ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀ ႓ငိမ္းခဵမ္းေသာ ဆႎၬဴပမႁမဵားကို ကမႝာ့ႎိုင္ငံမဵား ေထာက္ခံ

2007-09-24
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

marching_parliament_200px.jpg
သံဃာ့လႁပ္ရႀားမႁတၾင္ ပူးေပၝင္းပၝဝင္လာသည့္ လၿတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႀယ္မဵား စက္တင္ဘာ ၂၄ရက္ေနႛက ခဵီတက္လာပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

အုိင္ယာလန္ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး မစၤတာ ဒၝးေမာ့တ္ အာဟန္က ဴမန္မာဴပည္မႀာ စစ္မႀန္တဲ့ ဒီမုိကေရစီရရႀိေရးအတၾက္ တရားဝင္ ေတာင္းဆုိဆႎၬဴပေနဳကတာ ဴဖစ္တယ္ဆုိ႓ပီး စစ္အစုိးရကုိ ဆန္ႛကဵင္ဆႎၬဴပေနမႁေတၾကုိ ေထာက္ခံ ႒ကိႂဆုိလုိက္ပၝတယ္၊၊

ရဟန္းသံဃာေတာ္ေတၾ၊ ဴပည္သူေတၾဟာ သိကၡာသမာဓိရႀိမႁ၊ ရဲစၾမ္းသတၨိဴပည့္ဝမႁတုိႛနဲႛအတူ အမဵိႂးသားဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရး၊ စစ္မႀန္တဲ့ ဒီမုိကေရစီရရႀိေရး၊ လူမႁဘ၀ အေဴခအေနေတၾ ေကာင္းမၾန္တုိးတက္လာေရးတုိႛအတၾက္ ႎုိင္ငံတဝန္းက ႓မိႂႚအသီးသီးမႀာ သပိတ္ေမႀာက္ ဆႎၬဴပေနဳကတာဴဖစ္တယ္လုိႛ မစၤတာ အာဟန္းက ေဴပာပၝတယ္၊၊

ဴမန္မာစစ္အာဏာပုိင္ေတၾအေနနဲႛ အခုလုိ ႓ငိမ္း႓ငိမ္းခဵမ္းခဵမ္းနဲႛ တရားဝင္ ဆႎၬထုတ္ေဖာ္ ဴပသမႁေတၾကုိ အတတ္ႎုိ္င္ဆံုး ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ေဆာင္႟ၾက္ဖုိႛ လုိေဳကာင္းကုိလည္း အုိင္ယာလန္ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးက တုိက္တၾန္းပၝတယ္၊၊ ဒၝ့ဴပင္ ႎုိဘယ္လ္ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးဆုရႀင္ ဒီမုိကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အပၝအဝင္ ႎုိင္ငံေရးအရ ဖမ္းဆီးခံထားရသူေတၾ၊ အကဵဥ္းကဵခံေနရသူေတၾအားလံုးကုိ အဴမန္ဆံုး လၿတ္ေပးဖုိႛကုိလည္း သူက ေတာင္းဆုိလုိက္ပၝတယ္၊၊

ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ အမဵိႂးသား ဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရး၊ ဒီမုိကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္မယ္လုိႛ စစ္အစုိးရက ကတိဴပႂထားတာဟာလည္း အခဵိန္ကာလမဵားစၾာ လၾန္ေႎႀာင္းေန႓ပီဴဖစ္တယ္လုိႛ အုိင္ယာလန္ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး မစၤတာ ဒၝးေမာ့တ္ အာဟန္က ေဴပာသၾားပၝတယ္၊၊

အလားတူပဲ ဂဵာမနီ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးဌာန ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ မစၤတာ မာတင္ဂဵယ္ဂၝကလည္း ဆႎၬဴပသူေတၾကုိ စာနာေထာက္ထားေဳကာင္းနဲႛ ခဵီတက္ဆႎၬဴပပၾဲေတၾမႀာ ဖမ္းဆီးခံထားရသူေတၾကုိ ဴပန္လၿတ္ေပးဖုိႛ လုိေဳကာင္း ေတာင္းဆုိလုိက္ပၝတယ္၊၊ ႎႀစ္ေပၝင္းမဵားစၾာ ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္ကဵခံေနရတဲ့ ဒီမုိကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကုိ လၿတ္ေပးဖုိႛကို အခု ထပ္မံေတာင္းဆုိလုိက္ေဳကာင္းကုိလည္း သူက ေဴပာသၾားပၝတယ္၊၊

ဒီအေတာအတၾင္း ေနာ္ေဝႎုိင္ငံ ႎုိဘယ္လ္ဆု ေ႟ၾးခဵယ္ခဵီးဴမၟင့္ေရးအဖၾဲႚ အ႒ကီးအကဲကလည္း ဴမန္မာႎုိင္ငံက ဆႎၬဴပသူေတၾကုိ ေထာက္ခံ႒ကိႂဆုိလုိက္႓ပီး၊ ဆႎၬဴပမႁေတၾ အထၾက္အထိပ္ ေရာက္သၾား႓ပီး ႎုိဘယ္႓ငိမ္းခဵမ္းေရးဆုရႀင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ လၾတ္ေဴမာက္လာဖုိႛ ေမ႖ာ္လင့္တယ္လုိႛ ေဴပာဆုိလုိက္ပၝတယ္၊၊

အာဆီယံအုပ္စုထဲက ဖိလစ္ပုိင္ႎုိင္ငံသမတရဲ့ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္က ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ဒီမုိကေရစီ တုိးတက္ေဴပာင္းလဲမႁေတၾကုိ ဴမင္ေတၾႚလုိေဳကာင္း၊ ဖိလစ္ပုိင္ႎုိ္င္ငံအေနနဲႛ ဒီရပ္တည္ခဵက္ကုိ ေဴပာင္းလဲမႀာ မဟုတ္ေဳကာင္း ေဴပာဆုိလုိက္ပၝတယ္၊၊ အာဆီယံအဖၾဲႚရဲ့ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာ အၾန္ကင္ေယာင္းကလည္း ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ အေဴခအေနေတၾ ဆက္႓ပီး ႓ငိမ္း႓ငိမး္ခဵမ္းခဵမ္းရႀိေနဖုိႛ အာဆီယံ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးေတၾ တတ္ႎုိင္သေလာက္ လုပ္ေဆာင္ေနဳကေဳကာင္း ႓ပီးခဲ့တဲ့ တနဂႆေႎၾေနႛက ေဴပာခဲ့ပၝတယ္၊၊

အလားတူ စင္ကာပူ၊ စလုိဗက္ကီးယားစတဲ့ ႎုိင္ငံေတၾကလည္း ဴမန္မာႎုိင္ငံက အေဴခအေနေတၾကုိ စုိးရိမ္ပူပန္မႁရႀိတယ္လုိႛ ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆုိလုိက္ပၝတယ္၊၊ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ဒီမုိကေရစီရရႀိေရးအတၾက္ အဳကမ္းမဖက္ပဲ အခုလုိ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဆႎၬထုတ္ေဖာ္ဴပသေနဳကတာကုိ ေထာက္ခံဂုဏ္ဴပႂပၝေဳကာင္း စလုိဗက္ကီးယား အစုိးရက သတင္းထုတ္ဴပန္ထားပၝတယ္၊၊

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔