လူႛအခၾင့္အေရးခဵိႂးေဖာက္မႁမဵား ေဖာ္ထုတ္ဳကဖုိႛ အီေမးလ္ စီစဥ္

2007-12-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

generator_monks_200px.jpg
ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္ လ႖ပ္စစ္ ဂဵင္နေရတာဴဖင့္ အင္တာနက္ ဆက္သၾယ္ အသံုးဴပႂေနေသာ သံဃာႎႀစ္ပၝး ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ဴမန္မာဴပည္သူေတၾအေနနဲႛ ကုိယ္အခၾင့္အေရးကုိ ကုိယ္တုိင္ကာကၾယ္ဳကဖုိႛ စစ္အစုိးရက အဳကမ္းဖက္ ဖိႎႀိပ္မႁေတၾနဲႛ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္တာေတၾကုိ ဴပည္သူေတၾ ကုိယ္တုိင္ ေဖာ္ထုတ္တင္ဴပဳကဖုိႛ ၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေတၾက တုိက္တၾန္း႓ပီး သတင္းအခဵက္အလက္ေတၾ ေပးပုိႛႎုိင္မဲ့ အီေမးလ္ လိပ္စာကုိလည္း စီစဥ္ထားေဳကာင္း ေဳကညာလုိက္ပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေနႛ လူႛအခၾင့္အေရးေနႛကေန စတင္လုိက္တဲ့ ‘လူႛအခၾင့္အေရးဟစ္တုိင္’ အစီအစဥ္အတၾက္ အီးေမးလ္လိပ္စာတခုကုိ စီစဥ္ထားေဳကာင္း၊ ဒီ အီးေမးလ္လိပ္စာအတုိင္း လူႛအခၾင့္အေရးခဵိႂးေဖာက္ခံရတဲ့ အခဵက္အလက္ေတၾ၊ အေထာက္အထားေတၾ ေပးပုိႛဳကဖုိႛ ၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္တဦးဴဖစ္တဲ့ ကုိစုိးထၾန္းက ေဴပာသၾားပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္တာေတၾကုိ စစ္အစုိးရအာဏာပုိင္ေတၾ ကုိယ္တုိင္ကဵႃးလၾန္ေနတာ ဴဖစ္တဲ့အတၾက္ အေရးယူအဴပစ္ေပးဴခင္း၊ တားဆီးေပးဴခင္း မရႀိဴဖစ္ေနရေဳကာင္း၊ ဒၝေဳကာင့္ ဴပည္သူေတၾရဲ့ လူႛအခၾင့္အေရးခဵိႂးေဖာက္ခံရတဲ့ အခဵက္အလက္ေတၾကုိ ကမႝာ့ကုလသမဂၢ အဖဲၾႚအစည္းေတၾအပၝအဝင္၊ ႎုိင္ငံတကာအဖဲၾႚအစည္းေတၾကုိ သက္ေသ အေထာက္အထားေတၾအဴဖစ္၊ ေပးပုိႛမႀာဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေတၾကရႀင္းဴပပၝတယ္။

ဒီလူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္ခံရတဲ့ကိစၤရပ္ေတၾကုိ၊ ကုိယ္တုိင္ကဵႃးလၾန္ခံရသူ၊ ဒၝမႀမဟုတ္ မဵက္ဴမင္သက္ေသေတၾ ကေနတုိင္ဳကားေပးပုိႛႎုိင္႓ပီး၊ တင္ဴပရမဲ့ ပုံစံ Form တခုကုိလည္း ဴပႂစုထားတယ္လုိႛဆုိပၝတယ္။ အီးေမးလ္ေတၾကေန တဆင့္ဴဖန္ႛေဝေပးေန႓ပီး၊ ေလာေလာဆယ္ စုေဆာင္းရရႀိထားတဲ့ အီးေမးလ္လိပ္စာေတၾကုိ ေပးပုိႛထားေဳကာင္း၊ လက္ခံရရႀိသူေတၾအေနနဲႛ အသိမိတ္ေဆၾေတၾကုိ တဆင့္ထပ္မံဴဖန္ႛေဝေပးဖုိႛကုိလည္း တုိက္တၾန္းထားပၝတယ္။

အရင္က တုိင္တန္းတင္ဴပတဲ့ပုံစံကုိ အဂႆလိပ္လုိ ဴပႂစုထားေပမဲ့၊ အခုအခၝ ပုိမုိလၾယ္ကူေအာင္၊ ဴမန္မာလုိပၝ ဴပႂစုထားတယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္။

ေပးပုိႛရမဲ့ အီးေမးလ္လိပ္စာက hrhittaing@gmail.com ဴဖစ္ေဳကာင္း ၈၈ မဵိႂးဆက္ေကဵာင္းသားေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔