စစ္အစိုးရကို အကဵိႂးဴပႂသည့္ ဴမန္မာ့ေကဵာက္မဵက္ေလလံပၾဲကို ေဝဖန္

2006-10-19
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ဴမန္မာႎုိင္ငံထၾက္ ေကဵာက္မဵက္ရတနာ ေလလံတင္ ေရာင္းခဵပၾဲကို ေအာက္တိုဘာ ၁၉ ရက္ကေန ၂၉ရက္ေနႛအထိ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ဴပႂလုပ္သၾားဖိုႛ နအဖအစိုးရက စီစဥ္ထားပၝတယ္။ ဒီ ဴမန္မာႎုိင္ငံထၾက္ ေကဵာက္မဵက္ရတနာေတၾကို မဝယ္ဖိုႛ၊ သပိတ္ေမႀာက္ဖိုႛ ကန္ႛကၾက္ ေဴပာဆိုခဵက္ေတၾလည္း ထၾက္ေပၞေနပၝတယ္။

ခုလို ဴမန္မာႎုိင္ငံထၾက္ ေကဵာက္မဵက္ရတနာေတၾ မဝယ္ယူေရးအတၾက္ ေဴပာဆိုေနဳကတာေတၾကေတာ့ အဓိကအားဴဖင့္ ဴမန္မာအစိုးရရဲ့ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္မႁေတၾနဲႛ ဆက္စပ္႓ပီး ေဴပာဆိုဳကတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္အစိုးရဟာ ေကဵာက္မဵက္ရတနာ ေရာင္းခဵပၾဲေတၾကေန ႎုိင္ငံဴခား ဝင္ေငၾ အေတာ္မဵားမဵား ရရႀိေနပၝတယ္။ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ဇူလုိင္လအတၾင္း ေဒၞလာ ၁၂၄ သန္းေကဵာ္ဖိုး ေရာင္းခဵႎုိင္ခဲ့႓ပီး တခုတ႒ကိမ္မႀာလဲ ေဒၞလာ သန္း ၁၀၀ေကဵာ္ဖိုး ေရာင္းခဵႎုိင္လိမ့္မယ္လိုႛ ခန္ႛမႀန္းထားပၝတယ္။ ဒီ ႎုိင္ငံဴခား ဝင္ေငၾေတၾဟာ ဴမန္မာအစုိးရကို ခုိင္မာေတာင့္တင္းေစ႓ပီး လူႛအခၾင့္အေရးခဵိႂးေဖာက္မႁကို အားေပးသလို ဴဖစ္ေနတယ္ ဆုိ႓ပီး လူႛအခၾင့္အေရး လႁပ္ရႀားသူေတၾနဲႛ တခဵိႂႚ ေကဵာက္မဵက္ရတနာ ကုန္သည္ေတၾက ဴမန္မာႎုိင္ငံထၾက္ ေကဵာက္မဵက္ရတနာေတၾကို မဝယ္ယူဖိုႛ၊ သပိတ္ေမႀာက္ဖိုႛ လႁံႛေဆာ္ေနဳကတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အေမရိကန္အေဴခစိုက္၊ US Campaign for Burma အဖၾဲႚက ဦးေအာင္ဒင္ကေတာ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံထၾက္ ေကဵာက္မဵက္ေတၾ ဝယ္တာဟာ ဖိႎႀိပ္တဲ့ စစ္အစိုးရကို အားေပးတာမဵိႂး၊ လူငယ္ေတၾကို အစိုးရ ဖိႎႀိပ္မႁေအာက္မႀာ အသက္ဆံုး႟ႁံးေအာင္ တၾန္းပိုႛေပးသလိုမဵိႂးပဲလိုႛ ေဝဖန္ပၝတယ္။

ဒၝေပမယ့္ ေကဵာက္မဵက္ကုန္သည္တခဵိႂႚကေတာ့ အစုိးရက တရားဝင္ ေလလံတင္ေရာင္းတာကို သပိတ္ေမႀာက္ရင္လဲ ဒီေကဵာက္မဵက္ေတၾ ေမႀာင္ခိုေစဵးကၾက္ထဲ ေရာက္သၾားမႀာမိုႛ၊ သပိတ္ေမႀာက္လဲ မထူးဘူးလိုႛ ကန္ႛကၾက္ဳကပၝတယ္။ ၂၀၀၃ ခုႎႀစ္မႀာ ဴမန္မာႎုိင္ငံက ပိုႛကုန္ေတၾကို တားဴမစ္တဲ့၊ အေမရိကန္အစုိးရရဲ့ ဒဏ္ခတ္အေရးယူေရး ဥပေဒ ထၾက္ေပၞလာေတာ့၊ ဒီ ဥပေဒကို တဖက္လႀည့္နဲႛ ေရႀာင္ရႀားႎုိင္ဖုိႛ ေကဵာက္မဵက္ကုန္သည္ေတၾက ႒ကိႂးစားလာဳကပၝတယ္။ ဒၝကေတာ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံထၾက္ ေကဵာက္မဵက္ေတၾကို တဴခားႎုိင္ငံမႀာ ေသၾးတာမဵိႂး၊ ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲတာမဵိႂးေတၾ လုပ္႓ပီး၊ အေမရိကန္ႎုိင္ငံကို တင္သၾင္းရင္၊ ဒၝဟာ ဴမန္မာႎုိင္ငံထၾက္ကုန္အဴဖစ္ မသတ္မႀတ္ႎုိင္ေတာ့တဲ့အတၾက္ ဥပေဒကို ခဵိႂးေဖာက္ရာမကဵဘူး၊ ဥပေဒနဲႛ အကဵံႂးမဝင္ဘူး ဆိုတဲ့ သေဘာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဘယ္လိုပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္ ဴမန္မာႎိုင္ငံထၾက္ ေကဵာက္မဵက္ေတၾကို ဝယ္ယူဖိုႛ ကိစၤဟာ တခဵိႂႚ ကုန္သည္ေတၾအတၾက္ေတာ့ မလိုလားစရာ ဴဖစ္ေနပၝတယ္။ ဒၝဟာ ကမႝာေပၞမႀာ အဖိႎႀိပ္ဆံုး အစိုးရတရပ္ကို အကဵိႂးရႀိေစတာ ထင္ရႀားတဲ့အတၾက္ သူတိုႛ ကုမၯဏီက ဴမန္မာႎုိင္ငံက ေကဵာက္မဵက္ေတၾ မဝယ္ဖိုႛ သပိတ္ေမႀာက္တယ္လိုႛ အေမရိကန္၊ ေကဵာက္မဵက္ကုမၯဏီတခုက ေဴပာပၝတယ္၊

ဒီလို ဴမန္မာႎုိင္ငံထၾက္ ေကဵာက္မဵက္ေတၾကို သပိတ္ေမႀာက္တဲ့ အေမရိကန္ကုမၯဏီထဲမႀာ အထင္ရႀားဆံုးကေတာ့ ကမႝာေကဵာ္ Tiffany and Co. ပဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဴမန္မာအစိုးရရဲ့့ ေကဵာက္မဵက္ရတနာ ေလလံတင္ေရာင္းခဵပၾဲကို လာေရာက္သူေတၾထဲမႀာ ဥေရာပႎိုင္ငံေတၾနဲႛ အေမရိကန္က ကုန္သည္ေတၾ ပၝဝင္ေနေပမယ့္၊ အဓိက အမဵားစုကေတာ့ တ႟ုတ္နဲႛ ထုိင္းကုန္သည္ေတၾ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔