ကင္းေစာင့္ခမေပးႎိုင္၍ ကိုယ္တိုင္ကင္းေစာင့္သူမဵားကို ထိုး႒ကိတ္႟ိုက္ႎႀက္

2007-08-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ပဲခူးတုိင္း ေညာင္ေလးပင္႓မိႂႚနယ္ ေရေကဵာ္႒ကီးေကဵး႟ၾာအုပ္စုမႀာ ေကဵး႟ၾာသူ ေကဵး႟ၾာသားေတၾကုိ စစ္တပ္လံုဴခံႂေရး ကင္းစခန္းအတၾက္ ေငၾအတင္းအကဵပ္ေကာက္ခံေန႓ပီး မေပးႎုိင္သူေတၾကုိ အတင္းအကဵပ္ အဓမၳ ကင္းေစာင့္ခုိင္းေနတယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။ ပဲခူးတုိင္း ေညာင္ေလးပင္႓မိႂႚနယ္ ရဲႎၾယ္ကုန္း အေဴခခဵ ခမရ ၃၈၅ တပ္ခၾဲ ၄ ကေန႓ပီး ေရေကဵာ္႒ကီး ေကဵး႟ၾာအုပ္စုေန လုပ္သားဴပည္သူေတၾကုိ ကင္းေစာင့္ခဆုိ႓ပီး တလကုိ ေငၾ ၃၀၀၀ကဵပ္ မေပးမေနရ အတင္းအကဵပ္ ေကာက္ခံေနတာပၝ။

ဒီအေဳကာင္းနဲႛပတ္သက္႓ပီး ပဲခူး႓မိႂႚက လမ္းဴပဳကယ္အဖၾဲႚက ဦးေအးဴမင့္ကေန႓ပီး အခုလုိ ေဴပာဆိုပၝတယ္။

ဦးေအးဴမင့္။ ။ ရဲႎၾယ္အေဴခစုိက္ ခမရ ၃၈၅ တပ္ခၾဲ ၄ တပ္ခၾဲ႟ံုးကေန႓ပီး ေရေကဵာ္႒ကီးေကဵး႟ၾာမႀာ ကင္းလခ တလကုိ ၃၀၀၀ ေတာင္းပၝတယ္။ အဲလုိ ကင္းလခ မေပးႎုိင္တဲ့လူဆိုရင္ ရယကေရာ တပ္ကပၝ စာေတၾနဲႛ ေခၞေတာင္းတယ္။

ရယကကတဆင့္ ကင္းေစာင့္ခေတၾကုိ အမဵႂိးမဵႂိး ႓ခိမ္းေဴခာက္ ေတာင္းယူတယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။ အကယ္၍ ေနာက္ဆံုးေပးစရာမရႀိလုိႛ မေပးႎုိင္သူေတၾက ကုိယ္တုိင္ကင္းေစာင့္တဲ့အခၝမႀာလည္း စစ္သားေတၾက ထုိး႒ကိတ္မႁမဵား ဴပႂလုပ္တဲ့အတၾက္ ေကဵး႟ၾာသားတဦးေတာင္ ေသဆံုးခဲ့ရတယ္လုိႛလည္း သိရပၝတယ္။

ဦးေအးဴမင့္။ ။ ဗုိင္းနား သံတတားကုိ သၾားေစာင့္ရတယ္။ အဲလုိ သၾားေစာင့္တဲ့အခၝမႀာ စစ္သားေတၾက ထုိး႒ကိတ္ ကန္ေကဵာက္တယ္။ ကန္ေကဵာက္လုိႛ ဦးကုလား႒ကီးဆုိတဲ့လူ ေသဆံုးသၾားတယ္။

ေရေကဵာ္ေကဵး႟ၾာသား အသက္ ၅၇ႎႀစ္ရႀိ ဦးကုလားဆုိသူဟာ ေငၾ ၃၀၀၀ ကဵပ္မေပးႎုိင္လိုႛ ကင္းသၾား ေစာင့္ေပးရာမႀာ ေနာက္တေနႛ႟ုိက္ႎႀက္ခံရတဲ့ ဒဏ္ရာေတၾနဲႛ သံလမ္းေဘးမႀာလဲကဵေနတာကုိ ေဆၾမဵႂိးသားခဵင္းေတၾက ေတၾႚရႀိခဲ့ပၝတယ္။ ေဆး႟ံုကုိတင္ပိုႛခဲ့ေပမဲႛ ေဆး႟ံုမႀာ ေသဆံုးသၾားခဲ့တယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။ ဦးကုလားက မေသဆံုးခင္မႀာ သူႛကုိ ရဲေဘာ္ေတၾက ႟ုိက္ႎႀက္ခဲ့တာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ ေဴပာဆုိသၾားခဲ့ပၝတယ္။ စစ္တပ္အေနနဲႛ လူကုိယ္တုိင္ လာေရာက္ ကင္းေစာင့္တာကုိ မလုိလားပဲ ေငၾ၃၀၀၀ကဵပ္ကုိသာ လုိတဲ့အတၾက္ အခုလုိ႟ုိက္ႎႀက္ဴခင္းဴဖစ္တယ္လုိႛ ေကဵး႟ၾာသားမဵားက ယူဆပၝတယ္။ ဦးကုလားေသဆံုး႓ပီးေနာက္ပုိင္း ေကဵး႟ၾာသားေတၾဟာ လမ္းကင္းေစာင့္ဖုိႛ မသၾားရဲတဲ့အတၾက္ မရႀိရႀိတာေတၾကုိ ေပၝင္ႎႀံ႓ပီး ေပးရေဳကာင္း။ ဒီကိစၤကုိ ILO ႟ံုးကုိ တုိင္ဳကားထားေဳကာင္း ဦးေအးဴမင့္က အခုလုိေဴပာဆုိပၝတယ္။

ဦးေအးဴမင့္။ ။ ေရေကဵာ္႒ကီးေကဵး႟ၾာမႀာရႀိတဲ့ ဆင္းရဲသားေတၾက ဘာဴဖစ္ေနလဲဆုိရင္ ေသမႀာေဳကာက္လုိႛ ပိုက္ဆံမထည့္ႎုိင္ေတာ့ ဴခံႂတဲ့ေစာင္၊ အိပ္တဲ့ဴခင္ေထာင္၊ ဒန္အုိးဒန္ခၾက္ေတၾကုိ ေပၝင္႓ပီးေပးေနရတဲ့ဘဝကုိ မခံႎုိင္တဲ့အတၾက္ ILO ႟ံုးကုိတုိင္တာ၊ ဒၝလည္း Forced Labor ပဲဗဵ။ အဓမၳလုပ္အားေပးပဲ၊ စိတ္ဆႎၬမပၝပဲနဲႛ အတင္းအကဵပ္ခုိင္းတာ။

ေရေကဵာ္႒ကီးေကဵး႟ၾာအုပ္စုမႀာ ေရေကဵာ္႒ကီး၊ ေရေကဵာ္ေလး၊ ကင္မၾန္းကန္ အပၝအဝင္ ေကဵး႟ၾာ ၄႟ၾာ ရႀိ႓ပီး အိမ္ေဴခ ၆၀၀ ခန္ႛရႀိကာ အမဵားစုဟာ လက္လုပ္လက္စား ဆင္းရဲသားေတၾ ဴဖစ္တယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။ ဒီကင္းစခန္းဟာလည္း စစ္တပ္ရဲ့ ကင္းစခန္းဴဖစ္႓ပီး ကင္းေစာင့္ဖိုႛက စစ္တပ္က ရဲေဘာ္ေတၾရဲ့ တာဝန္သာဴဖစ္ေဳကာင္း လမ္းဴပဳကယ္အဖၾဲႚက ဦးေအးဴမင့္ကေဴပာပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔