ဴမန္မာဴပည္တၾင္ လ႖ပ္စစ္ဓာတ္အား အေဴခအေန ဆိုးဴမဲဆိုးလဵက္ရႀိ

2006-12-20
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
electrician_150px.jpg
ရန္ကုန္႓မိႂႚအပၝအဝင္ ဴမန္မာတဴပည္လံုးတၾင္ လ႖ပ္စစ္မီး ဴပႍနာ ေနႛစဥ္ ဳကံႂေတၾႚေနရပၝသည္။ ပံုတၾင္ လ႖ပ္စစ္အလုပ္သမားတဦး ရန္ကုန္႓မိႂႛတၾင္ ဓာတ္အားလိုင္း ဴပႂဴပင္ေနသည္ကို ေတၾႚဴမင္ရပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံအတၾင္း စၾမ္းအင္ကၸနဲႛ လ႖ပ္စစ္ကၸေတၾမႀာတိုးတက္မႁေတၾရႀိလာတယ္လိုႛ နအဖအာဏာပိုင္ေတၾက ေဴပာဳကားေနေပမဲ့ လက္ေတၾႚမႀာေတာ့ ဴပည္သူေတၾဳကား လ႖ပ္စစ္မီးအခက္အခဲေတၾကို ေနႛစဥ္ ဳကံႂေတၾႚေနရတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ေနဴပည္ေတာ္မႀာ ဒီဇင္ဘာ ၁၇ရက္ေနႛက ကဵင္းပတဲ့ သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲမႀာ ရန္ကုန္နဲႛ မႎၩေလး႓မိႂႚ႒ကီးေတၾ လ႖ပ္စစ္မီး မရတာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး သတင္းေထာက္တဦးက ေမးဴမန္းခဲ့ပၝတယ္။ �ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ လ႖ပ္စစ္ဓာတ္အား ကၸ တိုးတက္လာတဲ့ အေဴခအေနေတၾကို အမႀတ္(၂) လ႖ပ္စစ္စၾမ္းအားဝန္႒ကီးဌာန �ဴမန္မာ့ လ႖ပ္စစ္ဓာတ္အားလုပ္ငန္း ဦးေဆာင္ ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃး ေဒၝက္တာစန္းဦးက ဴပန္လည္ရႀင္းလင္းခဲ့ပၝတယ္။

ဘီလူးေခဵာင္း ေရအားလ႖ပ္စစ္ (၁) နဲႛ (၂)က လ႖ပ္စစ္ဓာတ္အား အဴမဲထုတ္ေပးေနေပမဲ့ �တဴခား ေရေလႀာင္တမံေတၾကေတာ့ ေရပမာဏေပၞ မူတည္ ထုတ္လုပ္ေနရလိုႛ လ႖ပ္စစ္ဓာတ္အားကို အလႀည့္နဲႛ ေပးေနတဲ့ အေဳကာင္းနဲႛ �ေနႛဘက္ေတၾမႀာ စက္မႁဇံုေတၾကို လ႖ပ္စစ္ဓာတ္အား ဴဖန္ႛဴဖႃးေပးေနတဲ့ အေဳကာင္း ေဒၝက္တာစန္းဦးကေဴပာဳကားပၝတယ္။

ေရပမာဏေပၞမူတည္႓ပီး ထုတ္လုပ္ ဴဖန္ႛဴဖႃးေနတဲ့အတၾက္ �မိုးကုန္တဲ့အခၝ ေရအားနည္းသၾားရင္ လ႖ပ္စစ္ဓာတ္အား မလံုေလာက္တဲ့ ဴပႍနာနဲႛ ဳကံႂေတၾႚေနရတာလိုႛ ေဒၝက္တာစန္းဦးရဲ့ ရႀင္းလင္းခဵက္အေပၞ ကဵၾမ္းကဵင္သူတခဵိႂႚက ေထာက္ဴပေဝဖန္ပၝတယ္။ဒၝေပမဲ့ မိုးရာသီကုန္ဆံုးခဵိန္ မႀာ ေရပမာဏနည္းဲသၾားလိုႛ လ႖ပ္စစ္ဓာတ္အား မလံုေလာက္္တဲ့ ဴပႍနာဟာ ခုမႀ ဳကံႂေတၾႚရတာမဟုတ္တဲ့အတၾက္ ႒ကိႂတင္ဴပင္ဆင္ထားႎိုင္တယ္လိုႛ က႗မ္းကဵင္သူေတၾက သံုးသပ္ဳကပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံ႓မိႂႚ႒ကီးေတၾမႀာ လ႖ပ္စစ္မီးဴပတ္ေတာက္ေနတဲ့ ကိစၤကို ေရအားနဲႛ လ႖ပ္စစ္ထုတ္တာ တခုတည္းကိုပဲ ေဒၝက္တာစန္းဦးက ေဴပာဳကားသၾားေပမဲ့ �သဘာ၀ဓာတ္ေငၾႚနဲႛေပးတဲ့ လ႖ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စနစ္ကိုေတာ့ ထည့္သၾင္း ေဴပာဳကားသၾားတာ မရႀိပၝဘူး။

လတ္တေလာ ရန္ကုန္တိုင္းအတၾင္း ႓မိႂႚနယ္ အေတာ္မဵားမဵားမႀာ တေနႛတာအတၾင္း မီးမလာတဲ့ အခဵိန္က ပိုမဵားေန႓ပီး မီးလာတဲ့ အခဵိန္ကတိုေတာင္းလၾန္းတယ္လိုႛ ႓မိႂႚခံေတၾကေဴပာပၝတယ္။ အခုလို မီးဴပတ္ေတာက္တဲ့အခဵိန္ကာလ ဳကာရႀည္မႁေဳကာင့္ လ႖ပ္စစ္မီးကို အမႀီဴပႂ႓ပီး လည္ပတ္ေနရတဲ့ အိမ္တၾင္း အေသးစားစက္မႁလုပ္ငန္းေတၾအေပၞ မဵားစၾာ ထိခိုက္သလို ေကဵာင္းသူေကဵာင္းသားေတၾ စာကဵက္မႀတ္တဲ့ ေနရာမႀာလဲ အဆင္မေဴပမႁ မဵားစၾာနဲႛ ဳကႂံေတၾႚေနရပၝတယ္။

ရန္ကုန္႓မိႂႚတဝိုက္ လ႖ပ္စစ္မီးရရႀိမႁ အေဴခအေနေတၾနဲႛပတ္သက္႓ပီး ေဒၞေမဴပံႂးေအာင္က ဗန္ေကာက္႓မိႂႚကေန တင္ဴပထားပၝတယ္။

အဴခားသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔