ဂမ္ဘာရီ၏ခရီးစဥ္ ေကဵနပ္ဖၾယ္ရလဒ္မရႀိဟု တိုင္းရင္းသားအဖၾဲႚေဴပာဆို

2007-11-08
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ENC_leaders_200px.jpg
တုိင္းရင္းသားလူမဵိႂးမဵား ေကာင္စီ (ENC) အတၾင္းေရးမႀႃး ဆလုိင္း လဵန္မုန္းဆာေခၝင္ (အလယ္) တၾဲဖက္ အတၾင္းေရးမႀႃး ေစာေဒးဗစ္ ေထာ (ယာ)၊ ဥေရာပ ဴမန္မာ႟ံုး ဒၝ႟ိုက္တာ ဦးဟန္ေယာင္ေဝ (ဝဲ)တိုႛ ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီရဲ့ ခရီးစဥ္အတၾင္း တုိင္းရင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾနဲႛ ေတၾႚဆုံႎုိင္တဲ့ အေနအထားကုိ တိတိကဵကဵ မသိရႀိရေဳကာင္းနဲႛ သူႛရဲ့ ခရီးစဥ္မႀာ စစ္အစုိးရေခၝင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿနဲႛ ေတၾႚဆုံႎုိင္ဴခင္းမရႀိတဲ့ အေဴခအေနေတၾဟာ ေမ႖ာ္မႀန္းထားသေလာက္ တုိးတက္မႁမရႀိတာ ေဖာ္ဴပေနတယ္လုိႛ တုိင္းရင္းသားလူမဵိႂးမဵား ေကာင္စီ (ENC) အတၾင္းေရးမႀႃး ဆလုိင္း လဵန္မုန္းဆာေခၝင္က ေဴပာဆုိလုိက္ပၝတယ္။

ကမႝာ့ကုလသမဂၢ ညီလာခံနဲႛ လုံ႓ခႂံေရးေကာင္စီရဲ့ သေဘာထားေတၾဟာ ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲ့ ဴပႍနာ ေဴဖရႀင္းေရးမႀာ တုိင္းရင္းသားလူမဵိႂးစုမဵားပၝဝင္တဲ့ သံုးပၾင့္ဆုိင္ေဆၾးေႎၾးေရးနဲႛ ေဴဖရႀင္းမႀရႎုိင္မယ္လုိႛ ယုံဳကည္ထားတဲ့အတုိင္း မစၤတာ ဂမ္ဘာရီရဲ့ ခရီးစဥ္အတၾင္းမႀာလည္း ဒီရည္႟ၾယ္ခဵက္မဵိႂးေတၾ ပၝဝင္လိမ့္မယ္လုိႛ ယုံဳကည္ေဳကာင္း ေဴပာဆုိပၝတယ္။

မစၤတာဂမ္ဘာရီအေနနဲႛ လက္ရႀိ ဴမန္မာႎုိင္ငံက ေ႟ၾးေကာက္ပဲၾအႎုိင္ရ တုိင္းရင္းသားကုိယ္စားလႀယ္ေတၾ၊ တုိင္းရင္းသား ႎုိင္ငံေရးပၝတီ ေခၝင္းေဆာင္ေတၾနဲႛလည္း ေတၾႚဆုံသင့္တယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္။

စစ္အစုိးရဘက္ကေတာ့ ကမႝာ့ကုလသမဂၢနဲႛ ႎုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္းကေန ေမ႖ာ္မႀန္းထားတဲ့ ေဆၾးေႎၾးညၟိႎုိင္းမႁေတၾလုပ္လုိတဲ့ သေဘာမဵိႂး၊ ႎုိင္ငံတကာက တုိက္တၾန္းထားတာေတၾကုိ လုိက္္ေလဵာလုိတဲ့ သေဘာမဵိႂးေတၾ မေတၾႚရဘူးလုိႛ တုိင္းရင္းသားလူမဵိႂးမဵား ေကာင္စီ အတၾင္းေရးမႀႃးက ေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္။

မစၤတာ ဂမ္ဘာရီရဲ့လက္ရႀိခရီးစဥ္အေပၞ တုိင္းရင္းသားလူမဵိႂးမဵားေကာင္စီရဲ့ အဴမင္သေဘာထားေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဦးေဇာ္မိုးေကဵာ္ရဲ့ ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္ထားခဵက္ကုိ ေအာက္မႀာ နားဆင္ႎိုင္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔