ေ႟လြီူမစ် ရေကာတာစီမံကိန်းကို ဒေသခံ ပလောင်တိုင်းရင်းသားမဵားကန်ႛကြက်


2007-12-03
Share

ူမန်မာစစ်အစိုးရိံြင့် တ႟ုတိံိုင်ငံပိုင် ကုမဍ္ဎဏီမဵား ပူးပေၝင်းလုပ်ဆောင်နေသည့် ရေကာတာ စီမံကိန်းမဵားကို တိုင်းရင်းသား လူမဵိြးစုမဵားစြာက ဆန်ႛကဵင် ကန်ႛကြက်လဵက်ရြိပၝသည်။ ပုံမြာ အ္ဋိံိယိံိုင်ငံ နယူးဒေလ္ဘီမိြႚတြင် ဇူလိုင် ၃၁ရက်နေႛက ကခဵင်တိုင်းရင်းသားမဵား ဆ္ဋိံူပနေူခင်း ူဖစ်ပၝသည်။ (Photo: AFP) ပုံဋ္ဌကီးုကည့်လိုလ္တွင်။ >>

ူမန်မာစစ်အစိုးရနဲႛ တ႟ုတိံိုင်ငံပိုင် လ္တွပ်စစ်ဓာတ်ထုတ်လုပ်ရေး ကုမဍ္ဎဏီတေပြူးပေၝင်း္ဘပီး ေ႟လြီူမစ်ပေၞ ရေကာတာ တည်ဆောက်တဲ့ စီမံကိန်းေုကာင့် ဒေသခံ ပလောင်တိုင်းရင်းသားတေရြဲ့ လူမြရေး၊ စီးပြားရေးနဲႛ သဘာဝပတ်ဝန်းကဵင်ဆိုင်ရာ ထိခိုက်နစ်နာမြတေကြို ရေးသားူပစြု္ဘပီး ‘စစ်ဖိနပ်အောက်က ေ႟လြီူမစ်’လိုႛ အမည်ပေးထားတဲ့ အစီရင်ခံစာကို ပလောင်လူငယ်လုပ်ငန်းကြန်ရက်အဖြဲႚက ထုတ်ဝေခဲ့ပၝတယ်။ ဒီအစီရင်ခံစာနဲႛပတ်သက်တဲ့ သတင်းစာရြင်းလင်းပြဲကို ထိုင်း-ူမန်မာနယ်စပ် မဲဆောက်္ဘမိြႚမြာ ဒီဇင်ဘာ ၃ရက် ဒီကနေႛ မနက်ပိုင်းက ူပလြုပ်ခဲ့ပၝတယ်။

ေ႟လြီအမြတ် (၁)ရေကာတာ တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းကို ၂၀၀၀ခိုံြစ်က စတင်ခဲ့တာ ခုခဵိန်ထိ လုပ်ငန်းစီမံကိန်း ထက်ဝက်ကေဵာ်လောက် ္ဘပီးစီးခဲ့္ဘပီူဖစ်္ဘပီး ၂၀၀၈ ခိုံြစ်ကုန်ပိုင်းတြင် ရေအားလ္တွပ်စစ် စတင် ထုတ်လုပိံိုင်မည်ူဖစ်ေုကာင်း စီမံကိန်းတာဝန်ခံတေကြ ေုကညာထားပၝတယ်။ မီဂၝဝပ် ၆၀၀ထုတ်လုပိံိုင်မဲ့ အူမင့် ၁၅၄ပေ အလဵား ၅၃၁ပေ ရြိတဲ့ ေ႟လြီအမြတ် (၁) ရေကာတာကို ရြမ်းူပည်နယ်ေူမာက်ပိုင်း၊ နမ့်ခမ်း္ဘမိြႚ အနောက်တောင်ဖက် ၁၇ မိုင်လောက်အကြာ မန်တပ်ကေဵး႟ြာအနီးက ေ႟လြီူမစ်ပေၞမြာ တည်ဆောက်ဖိုႛ ူဖစ်ပၝတယ်။

ရေကာတာ တည်ဆောက်တဲ့အနီးက မန်တပ်ကေဵး႟ြာမြာ ပလောင် တိုင်းရင်းသား ၇၀၀လောက်နေထိုင်္ဘပီး ဒီစီမံကိန်းေုကာင့် ဒေသခံ တိုင်းရင်းသားပိုင် လယ်ေူမနဲႛလက်ဖက်္ဘခံဧက ၁၃၂ဧက သိမ်းဆည်းခံခဲ့ရသလို ေ႟လြီူမစ်ရေကို မြီခိုလုပ်ကိုင်နေတဲ့ စိုက်ပဵိြးရေးလုပ်ငန်းနဲႛ တံငၝသည်တေလြည်း ဒုက္ခရောက်ုကရတယ်လိုႛ ‘စစ်ဖိနပ်အောက်က ေ႟လြီူမစ်’အစီရင်ခံစာကို ရေးသားထုတ်ဝေတဲ့ ပလောင်လူငယ်ကြန်ရက်အဖြဲႚရဲ့ တာဝန်ခံ မိုင်အောင်ကို က သတင်းစာရြင်းလင်းပြဲမြာ ေူပာုကားခဲ့ပၝတယ်။

ဒၝ့အူပင် ရေကာတာတည်ဆောက်မဲ့ မန်တပ်ကေဵး႟ြာဝန်းကဵင်က သစ်တောတေကြို ူမန်မာစစ်အစိုးရက ခုတ်ပစ်္ဘပီး ရေလြဲ ဥမင်လိုဏ်ခေၝင်းဖောက်လုပ်ရာမြာ မိုင်းခြဲ အသုံးူပခြဲ့တာတြေေုကာင့် ကဵား၊ ဆင်၊ သမင်စတဲ့ သဘာဝ ရြားပၝး တိရိစ္စာန်တြေ ထြက်ေူပးပေဵာက်ကြယ်သြားသလို သဘာဝ အဖိုးတန်သစ်ဝၝးတေလြည်း ူပြန်းတီးခဲ့ရတယ်လိုႛ အစီရင်ခံစာထုတ်ဝေတဲ့ တာဝန်ရြိသူတေကြ ေူပာပၝတယ်။

ရေကာတာစီမံကိန်းကို အေုကာင်းူပ္ဘြပီး ူမန်မာစစ်အစိုးရက စစ်အင်အား ၃၀၀ရြိတဲ့ ခမရ (၁၄၄)ကို ၂၀၀၀ခိုံြစ်ကတည်းက မန်တပ်ကေဵး႟ြာမြ စခန်းခဵ နေထိုင်စေခဲ့ပၝတယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်းမြာ မန်တပ်ကေဵး႟ြာသားတြေ ရိက္ခာနဲႛ လက်နက်ခဲယမ်း ထမ်းဖိုႛ ပေၞတာဆြဲတာ ခံရသလို ပလောင်အမဵိြးသမီးတြေ အမဵားအူပားလည်း အလိုမတူပဲ ူမန်မာစစ်သားတေနြဲႛ လက်ထပ်ခဲ့ရတဲ့ အေူခအနေတေနြဲႛ ရင်ဆိုင်နေရတယ်၊ အူပင်ကိုတောင် ရဲရဲမထြက်ဝံ့အောင်ူဖစ်နေတယ်လိုႛ ပလောင်လူငယ်လုပ်ငန်းကြန်ရက် အဖြဲႚဝင် လြေးအေးေိံြာင်းက ေူပာပၝတယ်။

ေ႟လြီအမြတ် (၁)ရေကာတာတည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်း လုပ်ငန်းတလေဵာက်မြာရြိတဲ့ ကေဵး႟ြာပေၝင်း ၆၇႟ြာကေဵာ်က ူပည်သူတေလြည်း ရေကာတာတည်ဆောက်မဲ့ စက်ယ္ဇိံရားနဲႛ ယာဉ်တြေ သြားလာိံိုင်ဖိုႛ ကားလမ်းဖောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းတေမြြာ တ႟ြာကို လူဦးရေ အလိုက် ၂၀ ကနေ ၂၅ ယောက်ထိ ၂ပတ်ကိုတဋ္ဌကိမ် လုပ်အားပေး လုပ်ဆောင်နေရေုကာင်း သူက ေူပာပၝတယ်။

ပလောင်လူငယ် လုပ်ငန်းကြန်ရက်အဖြဲႚက ရေးသားထုတ်ဝေတဲ့ ‘စစ်ဖိနပ်အောက်က ေ႟လြီူမစ်’ အစီရင်ခံစာ မြာ စီမံကိန်းမစတင်မီအေူခအနေ၊ စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်မြ အေူခအနေ၊ စီမံကိန်းဒေသ စစ်သားတြေရောက် ရြိလာတဲ့ အေူခအနေ၊ တည်ဆောက်မြလော၊ ဖဵက်ဆီးမြလောစတဲ့ ခေၝင်းစဉ်အောက်က ခေၝင်းစဉ်ခြဲတေနြဲႛ စီမံကိန်းဒေသက သိမ်းဆည်းခံရတဲ့ လယ်ယာစိုက်ပဵိြးေူမတေနြဲႛ လုပ်အားပေးခိုင်စေမအြေူခအနေတေကြို ေ႟လြီူမစ်႟ိုး တလ္တေွာက်က ဒေသခံ ကေဵး႟ြာသားတေနြဲႛ လ္တွပ်စစ်လုပ်သား စုစုပေၝင်း ၅၁ဦးတြေႚဆုံမေးူမန်း္ဘပီး ၅၅မဵကိံြာ ရေးသားဖော်ူပထား္ဘပီး နောက်ထပ် ေ႟လြီ အမြတ် (၂) နဲႛ (၃) ရေကာတာ စီမံကိန်းတေကြို ရပ်ဆိုင်ပေးဖိုႛ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရြိသူတေကြို တောင်းဆို ထားပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။

ဆိုက်တခုလုံးသို့