ဴမန္မာႎိုင္ငံအတၾက္ ကမႝာ့႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ဆုေတာင္းပၾဲ

2007-10-08
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

pope_150px.jpg
ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၏ ပုပ္ရဟန္းမင္း႒ကီး ဘဲနဒစ္ခ္က ဴမန္မာ ဴပည္သူလူထုႎႀင့္ စိတ္ဝိဥာဥ္ခဵင္း နီးစပ္မႁရႀိေဳကာင္း စက္တင္ဘာ ၃၀ရက္ေနႛတၾင္ ေႎၾရာသီ စံနန္းေတာ္ ေလသာဴပႃတင္းမႀ ထုတ္ေဖာ္ မိန္ႛဳကားခဲ့ပၝသည္။ (Photo: AFP)

အီတလီႎိုင္ငံမႀာ ႎႀစ္ႎႀစ္တ႒ကိမ္ ကဵင္းပတဲ့ ကမႝာ့ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ဆုေတာင္းပၾဲမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံအတၾက္ အထူးဴပႂ ဆုေတာင္းခဲ့ဳကတယ္လိုႛ သတင္းရပၝတယ္။ ဒီဆုေတာင္းပၾဲဟာ အီတလီမႀာရႀိတဲ့ ကက္သလစ္ဘာသာဝင္ေတၾရဲ့ ႟ိုးရာဆုေတာင္းပၾဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီပၾဲမႀာ တကမႝာလံုးက ကက္သလစ္ဘာသာဝင္ ဘုန္းေတာ္႒ကီးေတၾ ႎိုင္္ငံေရးေခၝင္းေဆာင္ေတၾအဴပင္ အီတလီႎိုင္ငံက အစိုးရအဖၾဲႚဝင္ေတၾ တက္ေရာက္ဳကသလို ကမႝာမႀာ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး မရေသးတဲ့ ႎိုင္ငံေတၾက ကိုယ္စားလႀယ္ေတၾ တက္ေရာက္ဳကတာပၝ။

ဒီဆုေတာင္းပၾဲမႀာ အခုႎႀစ္အတၾက္ ဴမန္မာႎုိင္ငံက ကိုယ္စားလႀယ္ကို ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးမီးအိမ္ ေပးအပ္လိုက္႓ပီး ဴမန္မာႎိုင္ငံ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးအတၾက္ အထူးဆုေတာင္းေပးခဲ့ဳကတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။၊

ဒီဆုေတာင္းပၾဲမႀာ လူေပၝင္းႎႀစ္သိန္းေကဵာ္ တက္ေရာက္ခဲ့႓ပီး အီတလီ႟ုပ္ဴမင္သံဳကားက တေနႛလံုး ဆုေတာင္းပၾဲသတင္းကို လၿင့္ထုတ္ေပးခဲ့ပၝတယ္။ အစီအစဥ္အရ လူထု႒ကီးဟာ ပလူဂဵာ႓မိႂႚကေန အစီစီ႓မိႂႚအထိ ၂၅ကီလိုမီတာ လမ္းေလ႖ာက္႓ပီး အစီစီ႓မိႂႚ စိန္ႛဖရန္စစ္ ဘုရားရႀိခိုးေကဵာင္းမႀာ အခမ္းအနား ဴပႂလုပ္ပၝတယ္။ အခမ္းအနားမႀာ ပုပ္ရဟန္းမင္း႒ကီးရဲ့ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးသဝဏ္လၿာကို ဖတ္ဳကား႓ပီးေနာက္ ဴမန္မာကိုယ္စားလႀယ္အဴဖစ္တက္ေရာက္သူ ဴမန္မာႎိုင္င ံအလုပ္သမားသမဂၢမဵား အဖၾဲႚခဵႂပ္က ဦးေဇာ္ထၾန္းကို ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးမီးအိမ္ ေပးအပ္ခဲ့တာဴဖစ္ပၝတယ္။

အဲဒိီေနာက္ စိန္ႛဖရန္စစ္ေကဵာင္းကေန ႓မိႂႚရဲ့ ေတာင္ကုန္းေပၞရႀိ အခမ္းအနားကဵင္းပရာ စင္ဴမင့္ကို သၾားေရာက္ခဲ့ပၝတယ္။ ဒီလိုသၾားရာမႀာ ဴမန္မာကိုယ္စားလႀယ္ကို ကက္သလစ္ဘုန္းေတာ္႒ကီးေတၾက ဴခံရံ႓ပီး သၾားေရာက္တာဴဖစ္ပၝတယ္၊ အခမ္းအနားစင္ဴမင့္ေပၞမႀာ ဗုဒၭဘာသာ တိဘက္ဘုန္းေတာ္႒ကီး ၁၁ပၝးက ဴမန္မာႎိုင္ငံအတၾက္ ေမတၨာပိုႛ ဆုေတာင္းေတၾ ႟ၾတ္ဖတ္ခဲ့ပၝတယ္။ အခမ္းအနားကို တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ဦးေဇာ္ထၾန္းက ခုလိုေဴပာပၝတယ္။

“က႗န္ေတာ့ကို ဒီမီးအိမ္ေပးတဲ့အခဵိန္မႀာ ဘုန္း႒ကီးေတၾရဲ့ ခၝးမႀာပတ္တဲ့ ႒ကိႂးရႀိတာေပၝ့ေနာ္၊ အဲဒီမႀာ သူတိုႛ အနီေရာင္ scarf ေပၝ့ေနာ္၊ အဲဒၝကို ပတ္ထား႓ပီးေတာ့ သူတိုႛ ဆုေပးပၝတယ္။ ႓ပီးေတာ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အေနနဲႛ တရက္ လာႎိုင္လိုႛရတဲ့အခဵိန္မႀာ သူတိုႛရဲ့ church ကို လာလည္ပၝဆို႓ပီးေတာ့ သူတိုႛ ဖိတ္ေခၞပၝတယ္၊ စိန္ႛဖရန္စစ္ ဘုရားရႀိခိုးေကဵာင္းက ဘုန္း႒ကီးတပၝးကလည္း က႗န္ေတာ့ကို ေဴပာပၝတယ္၊ ေဒၞစုအေနနဲႛ တကယ္တမ္း လာခဲ့လိုႛရမယ္ဆိုရင္ ဘုန္း႒ကီးအေနနဲႛ သူကိုယ္တိုင္ ေဒၞစုရဲ့ေရႀႚမႀာ ဒူးေထာက္႓ပီးေတာ့ ေဒၞစုကို ဂုဏ္ဴပႂ ႎႁတ္ဆက္ခဵင္ပၝတယ္ေပၝ့၊ ဘာဴဖစ္လိုႛလည္းဆိုေတာ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ လုပ္ေနတဲ့ အလုပ္ေတၾဟာ အလၾန္ဂုဏ္ယူဖၾယ္ ဴမင့္ဴမတ္တာဴဖစ္တဲ့အတၾက္ေဳကာင့္လိုႛ က႗န္ေတာ့ကို ေဴပာပၝတယ္ခင္ဗဵ။”

ဒီ အခမ္းအနားနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အီတလီအလုပ္သမားသမဂၢက ႎုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးတာဝန္ခံ မီးစ္စီစီလဵာကလည္း အခုႎႀစ္အတၾက္ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး မီးအိမ္ကို ဴမန္မာႎိုင္ငံက ဴပည္သူေတၾကို ေပးအပ္ခဲ့တာဴဖစ္ေဳကာင္း ေဴပာပၝတယ္။ ဒီအေဳကာင္းေတၾကို ႟ုပ္ဴမင္သံဳကားကေန တေနႛလံုး ဴပသေနတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဴမန္မာႎုိင္္ငံ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးအတၾက္ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾအတၾက္ တကမႝာလံုးက ဆုေတာင္း ေမတၨာပိုႛေနဳကတာပၝ။ ဒီအခမ္းအနားဟာ ႎိုင္္ငံေရးအရ ဥေရာပႎိုင္ငံအစိုးရေတၾက စစ္အစိုးရကို ဖိအားေပးဖိုႛ အေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္ႎိုင္တဲ့ ပၾဲဆိုရင္လည္း မမႀားပၝဘူးလိုႛ ေဴပာဴပသၾားပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔