ဴမန္မာႎိုင္ငံေရာက္ ကုလ အထူးသံတမန္ ဝန္႒ကီးမဵားႎႀင့္ေတၾႚဆံု

2007-11-06
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

gambari_aung_kyi_200px.jpg
ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီသည္ ဆက္ဆံေရးဝန္႒ကီး ဦးေအာင္ဳကည္ႎႀင့္ ႎိုဝင္ဘာ ၄ရက္ေနႛက ဤကဲ့သိုႛ ေတၾႚဆံုခဲ့႓ပီးေနာက္ ၆ရက္ေနႛတၾင္ ဒုတိယအ႒ကိမ္ ထပ္မံ ေတၾႚဆံုခဲ့ပၝသည္။ (Photo: UNIC Yangon) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆီကိုေရႀး႟ႁေအာင္ တၾန္းအားေပးဖိုႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ေရာက္ရႀိေနတဲ့ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာဂမ္ဘာရီဟာ ႎိုဝင္ဘာ ၆ရက္ ဒီကေနႛ အဂႆၝေနႛမႀာ ဴမန္မာ စစ္အစိုးရ ဝန္႒ကီးေတၾနဲႛ ေတၾႚဆံုခဲ့႓ပီး သံတမန္ေတၾနဲႛလည္း ေတၾႚဆံုဖိုႛရႀိေဳကာင္း သိရပၝတယ္။

ဒီကေနႛအဂႆၝေနႛက မစၤတာဂမ္ဘာရီဟာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ဆက္ဆံေရးအတၾက္ ခန္ႛအပ္ထားတဲ့ အလုပ္သမားဝန္႒ကီး ဦးေအာင္ဳကည္နဲႛ ဒုတိယအ႒ကိမ္ေတၾႚဆံုခဲ့႓ပီး ဴပန္ဳကားေရးဝန္႒ကီး ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ ေကဵာ္ဆန္းအပၝအဝင္ ယဥ္ေကဵးမႁေရးရာဝန္႒ကီး၊ သာသာနာေရးဝန္႒ကီး၊ စီးပၾားတိုးတက္ ဖၾံႚ႓ဖိႂးေရးဝန္႒ကီးတိုႛနဲႛလည္း ေတၾႚဆံုခဲ့တယ္လိုႛ ေအအက္ဖ္ပီသတင္းမႀာ ေဖာ္ဴပပၝတယ္။ မနက္ဴဖန္ ဗုဒၭဟူးေနႛမႀာေတာ့ စစ္အစိုးရဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီးသိန္းစိန္နဲႛေတၾဆံုမႀာဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿနဲႛ ေတၾႚခၾင့္ရမရကိုေတာ့ မသိရေသးပၝဘူး။ တဴခားသတင္းေတၾ မႀာေတာ့ မစၤတာဂမ္ဘာရီဟာ ႎိုဝင္ဘာ ၇ရက္ ဗုဒၭဟူးေနႛမႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ေတၾႚမယ္လိုႛ ခန္ႛမႀန္းရေဳကာင္း ေဖာ္ဴပဳကပၝတယ္။

အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုကေတာ့ စစ္အစိုးရကို အတိုက္အခံနဲႛ တိုက္႟ိုက္ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးေစခဵင္ေဳကာင္း၊ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ဆႎၬဴပမႁေတၾမတိုင္ခင္နဲႛ ဆႎၬဴပအ႓ပီးေနာက္ပိုင္းဖမ္းဆီးထားသူ လူ ၁၀၀၀ေလာက္ကိုလည္း လၿတ္ေပးေစခဵင္ေဳကာင္း တနလႆာေနႛက ေဴပာဆိုခဲ့ပၝတယ္။ အဲဒၝအဴပင္ အာဆီယံႎိုင္ငံေတၾကိုလည္း ဴမန္မာစစ္အစိုးရနဲႛ စီးပၾားေရးအဆက္ဴဖတ္ဖိုႛ သံတမန္ဆိုင္ရာဖိအားေတၾ တိုးဴမၟင့္လိုက္ပၝတယ္။ အေမရိကန္ လက္ေထာက္ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးက ေဴပာဆိုရာမႀာ စင္ကာပူနဲႛ တဴခားႎိုင္ငံအစိုးရဘဏ္ေတၾမႀာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရအဖၾဲႚဝင္ေတၾနဲႛ ဘဏ္စာရင္းေတၾ ရႀိေနတယ္လိုႛ ယံုဳကည္ေဳကာင္း၊ ဒီႎိုင္ငံေတၾ အေနနဲႛ သူတိုႛရဲ့ ဘဏ္လုပ္ငန္းေတၾကို ဴမန္မာစစ္အစိုးရ ေဘးကင္းရန္ရႀင္း အသံုးဴပႂရာ ေငၾေဳကးဌာနေတၾ အဴဖစ္ခံမႀာ မဟုတ္ဘူးလိုႛ ေမ႖ာ္လင့္ေဳကာင္း ေဴပာလိုက္ပၝတယ္။

တနလႆာေနႛညေန ကုလသမဂၢေဳကညာခဵက္မႀာ မစၤတာဂမ္ဘာရီဟာ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးဦးဥာဏ္ဝင္းနဲႛ ဒုတိယအ႒ကိမ္ေတၾႚဆံုရာမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ ဌာေန အဖၾဲႚအစည္းရဲ့ ေရႀႚေရးနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေဆၾးေႎၾးခဲ့ဳကတယ္လိုႛ ေဖာ္ဴပခဲ့ပၝတယ္။

ဒီအေတာအတၾင္း ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ႎိုင္ငံဴခားသံတမန္ေတၾကို မစၤတာဂမ္ဘာရီနဲႛေတၾႚဆံုဖိုႛ ေနဴပည္ေတာ္ကို ဆင့္ေခၞခဲ့ပၝတယ္။ ႎိုဝင္ဘာ ၇ရက္ ဗုဒၭဟူးေေနႛမႀာ ေတၾႚဆံုဳကမယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ အစီအစဥ္အေသးစိတ္ကိုေတာ့ မသိရေသးဘူးလိုႛ သံတမန္အသိုင္းအဝိုင္းက ေဴပာပၝတယ္။ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီဟာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ေတၾႚဆံုဖိုႛ အဂႆၝေနႛမႀာ ရန္ကုန္ဴပန္လိမ့္မယ္လိုႛလည္း ခန္ႛမႀန္းေနဳကပၝတယ္။ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ အိမ္ေရႀႚမႀာ လံု႓ခံႂေရး သိပ္မတင္းကဵပ္ေတာ့တာေဳကာင့္ မစၤတာဂမ္ဘာရီအေနနဲႛ သၾားေရာက္ ေတၾႚခၾင့္ရလိမ့္မယ္လိုႛလည္း ေမ႖ာ္လင့္ေနဳကပၝတယ္။

ဒၝေပမဲ့ ဴမန္မာစစ္အစိုးရနဲႛ ကုလသမဂၢဳကားမႀာ အဖုအထစ္ရႀိေနတာေဳကာင့္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿနဲႛ ေတၾႚဆံုေရးကေတာ့ မေရရာေသးပၝဘူး။ မစၤတာဂမ္ဘာရီ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို မေရာက္ခင္ တရက္ကပဲ ကုလသမဂၢ ဌာေနကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာခဵားပက္ထရီ ကို သက္တမ္းတိုးမေပးေတာ့ဘူးလိုႛ စစ္အစိုးရက ေဳကညာခဲ့ပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္မဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔