မိတၪီလာ လၾတ္လပ္ေရးေနႛအခမ္းအနားကို အဓမၳတက္ခိုင္း

2008-01-02
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

naypyidaw_mass_200px.jpg
လၾတ္လပ္ေရးေနႛအခမ္းအနားကို ယမန္ႎႀစ္က ေနဴပည္ေတာ္တၾင္ ကဵင္းပခဲ့ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

မႎၩေလးတိုင္း မိတၪီလာ႓မိႂႚမႀာ အႎႀစ္ ၆၀ ေဴမာက္လၾတ္လပ္ေရးေနႛအခမ္းအနားလုပ္ဖိုႛအတၾက္ ေဒသခံဴပည္သူလူထုနဲႛ ဝန္ထမ္းေတၾကို မတက္မေနရဆို႓ပီး ႌၿန္ဳကားထားတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္၊၊ အဲဒီအခမ္းနားမႀာ အမဵိႂးသားဒီမိုကေရ စီအဖၾဲႚခဵႂပ္ဝင္ေတၾ လာ႓ပီးတက္ေရာက္မႀာကို အထူးသတိထားေစာင့္ဳကည့္ဖိုႛကိုလဲ ႓မိႂႚနယ္မယကကေန တဆင့္ညၾန္ဳကား ထားတယ္လိုႛလဲ မိထၨီလာ ေဒသခံတေယာက္က ေဴပာပၝတယ္။

လာမဲ့ ဇန္နဝၝရီလ ၄ ရက္ေနႛမႀာ ဴပႂလုပ္မဲ့ လၾတ္လပ္ေရးေနႛအခမ္းအနားအတၾက္ မိတၨီလာခ႟ိုင္က ေဒသခံ အာဏာပိုင္ေတၾအေနနဲႛ လၾန္ခဲ့တဲ့ ဒီဇင္ဘာလကတည္းက ရပ္ကၾက္အာဏာပိုင္ေတၾနဲႛ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရႀိသူေတၾကို အစည္းအေဝးေခၞ႓ပီး စီစဥ္ခဲ့တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ ဒီအေဳကာင္းနဲႛ ပတ္သက္႓ပီးေတာ့ ေဒသခံတေယာက္က အခုလို ေဴပာဴပပၝတယ္။

ေဒသခံ။ ။ “၄ ရက္တလ ၂၀၀၈ မနက္ ၄ နာရီမႀာ မိထၨီလာ႓မိႂႚ လင္းဇၾဲအရပ္မႀာရႀိတဲ့ ဗိုလ္ခဵႂပ္ေကဵာက္တိုင္မႀာ ႎႀစ္ ၆၀ ဴပည့္လၾတ္လပ္ေရးေနႛ အလံတင္အခမ္းအနား လုပ္ဖိုႛအတၾက္ ခယက ေကာ္မီရႀင္ ဥကၠႉ အမိန္ႛအရ တရပ္ကၾက္ကို လူ ၁၀၀ ႎႁန္းနဲႛ ႓မိႂႚေပၞ ၁၄ ရပ္ကၾက္လိုက္ရမယ္ လိုႛ အဲဒၝ ရယကက ေန႓ပီးေတာ့ ညၾန္ဳကားထားတယ္ေပၝ့၊ ဒီဌာနေပၝင္းစံုက ေန႓ပီးေတာ့ တဌာနအနဲဆံုး လူ ၂၀ နဲႛ အမဵားဆံုး ၈၀ ပၝဝင္တက္ေရာက္ရမယ္လိုႛ ညၾန္ဳကားထားတယ္၊ မလိုက္မေနရေပၝ့”

အဲဒီအခမ္းအနားကို ရပ္ကၾက္အာဏာပိုင္ေတၾကေနတဆင့္ ဴပည္သူလူထုကို မတက္မေနရ ညၾန္ဳကားထားတာဴဖစ္႓ပီးေတာ့ တကယ္လိုႛ ��သူတိုႛသတ္မႀတ္ထားတဲ့ ႎႁန္းအတိုင္း မတက္ဘူးဆိုရင္ ႓ခိမ္းေဴခာက္အေရးယူတာေတၾ ခံရႎိုင္တယ္လိုႛလဲ သူကေဴပာပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ အဲဒီအခမ္းအနားနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ မိတၪီလာက အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ အဖၾဲႚဝင္ေတၾ ကို အထူးသတိထား ေစာင့္ဳကည့္ဖိုႛကိုလဲ ႓မိႂႚနယ္ မယက အာဏာပိုင္ေတၾက ညၾန္ဳကားထားတယ္လိုႛ ေစာေစာက ေဒသခံတေယာက္က ေဴပာပၝတယ္။

ေဒသခံ။ ။ “အင္န္အယ္လ္ဒီ အဖၾဲႚက လာေရာက္မဲ့သူေတၾကို ေစာင့္ဳကည့္ဖိုႛ ညၾန္ဳကားထား႓ပီးေတာ့ အဓိကအားဴဖင့္ အင္န္အယ္လ္ဒီ အတၾင္းေရးမႀႃး ေဒၞဴမင့္ဴမင့္ေအးကို ေစာင့္ဳကည့္ဖိုႛ� အဲဒီ ရယကေတၾကို တာဝန္ေပးထားတယ္လိုႛလဲ သူကေဴပာပၝတယ္။ လၾတ္လပ္ေရး အလံတင္အခမ္းအနား လုပ္မယ္ဆိုတာေတာ့ ဒီအင္န္အယ္လ္ဒီမဵား မတက္ေရာက္ႎိုင္ဖိုႛနဲႛ ဦးေအာင္ေနရာ ယူထားဴခင္းမဵိႂးနဲႛ၊ ဒီ နအဖ လက္ထက္မႀာ အာဏာပိုင္ေတၾဟာ လၾတ္လပ္ေရးေနႛကို စတိ သေဘာပဲ လုပ္ဳကတာ၊ အခုဟာက အားလံုးကို စည္စည္ကားကားလုပ္မယ္ဆိုတာဟာ လၾတ္လပ္ေရးကို ဴပည္သူေတၾကို လၾတ္လၾတ္လပ္ လပ္ကဵင္းပေပးေနပၝတယ္ဆိုတာကို ဴပခဵင္လိုႛ လုပ္တာဴဖစ္ႎိုင္တယ္လိုႛ ႓မိႂႚခံေတၾေဝဖန္ေနဳကပၝတယ္။”

မိထၨီလာေဒသခံတေယာက္ေဴပာသၾားတာပၝ၊ �အဲဒီ လၾတ္လပ္ေရးေနႛ အခမ္းအနားကဵင္းပမဲ့ အစီအစဥ္ကို အာဏာပိုင္ ေတၾက အင္န္အယ္လ္ဒီ အဖၾဲႚဝင္ေတၾကို အထူးသတိထားေစာင့္ဳကည့္မယ္ဆိုတဲ့ ကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီးေတာ့ မိတၪီလာ ႓မိႂႚနယ္ အင္န္အယ္လ္ဒီ အတၾင္းေရးမႀႃး ေဒၞဴမင့္ဴမင့္ေအးကို ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းဳကည့္တဲ့အခၝ သူက အခုလို ဴပန္ေဴပာ ဴပပၝတယ္။

ေဒၞဴမင့္ဴမင့္ေအး။ ။ “အဲဒၝကေတာ့ သူတိုႛ အဴမဲတမ္းေစာင့္ဳကည့္တယ္၊ ကဵမတိုႛက မီဒီယာနဲႛလဲ ခဵိတ္တာေတၾ ရႀိေတာ့ေပၝ့ ၊ ဘယ္လိုအခမ္းအနားမဵိႂးဴဖစ္ဴဖစ္ လူထုနစ္နာမဲ့ကိစၤမႀန္သမ႖ အခဵက္အလက္ကို ရေအာင္ရႀာ႓ပီးေတာ့ ေဴပာဴဖစ္တယ္၊ ထားပၝေတာ့ အတင္းအားဓမၳနဲႛ လူေတၾကို စု႟ံုးတာေပၝ့ေလ ဘာေထာက္ခံပၾဲလာရမယ္ ညာေထာက္ခံပၾဲလာရမယ္ ဆိုတဲ့အခၝကဵရင္ ကဵမက ေရာက္ေအာင္သၾားလိုက္တယ္၊ တခၝဆိုလဲ အဲလိုပဲ ေဴပာရမႀာ အခမ္းအနားေတာင္ေမ့သၾား႓ပီ စစ္ေဳကာင္းေတၾနဲႛ ခဵီတက္တာပဲ ကဵမအဲဒီအခမ္းအနားကို သၾားမႀာမိုႛလိုႛဝင္လိုႛမရဘူး ကဵမ အခမ္းအနားကၾင္း ထဲထိေအာင္မေရာက္ဘူး ေဘးလမ္းမေပၞမႀာ ကဵမရပ္ေစာင့္႓ပီးဳကည့္ေနတာ ဘယ္အဖၾဲႚေတၾ လာသလဲ ဘာညာဆိုပီးေတာ့ အဲဒၝမဵိႂးကဵေတာ့ လိုက္ဳကည့္တာမဵိႂး ေနာက္ကေန လိုက္တာမဵိႂးတိုႛေပၝ့ေနာ္ အခမ္းအနားေတၾလာမႀာကို သူတိုႛဘက္က စိုးရိမ္ေဳကာင့္ကဵတာ”

ဴမန္မာစစ္အစိုးရ အာဏာပိုင္ေတၾက အင္န္အယ္လ္ဒီ အဖၾဲႚဝင္ေတၾကို အခုလို အခမ္းအနားမဵိႂးမႀာ ေစာင့္ဳကည့္တာတင္ မကပဲ အင္န္အယ္လ္ဒီ အဖၾဲႚေတၾရဲ့ လႁပ္ရႀားမႁမႀန္သမ႖ကို ေနာက္ကေန အဴမဲတမ္းလိုက္လံဳကည့္ရႀႃတာေတၾလဲ ရႀိတယ္လိုႛ ေဒၞဴမင့္ဴမင့္ေအးက ဆက္လက္ေဴပာဴပပၝတယ္။

ေဒၞဴမင့္ဴမင့္ေအး။ ။ “ကဵမဘာသၾားတယ္၊ ဘာလုပ္တယ္ဆိုတာကို ေစာင့္ဳကည့္တာမဵိႂးေတၾေတာ့ ရႀိပၝတယ္။ ပီးခဲ့တဲ့ ၂၅ ရက္ေနႛကဆိုရင္ သံုးလဴပည့္ဆို႓ပီးေတာ့ သၾားေသးတယ္ ေလးဘီးကားေလးနဲႛ တီရႀပ္ေတၾအားလံုးဝတ္႓ပီးေတာ့ အားလံုး ၇ ေယာက္ အဲဒီေနႛက သၾားလိုက္တယ္ ပထမ ဘုရား တဆူ၊ ႎႀစ္ဆူထိေအာင္ သူတိုႛမသိလုိက္ဘူး သံုးဆူေဴမာက္ကဵေတာ့ သူတိုႛသိသၾားတယ္၊ လိုက္လာတယ္ ေလးဆူေဴမာက္မႀာကဵေတာ့ ပိုက္ဆံလႀႃလိုႛမရေအာင္ သူတိုႛဘက္က လုပ္လိုက္တယ္၊ အားလံုး ဘုရားငၝးဆူသၾားခဲ့တာေပၝ့ေလ အဲဒီ ကဵမတိုႛဘာလုပ္လဲ ဆိုတာေစာင့္ဳကည့္တာ၊ ဆၾမ္းေလာင္းတာေတၾကို ေစာင့္ဳကည့္တာ ၊ ႓ပီးေတာ့ အခမ္းအနားေတၾမႀာလာလိုႛရႀိရႀင္ သူတိုႛအခမ္းအနားေတၾရဲ့ အားနည္းခဵက္ေတၾကို ေဴပာမႀာစိုးလိုႛ ကဵမတိုႛကို အေသအခဵာေစာင့္ဳကည့္လိုႛ ရႀိေကာင္းရႀိမႀာေပၝ့။”

မိတၪီလာ႓မိႂႚနယ္အာဏာပိုင္ေတၾအေနနဲႛ လၾတ္လပ္ေရးေနႛအခမ္းအနား အရင္ႎႀစ္ေတၾနဲႛ မတူပဲ ဇန္နဝၝရီ ၁ ရက္ေနႛကေန ၅ ရက္ေနႛအထိ အားကစားဴပိႂင္ပၾဲ၊ ကာရာအိုေက ဴပိႂင္ပၾဲစတာေတၾပၝတာေဳကာင့္ ထူးဴခားတယ္လိုႛ ေဒသခံတေယာက္က ေဴပာပၝတယ္။ ဒီအေဳကာင္းနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ မိတၪီလာ အင္န္အယ္လ္ဒီ အေနနဲႛ ဘာမဵားေဴပာခဵင္ပၝသလဲလိုႛ ေမးဴမန္းရာမႀာေတာ့

ေဒသခံ။ ။ “လူေတၾကလဲ တကယ္မႀ မလၾတ္္လပ္ေသးေတာ့ ဘယ္သူမႀလဲ စိတ္ပၝမႀာမဟုတ္ပၝဘူး၊ ခက္ေတာ့ခက္တယ္ ဗမာလူမဵိႂးေတၾက ခဏစားရတဲ့အေပၞမႀာ မူတည္႓ပီးေတာ့ ဒီလိုစၾမ္းအားရႀင္လိုဟာမဵိႂးေတၾ ႒ကံ့ဖၾံႚလိုဟာမဵိႂးေတၾက ကိုယ့္အခဵင္းခဵင္းဴဖစ္ေနပၝလဵက္နဲႛ တဖက္အာဏာပိုင္အဖၾဲႚအစည္းေတၾရဲ့ ဆိုး႟ၾားမႁကို ပူးေပၝင္းေနတယ္ ကိုယ္ကိုတိုင္လည္း လူမႁဒုကၡအဝဝကို ႒ကံႂေတၾႚေနရေပမဲ့ သူတိုႛနဲႛ ပူးေပၝင္းတာ သူတိုႛရဲ့အပစ္ပဲ ဒၝေပမဲ့ ဒီ စက္တင္ဘာ အေရးအခင္းမႀာ လူထုရဲ့ စိတ္ထဲမႀာ အဴပည့္ရႀိတယ္လိုႛ ယူဆရတာပဲ သူတိုႛထူးထူးဴခားဴခားလုပ္တယ္ဆိုတာ ကဵမအေနနဲႛ ထူးဴခားတယ္လိုႛလဲ မဴမင္ဘူး၊ ဘာမႀလဲ လူထုက သူတိုႛအခမ္းအနားကို စိတ္ဝင္စားမႀာလဲ မဟုတ္ဘူး၊ စိတ္မဝင္စားလဲ တေနႛစာ ခိုင္းလိုႛရတဲ့ လူစားေတၾနဲႛ ပဲ လုပ္သၾားမႀာေပၝ့။”

ဒၝကေတာ့ မႎၩေလးတိုင္း မိတၪီလာ႓မိႂႚနယ္မႀာ အာဏာပိုင္ေတၾက ႎႀစ္ ၆၀ ေဴမာက္ လၾတ္လပ္ေရးေနႛ အခမ္းအနား ကဵင္းပမဲ့ အစီအစဥ္နဲႛ ပတ္သက္႓ပီးေတာ့ အတၾင္းေရးမႀႃး ေဒၞဴမင့္ဴမင့္ေအးနဲႛ ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းထားတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔