ကိုထင္ေကဵာ္ကို သိမ္႒ကီးေဈးေရႀႚမႀာ ဆႎၬဴပစဥ္ ဖမ္းဆီးသၾားဴခင္း

2007-08-25
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ေဖေဖာ္ဝၝရီ ၂၂ရက္ေနႛက ကိုထင္ေကဵာ္ ဦးေဆာင္ေသာအဖၾဲႚ ရန္ကုန္႓မိႂႚလယ္ သိမ္႒ကီးေဈးအနီးတၾင္ ဆႎၬဴပပၾဲ ဆင္ႎၿဲေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ 'ကုန္ေစဵးႎႁန္းကဵဆင္းေရး' ပိုစတာ ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ အလယ္မႀလူမႀာ ကိုထင္ေကဵာ္ ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ေလာင္စာဆီေစဵးႎႁန္း တုိးဴမင့္တာကုိ ကန္ႛကၾက္ဖုိႛနဲႛ ကုန္ေစဵးႎႁန္း ကဵဆင္းေရးအတၾက္ တဴပည္လုံးအတုိင္းအတာနဲႛ ဆႎၬဴပပဲၾေတၾ လုပ္ေဆာင္ဖုိႛ တုိက္တၾန္း လႁံႛေဆာ္ထားတဲ့ ကုိထင္ေကဵာ္ဟာ ဳသဂုတ္လ ၂၅ရက္ ဒီကေနႛ ေနႛလည္ပုိင္းက သိမ္႒ကီးေစဵးေရႀႚမႀာ ဆႎၬဴပခဲ့တဲ့အတၾက္ အာဏာပုိင္လုိႛယူဆရသူ အရပ္ဝတ္လူတစုက ဖမ္းဆီးသၾားတယ္လုိႛ RFA က စုံစမ္းသိရႀိရပၝတယ္။

ဳသဂုတ္လ ၂၅ရက္ ဒီကေနႛ ေနႛလည္ပုိင္းက ကုိထင္ေကဵာ္နဲႛ ကုိေဇာ္ထၾန္းတုိႛ ႎႀစ္ဦးဟာ သိမ္႒ကီးေစဵးေရႀႚ ၂၅လမ္းထိပ္အနီးမႀာ ကုန္ေစဵးႎႁန္းကဵဆင္းေရးနဲႛ ေလာင္စာဆီေစဵးေတၾ ဴပန္လည္ေလ႖ာ့ခဵေရး ဆႎၬဴပခဲ့ဳကပၝတယ္။

ဆႎၬစတင္ဴပလုိႛ မိနစ္ပုိင္းအတၾင္း လုံ႓ခႂံေရးတာဝန္ရႀိသူလုိႛ ယူဆရသူ အရပ္ဝတ္ လူတစုက ကုိထင္ေကဵာ္နဲႛ ကိုေဇာ္ထၾန္းကုိ ထုိး႒ကိတ္႓ပီး၊ အရပ္ဖက္သုံး ဒုိင္နာကားတစင္းေပၞကုိ တင္ေဆာင္သၾားတယ္လုိႛ မဵက္ဴမင္သက္ေသေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

ကုိထင္ေကဵာ္ဟာ အဴပာေရာင္ အင္ဂဵင္နီယာ ဝတ္စုံကုိ ဝတ္ဆင္ထားတယ္လုိႛလည္း ေတႛၾဴမင္လုိက္ရသူတခဵိႂႚကေဴပာပၝတယ္။

ဆႎၬဴပတာကုိ ေတၾဴမင္လုိက္ရတဲ့ ရန္ကုန္႓မိႂႚက မဵက္ဴမင္သက္ေသတဦးကေတာ့ သူတိုႛ ႎႀစ္ေယာက္ထဲက တေယာက္ဟာ ကုန္ေဈးႎႁန္းကဵဆင္းေရးဆိုတဲ့ ဆိုင္းဘုတ္ကို ကိုင္ေဆာင္႓ပီး ေဈးေရႀႚမႀာ စတင္ဆႎၬဴပခဲ့ဳကတယ္လိုႛ ေဴပာဴပပၝတယ္။

ကုိထင္ေကဵာ္တုိႛကုိ ရဲ၊ ေထာက္လႀမ္းေရး၊ ရယကနဲႛ ႒ကံ့ဖၾံႚလုိႛ ယူဆရတဲ့ အရပ္ဝတ္ေတၾက အဳကမ္းဖက္ ေခၞေဆာင္သၾားတယ္လုိႛ အဲဒီမဵက္ဴမင္သက္ေသကပဲ ဆက္ေဴပာပၝတယ္။

ကိုထင္ေကဵာ္တိုႛႎႀစ္ေယာက္ ဆႎၬဴပလိုႛ ၅မိနစ္ေလာက္မႀာပဲ အာဏာပိုင္ေတၾက ဝင္ဆၾဲ႓ပီး ထိုး႒ကိတ္ ကားေပၞတင္သၾားတယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။ သူတိုႛကို ဒိုင္နာကားေပၞ ပစ္တင္လိုက္တဲ့အခၝ ကိုထင္ေကဵာ္တိုႛကလည္း ကားေပၞက ေအာ္တဲ့အေဳကာင္းနဲႛ ေအာ္ေလ ထိုး႒ကိတ္ေလ မတရား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေဳကာင္းကို မဵက္ဴမင္ေတၾႚရႀိလိုက္သူတဦးက RFAကို ေဴပာဆုိသၾားပၝတယ္။

ကုိထင္ေကဵာ္နဲႛအဖဲၾႚဟာ ဒီႎႀစ္ဆန္းပုိင္းက စတင္႓ပီး ကုန္ေစဵးႎႁန္းကဵဆင္းေရးအတၾက္ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဆႎၬဴပေတာင္းဆုိတာေတၾကုိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပၝတယ္။ အဲဒီအတၾက္လည္း ကုိထင္ေကဵာ္နဲႛ အဖဲၾႚကုိ အ႒ကိမ္႒ကိမ္ေခၞယူ စစ္ေဆး သတိေပးတာေတၾကုိ စစ္အစုိးရ အာဏာပုိင္ေတၾက လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပုိင္းေတၾက ေလာင္စာဆီေစဵးႎႁန္း တုိးဴမၟင့္ခဲ့တဲ့အတၾက္ လူထုအကဵပ္အတည္းနဲႛ ရင္ဆုိင္ရတာေတၾကုိ ေဴဖရႀင္းေပးဖုိႛ ဆႎၬဴပပဲၾေတၾ လုပ္ေဆာင္သၾားဖုိႛ ကုိထင္ေကဵာ္ ဦးေဆာင္႓ပီး လူထုကုိ တုိက္တၾန္းတာေတၾ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပၝတယ္။ အခုေနာက္ဆုံး ဆႎၬဴပပဲၾေတၾ စတင္ခဲ့တဲ့ ၄ ရက္ေဴမာက္ေနႛမႀာ ကုိထင္ေကဵာ္ဟာ အခုလုိ ထၾက္႓ပီး ဆႎၬဴပခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔