ရႀမ္းေခၝင္းေဆာင္မဵား အယူခံ ဗဟိုတရား႟ံုးခဵႂပ္က ပယ္ခဵ

2006-06-01
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
Khun_Htun_Oo_150px.jpg
ရႀမ္းတိုင္းရင္းသားမဵား ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ ဥကၠႉ ဦးခၾန္ထၾန္းဦး။ ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

အႎႀစ္၈၀ေကဵာ္၊ ၁၀၀ေကဵာ္၊ ႎႀစ္ရႀည္ ေထာင္ဒဏ္ ခဵမႀတ္ခံထားရတဲ့ ရႀမ္းေခၝင္းေဆာင္ေတၾရဲ့ အမႁ အယူခံအတၾက္ ရန္ကုန္႓မိႂႚ ဗဟို တရား႟ံုးခဵႂပ္မႀာ ေမလ ၃၀ရက္၊ ဗုဒၭဟူးေနႛမႀာ ဳကားနာမႁ ဴပႂလုပ္ခဲ့ပၝတယ္။ တရား႟ံုးခဵႂပ္က ေနာက္တေနႛဴဖစ္တဲ့ ဳကာသပေတးေနႛမႀာ အယူခံကို ပယ္ခဵခဲ့ပၝတယ္။

တရား႟ံုးခဵႂပ္ အယူခံေလ႖ာက္လဲခဵက္မႀာ ရႀမ္းေခၝင္းေဆာင္ေတၾရဲ့ အမႁနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ တရား႟ံုးကေန ဴပန္လည္စစ္ေဆး ဳကားနာသင့္ေဳကာင္း အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ ဥပေဒ အေထာက္အကူဴပႂ အဖၾဲႚဝင္ေတၾဴဖစ္ဳကတဲ့ ေရႀႚေန႒ကီး ဦးေအာင္သိန္း၊ ဦးဳကည္ဝင္း၊ ဦးဥာဏ္ဝင္းတိုႛက ရႀမ္းေခၝင္းေဆာင္ေတၾကို ကိုယ္စားဴပႂ ေလ႖ာက္လဲခဵက္ေပးခဲ့ဳကတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

သူတိုႛအေပၞ စၾဲထားတဲ့ စၾဲခဵက္ေပၝင္း ၂၈ခုရႀိ႓ပီး၊ မူလတရား႟ံုး ဆံုးဴဖတ္ခဵက္မႀာ အားနည္း တိမ္းေစာင္းမႁေတၾကို ဥပေဒေဳကာင္းအရ ေထာက္ဴပ႓ပီး၊ အခုလို အယူခံ ေလ႖ာက္လဲတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အယူခံ ပယ္ခဵဴခင္းခံရတာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး၊ ေရႀႚေနဦးေအာင္သိန္းက RFAကို အခုလို ေဴပာဴပခဲ့ပၝတယ္။

ေရႀႚေန ဦးေအာင္သိန္း။ ။ က႗န္ေတာ္တိုႛ မနက္က ၁၀နာရီေလာက္ က႗န္ေတာ္တိုႛ ေရႀႚေနသံုးေယာက္ ဒီအမႁ ၂၈မႁနဲႛ ပတ္သက္႓ပီးေတာ့ ေလ႖ာက္လဲတယ္ေပၝ့ေနာ္၊ ေလ႖ာက္လဲတာ က႗န္ေတာ္တိုႛ ဘယ္ႎႀစ္နာရီေလာက္ ႓ပီးသၾားသလဲဆိုေတာ့ ၁နာရီ ၄၅ေလာက္ ႓ပီးသၾားပၝတယ္။ ၁နာရီ ၄၅ေလာက္ ႓ပီးသၾားေတာ့ ၄နာရီေလာက္မႀာ အဲဒီအမႁနဲႛ ပတ္သက္႓ပီးေတာ့၊ ႎိုႛတစ္ဘုတ္မႀာ ကပ္တယ္ေလ။ အကဵဥ္းနည္းနဲႛ ပလပ္တယ္ေပၝ့ဗဵာ။

ဘာေဳကာင့္ပယ္တယ္ဆိုတဲ့ အေဳကာင္းဴပခဵက္မရႀိဘဲနဲႛ ပယ္တာေပၝ့။ အဲဒီေတာ့ က႗န္္ေတာ္တိုႛက ဒီဟာကို ေဴခာက္လအတၾင္း အထူးအယူခံ၊ တရား႟ံုးခဵႂပ္မႀာပဲ အထူးအယူခံ ဝင္ခၾင့္ ထပ္႓ပီး ေလ႖ာက္ဦးမႀာပၝ။ အဲဒီ အခၾင့္အေရး ရႀိပၝေသးတယ္။

သူတိုႛ မိသားစုေတၾကေတာ့ က႗န္ေတာ္တိုႛကေတာ့ ပယ္လိုက္တယ္ ဆိုတာပဲ သူတိုႛကို အေဳကာင္းဳကားေပးလိုက္တာပဲ ရႀိပၝတယ္။ ဒီဟာ တရားသဴဖင့္ တရား႟ံုး ကုန္ေအာင္တက္ဖိုႛ ဒီတခုတာဝန္ပဲရႀိတာ သူတိုႛလဲ အဲဒၝကို သေဘာေပၝက္ပၝတယ္။

ဒီအမႁမႀာ ရႀမ္းဴပည္တပ္မေတာ္ ေဴမာက္ပိုင္း နာယက ဗိုလ္ခဵႂပ္ေဆထင္က ေထာင္ဒဏ္ ၁၀၆ႎႀစ္၊ ရႀမ္းတိုင္းရင္းသားမဵား ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ ဥကၠႉ ဦးခၾန္ထၾန္းဦးက ၉၃ႎႀစ္၊ အတၾင္းေရးမႀႃး ဦးစိုင္းႌၾန္ႛလၾင္က ေထာင္ဒဏ္ ၈၅ႎႀစ္၊ ကဵန္ေခၝင္းေဆာင္ ငၝးဦးကလဲ ေထာင္ဒဏ္ အႎႀစ္ ၇၀ေကဵာ္၊ ၈၀ေကဵာ္ေတၾ အခဵမႀတ္ခံထားရတာဴဖစ္ပၝတယ္။

ဦးခၾန္ထၾန္းဦးအပၝအဝင္ ဒီရႀမ္းေခၝင္းေဆာင္ေတၾဟာ တရား႟ံုးက ဆံုးဴဖတ္ခဲ့သလို ဴပစ္မႁေတၾ အမႀန္တကယ္ ကဵႃးလၾန္မႁမရႀိတဲ့အတၾက္ ဴပန္လၿတ္ေပးေစလိုေဳကာင္း ရႀမ္းတိုင္းရင္းသားမဵား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္က ႓ပီးခဲ့တဲ့ ဧ႓ပီလကုန္ပိုင္းမႀာ နအဖ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿဆီကို တိုက္႟ိုက္လိပ္မူ႓ပီး စာတေစာင္ ေပးပိုႛ ေမတၨာရပ္ခံထားေဳကာင္းလဲ သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔