ဴမန္မာႎိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလအထူးကုိယ္စားလႀယ္ဂမ္ဘာရီ ဥေရာပေခၝင္းေဆာင္ေတၾနဲႚေဆၾးေႎၾး

2008-01-26
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

gambari_cambodia1_200px.jpg
ဴမန္မာႎုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢအထူး ကုိယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီက ၂၀၀၇ခုႎႀစ္၊ ႎုိဝင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေနႚက ကေမၲာဒီယားႎုိင္ငံ ဖႎၾမ္ပင္႓မိႂႚတၾင္ သတင္းစာရႀင္းပၾဲ ကဵင္းပေနစဥ္။ (Photo: AFP)

ဴမန္မာႎုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ အထူးကုိယ္စားလႀယ္ မစၤတာ အီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီဟာ ဴမန္မာ့အေရးေဆၾးေႎၾးဖိုႚ အိႎၬိယနဲႚ တရုတ္ဴပည္ေတၾကုိ မသၾားမီ ဥေရာပသမဂၢ ေခၝင္းေဆာင္ေတၾနဲႚ ေတၾႚဆုံေဆၾးေႎၾးခဲ့ပၝတယ္။

မစၤတာ ဂမ္ဘာရီဟာ ဥေရာပ သမဂၢေခၝင္းေဆာင္ေတၾနဲႚ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ေသာဳကာေနႚ ဇႎၮဝၝရီလ ၂၅ ရက္ေနႚက ဘယ္လ္ဂဵီယံ ႎုိင္ငံ႓မိႂႚေတာ္ ဘရပ္ဆဲလ္မႀာ သၾားေရာက္ ေတၾႚဆုံခဲ့ေဳကာင္း ကုလသမဂၢေဴပာေရးဆုိခၾင့္ရႀိသူ အမဵိႂးသမီးက ေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္။

ဥေရာပသမဂၢ အဆင့္ဴမင့္ ကုိယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ဟာဗီယာ ဆုိလားနား၊ အီးယူ ဴပင္ပ ဆက္ဆံေရး မဟာမင္း႒ကီး မစၤတာ ဘနီတာ ဖာရီရုိ ဝယ္ဒန္နာနဲႚ အဴခားအဆင့္ဴမင့္ အရာရႀိေတၾကုိ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီ ေတၾႚဆုံခဲ့ပၝတယ္။

အခုလုိ အီးယူ ေခၝင္းေဆာင္ေတၾနဲႚ ေတၾႚ႓ပီးရင္ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီဟာ ဴမန္မာ့အေရး ေဆၾးေႎၾးဖုိႚ အိႎၬိယႎုိင္ငံ၊ နယူးေဒလီ႓မိႂႚေတာ္ကုိ ဇႎၮဝၝရီလ ၂၉ ရက္ကေန ၃၁ ရက္ေနႚအထိ သၾားေရာက္႓ပီး အိႎၬိယ ေခၝင္းေဆာင္ေတၾနဲႚ ေတၾႚဆုံေဆၾးေႎၾးသၾားဖုိႚ ရႀိေဳကာင္းကုိလည္း ကုလသမဂၢေဴပာေရးဆုိခၾင့္ရႀိသူ မစၤ မာရီ အုိကာဘီက ေဴပာပၝတယ္။

ကုလသမဂၢ အေထၾေထၾအတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ရုံးကေန ဴမန္မာႎုိင္ငံကိစၤကုိ ေဆာင္ရၾက္ဖုိႚ အာဏာလၿဲအပ္ထားတဲ့ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီဟာ ဴမန္မာ့ေရးကုိ စိတ္ဝင္စား႓ပီးအေရးပၝတဲ့ ကုလသမဂၢအဖဲၾႚဝင္ ႎုိင္ငံေတၾကုိ ဆက္တုိက္လုိက္လံ ေတၾႚဆုံေနတာပဲ ဴဖစ္ပၝတယ္လုိႚ သူက ေဴပာသၾားပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာလအတၾင္းက သံဃာေတာ္ေတၾ ဦးေဆာင္႓ပီး ဴမန္မာ့ႎုိင္ငံေရး အေဴပာင္းအလဲအတၾက္ ဆႎၬဴပခဲ့တာကုိ စစ္တပ္က အဳကမ္းဖက္ ႎႀိမ္နင္းမႁေတၾ႓ပီးတဲ့ေနာက္ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီဟာ ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ ၂ ေခၝက္ သၾားေရာက္ခဲ့႓ပီး ဴဖစ္ပၝတယ္။

အခုအခၝ တတိယ အ႒ကိမ္ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ သၾားေရာက္ႎုိင္ဖုိႚ သူက ႒ကိႂးပမ္းေနပၝတယ္။ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ အမဵိႂးသား ဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရးနဲႚ ဒီမုိကေရစီ စနစ္ကူးေဴပာင္းေရးေတၾကုိ စစ္အစုိးရေဆာင္ရၾက္ဖုိႚ၊ ဒၝ့အဴပင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႚ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾကုိ ဴပန္လၿတ္ေပးဖုိႛကုိ ေတာင္းဆုိသၾားမႀာဴဖစ္ပၝတယ္။

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔