ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ေဳကညာခဵက္ကို ကခဵင္အမဵိႂးသားအဖၾဲႚေထာက္ခံ

2007-11-26
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

national_convention_10-11-0.jpg
စစ္အစိုးရက ယခုႎႀစ္ ဇန္နဝၝရီလတၾင္ ကဵင္းပခဲ့ေသာ အမဵိႂးသားညီလာခံကို တက္ေရာက္ေနသည့္ တိုင္းရင္းသား အဖၾဲႚအစည္းအခဵိႂႚမႀ ကိုယ္စားလႀယ္မဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ ေဳကညာခဵက္ကို တိုင္းရင္းသားအဖၾဲႚမဵားက သေဘာမတူေဳကာင္း ေဳကညာခဵက္ထုတ္ရန္ အပစ္ရပ္အဖၾဲႚမဵားကို စစ္အစိုးရက ဖိအားေပးခဲ့သည္ဟု ဆိုပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ဴမန္မာစစ္အစိုးရအာေဘာ္ သတင္းစာေတၾမႀာ မစၤတာဂမ္ဘာရီကတဆင့္ ထုတ္ဴပန္ခဲ့တဲ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ ေဳကညာခဵက္အေပၞ သေဘာမတူေဳကာင္း လက္မႀတ္ေရးထိုးထားတဲ့ ဴပည္တၾင္းအပစ္ရပ္ တိုင္းရင္းသားလူမဵိႂးစုအဖၾဲႚေတၾရဲ့ ေဳကညာခဵက္ေတၾ ေဖာ္ဴပေနစဥ္မႀာပဲ ထိုင္းႎိုင္ငံ အေဴခစိုက္ ကခဵင္ တိုင္းရင္းသားအဖၾဲႚတခုဴဖစ္တဲ့ KNO ေခၞ ကခဵင္အမဵိႂးသားအဖၾဲႚက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ ေဳကညာခဵက္ကို ေထာက္ခံေဳကာင္း ေဳကညာလိုက္ပၝတယ္။

ႎိုဝင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေနႛ ေနႛစၾဲနဲႛထုတ္ဴပန္ခဲ့တဲ့ KNO အဖၾဲႚရဲ့ ေဳကညာခဵက္မႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ ထုတ္ဴပန္ေဳကညာခဵက္ဟာ ဴမန္မာ့ႎိုင္ငံေရးဴပႍနာကို သူႛအေနနဲႛ အမႀန္တကယ္ ေဴပလည္ေအာင္ေဴဖရႀင္းဖိုႛ ပိုင္းဴဖတ္ထားတယ္ဆိုတာ ေပၞလၾင္ထင္ဟပ္ေနေဳကာင္း၊ ဴမန္မာ့အေရးဟာ ႎိုင္ငံေရးနဲႛ လူႛအခၾင့္အေရးဴပႍနာေတၾသာမဟုတ္ပဲ တိုင္းရင္းသားလူမဵိႂးသားအေရးလည္း ပၝဝင္တာမိုႛ သံုးပၾင္ႛဆိုင္ ေဆၾးေႎၾးေရးကို ရည္ႌၿန္းထားတဲ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ ေဳကညာခဵက္ကို ေထာက္ခံရတာဴဖစ္ေဳကာင္း ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ ေဳကညာခဵက္ ထၾက္ေပၞလာ႓ပီး မဳကာခင္မႀာပဲ စစ္အစိုးရသတင္းစာေတၾမႀာ ဒီေဳကညာခဵက္ကို သေဘာမတူ၊ မေထာက္ခံပၝေဳကာင္း လက္မႀတ္ေရးထိုးထားတဲ့ အပစ္ရပ္ တိုင္းရင္းသားအဖၾဲႚေတၾရဲ့ ေဳကညာခဵက္ေတၾ ေဖာ္ဴပလာပၝတယ္။ ဒီေဳကညာခဵက္ေတၾကို လက္မႀတ္ေရးထိုးဖိုုႛ လူမဵိႂးစုအဖၾဲႚေတၾအေပၞ စစ္အစိုးရက အဓမၳဖိအားေပးခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတၾလည္း ထၾက္ေပၞခဲ့ပၝတယ္။

ဴပည္တၾင္းကခဵင္တိုင္းရင္းသားအဖၾဲႚေတၾထဲမႀာ ကခဵင္လၾတ္ေဴမာက္ေရးအဖၾဲႚ KIO ၊ ကခဵင္ကာကၾယ္ေရးတပ္မေတာ္ KDA နဲႛ ေကအိုင္အို ခၾဲထၾက္အုပ္စုဴဖစ္တဲ့ ကခဵင္ဒီမိုကရက္တစ္ တပ္မေတာ္သစ္ NDA-K တိုႛရႀိဳကရာမႀာ KIO အဖၾဲႚက လက္မႀတ္ထိုးဖိုႛ ဴငင္းဆန္ခဲ့တဲ့အတၾက္ စစ္အစိုးရနဲႛတင္းမာမႁေတၾ ဴဖစ္ပၾား႓ပီး မဳကာခင္က KIO စခန္းတခုကို စစ္အစိုးရတပ္ဖၾဲႚေတၾက ဝင္ေရာက္စီးနင္းသိမ္းပိုက္ခဲ့ပၝတယ္။ ဒီကိစၤနဲႛပတ္သက္႓ပီး လန္ဒန္႟ံုးခၾဲက KNO အဖၾဲႚဥကၠႉ ဦးပံုပၾမ္လ႟ိုက အခုလိုေဴပာပၝတယ္။

“တကဲ့တကယ္ကဵေတာ့ KIOက လက္မႀတ္မထိုးဘူးဆိုတာကေတာ့ ေကာင္းပၝတယ္၊ မႀန္ပၝတယ္၊ ဘာဴဖစ္လိုႛလဲဆိုေတာ့ တကယ္လည္း ဒီလို ႟ႁတ္ခဵသင့္တာ မဟုတ္ဖူးေလ၊ တကဲ့တကယ္ကဵေတာ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ဒီUNတိုႛနဲႛ ဴပႍနာကို ရႀာေဖၾ႓ပီးေတာ့ ေဴဖရႀင္းဖိုႛ လုပ္တဲ့ နည္းလမ္းစနစ္ေတၾက မႀန္တဲ့အခၝကဵေတာ့ KIOအေနနဲႛက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ statement (ေဳကညာခဵက္)ကို ဆန္ႛကဵင္ဖိုႛ ဆိုတာကေတာ့ မသင့္ေလဵာ္တဲ့ ဥစၤာမိုႛ ဆန္ႛကဵင္လိုႛ မရဘူးခင္ဗဵ။ အဲဒၝေဳကာင့္မိုႛ သူတိုႛ ဒီလိုရပ္တည္တယ္လိုႛ က႗န္ေတာ္တိုႛဴမင္တယ္။”

ကခဵင္တိုင္းရင္းသားမဵားအဖၾဲႚ KNO ကို ဴပည္ပမႀာ ၁၉၉၉ ခုႎႀစ္မႀာစတင္ထူေထာင္ခဲ့တာပၝ။

ဒီသတင္းနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ RFA သတင္းေထာက္ ဦးဉာဏ္ဝင္းေအာင္ သတင္းေပးပိုႛထားတာကိုလည္း နားေထာင္ႎိုင္ပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔