ဖိႎႀိပ္မႁမရပ္လ႖င္ စစ္အစုိးရအား အေရးယူမႁမဵား ဥေရာပသမဂၢ တုိးဴမၟင့္သၾားမည္

2007-12-14
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ruby_model_150px.jpg
ဴမန္မာ့ပတၨဴမား နားဆၾဲႎႀင့္ လက္စၾပ္ကို ၂၀၀၆ခုႎႀစ္ ေဟာင္ေကာင္ ေကဵာက္မဵက္ရတနာ ေလလံပၾဲတခုတၾင္ ဴပသေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ လက္စၾပ္သည္ အေမရိကန္ ေဒၞလာ ၁သန္းမႀ တသန္းခၾဲ၊ နားဆၾဲသည္ ေဒၞလာ ၃သိန္းခၾဲမႀ ၅သိန္းခန္ႛ တန္ပၝသည္။ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀ ေကဵာက္သံ ပတၨဴမားမဵားသည္လည္း ဥေရာပသမဂၢမႀ ပိတ္ဆိုႛ အေရးယူမႁမဵားတၾင္ ပၝဝင္မည္ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ဴမန္မာႎုိင္ငံအတၾင္း ဖိႎႀိမ္မႁေတၾကုိ စစ္အစုိးရက မရပ္ဖူးဆုိရင္ ဥေရာပသမဂၢက ပိတ္ဆႛုိအေရးယူမႁေတၾကုိ တုိးဴမၟင့္သၾားမယ္လုိႛ ထုတ္ဴပန္ေဳကညာဖိုႛ ဴပင္ဆင္ေန႓ပီ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္အစုိးရက ဴပည္သူေတၾအေပၞ ဖိႎႀိပ္မႁေတၾကုိ မရပ္ဖူးဆုိရင္ အေရးယူဒဏ္ခတ္မႁေတၾကုိ တုိးဴမၟင့္သၾားမဲ့အေဳကာင္းကုိ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ရက္ ဒီေနႛ ညေနပုိင္းမႀာ ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆုိမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဥေရာပ သမဂၢအေနနဲႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲ့အေဴခအေန တုိးတက္မႁရႀိမရႀိအေပၞ မူတည္ဴပိး၊ စစ္အစုိးရအေပၞ အေရးယူထားတာေတၾကုိ လုိအပ္သလုိ ဴပင္ဆင္တာ ဒၝ့မႀမဟုတ္၊ တုိးဴမၟင့္အေရးယူတာ၊ စတာေတၾကုိ လုပ္ေဆာင္ဖုိႛ အဆင္သင့္ရႀိေနတယ္လုိႛ ဥေရာပသမဂၢက ဒီကေနႛ ထုတ္ဴပန္မဲ့ ေဳကညာခဵက္မူဳကမ္းမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

စက္တင္ဘာလက သံဃာေတာ္ေတၾ ဦးေဆာင္တဲ့ ႓ငိမ္းခဵမ္းတဲ့ဆႎၬဴပပဲၾေတၾကုိ စစ္တပ္က အဳကမ္းဖက္ သတ္ဴဖတ္ ႎႀိမ္နင္းခဲ့႓ပီးေနာက္ အခုအခဵိန္အထိ ဥေရာပ သမဂၢအေနနဲႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲ့ အေဴခအေနနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး စုိးရိမ္မကင္း ဴဖစ္ေနဆဲပဲလုိႛ ဆုိပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေနႛက ဴမန္မာႎုိင္ငံက လုပ္ငန္းေပၝင္း တေထာင္ေကဵာ္ နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ပိတ္ပင္တားဴမစ္တာေတၾ လုပ္ခဲ့သလုိ စစ္အစုိးရေခၝင္းေဆာင္ေတၾနဲႛ အေပၝင္းပၝေတၾကုိ ဥေရာပႎုိင္ငံေတၾကုိ ဴပည္ဝင္ခၾင့္ပိတ္ပင္တဲ့စာရင္းကုိလည္း တုိးခဵဲႚ ခဲ့ပၝတယ္။ အထူးသဴဖင့္ ဴမန္မာႎုိင္ငံက က႗န္းသစ္နဲႛ ေကဵာက္သံပတၨဴမားေတၾကုိ ဥေရာပသမဂၢ ႎုိင္ငံေတၾကုိ တင္သၾင္းခၾင့္ ပိတ္ပင္လုိက္ပၝတယ္။

အီးယူ- ဥေရာပသမဂၢဝင္ ႎုိင္ငံေပၝင္း ၂၇ ႎုိင္ငံရႀိ႓ပီး၊ အခုအခၝ ေပၞတူဂီ ႎုိင္ငံက ဥေရာပသမဂၢရဲ့ အလႀည့္ကဵဥကၠႉေနရာကုိ တာဝန္ယူထားခဵိန္ဴဖစ္ပၝတယ္။

အခုလုိအေရးယူမႁေတၾ တုိးဴမၟင့္ဖုိႛ အဆုိဴပႂခဵက္မူဳကမ္းကုိ ဒီကေနႛ အီးယူ ေခၝင္းေဆာင္ေတၾ ေဆၾးေႎၾးဳက႓ပီးတဲ့ေနာက္ ဴပင္ဆင္ဴဖည့္စၾက္႓ပီး ညေနပုိင္းမႀာ ထုတ္ဴပန္ေဳကညာမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊

ဥေရာပသမဂၢအေနနဲႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲ့ စၾမ္းအင္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတၾမႀာ တုိတယ္ကုမၯဏီလုိ ရင္းႎႀီးဴမၟႂပ္ႎႀံမႁေတၾရႀိေနေပမဲ့၊ ဥေရာပသမဂၢနဲႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲ့ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ငန္းဟာ သိပ္မဵားမဵားစားစားမရႀိတဲ့အတၾက္ ဴမန္မာႎုိင္ငံအေပၞ စီးပၾားေရးအရ ဳသဇာသက္ေရာက္မႁဟာ အကန္ႛအသတ္ေတာ့ ရႀိေနပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔