ႎုိင္ငံဴခားရင္းႎႀီးဴမႀႂပ္ႎႀံမႁ ေရနံနဲႚ သဘာဝဓာတ္ေငၾႛတူးေဖၞေရးတၾင္ မဵားဴပားလာ

2007-11-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

off_shore_150px.jpg
ဴမန္မာ့ကမ္းလၾန္ေရနံတၾင္းတခု။ (photo: AFP)

ေရနံနဲႛ သဘာဝဓာတ္ေငၾႛ လုပ္ငန္းမႀာ ႎုိင္ငံဴခားရင္းႎႀီးဴမႀႂပ္ႎႀံမႁဟာ အဴမင့္ဆံုးဴဖစ္ပၝတယ္။ ၂၀၀၆-၀၇ ခုႎႀစ္အတၾင္းမႀာ အေမရိကန္ေဒၞလာ သန္း ၄၇၀ ေကဵာ္ရႀိ႓ပီး ရင္းႎႀီးဴမႀႂပ္ႎႀံမႁစုစုေပၝင္းရဲႚ ၆၀ ရာခုိင္ႎႁံးေကဵာ္ ရႀိတယ္လုိႚ အစုိးရက ထုတ္ဴပန္တဲ့ စာရင္းေတၾအရ သိရပၝတယ္။

ႎုိင္ငံဴခားရင္းႎႀီးဴမႀႂပ္ႎႀံမႁ အားလံုးမႀာ ေရနံနဲႚ သဘာဝဓာတ္ေငၾႚ လုပ္ငန္းမႀာ ၆၀ ရာခုိင္ႎႁန္းေကဵာ္ရႀိ႓ပီး စၾမ္းအင္ကၸမႀာ ရင္းႎႀီးဴမႀႂပ္ႎႀံမႁ ၃၇ရာခုိင္ႎႁန္းဴဖစ္ပၝတယ္။ ႎုိင္ငံဴခားရင္းႎႀီးဴမႀႂပ္ႎႀံမႁ ၂ ရာခုိင္ႎႁန္းကေတာ့ ငၝးဖမ္းလုပ္ငန္းေတၾမႀာ ဴဖစ္တယ္လုိႚ အမဵိႂးသားစီမံကိန္းနဲႚ ဖၾံႛ႓ဖိႂး တုိးတက္ေရး ဝန္႒ကီးဌာနက တနလႆာေနႚမႀာ ထုတ္ဴပန္တဲ့ စာရင္းမႀာ ေဖၞဴပထားပၝတယ္။

အဲဒီအစီရင္ခံစာမႀာ ဓာတ္သတၨႂတူးေဖၞေရးလုပ္ငန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ဟိုတယ္လုပ္ငန္း၊ သယ္ယူပိုႚေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း ဒၝမႀမဟုတ္ ကုန္ပစၤည္း ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းေတၾမႀာ ရင္းႎႀီးဴမႂပ္ႎႀံမႁ အသစ္ေတၾမရႀိေသးပဲ အရင္တုန္းကေတာ့ ဒီလုပ္ငန္းေတၾဟာ ရင္းႎႀီးဴမႀႂပ္ႎႀံမႁေတၾကုိ ဆၾဲေဆာင္ခဲ့ပၝတယ္။ ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲႚ ဘၸာေရးႎႀစ္ဟာ ဧ႓ပီလ ၁ရက္ေနႛကေန မတ္လ ၃၁ ရက္ေနႚထိဴဖစ္ပၝတယ္။

၁၉၉၈ခုႎႀစ္ကုန္ပုိင္း စီးပၾားေရး တံခၝးဖၾင့္ခဲ့တဲ့ေနာက္ပုိင္း စၾမ္းအင္ကၸနဲႚႛ ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငၾႚလုပ္ငန္းေတၾမႀာ ရင္းႎႀီးဴမႂပ္ႎႀံမႁေတၾကုိ ဆၾဲေဆာင္ခဲ့ပၝတယ္။

အေနာက္ႎုိင္ငံအမဵားစုကေတာ့ လူႚအခၾင့္အေရးမႀတ္တမ္းေတၾ ဆုိးဝၝးတာနဲႚ ဒီမုိကေရစီနည္းအရ ေရၿးေကာက္ခံရတဲႛ အစိုးရကုိ အာဏာလၿဲေဴပာင္းေပးဘုိႚ ပဵက္ကၾက္တာေတၾေဳကာင့္ ဴမန္မာ စစ္အစိုးရကုိ ဖိအားေပးတဲ့အေနနဲႚ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ရင္းႎႀီးဴမႂပ္ႎႀံမႁေတၾကုိ အားေပးတာေတၾ မလုပ္ပၝဘူး။ ဒၝေပမဲ့ ပိတ္ပင္တာလဲ မလုပ္ပၝဘူး။

ေရနံနဲႛ သဘာဝဓာတ္ေငၾႚ တူးေဖၞေရးလုပ္ငန္းေတၾရဲႚ ရင္းႎႀီးဴမႂပ္ႎႀံမႁ အေမရိကန္ ေဒၞလာသန္း ၄၇၀ မႀာ ႓ဗိတိန္ႎုိင္ငံက သန္း ၂၄၀ ေကဵာ္နဲႛ အမဵားဆံုးဴဖစ္႓ပီး စကႆာပူႎုိင္ငံက သန္း ၁၆၀ ေကဵာ္ နဲ ့ဒုတိယ ဴဖစ္တယ္လုိႚ အစီရင္ခံစာမႀာ ေဖၞဴပထားပၝတယ္။

ရုရႀားနဲႛ ေတာင္ကုိရီးယားႎုိင္ငံေတၾကလည္း ရင္းႎႀီးဴမႀႂပ္ႎႀံမႁ အမဵားအဴပားရႀိတယ္ ဆုိုေပမဲ့ အေသးစိတ္ေတာ့ ေဖၞဴပမထားပၝဘူး။

ရင္းႎႀီးဴမႀႂပ္ႎႀံမႁရဲႚ ၃၇ ရာႎႁန္း၊ အေမရိကန္ေဒၞလာ သန္း ၂၈၀ ေကဵာ္ဟာ စၾမ္းအင္ကၸမႀာ ဴဖစ္႓ပီး တရုတ္ႎုိင္ငံက ရင္းႎႀီးဴမႀႂပ္ႎႀံတာဴဖစ္တယ္လုိႚ အစီရင္ခံစာမႀာ ေဖၞဴပထားပၝတယ္။

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔