ဗိုလ်ခဵြပ်မြြးဋ္ဌကီးိံြင့် တြေႚခြင့်မရပဲ မင်္စတာ ဂမ်ဘာရီ ူပန်လည်ထြက်ခြာ


2008-03-10
Share

ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလြယ် မင်္စတာ ဂမ်ဘာရီသည် မတ်လ ၈ရက်နေႛက ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကညိံြင့် ပထမအဋ္ဌကိမ် တြေႚဆုံ ဆြေးေိံြးနေပုံ ူဖစ်ပၝသည်။ မင်္စတာ ဂမ်ဘာရီသည် ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကညိံြင့် ိံြစ်ဋ္ဌကိမ် တြေႛဆုံခြင့်ရခဲ့သော်လည်း အဓိက ပုဂ္ဂိြလ်တဦးူဖစ်သူ ဗိုလ်ခဵြပ်မြြးဋ္ဌကီး သန်းေ႟ြိံြင့် လုံးဝတြေႚဆုံခြင့် မရခဲ့ပေ။ (Photo: AFP) ပုံဋ္ဌကီးုကည့်လိုလ္တွင်။ >>

ူမန်မာ့ိံိုင်ငံရေးူင်္ပံနာ ေူဖရြင်းိံိုင်ရေးအတြက် ူမန်မာိံိုင်ငံကို ရောက်ရြိနေတဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အထူး ကိုယ်စားလြယ် မင်္စတာ အီဘရာဟင် ဂမ်ဘာရီဟာ မတ်လ ၁၀ရက် ဒီကနေႛတနလဿာနေႛမြာ ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်နဲႛ ဒုတိယအဋ္ဌကိမ် ထပ်မံတြေႚဆုံခဲ့္ဘပီး ညနေပိုင်းမြာ ူမန်မာိံိုင်ငံက ူပန်လည်ထြက်ခြာသြားပၝတယ်။

္ဘပီးခဲ့တဲ့ မတ်လ ၈ရက် စနေနေႛက ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်နဲႛ တြေႚဆုံခဲ့တဲ့ မင်္စတာဂမ်ဘာရီဟာ ဒီကနေႛတနလဿာနေႛ မြာလည်း ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်နဲႛ စိမ်းလဲ့ကန်သာ ိံိုင်ငံတော်ဧည့်ရိပ်သာမြာ တနာရီုကာ ဒုတိယ အဋ္ဌကိမ် ထပ်မံ တြေႚဆုံခဲ့ပၝတယ်။ တြေႚဆုံတဲ့ကိင်္စအသေးစိတ်တေကြိုတော့ မသိရသေးပၝဘူး။ ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည် ရောက်မလာခင်မြာ မင်္စတာဂမ်ဘာရီဟာ စစ်အစိုးရ ူပန်ုကားရေးဝန်ဋ္ဌကီး ဗိုလ်မြြးခဵြပ် ကေဵာ်ဆန်းနဲႛ ၄၅ မိနစ်လောက ်တြေႚဆုံခဲ့သေးတယ်လိုႛလည်းသိရပၝတယ်။

မင်္စတာဂမ်ဘာရီရဲ့ ူမန်မာူပည်ခရီးစဉ် ရည်႟ြယ်ခဵက်တေထြဲက တခုကတော့ ူမန်မာစစ်အစိုးရ ခေၝင်းဆောင် ဗိုလ်ခဵြပ်မြြးဋ္ဌကီး သန်းေ႟နြဲႛ တိုက်႟ိုက် တြေႚဆုံဆြေးေိံြးဖိုႛ ူဖစ်ပၝတယ်။ ဒၝပေမဲ့ ဒီကိင်္စကို စစ်အစိုးရကူငင်းဆိုခဲ့တယ်လိုႛ မင်္စတာဂမ်ဘာရီနဲႛတြေႚဆုံခဲ့တဲ့ သံတမန်တေကြေူပာပၝတယ်။ ္ဘပီးခဲ့တဲ့ိံြစ် ိံိုဝင်ဘာလကမြာ လာရောက်ခဲ့တုန်းကလည်း မင်္စတာဂမ်ဘာရီနဲႛတြေႚဆုံဖိုႛကိင်္စကို ဗိုလ်ခဵြပ်မြြးဋ္ဌကီး သန်းေ႟ကြ ူငင်းဆိုခဲ့ပၝတယ်။

ကုလသမဂ္ဂအတြင်းရေးမြြးခဵြပ် မင်္စတာ ဘန်ကီမြန်းက ဗိုလ်ခဵြပ်မြြးဋ္ဌကီး သန်းေ႟ဆြီကို ဖေဖော်ဝၝရီလ (၁၉)ရက်နေႛစြဲနဲႛပေးပိုႛခဲ့တဲ့ စာထဲမြာ ရန်ကုန်မြာ ကုလသမဂ္ဂ ကိုယ်စားလြယ်႟ုံးဖြင့်ရေး၊ အေူခခံ ဥပဒေရေးဆြဲရာမြာ အူမင်သဘောထားအားလုံး ပၝဝငိံိုင်အောင် စီစဉ်ပေးရေး၊ ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်နဲႛ စစ်အစိုးရုကား အခဵိန်ကန်ႛသတ်ခဵက်ရြိတဲ့ တြေႚဆုံဆြေးေိံြးပြဲ ူဖစ်ေူမာက်ရေး၊ ကုလသမဂ္ဂ အကူအညီနဲႛ လူမြရေး စီးပြားရေးူင်္ပံနာတြေေူဖရြင်းဖိုႛ အမဵိြးသားစီးပြားရေး ဖိုရမ်တရပ် ထူထောင်ရေးနဲႛ လူသားခဵင်းစာနာတဲ့ အကူအညီပေးရေးမြာ ပိုမိုပူးပေၝင်းဆောင်႟ြကိံိုင်တဲ့ အစီအစဉ်တြေ ခဵမြတ်ရေးတေပြၝဝင်ပၝတယ်။

ဒၝပေမဲ့ စစ်အစိုးရက ကုလသမဂ္ဂဆောင်းဆိုခဵက်တေကြို အစဉ်လိုက်ပယ်ခဵခဲ့ပၝတယ်။ ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်နဲႛ လုံလောက်တဲ့ တြေႚဆုံဆြေးေိံြးမြတြေ ူပလြုပ်ခဲ့္ဘပီးူဖစ်တဲ့အူပင် အေူခခံဥပဒေကိုလည်း ူပန်ူပင်မရေးဆြဲိံိုင်ေုကာင်း ူပန်ုကားရေးဝန်ဋ္ဌကီးက ေူပာုကားခဲ့ပၝတယ်။ ္ဘပီးတော့လည်း မင်္စတာဂမ်ဘာရီရဲ့ ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်ကိုယ်စား ေုကညာခဵက် ထုတ်ူပန်ခဲ့တာအပၝအဝင် အရင်က လုပ်ရပ်တြေေုကာင့် ူပည်တြင်းမြာ ိံြစ်ဦးိံြစ်ဖက် ယုံုကည်မတြည်ဆောက်ရေးကို ထိခိုက်ရ္ဘပီး ႟ြပ်ထြေးမြတြေ ူဖစ်ပေၞခဲ့ရတယ်လိုႛ ူပန်ုကားရေးဝန်ဋ္ဌကီး ဗိုလ်မြြးခဵြပ် ကေဵာ်ဆန်းက ေူပာဆိုခဲ့ပၝတယ်။

အဲဒၝအူပင် သောုကာနေႛ ညနေပိုင်းက ဦးသောင်းညြန်ႛ ဦးဆောင်တဲ့ ူပည်လုံးကဋ္ဋတ်ဆ္ဋိံခံယူပြဲ ကဵင်းပရေးကော်မရြင်အဖြဲႚနဲႛ တေဆြုံရာမြာ ိံိုင်ငံတကာလေ့လာစောင့်ုကည့်ရေး အဖြဲႚဖိတ်ခေၞဖိုႛ အဋ္ဌကူံပခြဲ့ပေမဲ့ လက်မခံပယ်ခဵခဲ့ပၝတယ်။ ဆ္ဋိံခံယူပြဲနဲႛ ေ႟ြးကောက်ပြဲအတြက် လိုအပ်တဲ့ နည်းပညာဆိုင်ရာ အကူအညီတြေပေးဖိုႛ ကုလသမဂ္ဂက အသင့်ရြိေုကာင်းေူပာဆိုခဲ့ပေမဲ့ ဒီကိင်္စတေမြြာ ူမန်မာိံိုင်ငံအနေနဲႛ အတြေႚအဋ္ဌကံရြြိတယ်လိုႛ စစ်အစိုးရဘက်က ေူပာဆိုခဲ့ပၝတယ်။

ကုလသမဂ္ဂရဲ့ထုတ်ူပန်ခဵက်အရ မင်္စတာ ဂမ်ဘာရီဟာ အမဵိြးသားစီမံကိန်းနဲႛ စီးပြားရေးဖြံႚ္ဘဖိြးရေး ဝန်ဋ္ဌကီး ဦးစိုးသာ၊ ကဵန်းမာရေးဝန်ဋ္ဌကီး ဒေၝက်တာ ကေဵာ်ူမင့်၊ လက်ထောကိံိုင်ငူံခားရေးဝန်ဋ္ဌကီး ဦးကေဵာ်သူ၊ ူပည်သူႛဝန်ဆောင်မအြဖြဲႚက ဒေၝက်တာသန်းညြန်ႛတိုႛနဲႛ တြေႚဆုံခဲ့ပၝတယ်။ စနေနေႛ မနက်ပိုင်း ကလည်း ဦးအောင်ခမ်းထီ ခေၝင်းဆောင်တဲ့ ပအိုႛအဖြဲႚ၊ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညြတ်ရေးပၝတီက ဦးခင်မောင်ဋ္ဌကီးခေၝင်းဆောင်တဲ့အဖြဲႚ၊ ူပည်ထောင်စု ဋ္ဌကံႛခိုင်ရေးနဲႛ ဖြံႚ္ဘဖိြးရေး တြဲဖက်အတြင်းရေးမြြး ခေၝင်းဆောင်တဲ့အဖြဲႚတေနြဲႛ တြေႚဆုံခဲ့ပၝတယ်။

မတ်လ ၆ ရက်နေႛကနေ ၁၀ ရက်နေႛအထိူဖစ်တဲ့ သူရဲ့ူမန်မာူပည်ခရီးစဉ် ရလဒ်တေနြဲႛပတ်သက်္ဘပီး သံတမန်တေကြို အကဵဉ်းခဵြပ်ေူပာုကားခဲ့္ဘပီးနောက်မြာ မင်္စတာဂမ်ဘာရီ ဟာ ဒီကနေႛတနလဿာနေႛ ညနေပိုင်းမြာူမန်မာူပည်ကနေ ူပန်လည်ထြက်ခြာသြားခဲ့ပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။

ဆိုက်တခုလုံးသို့