ဴမန္မာႎုိင္ငံကိစၤ အီးယူ-အာဆီယံ ကုန္သၾယ္ေရး ေဆၾးေႎၾးပၾဲကိုမထိခိုက္၊ အီးယူေဴပာ

2007-11-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

eu_asean_200px.jpg
ဥေရာပ သမဂၢ ကုိယ္စားလႀယ္မဵား အာဆီယံ ေခၝင္းေဆာင္မဵားႎႀင့္ ႎုိဝင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေနႚက စကႆာပူတၾင္ ေဆၾးေႎၾးေနစဥ္။ (Photo: AFP)

ဴမန္မာစစ္အစိုးရေပၞ အီးယူ-ဥေရာပ ႎိုင္ငံမဵားအဖၾဲႚက အေရးယူ ပိတ္ဆိုႚတာဟာ အာဆီယံ အေရႀႚေတာင္အာရႀႎိုင္ငံမဵားအသင္းနဲႚ အီးယူရဲႚ လၾတ္လပ္စၾာကုန္သၾယ္ေရး ေဆၾးေႎၾးပၾဲကို ထိခိုက္မႀာ မဟုတ္ဘူးလိုႚ ဥေရာပ ထိပ္တန္းေဆၾးေႎၾးေရးမႀႃးတဦးက ဒီေနႚ အဂႆၝေနႚမႀာ ေဴပာပၝတယ္။

အီးယူနဲႚ အာဆီယံတိုႚဟာ ၃၇ ႎိုင္ငံနဲႚ လူသန္းတေထာင္ေလာက္ ပၝဝင္တဲ့ လၾတ္လပ္စၾာကုန္သၾယ္ေရး ေဆၾးေႎၾးပၾဲကဵင္းပေရးကို ဒီႎႀစ္ အေစာပိုင္းက သေဘာတူခဲ့ေပမယ့္ ဘယ္ေတာ့စတင္ေဆၾးေႎၾးမယ္ဆိုတာ ႎႀစ္ဖက္လံုးက ေဴပာတာမရႀိပၝဘူး။

လာမယ့္ႎႀစ္ထဲမႀာ ကဵင္းပဖိုႚစီစဥ္ထားတဲ့ ေဆၾးေႎၾးပၾဲမႀာေတာ့ တိုးတက္မႁ ရႀိႎိုင္လိမ့္မယ္လိုႚ ေမ႖ာ္လင့္တဲ့အေဳကာင္း အီးယူ ေစ့စပ္ေရးအ႒ကီးအကဲ Mr Philippe Meyer က အာဆီယံ ကိုယ္စားလႀယ္ေတၾနဲႚ မေဆၾးေႎၾးခင္ သတင္းေထာက္ေတၾကို ႎုိဝင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေနႚက ေဴပာပၝတယ္။ ဴမန္မာစစ္အစိုးရရဲႚ လူႚအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္မႁမႀတ္တမ္း အထူးသဴဖင့္ ဒီမိုကေရစီေရး ဆႎၬဴပသူေတၾကို စက္တင္ဘာလက အဳကမ္းဖက္ ႎႀိမ္နင္းတာေနာက္ပိုင္းမႀာ အီးယူ-အာဆီယံ လၾတ္လပ္စၾာကုန္သၾယ္ေရး ေဆၾးေႎၾးပၾဲက ဴမန္မာ့ကိစၤေဳကာင့္ ေႎႀာင့္ေႎႀးေနတာပၝ။

ဴမန္မာႎိုင္ငံရဲႚ လူႚအခၾင့္အေရးနဲႚ ပတ္သက္လိုႚ အီးယူရဲႚ ႎိုင္ငံေရးအရ ရပ္တည္ခဵက္က ဴပတ္သားေပမယ့္၊ ေဆၾးေႎၾးပၾဲကို အဟန္ႚအတား ဴဖစ္သၾားေစႎိုင္တဲ့၊ ဴပႍနာအားလံုးကိုေတာ့ ေဆၾးေႎၾးသၾားမႀာ မဟုတ္ဘူးလိုႚ Mr Meyer က ေဴပာပၝတယ္။ ေဆၾးေႎၾးပၾဲကို သံုးရက္နဲႚအ႓ပီးဴပတ္ ေဆၾးေႎၾးႎိုင္ဖၾယ္ရႀိတယ္လိုႚလည္း ေဴပာပၝတယ္။

ဴမန္မာ့သစ္၊ ေကဵာက္မဵက္နဲႛ သတၨႂေတၾ မဝယ္ယူဘိုႚ အပၝအဝင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံေပၞ အီးယူက အေရးယူပိတ္ဆိုႚမႁအသစ္ ႓ပီးခဲ့တဲ့အပတ္ကပဲ ခဵမႀတ္ခဲ့ပၝတယ္။ ကုန္သၾယ္ေရးေဆၾးေႎၾးပၾဲက တဆင့္ ဴမန္မာ့ဴပႍနာကို အီးယူက ေဴဖရႀင္းဖိုႚ ႒ကိႂးစားမႀာမဟုတ္ဘူးလိုႚ ထိုင္းႎိုင္ငံကိုေရာက္ရႀိေနတဲ့ အီးယူ ကိုယ္စားလႀယ္အဖၾဲႚ ေခၝင္းေဆာင္ Mr Friedrich Hamburger ကလည္းေဴပာပၝတယ္။

ဴမန္မာ့ကိစၤ ေဴဖရႀင္းရာမႀာ ကုလသမဂၢ လုပ္ငန္းစဥ္နဲႚ အိမ္နီးခဵင္းႎိုင္ငံေတၾရဲႚ အခန္းကၸကပဲ သင့္ဴမတ္ေလဵာ္ကန္တယ္လိုႚ ယူဆတဲ့ေဳကာင္းလည္း သူကေဴပာပၝတယ္။ အီးယူဟာ ဂဵပန္နဲႚ အေမရိကန္႓ပီးရင္ အာဆီယံရဲႚ တတိယေဴမာက္ ကုန္သၾယ္မႁ အမဵားဆံုးအဖၾဲႚ ဴဖစ္ပၝတယ္။

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔