ဴမန္္မာဴပည္ထၾက္ရတနာေတၾ မဝယ္ဖိုႚ လူႚအခၾင့္အေရးေစာင့္ဳကည့္အဖၾဲႚႎိႁးေဆာ္

2008-01-12
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

jade_auction_200px.jpg
ေကဵာက္မဵက္ရတနာ ေရာင္းခဵပၾဲအတၾက္ ေကဵာက္စိမ္းအ႟ိုင္းတံုးကို အမႁထမ္း တဦးက စမ္းသပ္စစ္ေဆးေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)

စစ္အစိုးရဟာ တုိင္းဴပည္ထၾက္ရတနာေတၾ ေရာင္းရေငၾေတၾကို အသံုးဴပႂ႓ပီး ဴပည္သူေတၾကို ဖိႎႀိပ္ေနတာ ဴဖစ္တာေဳကာင့္ ဴမန္မာဴပည္ထၾက္ ပတၨဴမား၊ နီလာနဲႚ ေကဵာက္စိမ္းေတၾကို မဝယ္ယူဳကဖိုႚ လူႚအခၾင့္အေရး ေစာင့္ဳကည့္အဖၾဲႚက ဇန္နဝၝရီလ ၁၂ရက္ေနႚက ႎႁိးေဆာ္လိုက္ပၝတယ္။

ဒီႎႁိးေဆာ္ခဵက္ဟာ လာမဲ့ ဇန္နဝၝရီလ ၁၅ရက္ေနႚက ၁၉ရက္ေနႚအထိ ရန္ကုန္႓မိႂႚမႀာ ကဵင္းပမဲ့ စီးပၾားေရး ဦးပိုင္လီမီတက္ရဲႚ ရတနာေလလံတင္ပၾဲ မကဵင္းပခင္ ထၾက္ေပၞလာတာဴဖစ္ပၝတယ္။ ဦးပိုင္လီမီတက္ဟာ စစ္တပ္ပိုင္ စီးပၾားေရးလုပ္ငန္းတခုဴဖစ္ပၝတယ္။ ရတနာဴပပၾဲနဲႚ ေလလံတင္ပၾဲေတၾကို ေကဵာက္မဵက္ ရတနာ ေရာင္းဝယ္ေရးဌာနက တႎႀစ္ကို သံုး႒ကိမ္နဲႚ ဦးပိုင္လီမိတက္က တႎႀစ္ကို ၂႒ကိမ္ ဴပႂလုပ္ေရာင္းခဵေနတာဴဖစ္ပၝတယ္။

ရတနာေတၾကို ေရာင္းရေငၾေတၾဟာ ဴပည္သူေတၾကို ဖိႎႀိပ္တဲ့ စစ္အစိုးရကို အေထာက္အပံ့ ေပးေနတာဴဖစ္လိုႚ ဝယ္ယူ သံုးစၾဲ သူေတၾအေနနဲႚ ဴမန္မာဴပည္ထၾက္ ရတနာေတၾကို မဝယ္မိဘိုႚ သတိဴပႂဳကပၝလိုႚ HRW လူႚအခၾင့္အေရးေစာင့္ဳကည့္အဖၾဲႚက ဒၝရိုက္တာတဦးဴဖစ္တဲ့ Arvind Ganesan က ေဴပာဆိုသၾားပၝတယ္။

ဴမန္မာရတနာေတၾကို သပိတ္ေမႀာက္တာဟာ စစ္အစိုးရကို ထိခိုက္မႁရႀိပၝတယ္။ ရတနာကုန္သည္ေတၾ အေနနဲႚ တၾင္းထၾက္ရတနာေတၾရဲႚ မူရင္း ဇစ္ဴမစ္ နိုင္ငံကို အေသအခဵာ စစ္ေဆးဖိုႛ လိုပၝတယ္လိုႚလည္း ေဴပာသၾားပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့လကလည္း အေမရိကန္ႎိုင္ငံက ဴမန္မာႎိုင္ငံက ရတနာနဲႚ ပိတ္ပင္ဖိုႚ ဥပေဒမူဳကမ္းကို ေအာက္လၾတ္ေတာ္မႀာ အတည္ဴပႂ႓ပီးဴဖစ္သလို ဥေရာပႎိုင္ငံေတၾကလည္း ဴမန္မာ့ရတနာနဲႚ က႗န္းသစ္ေတၾကို တင္သၾင္းခၾင့္ပိတ္ဖိုႚ ေဆာင္ရၾက္ေန႓ပီဴဖစ္ပၝတယ္။

အေမရိကန္ႎိုင္ငံမႀာ ဴပည္ပက တင္သၾင္းလာတဲ့ ရတနာေတၾ အားလံုးရဲႚ မူရင္းႎိုင္ငံကို သိရဖိုႚ စစ္ေဆး႓ပီးမႀ တင္သၾင္းခၾင့္ဴပႂမႀာ ဴဖစ္တယ္လိုႚလည္းသိရပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ ဒီသတ္မႀတ္ခဵက္ကို ရတနာကုမၯဏီ႒ကီးေတၾအေနနဲႚ လိုက္နာမႀာဴဖစ္ေပမဲ့ တဦးခဵင္း ေကဵာက္မဵား ဝယ္ယူသူ ကုန္သည္ေတၾနဲႚ ကုမၯဏီ႒ကီးမဵားေတၾရဲႚ ကိုယ္စားလႀယ္တခဵိႂႚရဲႚ သေဘာထားကိုေတာ့ မႀန္းရခက္တယ္လိုႚ ရတနာလုပ္ငန္း က႗မ္းကဵင္သူေတၾက သံုးသပ္ေနဳကပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔