ေနႛစဥ္ရက္ဆက္ ဖမ္းဆီးမႁေတၾ အမဵိႂးသားဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရးကုိထိခုိက္ - ဂမ္ဘာရီ

2007-11-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

gambari_cambodia1_200px.jpg
ဴမန္မာႎုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢအထူး ကုိယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီက ႎုိဝင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေနႚက ကေမၲာဒီယားႎုိင္ငံ ဖႎၾမ္ပင္႓မိႂႚတၾင္ သတင္းစာရႀင္းပၾဲ ကဵင္းပေနစဥ္။ (Photo: AFP)

စက္တင္ဘာ လူထုလႁပ္ရႀားမႁနဲႚ ပတ္သက္တယ္ဆုိ႓ပီး ဆက္လက္ဖမ္းဆီး ဖိႎႀိပ္ေနတဲ့ စစ္အစုိးရရဲႚလုပ္ရပ္ေတၾဟာ ဴမန္မာဴပည္မႀာ အမဵိႂးသားဴပန္လည္ သင့္ဴမတ္ေရး ေဖၞေဆာင္ႎုိင္ဖုိႚ အေဴခအေနေတၾကုိ အားနည္းယုတ္ေလ႖ာ့ေစတယ္လုိႚ ဴမန္မာႎုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢအထူး ကုိယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီက ေဝဘန္လုိက္ပၝတယ္။

ဴမန္မာဴပည္မႀာ အမဵိႂးသားဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရးကုိ ထိခုိက္ေစမယ့္ ဘယ္လုိ လုပ္ရပ္မဵိႂးကုိမဆုိ ေရႀာင္ရႀားသင့္တယ္လုိႚ ကေမၲာဒီယားမႀာ ဴမန္မာကိစၤ သၾားေရာက္ေဆၾးေႎၾးခဲ့တဲ့ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီက ေဴပာဆုိလုိက္ပၝတယ္။

ဴမန္မာဴပည္ရဲႚ ဴပႍနာေတၾကုိ ေဴဖရႀင္းႎုိင္ဖုိႚ တခုတည္းေသာနည္းလမ္းက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ပၝဝင္တဲ့ ေတၾႚဆုံေဆၾးေႎၾးေရးပဲဴဖစ္တယ္။ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ဟာ ေတၾႚဆုံေဆၾးေႎၾးမႁရဲႛႚ အစိတ္အပုိင္းတခု ဴဖစ္လာသလုိ ဴမန္မာဴပည္ဴပႍနာ ေဴဖရႀင္းေရးနည္းလမ္းရဲႚ အစိတ္အပုိင္းတခုလည္း ဴဖစ္လာေဳကာင္း၊ ဴမန္မာဴပည္ဴပႍနာ ေဴပလည္ဖုိႚအတၾက္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကုိ လၿတ္ေပးဖုိႚဟာ မရိႀမဴဖစ္လုိအပ္တာ ဴဖစ္တယ္လုိႚလည္း ကုလသမဂၢ အထူးကုိယ္စားလႀယ္က ေဴပာပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံအတၾင္း အဓိကကဵတဲ့ ဒီမုိကေရစီေရး လႁပ္ရႀားသူေတၾကုိ ဆက္လက္ ဖမ္းဆီးေနတယ္လုိႚ ဴပည္တၾင္းမႀာရႀိတဲ့ အဖဲၾႚအစည္းေတၾက ေဴပာဆုိေနသလုိ ႎုိင္ငံတကာ လူႚအခၾင့္အေရးအဖဲၾႚေတၾကလည္း ေဴပာဆုိထားပၝတယ္။

မစၤတာဂမ္ဘာရီ ဴမန္မာႎုိင္ငံေရာက္စဥ္က ေနာက္ထပ္ဖမ္းဆီးမႁေတၾကုိ ဴပႂလုပ္ေတာ့မႀာမဟုတ္ဘူးလုိႚ စစ္အစုိးရက ကတိဴပႂေဴပာဳကားခဲ့ေပမယ့္ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ရက္သတၨပတ္အတၾင္းမႀာတင္ လူ ၁၆ ဦးကုိ စစ္အစုိးရဖမ္းဆီးခဲ့တယ္လုိႚ ႎုိင္ငံတကာ လၾတ္႓ငိမ္းခဵမ္းသာခၾင့္အဖဲၾႚ႒ကီးဴဖစ္တဲ့ Amnesty International က ေထာက္ဴပထားပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့ ဳကာသာပေတးေနႚက မစၤတာဂမ္ဘာရီနဲႚ ကေမၲာဒီးယား ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးတုိႚ ဴမန္မာဴပည္ကိစၤ ေဆၾးေႎၾးရာမႀာ ကေမၲာဒီးယား ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးက ဴမန္မာႎုိင္ငံအေပၞ ပိတ္ဆုိႚအေရးယူတဲ့နည္းကုိ ကန္ႚကၾက္႓ပီး၊ မက္လုံေပး႓ပီး စဲၾေဆာင္တဲ့နည္းကုိ အသုံးဴပႂသင့္တယ္လုိႚေဴပာဆုိ ခဲ့ပၝတယ္။

မစၤတာဂမ္ဘာရီကေတာ့ ဴမန္မာစစ္အစုိးရေပၞ ပိတ္ဆုိႚအေရးယူတာ ဒၝမႀမဟုတ္ ပိတ္ဆိုႚအေရးယူမႁေတၾ ထပ္မံတုိးခဵဲႚတာ စတာေတၾကုိ ေရႀာင္ရႀားႎုိင္ဖုိႚ အေကာင္းဆုံး နည္းလမ္းကေတာ့ ဴမန္မာစစ္အစုိးရအေနနဲႚ ကမၲာ့ကုလသမဂၢနဲႚ တိတိကဵကဵ ပုိမုိ ပူးေပၝင္းေဆာင္ရၾက္တာဘဲဴဖစ္တယ္လုိႚ ေဴပာသၾားပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔