ေ႟ၿလီဴမစ္ ေရကာတာစီမံကိန္းကို ေဒသခံ ပေလာင္တိုင္းရင္းသားမဵားကန္ႛကၾက္

2007-12-03
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

dam_protest_india_200px.jpg
ဴမန္မာစစ္အစိုးရႎႀင့္ တ႟ုတ္ႎိုင္ငံပိုင္ ကုမၯဏီမဵား ပူးေပၝင္းလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ေရကာတာ စီမံကိန္းမဵားကို တိုင္းရင္းသား လူမဵိႂးစုမဵားစၾာက ဆန္ႛကဵင္ ကန္ႛကၾက္လဵက္ရႀိပၝသည္။ ပံုမႀာ အိႎၬိယႎိုင္ငံ နယူးေဒလီ႓မိႂႚတၾင္ ဇူလိုင္ ၃၁ရက္ေနႛက ကခဵင္တိုင္းရင္းသားမဵား ဆႎၬဴပေနဴခင္း ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ဴမန္မာစစ္အစိုးရနဲႛ တ႟ုတ္ႎိုင္ငံပိုင္ လ႖ပ္စစ္ဓာတ္ထုတ္လုပ္ေရး ကုမၯဏီေတၾပူးေပၝင္း႓ပီး ေ႟ၿလီဴမစ္ေပၞ ေရကာတာ တည္ေဆာက္တဲ့ စီမံကိန္းေဳကာင့္ ေဒသခံ ပေလာင္တိုင္းရင္းသားေတၾရဲ့ လူမႁေရး၊ စီးပၾားေရးနဲႛ သဘာဝပတ္ဝန္းကဵင္ဆိုင္ရာ ထိခိုက္နစ္နာမႁေတၾကို ေရးသားဴပႂစု႓ပီး ‘စစ္ဖိနပ္ေအာက္က ေ႟ၿလီဴမစ္’လိုႛ အမည္ေပးထားတဲ့ အစီရင္ခံစာကို ပေလာင္လူငယ္လုပ္ငန္းကၾန္ရက္အဖၾဲႚက ထုတ္ေဝခဲ့ပၝတယ္။ ဒီအစီရင္ခံစာနဲႛပတ္သက္တဲ့ သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲကို ထိုင္း-ဴမန္မာနယ္စပ္ မဲေဆာက္႓မိႂႚမႀာ ဒီဇင္ဘာ ၃ရက္ ဒီကေနႛ မနက္ပိုင္းက ဴပႂလုပ္ခဲ့ပၝတယ္။

ေ႟ၿလီအမႀတ္ (၁)ေရကာတာ တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းကို ၂၀၀၀ခုႎႀစ္က စတင္ခဲ့တာ ခုခဵိန္ထိ လုပ္ငန္းစီမံကိန္း ထက္ဝက္ေကဵာ္ေလာက္ ႓ပီးစီးခဲ့႓ပီဴဖစ္႓ပီး ၂၀၀၈ ခုႎႀစ္ကုန္ပိုင္းတၾင္ ေရအားလ႖ပ္စစ္ စတင္ ထုတ္လုပ္ႎိုင္မည္ဴဖစ္ေဳကာင္း စီမံကိန္းတာဝန္ခံေတၾက ေဳကညာထားပၝတယ္။ မီဂၝဝပ္ ၆၀၀ထုတ္လုပ္ႎိုင္မဲ့ အဴမင့္ ၁၅၄ေပ အလဵား ၅၃၁ေပ ရႀိတဲ့ ေ႟ၿလီအမႀတ္ (၁) ေရကာတာကို ရႀမ္းဴပည္နယ္ေဴမာက္ပိုင္း၊ နမ့္ခမ္း႓မိႂႚ အေနာက္ေတာင္ဖက္ ၁၇ မိုင္ေလာက္အကၾာ မန္တပ္ေကဵး႟ၾာအနီးက ေ႟ၿလီဴမစ္ေပၞမႀာ တည္ေဆာက္ဖိုႛ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ေရကာတာ တည္ေဆာက္တဲ့အနီးက မန္တပ္ေကဵး႟ၾာမႀာ ပေလာင္ တိုင္းရင္းသား ၇၀၀ေလာက္ေနထိုင္႓ပီး ဒီစီမံကိန္းေဳကာင့္ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားပိုင္ လယ္ေဴမနဲႛလက္ဖက္႓ခံဧက ၁၃၂ဧက သိမ္းဆည္းခံခဲ့ရသလို ေ႟ၿလီဴမစ္ေရကို မႀီခိုလုပ္ကိုင္ေနတဲ့ စိုက္ပဵိႂးေရးလုပ္ငန္းနဲႛ တံငၝသည္ေတၾလည္း ဒုကၡေရာက္ဳကရတယ္လိုႛ ‘စစ္ဖိနပ္ေအာက္က ေ႟ၿလီဴမစ္’အစီရင္ခံစာကို ေရးသားထုတ္ေဝတဲ့ ပေလာင္လူငယ္ကၾန္ရက္အဖၾဲႚရဲ့ တာဝန္ခံ မိုင္ေအာင္ကို က သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲမႀာ ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ ေရကာတာတည္ေဆာက္မဲ့ မန္တပ္ေကဵး႟ၾာဝန္းကဵင္က သစ္ေတာေတၾကို ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ခုတ္ပစ္႓ပီး ေရလၿဲ ဥမင္လိုဏ္ေခၝင္းေဖာက္လုပ္ရာမႀာ မိုင္းခၾဲ အသံုးဴပႂခဲ့တာေတၾေဳကာင့္ ကဵား၊ ဆင္၊ သမင္စတဲ့ သဘာဝ ရႀားပၝး တိရိစၥာန္ေတၾ ထၾက္ေဴပးေပဵာက္ကၾယ္သၾားသလို သဘာဝ အဖိုးတန္သစ္ဝၝးေတၾလည္း ဴပႂန္းတီးခဲ့ရတယ္လိုႛ အစီရင္ခံစာထုတ္ေဝတဲ့ တာဝန္ရႀိသူေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

ေရကာတာစီမံကိန္းကို အေဳကာင္းဴပႂ႓ပီး ဴမန္မာစစ္အစိုးရက စစ္အင္အား ၃၀၀ရႀိတဲ့ ခမရ (၁၄၄)ကို ၂၀၀၀ခုႎႀစ္ကတည္းက မန္တပ္ေကဵး႟ၾာမႀ စခန္းခဵ ေနထိုင္ေစခဲ့ပၝတယ္။ အဲဒီေနာက္ပိုင္းမႀာ မန္တပ္ေကဵး႟ၾာသားေတၾ ရိကၡာနဲႛ လက္နက္ခဲယမ္း ထမ္းဖိုႛ ေပၞတာဆၾဲတာ ခံရသလို ပေလာင္အမဵိႂးသမီးေတၾ အမဵားအဴပားလည္း အလုိမတူပဲ ဴမန္မာစစ္သားေတၾနဲႛ လက္ထပ္ခဲ့ရတဲ့ အေဴခအေနေတၾနဲႛ ရင္ဆိုင္ေနရတယ္၊ အဴပင္ကိုေတာင္ ရဲရဲမထၾက္ဝံ့ေအာင္ဴဖစ္ေနတယ္လိုႛ ပေလာင္လူငယ္လုပ္ငန္းကၾန္ရက္ အဖၾဲႚဝင္ ေလၾးေအးေႎႀာင္းက ေဴပာပၝတယ္။

ေ႟ၿလီအမႀတ္ (၁)ေရကာတာတည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္း လုပ္ငန္းတေလဵာက္မႀာရႀိတဲ့ ေကဵး႟ၾာေပၝင္း ၆၇႟ၾာေကဵာ္က ဴပည္သူေတၾလည္း ေရကာတာတည္ေဆာက္မဲ့ စက္ယႎၨရားနဲႛ ယာဥ္ေတၾ သၾားလာႎုိင္ဖိုႛ ကားလမ္းေဖာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းေတၾမႀာ တ႟ၾာကို လူဦးေရ အလိုက္ ၂၀ ကေန ၂၅ ေယာက္ထိ ၂ပတ္ကိုတ႒ကိမ္ လုပ္အားေပး လုပ္ေဆာင္ေနရေဳကာင္း သူက ေဴပာပၝတယ္။

ပေလာင္လူငယ္ လုပ္ငန္းကၾန္ရက္အဖၾဲႚက ေရးသားထုတ္ေဝတဲ့ ‘စစ္ဖိနပ္ေအာက္က ေ႟ၿလီဴမစ္’ အစီရင္ခံစာ မႀာ စီမံကိန္းမစတင္မီအေဴခအေန၊ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႁ အေဴခအေန၊ စီမံကိန္းေဒသ စစ္သားေတၾေရာက္ ရႀိလာတဲ့ အေဴခအေန၊ တည္ေဆာက္မႁေလာ၊ ဖဵက္ဆီးမႁေလာစတဲ့ ေခၝင္းစဥ္ေအာက္က ေခၝင္းစဥ္ခၾဲေတၾနဲႛ စီမံကိန္းေဒသက သိမ္းဆည္းခံရတဲ့ လယ္ယာစိုက္ပဵိႂးေဴမေတၾနဲႛ လုပ္အားေပးခိုင္ေစမႁအေဴခအေနေတၾကို ေ႟ၿလီဴမစ္႟ိုး တေလ႖ာက္က ေဒသခံ ေကဵး႟ၾာသားေတၾနဲႛ လ႖ပ္စစ္လုပ္သား စုစုေပၝင္း ၅၁ဦးေတၾႚဆံုေမးဴမန္း႓ပီး ၅၅မဵက္ႎႀာ ေရးသားေဖာ္ဴပထား႓ပီး ေနာက္ထပ္ ေ႟ၿလီ အမႀတ္ (၂) နဲႛ (၃) ေရကာတာ စီမံကိန္းေတၾကို ရပ္ဆိုင္ေပးဖိုႛ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရႀိသူေတၾကို ေတာင္းဆို ထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔