အ္ဋိံိယအစိုးရိံြင့်ဆြေးေိံြးမြ အားရေုကာင်း ဂမ်ဘာရီ ေူပာုကား


2007.10.23

gambari_singh_200px.jpg
နယူးဒေလ္ဘီမိြႚတြင် အ္ဋိံိယဝန်ဋ္ဌကီးခဵြပ် မန်မိုဟန် ဆင်း(ယာ)ိံြင့် အောက်တိုဘာ ၂၃ရက်နေႛက တြေႚဆုံဆြေးေိံြးနေသော ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလြယ် မင်္စတာ အီဘရာဟင် ဂမ်ဘာရီ (ဝဲ) ူဖစ်ပၝသည်။ (Photo: AFP) ပုံဋ္ဌကီးုကည့်လိုလ္တွင်။ >>

အ္ဋိံိယိံိုင်ငံကိုရောက်ရြိနေတဲ့ ူမန်မာိံိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ အတြင်းရေးမြြးခဵြပ်ရဲ့ အုကံပေးအရာရြိ မင်္စတာအီဘရာဟင် ဂမ်ဘာရီက အ္ဋိံိယဝန်ဋ္ဌကီးခဵြပ်၊ ိံိုင်ငူံခားရေးဝန်ဋ္ဌကီးတိုႛနဲႛ တြေႚဆုံခဲ့ပၝတယ်။

အာရအြင်အားဋ္ဌကီး အ္ဋိံိယ၊ တ႟ုတ်စတဲ့ိံိုင်ငံတေနြဲႛ ူမန်မာ့အိမ်နီးခဵင်း အာဆီယံိံိုင်ငံတြေ စုစုပေၝင်း အာရြ ၆ိံိုင်ငံကို သြားရောက်္ဘပီး သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရတေနြဲႛ ူမန်မာ့အရေးဆြေးေိံြးနေတဲ့ မင်္စတာ အီဘရာဟင် ဂမ်ဘာရီဟာ အ္ဋိံိယဝန်ဋ္ဌကီးခဵြပ်နဲႛ ဒီကနေႛ အောက်တိုဘာ ၂၃ရက် အဂဿၝနေႛက တြေႚဆုံခဲ့ပၝတယ်။

တြေႚဆု္ဘံပီး သတင်းစာရြင်းလင်းပြဲူပလြုပ်ရာမြာတော့ မင်္စတာ ဂမ်ဘာရီက ိံိုင်ငူံခားရေးဌာနအတြင်းဝန် မင်္စတာ မီံြန်နဲႛ မနေႛက တြေႚဆုံခဲ့ပၝတယ်။ အဲဒီနောက် ိံိုင်ငူံခားရေးဝန်ဋ္ဌကီး မင်္စတာ မူခၝဂဵီးနဲႛတြေႚဆုံခဲ့္ဘပီး ဒီကနေႛ အဂဿၝနေႛညနေပိုင်းမြာတော့ ဝန်ဋ္ဌကီးခဵြပ် မန်မိုဟန်ဆင်းနဲႛ တြေႚဆုံခဲ့ပၝတယ်။ အဲဒီလိုတြေႚဆုံရာမြာ ိံြစ်ဖက်အူမင်တေကြို အသေးစိတ် အူပန်အလြန် ဖလြယိံိုင်ခဲ့္ဘပီး အင်မတန်ကောင်းမြန်တဲ့ ဆြေးေိံြးပြဲလိုႛ ကဵနော်ေူပာိံိုင်ပၝတယ်လိုႛ ေူပာဆိုသြားပၝတယ်။

ဆက်လက်္ဘပီး မင်္စတာ ဂမ်ဘာရီက သတင်းစာသမားမဵားကို ေူပာဆိုရာမြာ အ္ဋိံိယိံိုင်ငံကို သူလာရောက်ရူခင်းက ရည်႟ြယ်ခဵက် ၃ ခုရြိေုကာင်း အခုလိုေူပာဆိုပၝတယ်။

ပထမအခဵက်ကတော့ ကုလသမဂ္ဂ အတြင်းရေးမြြးခဵြပ်က ကဵနော်နဲႛပၝးလိုက်တဲ့ အထူးအမြာစကားကို ေူပာုကားဖိုႛပၝ၊ ဒုတိယအခဵက်ကတော့ အ္ဋိံိယအာဏာပိုင်တေကြို ကဵနော့ရဲ့နောက်ဆုံး ူမန်မာိံိုင်ငံခရီးစဉ်က ထြက်ပေၞလာတဲ့ ရလဒ်တေကြို အစီရင်ခံဖိုႛနဲႛ အူမင်တြေ ဖလြယ်ဖိုႛပၝ။ တတိယအခဵက်ကတော့ ကုလသမဂ္ဂ အတြင်းရေးမြြးခဵြပ်႟ုံးရဲ့ ူမန်မာ့အရေးဋ္ဌကိြးပမ်းမြတေကြို အ္ဋိံိယိံိုင်ငံရဲ့ ထောက်ခံမြ ပိုမိုရရြိရေးအတြက် ူဖစ်ပၝတယ်လိုႛ ေူပာဆိုသြားပၝတယ်။ အဲဒီလိုေူပာဆိုရာမြာ အ္ဋိံိယခေၝင်းဆောင်မဵားနဲႛ တြေႚဆုံဆြေးေိံြးရာမြာ သူႛအနေနဲႛ အလြန်ကေဵနပ်မရြြိေုကာင်း မင်္စတာဂမ်ဘာရီက သတင်းစာ ရြင်းလင်းပြဲမြာ အခုလိုေူပာဆိုပၝတယ်။

အ္ဋိံိယအစိုးရနဲႛ အူခားပုဂ္ဂိြလ်မဵားထံမြ ူမန်မာ့အရေးနဲႛပတ်သက်လိုႛ တုံႛူပန်ခဵက်တေကြို အထူးကေဵနပ်အားရလောက်အောင်ရရြိခဲ့ပၝတယ်။ ကုလသမဂ္ဂအတြင်းရေးမြြးခဵြပ်႟ုံးရဲ့ ဆောင်႟ြက်မြတေနြဲႛ အတြင်းရေးမြြးခဵြပ်ကိုယ်စား ကဵနော့အနေနဲႛ ဆောင်႟ြက်ခဵက်တေကြို အူပည့်အဝထောက်ခံတဲ့ အာမခံခဵက် ရရြိခဲ့ပၝတယ်။ ဒၝ့အူပင် ူမန်မာအစိုးရက ကုလသမဂ္ဂ အတြင်းရေးမြြးခဵြပ်႟ုံးနဲႛ ဆက်လက် ပူးပေၝင်းဆောင်႟ြက်ဖိုႛအတြက် အ္ဋိံိယိံိုင်ငံအနေနဲႛ သူတိုႛတတိံိုင်သမ္တွ လုပ်ဆောင်မယ်လိုႛ ကဵနော့အနေနဲႛ ယုံုကည်စရာ အေုကာင်းရြိပၝတယ်လိုႛလည်း ေူပာဆိုသြားပၝတယ်။

မင်္စတာဂမ်ဘာရီက အ္ဋိံိယခေၝင်းဆောင်တေနြဲႛ တြေႚဆုံဆြေးေိံြးမြတေနြဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး အသေးစိတ်အခဵက်အလက်ကို ထုတ်ဖော်ေူပာုကားူခင်းမရြိပၝဘူး။ ဒီအတြက် အ္ဋိံိယိံိုင်ငံက သီးူခားထုတ်ူပန်ေုကညာခဵက် ထုတ်ူပန်ဖိုႛရြိတယ်လိုႛလည်း သူကေူပာဆိုပၝတယ်။ အ္ဋိံိယိံိုင်ငံဟာ ူမန်မာ့အရေးကိင်္စနဲႛပတ်သက်လိုႛ ္ဘပီးခဲ့တဲ့ေ႟ဝြၝရောင်တော်လြန်ရေးမြာ အုကမ်းဖကိံြိမိံြင်းမြတေနြဲႛပတ်သက်္ဘပီး ိံြတ်ပိတ်ရေငုံနေမနြဲႛပတ်သက်လိုႛ အူပည်ူပည်ဆိုင်ရာရဲ့ ဝေဖန်မကြို ခံခဲ့ရပၝတယ်။ အဲဒီလိုူပမြခြဵက်ဟာ ကမႝာ့အဋ္ဌကီးဆုံး ဒီမိုကရေစီံိုင်ငံဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်နဲႛ မလေဵာ်ညီဘူးလိုႛလည်း ဝေဖန်ုကပၝတယ်။

တနလဿာနေႛက မင်္စတာဂမ်ဘာရီနဲႛတြေႚဆုံခဲ့တဲ့ အ္ဋိံိယိံိုင်ငူံခားရေးဌာနအတြင်းဝန် မင်္စတာမီံြန်ကတော့ အ္ဋိံိယိံိုင်ငံအနေနဲႛ ူမန်မာ ဒီမိုကရေစီအရေးကို အာ႟ုံစိုက်မြာ ူဖစ်ပေမဲ့လည်း အတင်းအကဵပ် ဖိအားပေးဆောင်႟ြက်တာမဵြိးတြေ လုပ်မြာ မဟုတ်ဘူးလိုႛေူပာဆိုခဲ့ပၝတယ်။ မင်္စတာဂမ်ဘာရီဟာ တ႟ုတ်ူပည်မြာ ိံြစ်ရက်ုကာနေထိုင်္ဘပီး ူမန်မာ့အရေးကိင်္စဆြေးေိံြးဖိုႛ ဒီကနေႛ အဂဿၝနေႛမြာ အ္ဋိံိယိံိုင်ငံက ထြက်ခြာမြာူဖစ်ပၝတယ်။

သူဟာတ႟ုတ်ူပည်မြာ တ႟ုတိံိုင်ငံတော်ကောင်စီဝန် မင်္စတာ တန်ကဵားရြင်၊ ိံိုင်ငူံခားရေးဝန်ဋ္ဌကီး ဌာန လက်ထောက် ိံိုင်ငူံခားရေးဝန်ဋ္ဌကီးတိုႛနဲႛ တြေႚဆုံမြာူဖစ်ေုကာင်း တ႟ုတိံိုင်ငူံခားရေးဌာန ေူပာရေးဆိုခြင့်ရြိသူ အဂဿၝနေႛက ထုတ်ဖော်ေူပာဆိုပၝတယ်။ နယူးဒေလီကလာတဲ့ ႟ိုက်တာသတင်း တပုဒ်မြာတော့ ူမန်မာ့အရေးအတြက် ပိုမိုဆောင်႟ြက်ပေးဖိုႛ အ္ဋိံိယိံိုင်ငံက ကတိူပတြယ်လိုႛ မင်္စတာဂမ်ဘာရီက ေူပာဆိုေုကာင်းလည်း ဖော်ူပပၝရြိပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။