လူႛအခၾင့္အေရး ေဆၾးေႎၾးသူမဵား သတိေပးခံရ

2007-03-21
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

prison_labor_AAPP_150px.jpg
မႎၩေလး ကဵံႂး႓မိႂႚ႟ိုးအနီးတၾင္ အလုပ္ဳကမ္း လုပ္ေနေသာ အကဵဥ္းသားမဵား။ ဴမန္မာႎိုင္ငံသည္ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္ေသာ ႎိုင္ငံမဵား စာရင္းတၾင္ ထိပ္ဆံုးက ပၝဝင္သည့္ ႎိုင္ငံတခု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AAPP)

ဒီ ရက္ပုိင္းအတၾင္း ပဲခူတုိင္း အေနာက္ဴခမ္း ႓မိႂႚနယ္ေတၾမႀာ လူႛအခၾင့္အေရး ေဆၾးေႎၾးပဲၾေတၾ ဴပႂလုပ္သူေတၾကုိ ႓မိႂႚနယ္အာဏာပုိင္ေတၾက ေခၞယူ သတိေပးတာေတၾ ရႀိေနတယ္လုိႛ RFA က စုံစမ္းသိရႀိရပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့ မတ္လ ၁၇ ရက္ေနႛက ဴပည္႓မိႂႚမႀာ လူႛအခၾင့္အေရး ကာကၾယ္ဴမၟင့္တင္သူ ဦးဴမင့္ေအးနဲႛအဖဲၾႚရဲ့ ေဆၾးေႎၾးပဲၾကုိ ဦးေဆာင္ တက္ေရာက္ခဲ့သူ ႎႀစ္ဦးဴဖစ္တဲ့ ကုိေကဵာ္ေကဵာ္ဦး နဲႛ ကုိေကဵာ္ေဆၾတုိႛကုိ မတ္လ ၂၀ ရက္ေနႛက ရယက နဲႛ ရဲေတၾက လာေရာက္႓ပီး သီးဴခားစီ ဖမ္းဆီး ေခၞေဆာင္သၾားခဲ့ပၝတယ္၊

ကုိေကဵာ္ေကဵာ္ဦးကုိ ရဲအုပ္ ဦးေကဵာ္ထၾတ္ စစ္ေဆးေမးဴမန္းခဲ့႓ပီး၊ ကုိေကဵာ္ေဆၾကုိ အရပ္ဝတ္ ဝတ္ထားတဲ့ အမည္မသိ လုံ႓ခႂံေရးအရာရႀိ သံုးဦးကေန စစ္ေဆးခဲ့တယ္လုိႛ ဴပည္႓မိႂႚက လူႛအခၾင့္အေရး ကာကၾယ္ဴမၟင့္တင္သူက ဴပန္လည္ ေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္။

သူတုိႛကုိ စစ္ေဆးေမးဴမန္းသူ ရဲအရာရႀိေတၾက ေကာင္းေကာင္းမၾန္မၾန္ ဆက္ဆံခဲ့ေဳကာင္းနဲႛ ၊ လူႛအခၾင့္အေရးဆုိတာ ေကာင္းတဲ့ ကိစၤဴဖစ္ေပမဲ့ လူႛအခၾင့္အေရး စာ႟ၾက္စာတမ္းေတၾ ဴဖန္ႛေဝတာဟာ ပုံႎႀိပ္ထုတ္ေဝခၾင့္ ဥပေဒနဲႛ ႓ငိစၾန္းႎုိင္ေဳကာင္း၊ ေဴပာဆုိခဲ့တယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္။ ကုိေကဵာ္ေဆၾကုိ စစ္ေဆး ေမးဴမန္းသူ အရာရႀိေတၾက အမဵိႂးသား ဒီမုိကေရစီအဖဲၾႚခဵႂပ္ အဖဲၾႚဝင္ဴဖစ္တာနဲႛ လူႛအခၾင့္အေရး လႁပ္ရႀားတာဟာ အဴပစ္မဟုတ္ေဳကာင္း၊ ဒၝေပမဲ့ မ႓ငိမ္မသက္ဴဖစ္မႀာကုိေတာ့ လုံးဝလက္မခံႎုိင္ေဳကာင္း ေဴပာဆုိခဲ့တယ္လုိႛ ဴပည္႓မိႂႚက လူႛအခၾင့္အေရး လႁပ္ရႀားသူက ဴပန္လည္ ေဴပာဴပခဲ့ပၝတယ္။

အဲဒီေနာက္ မတ္လ ၂၀ရက္ မေနႛက ညေနပုိင္းမႀာ ကုိေကဵာ္ေဆၾ နဲႛ ကုိ ေကဵာ္ေကဵာ္ဦးတုိႛ ႎႀစ္ဦးလုံးကုိ အမႀတ္ (၂) ရဲစခန္းကေန ဴပန္လၿတ္ေပးခဲ့ပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ၁၉ ရက္ေနႛက ဇီးကုန္း႓မိႂႚမႀာ လူႛအခၾင့္အေရး ေဆၾးေႎၾးပဲၾ လက္ခံဴပႂလုပ္ခဲ့တဲ့ အမဵိႂးသား ဒီမုိကေရစီအဖဲၾႚခဵႂပ္ ဇီးကုန္း႓မိႂႚနယ္ ဥကၠႉ ေဒၞခင္ဝုိင္းကုိလဲ မတ္လ ၂၁ ရက္ေနႛ ဗုဒၭဟူးေနႛမႀာ မယက ဥကၠႉ အပၝအဝင္ ႓မိႂႚနယ္ ေ႟ၾးေကာက္ပဲၾ ေကာ္မရႀင္က ေခၞယူ သတိေပးတာေတၾ ဴပႂလုပ္ခဲ့ပၝတယ္။

ဒီကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး မတ္လ ၁၉ရက္ေနႛက သူႛအိမ္မႀာ လုပ္ခဲ့တဲ့ ပၾဲမႀာ တဴခားတိုင္း၊ တဴခား ႓မိႂႚနယ္ေတၾက လူေတၾ ပၝလာတာေဳကာင့္ ခၾင့္ေတာင္းရမယ္ ဆိုတဲ့ သေဘာမဵိႂး ေဴပာလာတယ္လိုႛ ေဒၞခင္ဝုိင္းက ေဴပာပၝတယ္။ ႓မိႂႚနယ္တၾင္းမႀာ ဆူဆူပူပူ မဴဖစ္ေစခဵင္တဲ့အတၾက္ ေနာက္ေနာင္ကို ဒီလိုလုပ္မယ္ဆိုရင္ ႓မိႂႚနယ္ ေ႟ၾးေကာက္ပဲၾ ေကာ္မရႀင္ကို အေဳကာင္းဳကားဖိုႛ ေဴပာသၾားတယ္လိုႛ ေဒၞခင္ဝိုင္းက RFAကို ေဴပာဴပပၝတယ္။

အခုလုိ ေဆၾးေႎၾးပဲၾလုပ္တာဟာလည္း လူႛအခၾင့္အေရးကိစၤ ေဆၾးေႎၾးတာသာ ဴဖစ္တဲ့အတၾက္ ဆူပူလုိတဲ့ ရည္႟ၾယ္ခဵက္နဲႛ လုပ္တာမဟုတ္ေဳကာင္း၊ လူႛအခၾင့္အေရးဆုိတာကုိ ဴမန္မာႎုိင္ငံအေနနဲႛလည္း သေဘာတူ လက္မႀတ္ေရးထုိးတာ ဴဖစ္တဲ့အတၾက္ ႎုိင္ငံသားေတၾအေနနဲႛ လက္ဖက္ရည္ဝုိင္းလုိ ဝုိင္းဖဲၾႚ႓ပီး ေဆၾးေႎၾးေဴပာဆုိတာေတၾ လုပ္ႎုိင္တယ္လုိႛ သူႛအေနနဲႛ ယူဆေဳကာင္း ဴပန္လည္ေဴပာဆုိခဲ့တယ္လုိႛ ေဒၞခင္ဝုိင္းက RFAကုိ ေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္၊

မတ္လ ၂၁ ရက္ေနႛမႀာေတာ့ လူႛအခၾင့္အေရး ကာကၾယ္ဴမၟင့္တင္သူ ဦးဴမင့္ေအးနဲႛ အဖဲၾႚဟာ ပဲခူးတုိင္း အေနာက္ဴခမ္း မင္းလႀ႓မိႂႚကုိုေရာက္ရႀိ႓ပီး ေဒသခံေတၾနဲႛ လူႛအခၾင့္အေရး ေဆၾးေႎၾးပဲၾ ဴပႂလုပ္ ခဲ့ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔