ကခဵင္အဖၾဲႚအေပၞ စစ္အစိုးရက အဴပင္းထန္ဆံုး စီးပၾားေရးဖိအားေပး

2007-07-21
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

timber_truck_200px.jpg
ဴမန္မာႎိုင္ငံေဴမာက္ပိုင္းမႀ သစ္လံုးမဵားကို တ႟ုတ္ႎိုင္ငံသိုႛ ပိုႛေဆာင္မည့္ သစ္တင္ ထရပ္ကား႒ကီးမဵားကို နယ္စပ္ ဂိတ္စခန္းတခုတၾင္ ေတၾႚရပံုဴဖစ္ပၝသည္။ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားေသာ ေကအိုင္အို ကခဵင္အဖၾဲႚ၏ အဓိက ဝင္ေငၾရ စီးပၾားေရးလုပ္ငန္းမဵားမႀာ ေ႟ၿတူးေဖာ္ေရးႎႀင့္ သစ္လုပ္ငန္းတိုႛ ဴဖစ္သည္။ (Photo: AFP)

အမဵႂိးသားညီလာခံနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေကအုိင္အုိ ကခဵင္လၾတ္လပ္ေရးအဖၾဲႚရဲ့ အဳကံဴပႂေတာင္းဆုိခဵက္ ထၾက္ေပၞလာ႓ပီးေနာက္ နအဖစစ္အစုိးရက ေကအုိင္အုိအဖၾဲႚအေပၞ စီးပၾားေရးအရ အဴပင္းထန္ဆုံး ဖိအားေပး တင္းကဵပ္လာတယ္လုိႛ ကခဵင္သတင္းရပ္ကၾက္ေတၾက RFA ကုိ ေဴပာပၝတယ္။

ေကအိုင္အိုအဖၾဲႚ အဓိကဝင္ေငၾရရိႀတဲ့ ေ႟ၿနဲႛသစ္လုပ္ငန္းေတၾကို လုံးဝ ပိတ္ပင္သၾားမယ္လုိႛ ဴမစ္႒ကီးနား႓မိႂႚေတာ္ခန္းမမႀာ မဳကာခင္က ကဵင္းပတဲ့ အစည္းအေဝးအတၾင္း ကခဵင္ဴပည္နယ္ တိုင္းမႀႃး ဗိုလ္ခဵႂပ္ အုန္းဴမင့္က ေဴပာဆုိတာဴဖစ္တယ္လုိႛ ကခဵင္သတင္းရပ္ကၾက္ေတၾက RFAကုိ ေဴပာဆုိပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တပတ္ေကဵာ္ကစ႓ပီး ေကအိုင္အိုအဖၾဲႚရဲ့ အဓိကေ႟ၿေမႀာ္ေတၾရႀိတဲ့ တပ္မဟာ (၂) ထိန္းခဵႂပ္ေဒသ တႎိုင္းနဲႛ တပ္မဟာ (၁) ထိန္းခဵႂပ္ေဒသ ေမခ-ေမလိခဳကား ႒တိဂံေဒသေတၾကုိ နအဖစစ္ေဳကာင္းေတၾ ဝင္ေရာက္႓ပီး၊ ေ႟ၿတူးစက္ေတၾနဲႛ လူေတၾကို ရႀာေဖၾဖမ္းဆီးေနေဳကာင္း ကခဵင္သတင္းဌာနက ေဴပာပၝတယ္။ တခၝ ေကအုိင္အုိက က႗န္းသစ္လုပ္ငန္းေတၾ အဓိကလုပ္တဲ့ ဆင္ဘို႓မိႂႚတဝိုက္ေဒသေတၾမႀာလည္း နအဖ စစ္တပ္ေတၾက စစ္ေဳကာင္းထိုးေနတယ္လုိႛ ကခဵင္ကုန္သည္တခဵႂိႚက အတည္ဴပႂ ေဴပာဆုိ ပၝတယ္။

ကခဵင္ဴပည္နယ္ကုိ တ႟ုတ္ကုန္ပစၤည္းေတၾ တင္သၾင္းရာမႀာ အဓိကတံခၝးေပၝက္ဴဖစ္တဲ့ ေကအိုင္အိုထိန္းခဵႂပ္တဲ့ လိုင္ဇာ ေဒသနဲႛ ဴမစ္႒ကီးနား႓မိႂႚဳကား ကုန္ပစၤည္း တင္သၾင္းမႁကုိလည္း နအဖစစ္ေဆးဂိတ္ေတၾက တင္းကဵပ္ထားေဳကာင္း ကုန္သည္တခဵႂိႚက ေဴပာပၝတယ္။ ကခဵင္သတင္းဌာန အယ္ဒီတာ ဦးေနာ္ဒင္က ေကအုိင္အုိအေပၞ ပုိတင္းကဵပ္လာတဲ့ ဖိအားေပးမႁေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ခုလုိ ေဴပာပၝတယ္။

ေကအိုင္အိုကို ၂၀၀၅ခုႎႀစ္ကတည္းက စီးပၾားေရးအရ ဖိအားေပးလာတာမဵိႂး ရႀိခဲ့တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ အခု ေနာက္ဆံုးအေနနဲႛ အမဵိႂးသားညီလာခံမႀာ ေကအိုင္အိုက ကခဵင္ဴပည္နယ္ရဲ့ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခဵႂပ္ခၾင့္နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး တင္ဴပတာကို နအဖစစ္အစိုးရက တံုႛဴပန္တဲ့အေနနဲႛ ေကအိုင္အိုရဲ့ ဝင္ေငၾရရႀိတဲ့ ေ႟ၿနဲႛ သစ္လုပ္ငန္းေတၾကို ေနဴပည္ေတာ္ရဲ့ အမိန္ႛအရ လံုးဝ ပိတ္လိုက္တယ္ဆို႓ပီးေတာ့ တိုင္းမႀႃးက ေဴပာဆိုခဲ့ေဳကာင္း ကခဵင္သတင္းဌာန အယ္ဒီတာ ဦးေနာ္ဒင္က ေဴပာပၝတယ္။

ဒီအေတာအတၾင္း ကခဵင္ဴပည္နယ္တၾင္းကုိ ဴပည္မက စီးပၾားေရးသမားေတၾ ပုိမုိ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကုိင္ဳကတာဟာလည္း ကခဵင္ဴပည္နယ္ရဲ့ စီးပၾားေရးခဵိန္ခၾင္လ႖ာကုိ ထိခုိက္ေစတယ္လုိႛ ဦးေနာ္ဒင္ကပဲ ေဴပာပၝတယ္။

ရန္ကုန္မႀာ အေဴခစိုက္တဲ့ ဴမန္မာစီးပၾားေရးသမား သံုးဦးက ကခဵင္ဴပည္နယ္မႀာ လာ႓ပီး စီးပၾားေရး အ႒ကီးအကဵယ္ တိုးခဵဲႚ႓ပီး လုပ္ကိုင္လာတာ ေတၾႚရေဳကာင္း သူကေဴပာပၝတယ္။ အထူးသဴဖင့္ ဦးေတဇဟာ မႎႀစ္တုန္းကစ႓ပီး ဖားကန္ႛေဒသမႀာ နာမည္႒ကီးတဲ့ ေကဵာက္ထၾက္တဲ့ ေနရာတခုကို စစ္တပ္ရဲ့ အကူအညီနဲႛ သိမ္းပိုက္လိုက္ေဳကာင္းနဲႛ အဲဒီမႀာ ဴမန္မာတေကာင္းကုမၯဏီနဲႛ ပူးေပၝင္း႓ပီး သူမဵားေတၾမသံုးႎိုင္တဲ့ စက္ပစၤည္း ကိရိယာေတၾအသံုးဴပႂကာ ေကဵာက္တူးေဖာ္တဲ့ လုပ္ငန္းကို အ႒ကီးအကဵယ္ လုပ္ကိုင္ေနေဳကာင္း ဦးေနာ္ဒင္က RFAကို ေဴပာဴပသၾားပၝတယ္။

ကခဵင္ဴပည္နယ္ထဲ ကဵယ္ကဵယ္ဴပန္ႛဴပန္ႛ ဝင္ေရာက္ စီးပၾားေရးလုပ္ကုိင္ခၾင့္ ရေနတဲ့ လုပ္ငန္းရႀင္ေတၾကေတာ့ ဦးေတဇအဴပင္၊ ဦးေဇာ္ေဇာ္နဲႛ ဦးေဌးဴမင့္တုိႛလည္း ပၝဝင္ေဳကာင္း သိရႀိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔