လူႛအခၾင့္အေရးေကာ္မရႀင္ လုပ္ငန္းစဥ္ခဵမႀတ္ေရး အလၾန္ခက္ခဲမည္

2007-07-31
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

political_prisoners_200px.jpg
ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ဖမ္းဆီးထားေသာ ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားမဵား၏ ဓာတ္ပံု မႀတ္တမ္းဘုတ္ကို ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားမဵား ကူညီ ေစာင့္ေရႀာက္ေရး အဖၾဲႚ (AAPP)တၾင္ ဴပသထားပံု။ ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္ ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသား ၁,၁၀၀ခန္ႛရႀိသည္ဟု လူႛအခၾင့္အေရး အဖၾဲႚမဵားက ဆိုပၝသည္။ (Photo: RFA) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

အာဆီယံအဖၾဲႚဟာ လူႛအခၾင့္အေရး ေကာ္မရႀင္တရပ္ဖၾဲႚစည္းဖုိႛ သေဘာတူညီလုိက္ဳက႓ပီ ဴဖစ္ေပမဲ့ အေသးစိတ္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတၾ ခဵမႀတ္ေရးနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အမဵားသေဘာတူ ဆံုးဴဖတ္ဖုိႛကေတာ့ အင္မတန္ ခက္ခဲတဲ့ကိစၤ ဴဖစ္တယ္လုိႛ မေလးရႀား ႎုိင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီးက ဇူလိုင္ ၃၁ရက္ ဒီကေနႛ ေဴပာဳကားလုိက္ပၝတယ္၊၊

အာဆီယံ ပဋိညာဥ္မႀာ လူႛအခၾင့္အေရးနဲႛ ပတ္သက္တဲ့အပုိင္း မပၝရႀိဘူးဆုိရင္ အာဆီယံ အဖၾဲႚဟာ လူႛအခၾင့္အေရးကုိ မလုိလားတဲ့အဖၾဲႚအစည္းလုိႛ အမဵားက ထင္ဴမင္သၾားဳကလိမ့္မယ္လုိႛ မေလးရႀားႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး မစၤတာ ဆရက္ဒ္ ဟာမစ္ အယ္လ္ဘာက ေဴပာဆုိလုိက္တာပၝ၊၊ ဒၝေပမဲ့ လူႛအခၾင့္အေရးေကာ္မရႀင္ ဖၾဲႚစည္းေရး သေဘာတူညီခဵက္ဟာ ပထမအဆင့္ ေဴခလႀမ္းတရပ္သာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ သူက ေဴပာပၝ တယ္၊၊ အေသးစိတ္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အခဵိန္ယူလုပ္ေဆာင္သၾားရမႀာဴဖစ္တယ္လုိႛ မစၤတာ ဆရက္ဒ္ ဟာမစ္က ေဴပာပၝတယ္၊၊

အာဆီယံအဖၾဲႚရဲ့ လူႛအခၾင့္အေရးေကာ္မရႀင္ ဖၾဲႚစည္းသၾားေရး သေဘာတူညီခဵက္ကုိ လူႛအခၾင့္အေရး ေစာင့္ဳကည့္ေရးအဖၾဲႚဴဖစ္တဲ့ AI ေခၞ ႎုိင္ငံတကာ လၾတ္႓ငိမ္းခဵမ္းသာခၾင့္ အဖၾဲႚ႒ကီးက ေထာက္ခံ ႒ကိႂဆုိထားပၝတယ္၊၊ ဒၝေပမဲ့ အေဴပာသက္သက္မဟုတ္ပဲ ေဒသတၾင္း လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္မႁကိစၤေတၾကုိ လက္ေတၾႚကဵကဵ ကာကၾယ္လုပ္ေဆာင္ဖုိႛ လုိအပ္တယ္လုိႛလည္း တုိက္တၾန္းထားပၝတယ္၊၊

ဒီလူႛအခၾင့္အေရးေကာ္မရႀင္ရဲ့ အေသးစိတ္လုပ္ငန္းစဥ္ေတၾ ခဵမႀတ္ေရးကိစၤကုိ ဴမန္မာႎုိင္ငံက အဴပင္းအထန္ ဆန္ႛကဵင္ေနတယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္၊၊

အာဆီယံေဒသမႀာ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္မႁေတၾ အေတာ္မဵားမဵားရႀိေနတုန္းပဲလုိႛ ႎုိင္ငံတကာ လၾတ္႓ငိမ္းခဵမ္းသာခၾင့္အဖၾဲႚက ေထာက္ဴပထား ပၝတယ္၊၊ အာဆီယံအဖၾဲႚထဲမႀာ လူႛအခၾင့္အေရး ေကာ္မရႀင္ဖၾဲႚစည္းေဆာင္႟ၾက္ေရးအတၾက္ ေဳကာက္လန္ႛ႓ပီး ဆန္ႛကဵင္တၾန္ႛဆုတ္႓ပီး သက္ေသဴပေနတဲ့ အဖၾဲႚဝင္ႎုိင္ငံေတၾ ရိႀေဳကာင္း၊ အဲဒီအဖၾဲႚဝင္ႎုိင္ငံေတၾ ပၝဝင္လာေရးနဲႛ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္မႁေတၾ ေနာက္ထပ္မကဵႃးလၾန္ေအာင္ ကာကၾယ္ေရးတုိႛအတၾက္ အဴပႂသေဘာ လုပ္ေဆာင္လာေအာင္ ဖိအားေပးသၾားေရးတုိႛလုပ္ဖုိႛ လုိအပ္ေဳကာင္း ႎုိင္ငံတကာ လၾတ္႓ငိမ္းခဵမ္းသာခၾင့္အဖၾဲႚက တုိက္တၾန္းပၝတယ္၊၊

ဒီအေတာအတၾင္း AAPPေခၞ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားမဵားကူညီေစာင့္ေရႀာက္ေရးအသင္း ဴမန္မာႎုိင္ငံကလည္း အာဆီယံအဖၾဲႚရဲ့ လူႛအခၾင့္အေရးေကာ္မရႀင္ဖၾဲႚစည္းေရး သေဘာတူညီမႁကုိ ေထာက္ခံ႒ကိႂဆုိလုိက္ပၝတယ္၊၊ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾအတၾက္ အလားအလာေကာင္းတဲ့ သေဘာတူညီမႁဴဖစ္တယ္လုိႛ ေအေအပီပီအဖၾဲႚက ဒီကေနႛရက္စၾဲနဲႛ ထုတ္ဴပန္တဲ့ သေဘာထားေဳကညာခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္၊၊

ဒီေဳကညာခဵက္နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး AAPPအဖၾဲႚရဲ့ အတၾင္းေရးမႀႃး ဦးတိတ္ႎုိင္က လူႚအခၾင့္အေရး ေကာ္မရႀင္ ဖၾဲႚတဲ့အခၝမႀာ ႎိုင္ငံတကာ စံခဵိန္စံႌၿန္းေတၾနဲႛ ကိုက္ညီဖိုႛလိုတယ္၊ သူတိုႛရဲ့ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတၾကလည္း တကယ္ကို လၾတ္လပ္တဲ့ ပၾင့္လင္းတဲ့ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတၾ ရႀိဖိုႛ လိုတယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။ ဥပမာ၊ လၾတ္လပ္စၾာ သတင္းေကာက္ယူခၾင့္၊ လူႛအခၾင့္အေရး လႁပ္ရႀားတဲ့သူေတၾကို လၾတ္လပ္စၾာ လုပ္ေဆာင္ႎိုင္ခၾင့္၊ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္ေနသူေတၾကို ထိေရာက္စၾာ အေရးယူခၾင့္ ဆိုတဲ့ အဲဒီလို အေရး႒ကီးတဲ့ အခဵက္အလက္ေတၾကို တိတိကဵကဵ ထည့္သၾင္းဖိုႛ လိုအပ္တယ္လိုႛ ဴမင္ေဳကာင္း ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားမဵား ကူညီ ေစာင့္ေရႀာက္ေရးအသင္း ဴမန္မာႎုိင္ငံအဖၾဲႚ အတၾင္းေရးမႀႃး ဦးတိတ္ႎုိင္က RFAကို ေဴပာသၾားပၝတယ္။

ဆက္စပ္သတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔