အဓမၳအလုပ္ခိုင္းေစမႁ သတင္းမီဒီယာသိုႛ ေဴပာလ႖င္ ဴပင္းထန္စၾာ အေရးယူမည္

2007-03-05
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

laborers_200px.jpg
လမ္းေဖာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခၾင္တခုတၾင္ အလုပ္လုပ္ေနသူမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ ဤကဲ့သိုႛ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခၾင္မဵားတၾင္ အဓမၳ အလုပ္ခိုင္းေစမႁမဵားရႀိေဳကာင္း ႎိုင္ငံတကာ အလုပ္သမား အဖၾဲႚ (ILO) က ႎႀစ္ေပၝင္းမဵားစၾာ အစဥ္တစိုက္ ေဴပာဆိုေနပၝသည္။ (Photo: AFP)

အဓမၳ လုပ္အားေပးေစခိုင္းတဲ့ သတင္းကို ဴပည္ပ အသံလၿင့္ဌာနေတၾက အသံလၿင့္သၾားတာေဳကာင့္ သတင္းပိုႛသူေတၾကို ရႀာေဖၾေဖာ္ထုတ္ရမယ္လိုႛ မယက ဥကၠႉက ေအာက္ေဴခအဆင့္ကို အမိန္ႛေပးတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းရရႀိပၝတယ္။

အိမ္မဲ႓မိႂႚနယ္ မယက ဥကၠႉက ႓မိႂႚနယ္တၾင္းဴပႂလုပ္တဲ့ လပတ္အစည္းအေဝးမႀာ ေကဵး႟ၾာအုပ္စုေတၾက အစည္းအေဝး လာတက္သူေတၾကို ခုလိုေဴပာလိုက္တာပၝ။ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၈ရက္နဲႛ ၉ရက္ေနႛေတၾက အိမ္မဲ႓မိႂႚနယ္ မဴဖစ္စလက္႟ၾာနဲႛ ပုသိမ္စု ေကဵး႟ၾာဳကား ကားလမ္းေဖာက္ဖိုႛ ႟ၾာႎႀစ္႟ၾာက ဴပည္သူ ၃၀၀ေလာက္ လုပ္အားေပး အခိုင္းခံတဲ့ သတင္းကို ဴပည္ပ အသံလၿင့္ဌာနေတၾက ထုတ္လၿင့္သၾားခဲ့တာကို ရည္ႌၿန္း႓ပီး မယက ဥကၠႉက ေဴပာဆိုခဲ့တာပၝ။

ဒီသတင္းကို RFA အသံလၿင့္ဌာနက ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၁၅ရက္ေနႛကထုတ္လၿင့္ခဲ့႓ပီး DVB အသံလၿင့္ဌာနက ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၁၇ရက္ေနႛက အသီးသီး ထုတ္လၿင့္ခဲ့တာဴဖစ္ပၝတယ္။ မတ္လ ၂ရက္ေနႛက အိမ္မဲ႓မိႂႚမႀာ ဴပႂလုပ္တဲ့ လပတ္အစည္းအေဝးမႀာ မယကဥကၠႉက ေဴပာခဲ့တာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ခဲ့သူေတၾထဲက တဆင့္သိရႀိရတဲ့အေဳကာင္းေတၾကို အိမ္မဲ႓မိႂႚ ေဒသခံတဦးက ေဴပာပၝတယ္။

အိမ္မဲ႓မိႂႚနယ္ထဲမႀာ ေကဵး႟ၾာ အုပ္စု ၁၀၂ခုရႀိ႓ပီး ေကဵး႟ၾာ ဥကၠႉ အပၝအဝင္ အုပ္စုတာဝန္ရႀိသူ သံုးေယာက္စီကို လစဥ္ လပတ္ အစည္းအေဝး ေခၞယူတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ အဲဒီလပတ္အစည္းအေဝးမႀာ အခုလို သတင္းမီဒီယာေတၾကို သတင္းပိုႛသူေတၾ၊ အထက္အဖၾဲႚအစည္းေတၾကို တိုင္ဳကားတဲ့သူေတၾ၊ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္နဲႛ လူစုလူေဝး ရႀိတဲ့ေနရာေတၾမႀာ ႎိုင္ငံေရးစကားေဴပာတဲ့လူေတၾကို ရႀာေဖၾ ေဖာ္ထုတ္ေပးဖိုႛ ခိုင္းေစ႓ပီး အဲဒီလို လူေတၾကို ဴပင္းဴပင္းထန္ထန္ အေရးယူမယ္လိုႛ ေကဵး႟ၾာတာဝန္ရႀိသူေတၾကို မယကဥကၠႉက ေဴပာဳကားေဳကာင္း အဲဒီေဒသခံက RFAကို ေဴပာပၝတယ္။

လုပ္အားေပးအခိုင္းခံရတဲ့ သတင္းကို ဴပည္ပအသံလၿင့္ဌာနေတၾက ထုတ္လၿင့္ခဲ့႓ပီးေနာက္ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၂၀ရက္ေနႛ မနက္ပိုင္းက အမည္မသိ လူႎႀစ္ဦး လမ္းေဖာက္တဲ့ ေနရာကို ေရာက္လာ႓ပီး ဓာတ္ပံု႟ိုက္တာ၊ ေဒသခံ ႟ၾာသူ႟ၾာသားေတၾကို ေမးဴမန္း႓ပီး အသံဖမ္းယူတာေတၾ လုပ္ခဲ့တယ္လိုႛလည္း ႟ၾာသူ႟ၾာသားေတၾက ေဴပာဴပပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ အဲဒီေနႛ ညေနပိုင္းကပဲ အိမ္မဲ မယက ဥကၠႉ နဲႛ အဖၾဲႚ လမ္းေဖာက္ထားတဲ့ ေနရာကို ေရာက္လာ႓ပီး လမ္းေပၞမႀာ ဳကံ့ခိုင္ဖၾံႚ႓ဖိႂးေရးအလံေတၾ စိုက္ထူ႓ပီး ဓာတ္ပံု႟ိုက္သၾားတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

မဳကာေသးခင္ကပဲ ႎိုင္ငံတကာ အလုပ္သမားအဖၾဲႚခဵႂပ္ (ILO) နဲႛ ဴမန္မာနအဖ စစ္အစိုးရဳကားမႀာ လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးကိစၤေတၾမႀာ နားလည္မူရရႀိသၾား႓ပီလိုႛ သိရပၝတယ္။ ဒီနားလည္မူအရ ILOအဖၾဲႚ အေနနဲႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံတၾင္း အဓမၳ လုပ္အားေပးေစခိုင္းမႁေတၾကို လၾတ္လပ္စၾာ စံုစမ္းခၾင့္ ရမႀာဴဖစ္သလို စစ္အစိုးရအေနနဲႛ အဓမၳ လုပ္အားေပးကိစၤကို တိုင္ဳကားသူေတၾကို အေရးယူခၾင့္မရႀိဘူးလိုႛ သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔