့္လိုက္ေသာ ဳသဂုတ္လ ၁၅ရက္ေနႛက ရန္ကုန္႓မိႂႚရႀိ ဓာတ္ဆီဆိုင္တခုတၾင္ ဆီဴဖည့္ေနေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)

စက္တင္ဘာေတာ္လႀန္ေရးအ႓ပီး ဴမန္မာစစ္အစိုးရအေပၞ အသစ္ခဵမႀတ္လိုက္တဲ့ စီးပၾားေရး ပိတ္ဆိုႛမႁေတၾေဳကာင့္ ဴမန္မာ့စီးပၾားေရးအဴခအေနဟာ အေတာ္ကိုအေဴခယိုင္သၾား႓ပီး အစိုးရအေပၞ ဆန္ႛကဵင္ ဆႎၬဴပတာေတၾ ဴဖစ္ေပၞလာႎိုင္ေဴခေတၾ ပို႓ပီးမဵားလာေနတယ္လိုႛ စီးပၾားေရးလုပ္ငန္းရႀင္ေတၾက ေဴပာဆိုေဳကာင္း သိရပၝတယ္။

စစ္အစိုးရ လက္ေအာက္မႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံဟာ စီးပၾားေရးပိတ္ဆိုႛမႁဒဏ္ခံရတာ ႎႀစ္အေတာ္ဳကာခဲ့႓ပီ ဴဖစ္ေပမယ့္ သံဃာေတာ္ေတၾဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာ ေရၿ၀ၝေရာင္ေတာ္လႀန္ေရးအ႓ပီး အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စု၊ ဥေရာပသမဂၢ၊ ဳသစေတးလဵ စတဲ့ ႎိုင္ငံေတၾက ပိုမိုတင္းဳကပ္တဲ့ စီးပၾားေရးပိတ္ဆိုႛမႁေတၾ ခဵမႀတ္လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ဳကပၝတယ္။ အထူးသဴဖင့္ အေမရိကန္ ေငၾေဳကးအဖၾဲႛအစည္းေတၾကို အသံုးမဴပႂ ႎိုင္ေအာင္ ပိတ္ဆိုႛလိုက္တာ၊ သစ္နဲႛ ေကဵာက္မဵက္ရတနာေတၾ အလၾယ္တကူတင္ပိုႛလိုႛမရေအာင္ ကန္ႛသတ္လိုက္တာေတၾေဳကာင့္ အရင္ကထက္ ပို႓ပီးအထိနာသၾားခဲ့တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

အခုေနာက္ဆံုး စီးပၾားေရးပိတ္ဆိုႛမႁဟာ ဴမန္မာ့ထိပ္တန္း စစ္ေခၝင္းေဆာင္ေတၾနဲႛ နီးစပ္တဲ့ ဦးေတဇလို စီးပၾားေရးလုပ္ငန္းရႀင္ေတၾနဲႛ ကုမၯဏီေတၾကို ပစ္မႀတ္ထားခဵမႀတ္ခဲ့တာပၝ။ အဲဒၝေဳကာင့္ ဦးေတဇက သူရဲႛ အဲပုဂံ ေလေဳကာင္းလိုင္းထိခိုက္ခဲ့ရတယ္လိုႛ ခၝခၝးသည္းသည္းေဴပာဆိုခဲ့႓ပီး စီးပၾားေရးလုပ္ငန္း ထိခိုက္တဲ့ အကဵိႂးဆက္ကို ၀န္ထမ္းေတၾခံရေတာ့မယ္လိုႛ သတိေပးခဲ့ပၝတယ္။

တဴခားလုပ္ငန္းရႀင္ေတၾကလည္း အဲသလိုပဲ ေဴပာဆိုဳက႓ပီး သူတိုႛရဲႛလုပ္ငန္းေတၾဟာ အလုပ္သမားေတၾ ထမင္းမငတ္ေရးအတၾက္သာ အရံႁးခံ႓ပီးလည္ပတ္ေနေဳကာင္း၊ ဒီအေဴခအေနကို ေရရႀည္ထိန္းထား ႎိုင္မႀာ မဟုတ္ေဳကာင္း ေဴပာဆိုဳကပၝတယ္။ စီးပၾားေရးပိတ္ဆိုႛတာေဳကာင့္ အစိုးရကို ထိခိုက္တယ္၊ အစိုးရကိုထိခိုက္ေတာ့ လုပ္ငန္းရႀင္ ေတၾထိခိုက္တယ္၊ လုပ္ငန္းရႀင္ေတၾထိခိုက္ေတာ့ အလုပ္သမား ၀န္ထမ္းေတၾထိခိုက္တယ္လိုႛ အမည္ မေဖၞလိုသူ ထိပ္တန္းလုပ္ငန္းရႀင္ တေယာက္က ေအအက္ဖ္ပီ သတင္းကိုေဴပာပၝတယ္။

ကမၲာမႀာေတာ့ တရက္တစ္ေဒၞလာပဲ ၀င္ေငၾရႀိသူကို ဆင္းရဲတဲ့အဆင့္လိုႛ ကုလသမဂၢက သတ္မႀတ္ထား တာပၝ။ ဒၝေပမယ့္ သာမန္စက္ရံု အလုပ္သမားတေယာက္ရဲႛ ၀င္ေငၾဟာ တလကို ကဵပ္သံုးေသာင္း ေလာက္ပဲ ရႀိ႓ပီး၊ အစိုးရေအာက္ေဴခ ၀န္ထမ္းတေယာက္ကေတာ့ တစ္လ ကဵပ္ေငၾ ႎႀစ္ေသာင္းခၾဲ ေလာက္ပဲ ၀င္တဲ့ အတၾက္ လူတေယာက္ တရက္၀င္ေငၾဟာ အေမရိကန္ တေဒၞလာေတာင္ မရႀိပၝဘူး။ ၀က္သားဟင္းနဲႛ ထမင္းတပၾဲစာကို ကဵပ္ ငၝးရာေပးရပၝတယ္။

ဳသဂုတ္လအတၾင္း စစ္အစိုးရက ေလာင္စာဆီေစဵးႎႁန္းေတၾ ရုတ္တရက္ မတက္ခင္ကတည္းက ရန္ကုန္က အထည္ခဵႂပ္စက္ရံု အမဵားစုပၝ၀င္တဲ့စက္ရံု ၈၇ ရံုက အလုပ္သမားေတၾ ဆႎၬဴပခဲ့ဳကလိုႛ လစာတိုးဴမႀင့္ေပးခဲ့ရတယ္လိုႛ စက္ရံုပိုင္ရႀင္တေယာက္ကေဴပာပၝတယ္။ ဘုန္း႒ကီးေတၾ ဆႎၬမဴပခင္ စက္ရံုဆႎၬဴပတာေတၾ႓ပီးသၾားတာ ကံေကာင္းတယ္လိုႛသူက ေဴပာလိုက္႓ပီး ႎိုႛမိုႛ ဒီႎႀစ္ခုေပၝင္းမိသၾားမႀာ ပဲလိုႛ ဆိုပၝတယ္။

ဒၝေပမယ့္ ဴမန္မာစီးပၾားေရးအေဴခအေနဟာ ဆိုးဆိုး၀ၝး၀ၝးကဵဆင္းေနတာေဳကာင့္ ဳသဂုတ္လ ဆႎၬဴပပၾဲေတၾဟာ ေနာက္တေကဵာ့ဴပန္လာဦးမႀာပဲလိုႛ ဴမန္မာစီးပၾားေရးက႗မ္းကဵင္သူ ဳသစေတးလဵ ကိကၾာရီတကၠသိုလ္က မစၤတာေရႀာင္တယ္နယ္ က ဆိုပၝတယ္။ အခုဆို ဴမန္မာ့ ႎိုင္ငံဴခားခရီးသၾား လုပ္ငန္းဟာလဲ လံုး၀႓ပိႂကဵသၾား႓ပီလိုႛ သူက ေဴပာလိုက္႓ပီး ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာလူေတၾဟာ ဆံုးရံႁးစရာ ရယ္လိုႛ ဘာမႀမရႀိေတာ့ဘူးလိုႛ ခံစားမိ႓ပီဆိုရင္ အေရးအခင္း႒ကီးေတၾ ဴဖစ္လာေတာ့တာပဲလိုႛဆိုပၝတယ္။

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔