ဴပည္သူႛလက္မႀာ အာဏာတည္ေသာ အေဴခခံဥပေဒေရးဆၾဲဖိုႛ တိုက္တၾန္း

2007-07-11
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

thein_sein_150px.jpg
အမဵိႂးသားညီလာခ့ ကဵင္းပေရးေကာ္မတီ ဥကၠႉ ဒုတိယ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး သိန္းစိန္ ညီလာခံ ဖၾင့္ပၾဲတခုတၾင္ မိန္ႛခၾန္း ေဴပာဳကားေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ ဇၾန္လ ၆ရက္ေနႛ ေဳကညာခဵက္တၾင္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး သိန္းစိန္က ေဆၾးေႎၾး႓ပီးအခဵက္မဵားကို ဴပင္ဆင္၊ ဴဖည့္စၾက္၊ ပယ္ဖဵက္ႎိုင္ေဳကာင္း ေဴပာဳကားခဲ့သဴဖင့္ ႎိုင္ငံေရးေလာကတၾင္ ဂယက္႟ိုက္ခတ္သၾားပၝသည္။ (Photo: AFP)

စစ္မႀန္တဲ့ ဴပည္ေထာင္စုကို ေဖာ္ေဆာင္မဲ့ ဖၾဲႚစည္းပုံအေဴခခံဥပေဒတရပ္ ေပၞေပၝက္ဖိုႛဆိုရင္ ဴပည္သူႛလက္မႀာ အခဵႂပ္အဴခာအာဏာတည္ရႀိတဲ့ အေဴခခံဥပေဒမဵိႂးဴဖစ္သင့္သလုိ ဴမန္မာစစ္အစိုးရနဲႛ ႎုိင္ငံေရးအင္အားစုေတၾဳကား အရင္ဆုံး ေတၾႚဆုံေဆၾးေႎၾးဖိုႛလုိတယ္လုိႛ ဖဵက္သိမ္းခံထားရတဲ့ ဴပည္တၾင္း ၁၂ ပၝတီက ဒီကေနႛ ဇူလိုင္ ၁၁ရက္မႀာ သေဘာထား ထုတ္ဴပန္ထားပၝတယ္။

ဴပည္တၾင္းအေဴခစုိက္ တုိင္းရင္းသား ႎုိင္ငံေရးပၝတီေတၾ သေဘာထားထုတ္ဴပန္ရတဲ့ ရည္႟ၾယ္ခဵက္နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဇုိမီးအမဵိႂးသားကၾန္ဂရက္ပၝတီ ေခၝင္းေဆာင္ ဦးကဵင္ရႀင္ထန္းက ခုလို ရႀင္းဴပပၝတယ္။

ဦးကဵင္ရႀင္းထန္။ ။ဇၾန္လ ၆ရက္ေနႛမႀာ အခု ႎိုင္ငံေတာ္ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္လည္းလုပ္႓ပီးေတာ့ အတၾင္းေရးမႀႃး (၁)လည္း ဴဖစ္တဲ့ ဒုတိယ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး သိန္းစိန္က ေဳကညာခဵက္တခု ထုတ္တယ္၊ အဲဒီ ေဳကညာခဵက္ထဲမႀာ ဘာေဴပာသလဲဆိုေတာ့၊ အေဴခခံဥပေဒ ေနာက္ဆံုး ဴဖစ္တယ္၊ အခုေတာ့ ဴပန္႓ပီး ေဆၾးေႎၾးဳကရမယ္၊ က႗န္ေတာ္တိုႛ ႓ပီး႓ပီးသားေတၾဟာကို ဴပန္႓ပီးေတာ့ ဴပင္လိုႛရတယ္၊ ဴဖည့္လိုႛရတယ္၊ ေနာက္႓ပီးေတာ့ ပယ္လိုႛလည္းရတယ္ ဆိုတာ ေဴပာတာနဲႛ အဲဒီသေဘာကို က႗န္ေတာ္တိုႛ ႒ကိႂဆို႓ပီးေတာ့၊ တကယ္လိုႛမဵား အဓၾန္ႛရႀည္တဲ့ ဴပည္ေထာင္စု ဖၾဲႚစည္း အုပ္ခဵႂပ္ပံု အေဴခခံဥပေဒ ေရးမယ္ဆိုရင္ အဲလို မေရးခင္ကေလးမႀာ အားလံုး ေဆၾးေႎၾး တိုင္ပင္႓ပီးေတာ့ အခု လက္နက္ကိုင္တဲ့ လူေတၾေရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အဖၾဲႚေတၾပၝ၊ ႎိုင္ငံေရး ပၝတီမဵား၊ အခုလက္ရႀိ အုပ္ခဵႂပ္ေနတဲ့ နအဖ အစိုးရ အားလံုး အဲလိုပဲ ေဆၾးေႎၾး႓ပီးေတာ့မႀ အေဴဖရႀာမႀ၊ ႓ပီးေတာ့မႀ ဒီဥစၤာ ဘယ္မူနဲႛ သၾားမလဲ ဆို႓ပီးေတာ့ က႗န္ေတာ္တိုႛ လုပ္ထားရင္ ခိုင္ခန္ႛတဲ့ အေဴခခံဥပေဒ ရႎိုင္မယ္ဆိုတဲ့ က႗န္ေတာ္တိုႛရဲ့ သေဘာထားကို ေဳကညာတာပၝ။

စစ္မႀန္တဲ့ ဴပည္ေထာင္စုေပၞထၾန္းေရးအတၾက္ဆိုရင္ ပကတိ ဴမန္မာ့ႎုိင္ငံေရးအေဴခအေနနဲႛ ဆီေလဵာ္တဲ့ ဖၾဲႚစည္းပုံ အေဴခခံဥပေဒတရပ္ ေရးဆၾဲဖိုႛလုိတယ္လုိႛ ေဳကညာခဵက္မႀာ ေထာက္ဴပထားပၝတယ္။ အထူးသဴဖင့္ ပင္လုံစိတ္ဓာတ္ကုိ ေဖာ္ႌၿန္းတဲ့၊ ကုိယ့္ဳကမၳာကုိ ဖန္တီးခၾင့္ရႀိတဲ့ ဴပည္သူႛလက္မႀာ အခဵႂပ္အဴခာအာဏာတည္ရႀိတဲ့ အေဴခခံဥပေဒမဵိႂးကုိသာ လုိလားတယ္လုိႛပၝ ၁၂ ပၝတီ ေဳကညာခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

အဲသလုိ အေဴခခံဥပေဒမဵိႂး ေရးဆၾဲႎုိင္ဖုိႛအတၾက္ အေဴခခံႎုိင္ငံေရးမူေတၾ အရင္ဆုံး ခဵမႀတ္ရမႀာဴဖစ္သလုိ ဒီအေဴခခံမူေတၾရဖိုႛအတၾက္ ဴမန္မာစစ္အစိုးရနဲႛ ႎုိင္ငံေရးအင္အားစုေတၾဳကား ေတၾႚဆုံေဆၾးေႎၾး အေဴဖရႀာရမႀာဴဖစ္တယ္လိုႛပၝ အဳကံဴပႂထားပၝတယ္။

သေဘာထားထုတ္ဴပန္တဲ့ ပၝတီ ၁၂ခုဟာ ၉၀ ခုႎႀစ္ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ အႎုိင္ရ ႎုိင္ငံေရးပၝတီေတၾ ဴဖစ္ပၝတယ္။ SNLD ေခၞ ရႀမ္းတုိင္းရင္းသားမဵား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ကလၾဲ႓ပီး ကဵန္ႎုိင္ငံေရး ပၝတီ ၁၁ခုဟာ ဖဵက္သိမ္းခံထားရတဲ့ တုိင္းရင္းသားပၝတီေတၾ ဴဖစ္ပၝတယ္။ သုံးပၾင့္ဆုိင္ေဆၾးေႎၾးပၾဲ မလုပ္ရင္ အမဵိႂးသားညီလာခံ မတက္ဖိုႛ ဆုံးဴဖတ္ထားတဲ့ ပၝတီေတၾလည္း ဴဖစ္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔