သံဃာမဵား သိကၡာညစ္ႎၾမ္းေအာင္ စၾပ္စၾဲခဵက္မဵားကို တုံႛဴပန္ေဝဖန္

2007-10-08
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

los_anglese_demo_200px.jpg
႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဆႎၬဴပေနေသာ သံဃာႎႀင့္ ဴပည္သူမဵားကို အဳကမ္းဖက္ ႎႀိမ္နင္း ႓ဖိႂခၾဲခဲ့သည့္ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ၏ လုပ္ရပ္အား အေမရိကန္ႎိုင္ငံ၊ ေလာ့စ္အိန္ဂဵဲလိစ္႓မိႂႚ၊ ေဟာလီးဝုဒ္ ႟ုပ္ရႀင္႓မိႂႚေတာ္ရႀိ နာမည္ေကဵာ္ ကိုဒတ္ခ္ ႟ုပ္ရႀင္႟ံု႒ကီးေရႀႚတၾင္ ေအာက္တိုဘာ ၆ရက္ေနႛက ကန္ႛကၾက္ ဆႎၬဴပေနသူမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

႓ပီးခဲ့တဲ့ ေအာက္တိုဘာလ ၆ရက္ေနႛမႀာ အာဏာပိုင္ေတၾက သံဃာ့မဟာနာယကအဖၾဲႚ ဆရာေတာ္႒ကီးေတၾကို သာသနာေရးဆိုင္ရာမဵား ေလ႖ာက္ထားခဲ့ရာမႀာ သံဃာေတာ္ေတၾကို သိကၡာညစ္ႎၾမ္းေအာင္ စၾပ္စၾဲေဴပာဆိုခဲ့တယ္လိုႛ ဴပည္ပသံဃာေတာ္ေတၾက တုံႛဴပန္ ေဝဖန္လိုက္ဳကပၝတယ္။

ေအာက္တိုဘာလ ၇ရက္ေနႛထုတ္ စစ္အစိုးရပိုင္သတင္းစာေတၾမႀာ ရန္ကုန္တိုင္း အေထၾေထၾ အုပ္ခဵႂပ္ေရးဦးစီးဌာန ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃး ဦးလႀစိုးက ရန္ကုန္တိုင္း သံဃာ့မဟာနာယကအဖၾဲႚ ဆရာေတာ္႒ကီးေတၾကို ေလ႖ာက္ထားရာမႀာ မဳကာေသးမီက ရန္ကုန္တိုင္း ႓မိႂႚနယ္အခဵိႂႚမႀာ သံဃာအခဵိႂႚနဲႛ လူပုဂၢိႂလ္အခဵိႂႚေဳကာင့္ အဳကမ္းဖက္ဆူပူမႁေတၾ ဴဖစ္ပၾားခဲ့ေဳကာင္း၊ ဆူပူရာမႀာ မပၝဝင္တဲ့ ေကဵာင္းတိုက္ေတၾကို ႓ခိမ္းေဴခာက္႓ပီး ေရသန္ႛဘူးေတၾနဲႛ ပစ္ေပၝက္တဲ့အဴပင္ ဆရာေတာ္ မေထရ္႒ကီးေတၾကိုေတာင္ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ဴပစ္မႀားကဵႃးလၾန္မႁေတၾ ဴဖစ္ပၾားခဲ့ေဳကာင္း၊ လံု႓ခံႂေရး တပ္ဖၾဲႚေတၾဆီက လက္နက္ေတၾလုယူဖိုႛအထိ အားထုတ္ခဲ့ေဳကာင္း၊ ရန္ကုန္႓မိႂႚက ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္း ၁၈ေကဵာင္းကို မလၿဲမေရႀာင္သာ ရႀာေဖၾခဲ့ရာမႀာ သံဃာနဲႛ မအပ္စပ္တဲ့ ညစ္ညမ္းေလဆာဓာတ္ဴပားေတၾ၊ အမဵိႂးသမီးအဝတ္အစားေတၾ၊ ေလာင္းကစားစာ႟ၾက္စာတမ္းေတၾ၊ အစိုးရ ဆန္ႛကဵင္စာ႟ၾက္စာတမ္းေတၾနဲႛ တုတ္၊ ဓားးလက္နက္ေတၾ ေတၾႚရႀိရတယ္လိုႛ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဒီကိစၤနဲႛပတ္သက္႓ပီး အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စု ကယ္လီဖိုးနီးယားဴပည္နယ္ ေမတၨာနႎၬဝိဟာရ ေကဵာင္းတိုက္မႀာသီတင္းသံုးတဲ့ ၁၉၈၈ခုႎႀစ္ မႎၩေလး သပိတ္ေမႀာက္ကံေဆာင္သံဃာေတာ္ အရႀင္ဥာဏိကက စစ္အစိုးရက ဴပႍနာမဟုတ္တာကို ဴပႍနာလုပ္႓ပီး ဴပႍနာရႀာေနတာပဲ ဴဖစ္တယ္လိုႛ အမိန္ႛရႀိပၝတယ္။ စစ္အစိုးရနဲႛ အတိုက္အခံဴဖစ္တဲ့ ပုဂၢိႂလ္ေတၾ၊ အဖၾဲႚခဵႂပ္ အဖၾဲႚဝင္ေတၾဆိုရင္ အိမ္ထဲမႀာ ဘိန္းထုပ္ပစ္ဖမ္းတာမဵိႂး ရႀိခဲ့သလို အခုလည္း ေကဵာင္းေတၾကို ဝင္႓ပီး ရႀာတဲ့အခၝ ရႀာကတည္းက ဴပႍနာလုပ္ခဵင္လိုႛ ရႀာတာမိုႛ ဴပႍနာဴဖစ္စရာ အရာေတၾကို သူတိုႛ ကိုယ္တိုင္ ဘာမဆို အကုန္ယူသၾားလည္း ရတာပဲလိုႛ အရႀင္ဥာဏိက က ေထာက္ဴပပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ စစ္အစိုးရရဲ့ အခုလို ေဴပာဳကားခဵက္ေတၾကို ဘယ္ဴပည္သူကမႀ မယံုဳကည္ဘူးလိုႛ ဆက္႓ပီး ေဴပာဴပပၝတယ္။

အဲသလိုပဲ အရီဇိုးနားဴပည္နယ္ ဖီးနစ္စ္႓မိႂႚ အရီဇိုးနားဝိပႍနာေကဵာင္းတိုက္က မဟာဓမၳာစရိယနဲႛ ကဵမ္းဴပႂဆရာေတာ္ အရႀင္ေကလာသကလည္း အခုလိုမိန္ႛဳကားပၝတယ္။ အုပ္ခဵႂပ္သူမဵားဟာ ေမတၨာတရား ခမ္းေဴခာက္႓ပီး ကိုယ့္အာဏာ၊ ကိုယ့္ပစၤည္းဥစၤာ၊ ကိုယ့္မိသားစုအတၾက္ပဲ ေတၾး႓ပီး ဴပည္သူေတၾ ဘယ္လိုခံစားေနရတယ္၊ ဴပည္သူေတၾ စိတ္ထဲမႀာ ဘာရႀိေနတယ္ဆိုတာေတၾကို သိေအာင္မလုပ္ပဲ မဟုတ္မမႀန္တာေတၾ စၾပ္စၾဲေတာ့ ဴပည္သူႛႎႀလံုးသားကို ထိုးဆၾသလိုဴဖစ္ေနတဲ့အေဳကာင္း အရီဇိုးနားဴပည္နယ္က အရႀင္ေကလာသ မိန္ႛဳကားခဲ့ပၝတယ္။

ကယ္လီဖိုးနီးယားဴပည္နယ္ ေမတၨာနႎၬဝိဟာရ ေကဵာင္းတိုက္မႀာ သီတင္းသံုးတဲ့ ၁၉၈၈ခုႎႀစ္ မႎၩေလး သပိတ္ေမႀာက္ကံေဆာင္သံဃာေတာ္ အရႀင္ဥာဏိကနဲႛ အရီဇိုးနားဴပည္နယ္ ဖီးနစ္စ္႓မိႂႚ အရီဇိုးနားဝိပႍနာေကဵာင္းတိုက္က မဟာဓမၳာစရိယနဲႛကဵမ္းဴပႂဆရာေတာ္ အရႀင္ေကလာသတုိႛကုိ ဆက္သၾယ္ေလ႖ာက္ထား႓ပီး ဦးသစ္ဆင္းက တင္ဴပထားပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔