ေနေပဵာ္စရာကေလးတိုႛကမႝာ ဖန္တီးေရး ေခၝင္းေဆာင္မဵား ေဆၾးေႎၾး

2007-12-14
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

child_labor_school_150px.jpg
ရန္ကုန္႓မိႂႚရႀိ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခၾင္တခုတၾင္ ေကဵာင္းဝတ္စံုဴဖင့္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ကေလးမေလး တဦးဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္ နဲႛ ၁၂ ရက္ေနႛက ကဵင္းပခဲ့တဲ့ ၆၂ ႒ကိမ္ေဴမာက္ ကုလသမဂၢ အေထၾေထၾညီလာခံရဲ့ ကမႝာ့ကေလးမဵားဆိုင္ရာ မဵက္ႎႀာစံုညီေဆၾးေႎၾးပၾဲမႀာ ကမႝာတဝန္းက သန္းနဲႛခဵီတဲ့ ကေလးေတၾဟာ ဆင္းရဲငတ္မၾတ္မႁ၊ အဳကမ္းဖက္ခံရမႁ၊ HIV/AIDS ဒဏ္ေတၾကို ခံစားေနဳကရဆဲပဲ ဴဖစ္ေနေဳကာင္း ေဆၾေႎၾးတင္ဴပသၾားခဲ့ဳကပၝတယ္။

အဲဒီ ကေလးမဵားဆိုင္ရာ အဆင့္ဴမင့္ေခၝင္းေဆာင္မဵား မဵက္ႎႀာစံုညီေဆၾးေႎၾးပၾဲမႀာ ၂၀၀၂ ခုႎႀစ္က ခဵမႀတ္ခဲ့တဲ့ ကေလးေတၾရဲ့ဘဝ တိုးတက္ေကာင္းမၾန္ေရး အစီအစဥ္ေတၾကို ဴပန္လည္သံုးသပ္ခဲ့ဳကပၝတယ္။ A world fit for children ‘ေနေပဵာ္စရာကေလးတိုႛ ကမႝာ’ ဆိုတဲ့ အဲဒီ အစီအစဥ္မႀာ ကေလးေတၾရဲ့ ကဵန္းမာတဲ့ဘဝ၊ အရည္အေသၾးဴပည့္ ပညာေရး၊ မေတာ္မတရား ခိုင္းေစဴပႂမူတာေတၾကေန ကာကၾယ္ေရး၊ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ တိုက္ဖဵက္ေရး ဆိုတဲ့ ပစ္မႀတ္႒ကီး (၄)ရပ္ ခဵမႀတ္ခဲ့တာပၝ။ ဒၝေတၾကို ဴပန္လည္သံုးသပ္ရာမႀာ ဆင္းရဲမၾဲေတတာ၊ လူသားခဵင္းစာနာေရး ဴပႍနာေတၾကအစ၊ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ နဲႛ ကမႝာ႒ကီး ပူေႎၾးလာတဲ့ဴပႍနာအဆံုး အတားအဆီး ေပၝင္းစံု႒ကံႂေတၾႚရတာေဳကာင့္ မႀန္းသေလာက္ ခရီးမေပၝက္ခဲ့ဘူးလိုႛ တက္ေရာက္သူ ကိုယ္စားလႀယ္အေတာ္မဵားမဵားက ေဴပာဆိုခဲ့ဳကပၝတယ္။ အဲဒၝေဳကာင့္ ကေလးေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ခိုင္မာတဲ့ ႎိုင္ငံေရးဆံုးဴဖတ္ခဵက္၊ ႓မဲ႓မံတဲ့ပူးေပၝင္းေဆာင္႟ၾက္မႁ၊ ထိေရာက္တဲ့ ရင္းႎႀီးဴမၟႂပ္ႎႀံတာေတၾ ခဵမႀတ္ေဆာင္႟ၾက္ဳကဖိုႛ ကိုယ္စားလႀယ္ေတၾက ေတာင္းဆိုခဲ့ဳကပၝတယ္။

ဒီကေနႛကေလးေတၾကို အနာဂတ္ဴပႍနာေတၾအတၾက္ ဴပင္ဆင္ေပးရမႀာဴဖစ္လိုႛ အထူးသဴဖင့္ ပညာေရးနဲႛ ကဵန္းမာေရးအတၾက္ အထူးပစ္မႀတ္ထားေဆာင္႟ၾက္ဳကဖိုႛ လိုတယ္လိုႛလည္း ေဆၾးေႎၾးခဲ့ဳက သလိ္ု၊ ကေလးေတၾဟာ အနာဂတ္သာမက လက္ရႀိပစၤႂပၯန္လည္း ဴဖစ္တာမိုႛ လက္ရႀိပ ကတိအေဴခအေနေတၾေပၞ မူတည္႓ပီး ေရရႀည္ပန္းတိုင္ေတၾ ခဵမႀတ္ဳကဖိုႛနဲႛ အဲဒီလို ေရရႀည္ပန္းတိုင္ခဵမႀတ္ရာမႀာလည္း ပညာေရးဟာ အဓိကေဒၝက္တိုင္ ဴဖစ္ေဳကာင္း စတာေတၾေဴပာဳကားခဲ့ဳက႓ပီး မိမိတိုႛဆိုင္ရာႎိုင္ငံ အလိုက္ ဳကံႂေတၾႚရတဲ့ဴပႍနာေတၾကို အသီးသီး တင္ဴပခဲ့ဳကပၝတယ္။

အဲဒီလို ကေလးေတၾအတၾက္ ေနေပဵာ္စရာကမႝာ ဴဖစ္လာေရးအတၾက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ဳက ရာမႀာ အတားအဆီးေတၾ၊ မေအာင္မဴမင္ဴဖစ္ရပံုေတၾကို ႎိုင္ငံအလိုက္ ထုတ္ေဖာ္ရႀင္းဴပခဲ့ဳကေပမဲ့ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ သံအမတ္႒ကီး ဦးေကဵာ္တင့္ေဆၾကေတာ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ကေလးေတၾရဲ့ ပညာေရး၊ ကဵန္းမာေရး အေဴခအေနေတၾ တိုးတက္ေကာင္းမၾန္ေနေဳကာင္း တင္ဴပခဲ့႓ပီး ဴမန္မာႎိုင္ငံဟာ ဆင္းရဲတဲ့ႎိုင္ငံဴဖစ္ေနေသးတဲ့အတၾက္ ကေလးေတၾအတၾက္ ခဵမႀတ္ထားတဲ့ ပန္းတိုင္ ေတၾဆီကို ေရာက္ရႀိႎိုင္ေအာင္ ဖၾံႚ႓ဖိႂးေရးအကူအညီေတၾ ပိုမိုရရႀိဖိုႛလိုအပ္ေဳကာင္း ေဴပာဆိုခဲ့ပၝတယ္။

ကုလသမဂၢ ကမႝာ့ကေလးမဵားရန္ပံုေငၾအဖၾဲႚရဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံရဲ့ကေလးေတၾ အေဴခအေနနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ၂၀၀၆ ခုႎႀစ္အတၾက္ ထုတ္ဴပန္တဲ့အစီရင္ခံစာမႀာေတာ့ ဴမန္မာကေလးငယ္ေတၾရဲ့အေနအထားဟာ အင္မတန္ စိုးရိမ္စရာေကာင္းေဳကာင္းေတၾႚရပၝတယ္။ ယူနီဆက္အစီရင္ခံစာအရ ဴမန္မာႎိုင္ငံ မႀာ အသက္ ၁၈ ႎႀစ္ေအာက္ ကေလးေတၾဟာ လူဦးေရရဲ့ ၄၀ ရာႎႁန္းရႀိပၝတယ္။ တိုင္းဴပည္ရဲ့ ယိုယၾင္း ပဵက္စီးေနတဲ့ စီးပၾားေရးေဳကာင့္ ကေလးေတၾ ေကဵာင္းေနႎႁန္း နိမ့္ကဵလာေနပၝတယ္။ တဴပည္လံုးမႀာ ကေလးငယ္ေပၝင္း တသန္းေလာက္ ေကဵာင္းမေနႎိုင္ဳကဘူးလိုႛ အန္ဂဵီအိုေတၾက ခန္ႛမႀန္းပၝတယ္။ ေကဵာင္းေနဴပန္ေပမဲ့ ၅၀ ရာႎႁန္းဟာ မူလတန္း႓ပီးဆံုးေအာင္ မသင္ဳကားႎိုင္ဳကပဲ အလုပ္ ထၾက္လုပ္ ဳကရပၝတယ္။ လုပ္တဲ့အလုပ္ေတၾကလည္း သက္ေမၾးဝမ္းေကဵာင္း အတတ္ပညာ ဆိုင္ရာ အလုပ္မဵိႂးေတၾ မဟုတ္ပဲ လဘက္ရည္ဆိုင္စားပၾဲထိုးလို အလုပ္မဵိႂးေတၾသာဴဖစ္ပၝတယ္။ ဆရာေတၾမႀာလည္း လစာနဲႛ မေလာက္ငႀတဲ့အတၾက္ ေကဵာင္းသားေတၾဆီက ပိုက္ဆံေတာင္းယူေနဳကရတယ္လိုႛ အစီရင္ခံစာမႀာ ေဖာ္ဴပပၝတယ္။

စစ္အစိုးရရဲ့ ပညာေရးမႀာ သံုးစၾဲႎႁန္းကလည္း ၂၀၀၆ - ၀၇ တရားဝင္ထုတ္ဴပန္ခဵက္အရ အမဵိႂးသား အသံုးစရိတ္ရဲ့ ၁ ဒသမ ၉ ရာႎႁန္းသာ ရႀိ႓ပီး ကဵန္းမာေရးအသံုးစရိတ္ကေတာ့ ၀ ဒသမ ၈ ရာႎႁန္းသာရႀိပၝတယ္။

ငၝးႎႀစ္ေအာက္ ကေလးငယ္ေသဆံုးႎႁန္းကိုဳကည့္ရင္ ၂၀၀၃ ခုႎႀစ္က ကေလး ၁၀၀၀ မႀာ ၆၆ ေယာက္ ကေန ၂၀၀၄ခုႎႀစ္ မႀာ ၁၀၉ ေယာက္အထိဴမင့္တက္ခဲ့ပၝတယ္။ ေသဆံုးရတဲ့ကေလးငယ္ေတၾဟာ ေမၾးဖၾား႓ပီး တလအတၾင္းမႀာ ေသဆံုးဳကရတာပၝ။ ေဴခာက္လကေန ေလးႎႀစ္ေကဵာ္အတၾင္း ေသဆံုးသူကေလးေတၾထဲမႀာ ၅၀ ရာႎႁန္းေကဵာ္က အာဟာရခဵိႂႚတဲ့တာနဲႛ ကူးစက္ေရာဂၝေတၾေဳကာင့္ ေသဆံုးရတာဴဖစ္ပၝတယ္။ ကမႝာ့စားနပ္ရိကၡာအဖၾဲႚရဲ့ ၂၀၀၅ ခုႎႀစ္ခန္ႛမႀန္းခဵက္အရ ဴမန္မာကေလးငယ္ ၃၃ ရာႎႁန္းဟာ နာတာရႀည္ အာဟာရခဵိႂႚတဲ့ တဲ့ ေဝဒနာ စၾဲကပ္ေနဳကတယ္လိုႛဆိုပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာကေလးသူငယ္ ကာကၾယ္ေစာင့္ေရႀာက္မႁကလည္း မရႀိသေလာက္ပၝပဲလိုႛ ဆိုပၝတယ္။ ကေလးဴပည့္တန္ဆာနဲႛ ကေလးစစ္သားဴပႍနာေတၾကလည္း ဴမန္မာႎိုင္ငံေရႀႚေရးအတၾက္ စိုးရိမ္စရာကိစၤေတၾဴဖစ္႓ပီး ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာ တရားစီရင္ေရးကလည္း အင္မတန္အားနည္းလႀတယ္လိုႛ ၂၀၀၆ ခုႎႀစ္ ယူနီဆက္အစီရင္ခံစာက ဆိုပၝတယ္။

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔