လက္ေထာက္ကဵန္းမာေရးမႀႃးသင္တန္း နယ္စပ္မႀာ ဖၾင့္လႀစ္

2007-07-23
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

cynthia_maung_150px.jpg
ထိုင္း-ဴမန္မာနယ္စပ္ရႀိ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းတၾင္ လူနာမႀတ္တမ္းမဵားကို စစ္ေဆးေနေသာ ေဒၝက္တာ စင္သီယာေမာင္။ လက္ေထာက္ ကဵန္းမာေရးမႀႃး သင္တန္းကို ေဒၝက္တာ စင္သီယာ ေမာင္အပၝအဝင္ ဆရာ ငၝးဦး သင္ဳကားပိုႛခဵမည္ ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ထိုင္း-ဴမန္မာနယ္စပ္ မဲေဆာက္႓မိႂႚ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းမႀာ ဒုတိယအ႒ကိမ္ေဴမာက္ လက္ေထာက္ ကဵန္းမာေရးမႀႃး သင္တန္းဖၾင့္ပၾဲ အခမ္းအနားကို ဇူလိုင္ ၂၃ရက္ ဒီကေနႛ မနက္ပိုင္းမႀာ စတင္ခဲ့႓ပီး ဒီေဆးမႀႃးသင္တန္းကေန ကုသေရးအပိုင္းမႀာ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္ကဵ ေရာဂၝရႀာေဖၾ သတ္မႀတ္ကုသႎိုင္ဖိုႛ၊ အေရးေပၞသားဖၾားတဲ့ကိစၤေတၾကို ေဴဖရႀင္းႎိုင္႓ပီး ကဵန္းမာေရးစီမံခန္ႛခၾဲမႁေတၾကိုပၝ က႗မ္းကဵင္ေအာင္ သင္ဳကားေပးမႀာဴဖစ္တယ္လုိႛ ေဒၝက္တာ စင္သီယာေမာင္က ေဴပာပၝတယ္။

မယ္ေတာ္ေဆးခန္းမႀာ ဒီကေနႛစတင္ဖၾင့္လႀစ္ခဲ့တဲ့ လက္ေထာက္ ကဵန္းမာေရးမႀႃးသင္တန္းကေန ဴပည္သူႛကဵန္းမာေရး ပဏာမ ေစာင့္ေရႀာက္မႁအတၾက္ ကုသေရးဆိုင္ရာေဆးပညာရပ္ေတၾနဲႛ ကူးစက္တတ္တဲ့ေရာဂၝနဲႛ ပတ္သက္တဲ့ ဘာသာရပ္၊ သားဖၾားမီးယပ္နဲႛ ကေလးကဵန္းမာေရး ကုသေစာင့္ေရႀာက္မႁဘာသာရပ္ စတာေတၾကို ေဒၝက္တာ စင္သီယာေမာင္ အပၝအဝင္၊ ဆရာ ၅ဦးက မၾမ္းမံ သင္ဳကားေပးမႀာဴဖစ္ပၝတယ္။

အရင္တုန္းက တက္ခဲ့ဘူးတဲ့ Community Health Worker သင္တန္းေတၾက တက္႓ပီး ေဒသကို ဴပန္သၾားေတာ့ တကယ့္လက္ေတၾႚပိုင္းမႀ ေရာဂၝ ရႀာေဖၾ ဆံုးဴဖတ္ ကုသႎိုင္တဲ့ အဆင့္မရႀိဘူးလုိႛ သင္တန္းသားတဦးက ေဴပာပၝတယ္။ ဒၝေဳကာင့္ ခုလုိ သင္တန္းမဵိႂးလာတက္တာလိုႛ သင္တန္းသားတဦးက ေဴပာပၝတယ္။ မယ္ေတာ္မႀာ သင္တန္းတက္႓ပီး ဴပန္ေတာ့ ကာလဝမ္း ကူးစက္ ေရာဂၝတိုႛ၊ ငႀက္ဖဵားတိုႛ၊ ေမၾးလူနာတိုႛကို ကိုယ္တိုင္ ကုသေပးႎိုင္တာမဵိႂးေတၾ လုပ္ႎုိင္လာတယ္လုိႛ မယ္ဆိုင္ တာခဵီလိတ္ဘက္ကေန မယ္ေတာ္ေဆးခန္း ေဆးမႀႃးသင္တန္း တက္ေရာက္ခဲ့ဘူးတဲ့ ရႀမ္းအမဵိႂးသားတဦးက ေဴပာပၝတယ္။

ဒုတိယအ႒ကိမ္ဴပႂလုပ္တဲ့ အဲဒီသင္တန္းကာလဟာ ၈လဳကာမႀာ ဴဖစ္႓ပီး အေဴခခံ ကဵန္းမာေရးသင္တန္း တက္ေရာက္႓ပီးသူ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းက ကဵန္းမာေရးဝန္ထမ္းအမဵားစု အပၝအဝင္ ကရင္ဴပည္နယ္၊ ရႀမ္းဴပည္နယ္၊ ကယားဴပည္နယ္ေတၾက သင္တန္းသူ သင္တန္းသား စုစုေပၝင္း ၄၆ဦး တက္ေရာက္မႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အလားတူ သင္တန္းမဵိႂးကို ၂၀၀၁ ခုႎႀစ္က ပထမအ႒ကိမ္ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းမႀာ ဴပႂလုပ္ခဲ့ပၝတယ္။ အဲဒီပထမအ႒ကိမ္သင္တန္းကို ၂ႎႀစ္ဳကာ ဴပႂလုပ္ခဲ့တာဴဖစ္႓ပီး ထိုင္း-ဴမန္မာနယ္စပ္တေလဵာက္နဲႛ ဴပည္တၾင္းက သင္တန္းသား သင္တန္းသူ ၄၀တက္ေရာက္ခဲ့တယ္လိုႛ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းတာဝန္ရႀိသူေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

ကဵန္းမာေရးသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔