တပ္မေတာ္အင္အားရႀိေအာင္ ေဆာင္႟ၾက္သၾားမည္ဟု ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး ေဴပာဳကား

2007-03-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

than_shwe_2007_parade_200px.jpg
စစ္ေရးဴပအခမ္းအနားတၾင္ ခဵီတက္လာေသာ စစ္ေဳကာင္းမဵားကို အမိုးဖၾင့္ကားေပၞမႀ ဳကည့္႟ႁ စစ္ေဆးေနေသာ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿ။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဴမန္မာႎို္င္ငံမႀာ တပ္မေတာ္႒ကီး ခိုင္မာေတာင့္တင္းမႀ ႎိုင္ငံေတာ္စည္းလံုး ညီညၾတ္မႀာဴဖစ္႓ပီး ႎိုင္ငံေရး၊ စီးပၾားေရး တိုးတက္မႀာဴဖစ္လိုႛ တပ္ေတာ္အင္အားရႀိေအာင္ ဆက္လက္ ေဆာင္႟ၾက္သၾားမယ္လိုႛ တပ္မေတာ္ေနႛအခမ္းအနားမႀာ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿက ေဴပာဳကားလိုက္ပၝတယ္။

႓မိႂႚေတာ္သစ္ ေနဴပည္ေတာ္မႀာ မတ္လ ၂၇ရက္၊ အဂႆၝေနႛက ကဵင္းပတဲ့ (၆၂)႒ကိမ္ေဴမာက္ တပ္မေတာ္ေနႛအခမ္းအနား မိန္ႛခၾန္းမႀာ ဗိုလိခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿက အဲဒီလို ေဴပာလိုက္တာပၝ။ ခိုင္မာ႓ပီး စၾမ္းေဆာင္ရည္ဴပည့္၀တဲ့ ေခတ္မီ မဵိႂးခဵစ္တပ္မေတာ္ ထူေထာင္ေရးနဲႛ တပ္မေတာ္နဲႛ ဴပည္သူ စည္းလံုးမႁခိုင္မာေရးဟာ ဴမန္မာႎိုင္ငံေတာ္ကို ကာကၾယ္ရာမႀာ မရႀိမဴဖစ္တဲ့ အခဵက္ႎႀစ္ရပ္ ဴဖစ္ေဳကာင္း၊ လၾတ္လပ္ေရးရ႓ပီးကတည္းက တိုင္းရင္းသားေတၾဳကားမႀာ ပဋိပကၡေတၾနဲႛ အကၾဲကၾဲအဴပားဴပား ဴဖစ္ခဲ့တဲ့အတၾက္ ဖၾံႚ႓ဖိႂးတိုးတက္ေရးအတၾက္ လိုအပ္တဲ့ တည္႓ငိမ္ ေအးခဵမ္းမႁ ဆံုး႟ႁံးခဲ့ရေဳကာင္း၊ တပ္မေတာ္႒ကီး ႓ပိႂကၾဲေအာင္၊ အင္အားခဵိနဲႛသၾားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနဳကတဲ့ အင္အား႒ကီးႎိုင္ငံေတၾရဲ့ အႎၩရာယ္ေတၾကို ဴမန္မာႎိုင္ငံဟာ ရင္ဆိုင္ေနရဆဲ ဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ဒီႎိုင္ငံေတၾဟာ တိုင္းရင္းသားအခဵင္းခဵင္းေတၾဳကားမႀာသာမက တိုင္းရင္းသားတမဵိႂးခဵငး္စီ အတၾင္းမႀာလည္း ဘာသာေရး၊ အယူအဆေရး၊ လူမႁေရးအဆင့္ စတဲ့ ဘက္ေပၝင္းစံုမႀာ သေဘာထားကၾဲလၾဲေရး မဵိႂးေစ့ေတၾခဵေနဳကာင္းေတၾလည္း ထည့္သၾင္း ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္။

ကဵန္းမာေရးမေကာင္းဘူးဆိုေပမဲ့ ဴပင္းဴပတဲ့ေနေရာင္ေအာက္မႀာ အင္အား ၁၅,၀၀၀ရႀိတဲ့ စစ္ေဳကာင္း႒ကီးနဲႛ ဖိတ္ဳကားထားတဲ့ ဧည့္သည္ေတာ္ေတၾ၊ သံတမန္ေတၾ၊ စာနယ္ဇင္းသမားေတၾ ၅၀၀ေလာက္ေရႀႚမႀာ တနာရီဳကာ မတ္မတ္ရပ္စကားေဴပာႎိုင္ခဲ့ပၝတယ္။

စစ္အစိုးရဟာ ထိန္းသိမ္းခံထားရတဲႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ ဒီမိုကေရစီလႁပ္ရႀားမႁကို အေနာက္ႎိုင္ငံေတၾရဲ့ ေကဵာေထာက္ေနာက္ခံနဲႛ တိုင္းဴပည္မတည္မ႓ငိမ္ဴဖစ္ေအာင္ လုပ္ေန တဲ့လုပ္ရပ္အဴဖစ္ မဳကာခဏ စၾပ္စၾဲသတိေပးေနတာပၝ။

စင္ကာပူႎိုင္ငံမႀာေဆး႟ံုတက္ေနတဲ့ စစ္အစိုးရဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး စိုးဝင္းကေတာ့ ဒီအခမ္းအနားကို မတက္ေရာက္ႎိုင္ခဲ့ပၝဘူး။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔