လူသားစၾမ္းရည္ သင္တန္းဖၾင့္လႀစ္ ပိုႛခဵ

2007-01-22
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

child_labor_NPD_200px.jpg
ဴမန္မာ စစ္အစိုးရ၏ ႓မိႂႚေတာ္သစ္ ေနဴပည္ေတာ္၏ ေလဆိပ္ ေဆာက္လုပ္ေရးတၾင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ကေလးအလုပ္သမားမဵားကို ေတၾႚဴမင္ရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ ႎိုင္ငံတကာ ဥပေဒစံမဵားအရ ကေလးသူငယ္မဵားကို အလုပ္ခိုင္းေစဴခင္းသည္ လူႚအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္မႁပင္ ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္က ႒ကီးမႀႃးကဵင္းပေပးေနတဲ့ လူသားစၾမ္းရည္ ဖၾံႚ႓ဖိႂးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္ စာေပးစာယူသင္တန္း အနီးကပ္သင္တန္း ဖၾင့္ပၾဲကို ဇန္နဝၝရီ ၂၂ရက္ေနႛ က ကဵင္းပခဲ့ပၝတယ္၊

အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္က ကဵင္းပေပးေနတဲ့ လူသားစၾမ္းရည္ ဖၾံႚ႓ဖိႂးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္ စာေပးစာယူသင္တန္း အမႀတ္စဥ္ (၂) အနီးကပ္ သင္တန္းဖၾင့္ပၾဲကို ဇန္နဝၝရီ ၂၂ရက္ေနႛ ေနႛလည္ ၁၂ နာရီက ကဵင္းပခဲ့ပၝတယ္။ ဒီသင္တန္းဟာ ဇန္နဝၝရီ ၂၂ ရက္ေနႛကေန ၂၆ ရက္ေနႛအထိ ဳကာဴမင့္မႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ ေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ လမ္းႌၿန္မႁနဲႛ ဒီသင္တန္းေတၾကို ပိုႛခဵေနတာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ဒီသင္တန္းနဲႛပတ္သက္႓ပီး အဓိကအေနနဲႛ ဴမန္မာ ဴပည္သူဴပည္သားေတၾထဲမႀာ ဒီမိုကေရစီရဲ့ အႎႀစ္သာရေတၾ၊ သေဘာသဘာဝေတၾ ပဵံႚႎႀံႛ စိမ့္ဝင္ဖိုႛရယ္၊ လူႛအခၾင့္အေရးနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေကဵညက္စၾာ သေဘာေပၝက္ဖိုႛရယ္၊ ကိုယ္ခံအား ကဵဆင္းမႁ AIDS ေရာဂၝအေဳကာင္း တဖက္တလမ္း ပညာေပး႓ပီး ကူးစက္မႁ ေလဵာ့ပၝးေအာင္ တားဆီးဖိုႛ ဴဖစ္တယ္လိုႛ NLD ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ဦးဴမင့္သိန္းက ေဴပာဴပပၝတယ္။

ဴမန္မာဴပည္သူလူထု၏ လက္ရႀိ ဘဝအေဴခအေနကို Journeyman Pictures က တိတ္တဆိတ္ ႟ိုက္ကူးထားသည့္ 'လ႖ိႂႚဝႀက္႓မိႂႚေတာ္အတၾင္းမႀာ (Burma-Inside the Secret City') အမည္ရႀိ ဗီဒီယို သတင္းကားကို အင္တာနက္တၾင္ ဳကည့္႟ႁႎိုင္ပၝသည္။ ဗီဒီယို ဳကည့္ရန္။

play_button_small.jpg

ဒီသင္တန္းအတၾက္ ၂၆ ရက္ေနႛမႀာ စာေမးပၾဲစစ္ေဆးမႀာ ဴဖစ္႓ပီး ၂၉ရက္ေနႛမႀာ သင္တန္းဆင္းပၾဲဴပႂလုပ္မႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ပထမအ႒ကိမ္သင္တန္းမႀာ ပၝဝင္သူ ၁၀၂ ဦးရႀိ႓ပီး အနီးကပ္သင္တန္းကို တက္ေရာက္သူ စုစုေပၝင္း ၉၆ ဦးရႀိပၝတယ္။ အခုတ႒ကိမ္မႀာေတာ့ ၁၀၃ ဦးပၝဝင္႓ပီး အနီးကပ္သင္တန္း လာတက္သူက ၇၈ ဦးခန္ႛရႀိပၝတယ္။ အခုလို ေကဵာင္းသားအားလံုး အနီးကပ္သင္တန္း မတက္ေရာက္ႎုိင္တာဟာ စရိတ္စကေတၾ ႒ကီးမားလၾန္းတာေဳကာင့္ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ဦးဴမင့္သိန္းက ေဴပာပၝတယ္။

လူသားစၾမ္းရည္ ဖၾံႚ႓ဖိႂးတိုးတက္မႀ ႎုိင္ငံေရး၊ လူမႁေရး၊ စီးပၾားေရး၊ ပညာေရး၊ ကဵန္းမာေရး ကိစၤအဝဝမႀာ အမႀားအမႀန္ကို ေဝခၾဲသိဴမင္ ေဴပာဳကားႎုိင္မႀာ ဴဖစ္ေဳကာင္း သင္တန္းအမႀာစာမႀာ ေရးသားထားပၝတယ္။

ဒီသင္တန္းေတၾကို ဆက္လက္ ဖၾင့္လႀစ္သၾားေပးဖိုႛ အစီအစဥ္ရႀိပၝတယ္။ အခု သင္တန္းအမႀတ္စဥ္(၂)မႀာ လူႛအခၾင့္အေရး ဘာသာရပ္နဲႛ ကိုယ္ခံအားကဵဆင္းတဲ့ AIDSေရာဂၝ ဆုိင္ရာ ဘာသာရပ္ေတၾကို တ႓ပိႂင္တည္း ပိုႛခဵသၾားမႀာဴဖစ္ပၝတယ္။ သင္တန္းပံုစံကိုလည္း ေဟာေဴပာ ပိုႛခဵမႁ၊ အစုအဖၾဲႚငယ္မဵား ဖၾဲႚစည္းေဆၾးေႎၾးမႁ၊ ပညာရႀင္မဵား ေဟာေဴပာမႁ စတဲ့ ပံုစံေတၾနဲႛ သင္ဳကားသၾားမယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ဆက္စပ္သတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔