ဴပည္သူႛ လူေနမႁဘဝထိခိုက္လိမ့္မည္ဟု စီးပၾားေရးပညာရႀင္ ေဴပာဳကား

2007-08-16
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

kyat_bundle01_200px.jpg
ဴမန္မာစစ္အစိုးရသည္ လႀည့္လည္သံုးစၾဲေနေသာ ဴမန္မာကဵပ္ေငၾ ပမာဏကို ေလ႖ာ့ခဵလိုေသာေဳကာင့္ ေလာင္စာဆီေဈး တိုးဴမၟင့္ဴခင္းဴဖင့္ ႒ကိႂးစားဴခင္း ဴဖစ္ဖၾယ္ရႀိေဳကာင္း စီးပၾားေရးပညာရႀင္ ေဒၝက္တာ ခင္ေမာင္ဳကည္က ေဴပာဳကားပၝသည္။ (Photo: RFA)

ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ေလာင္စာဆီေစဵးေတၾကုိ ၄၀၀ ရာခုိင္ႎႁန္းထိ ဴမၟင့္လုိက္တာဟာ ဴပည္တၾင္း လႀည့္ပတ္သုံးစၾဲေငၾပမာဏကုိ ေလ႖ာ့ခဵႎုိင္ေအာင္ ႒ကိႂးစားတာဴဖစ္သလုိ ေမႀာင္ခုိ ေဒၞလာေစဵးကၾက္နဲႛ ညၟိ႓ပီး ေလာင္စာဆီေစဵး တက္ခဲ့တာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ စီးပၾားေရးပညာရႀင္ ေဒၝက္တာ ခင္ေမာင္ဳကည္က ေဴပာပၝတယ္။

ခုလို ေလာင္စာဆီေစဵးေတၾ ႟ုတ္တရက္တုိးလုိက္တဲ့အတၾက္ ဴပည္တၾင္းေငၾေဖာင္းပၾမႁႎႁန္းကုိ ပုိမဵားလာေစမႀာ ဴဖစ္တဲ့ဴပင္ သယ္ယူပိုႛေဆာင္ေရးစရိတ္ စားကုန္ေစဵးႎႁန္းေတၾပၝ လုိက္တက္လာမႀာမိုႛ ဴပည္သူေတၾရဲ့ လူေနမႁဘဝကုိပၝ ထိခုိက္မႀာဴဖစ္တယ္လုိႛ စီးပၾားေရးပညာရႀင္ ေဒၝက္တာ ခင္ေမာင္ဳကည္က RFAကု္ိ ေဴပာပၝတယ္။

ေငၾေဖာင္းပၾမႁနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ၂၀၀၆ ခုႎႀစ္ စက္တင္ဘာလမႀာ ၁၆ ရာႎႁန္းသာရႀိတယ္လုိႛ ဝန္႒ကီး ဦးစုိးသာက ေဴပာဳကားခဲ့ေပမဲ့ ၂၀၀၆-၂၀၀၇ ခုႎႀစ္အတၾက္ ေငၾေဖာင္းပၾမႁႎႁန္းက ၃၀ ရာႎႁန္းထိ ရႀိႎုိင္တယ္လုိႛပၝ မဳကာခင္က အာရႀ ဖၾံႚ႓ဖိႂးေရးဘဏ္ (ADB) အစီရင္ခံစာမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။ အလားတူပဲ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ေငၾေဖာင္းပၾမႁ မဵားလာႎုိင္တယ္လုိႛ ႎုိင္ငံတကာေငၾေဳကးရန္ပံုေငၾအဖၾဲႚ IMF အစီရင္ခံစာမႀာလည္း ေထာက္ဴပခဲ့ပၝတယ္။ ေငၾေဖာင္းပၾမႁႎႁန္းကို တုိက္ဖဵက္ဖိုႛဆိုရင္ စစ္အစိုးရအေနနဲႛ စီးပၾာေရး ေပၞလစီေတၾ ေရႀႚေနာက္ညီဖိုႛနဲႛ ႒ကိႂတင္ တၾက္ဆလုိႛရတဲ့ စိးပၾားေရး ေပၞလစီမဵိႂးေတၾ တုိးတက္ေအာင္လုပ္ဖိုႛ လုိတယ္လုိႛပၝ ADBက အဳကံေပးထားပၝတယ္။

၂၀၀၆ ခုႎႀစ္ ေနဴပည္ေတာ္ သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲမႀာ ဴမန္မာႎုိင္ငံတၾင္း လည္ပတ္သုံးစၾဲေနတဲ့ ကဵပ္ေငၾပမာဏနဲႛ ပတ္သက္တဲ့ သတင္းေထာက္ေတၾရဲ့ အေမးကုိ ဝန္႒ကီးဦးစုိးသာက ရႀင္းမဴပႎုိင္ခဲ့ဘူးလိုႛ စုံစမ္းသိရပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ ၂၀၀၅ ခုႎႀစ္ ဇူလုိင္ကေန စက္တင္ဘာလထိ သုံးလအတၾင္း ဴမန္မာႎုိင္ငံတၾင္း လႀည့္ပတ္သုံးစၾဲေငၾပမာဏက ၂၆ ရာႎႁန္းတက္ခဲ့တယ္လုိႛ ADB အစီရင္ခံစာမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။ လၾန္ခဲ့တဲ့ ၅ႎႀစ္အတၾင္း စီးပၾားေရးအေခၞ M1 ဆိုတဲ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံတၾင္း လႀည့္ပတ္သုံးစၾဲေငၾပမာဏက ၁၅ ဆတက္လာ႓ပီး M2 လိုႛေခၞတဲ့ ဘဏ္ေတၾက ထုတ္ေခဵးတဲ့ပမာဏက ၈၅ ဆထိ တက္လာတယ္လုိႛ စီးပၾားေရးပညာရႀင္ ေဒၝက္တာ ခင္ေမာင္ဳကည္နဲႛ တဴခား စီးပၾားေရးပညာရႀင္ေတၾက တၾက္ခဵက္ထားပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံတၾင္း ေလာစာဆီေစဵးႎႀုန္းေတၾ ႟ုတ္တရက္ တက္လုိက္တဲ့ကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး စီးပၾားေရးပညာရႀင္ ေဒၝက္တာ ခင္ေမာင္ဳကည္ကုိ ဦးစိန္ေကဵာ္လိႁင္က ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထား႓ပီး ေဒၝက္တာ ခင္ေမာင္ဳကည္ရဲ့ ရႀင္းလင္း ေဴပာဳကားခဵက္ေတၾကို တင္ဴပထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔