စစ္အစိုးရကို ဥေရာပသမဂၢအေနဴဖင့္ ဴပင္ဴပင္းထန္ထန္ အခဵက္ေပးရန္ တိုက္တၾန္း

2007-03-21
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

refugee_border_200px.jpg
နအဖ စစ္တပ္၏ တိုက္ခိုက္သတ္ဴဖတ္မႁ ေဘးရန္ေဳကာင့္ ေတာေတာင္ထဲတၾင္ ထၾက္ေဴပး ပုန္းေအာင္းေနရေသာ ကရင္ဒုကၡသည္မဵား။ ဴမန္မာဴပည္သူမဵား၏ ဴပႍနာသည္ ႎိုင္ငံတကာ အာ႟ံုစိုက္မႁ နည္းပၝးေနသည္ဟု CSWက တင္ဴပ ေဴပာဆို ပၝသည္။ (Photo: AFP)

ဘယ္ဂဵီယံႎိုင္ငံ ဘရပ္ဆဲလ္႓မိႂႚမႀာ လုပ္တဲ့ ဥေရာပ ပၝလီမန္ ဳကားနာပၾဲမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံက လူႛအခၾင့္အေရး ဆက္လက္ ခဵိႂးေဖာက္ေနတဲ့ သက္ေသ သာဓကသစ္ေတၾကို CSWလိုႛေခၞတဲ့ Christian Solidarity Worldwideက မတ္လ ၂၀ရက္ေနႛက တင္သၾင္းသၾားပၝတယ္။

ေတာင္အာရႀဆိုင္ရာ CSW အကဵိႂးေဆာင္အရာရႀိ�မစၤတာ ဘဲနဒစ္ ေရာဂဵားစ္၊ ဴမန္မာႎိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢအထူး ကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ေပၞလို ဆာဂဵီယို ပီနဲ႟ိုး နဲႛ ကရင္အမဵိႂးသမီးအဖၾဲႚ ကိုယ္စားလႀယ္ မီးစ္ ဘလူးမင္း ႎိုက္ ဇံတိုႛက ဳကားနာပၾဲမႀာ ထၾက္ဆိုသၾားဳကပၝတယ္။

မစၤတာ ဘဲနဒစ္ ေရာဂဵားစ္ဟာ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ၁၇႒ကိမ္ ေရာက္ရႀိခဲ့သူဴဖစ္႓ပီး ဒုကၡသည္ေတၾနဲႛ IDPလိုႛေခၞတဲ့ ဴပည္တၾင္း ေနရပ္ေ႟ၿႛေဴပာင္းခံရသူေတၾ ေဴပာဴပတဲ့ ထိတ္လန္ႛစရာေကာင္းတဲ့ အဴဖစ္အပဵက္ေတၾကို ဳကားနာပၾဲမႀာ ဴပန္ေဴပာင္းေဴပာဴပပၝတယ္။

ဒီလအေစာပိုင္းမႀာ သူဟာ ထိုင္း-ဴမန္မာနယ္စပ္ကို ေရာက္ရႀိခဲ့႓ပီး အမဵိႂးသမီးတေယာက္နဲႛ ေတၾႚခဲ့တယ္။ အဲဒီအမဵိႂးသမီးရဲ့ သားက ေခၝင္းဴဖတ္အသတ္ခံရ႓ပီး ေနာက္ေတၾႚတဲ့ အမဵိႂးသမီးတေယာက္ရဲ့ ခင္ပၾန္းကေတာ့ ကုိယ္လက္အဂႆၝ အဴဖတ္အေတာက္ခံရ ႎႀိပ္စက္ညၟင္းပန္းခံရ႓ပီး အသတ္ခံရတယ္လိုႛ ဥေရာပ ပၝလီမန္ရဲ့ ေကာ္မတီခၾဲဴဖစ္တဲ့ လူႛ အခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ ဳကားနာပၾဲမႀာ မစၤတာ ေရာဂဵားစ္က ေဴပာပၝတယ္။

ဴမန္မာဴပည္သူေတၾ ဒီလိုခံစားေနရတာ ကာလဳကာေညာင္းေန႓ပီး ဒၝကို ႎိုင္ငံတကာ အဖၾဲႚအစည္းေတၾက အာ႟ံုစိုက္တာ ဒၝမႀမဟုတ္ အေရးယူတာ နည္းပၝးပၝတယ္လိုႛ သူက ေဴပာပၝတယ္။

ဒီကိစၤေတၾကို လာမဲ့လမႀာ ဴပန္လည္သံုးသပ္တဲ့အခၝ ဴမန္မာႎိုင္ငံနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အီးယူ ဥေရာပႎိုင္ငံမဵားအဖၾဲႚရဲ့ ဘံုရပ္တည္ခဵက္ကို ခိုင္မာ အားေကာင္းေအာင္လုပ္ဖိုႛ မစၤတာ ေရာဂဵားစ္က တိုက္တၾန္းလိုက္ပၝတယ္။�အီးယူရဲ့ လက္ရႀိ ဘံုရပ္တည္ခဵက္ဟာ အားနည္းလၾန္းပၝတယ္၊ ဴမန္မာ စစ္အစိုးရရဲ့ လက္ရႀိ ေဆာင္႟ၾက္ေနတာကို လက္မခံႎိုင္ဘူးဆိုတဲ့ ဘံုရပ္တည္ခဵက္ကတဆင့္ အီးယူက ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို ဴပင္းဴပင္းထန္တန္ အခဵက္ဴပဖိုႛ မဴဖစ္မေန အေရး႒ကီးပၝတယ္လိုႛ မစၤတာ ေရာဂဵားစ္က ေဴပာပၝတယ္။

ဥေရာပ ပၝလီမန္မႀာ ခုလို ထၾက္ဆို႓ပီး ဴမန္မာဴပည္သူေတၾရဲ့ အသံကိုေဴပာရတဲ့ အခၾင့္အေရးရရႀိလိုႛ ဝမ္းေဴမာက္တဲ့ အေဳကာင္း၊ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾဟာ ႎႀစ္ရႀည္လမဵား ခံစားေနရ႓ပီး ဒၝကို ႎိုင္ငံတကာက မဵက္စိလ႖မ္းေနတဲ့အေဳကာင္း၊ ဘံုရပ္တည္ခဵက္ ခိုင္မာအားေကာင္းလာဖိုႛ ဥေရာပပၝလီမန္ အဖၾဲႚဝင္ေတၾက အီးယူကို တၾန္းအားေပးဖိုႛ ဒီဳကားနာပၾဲက လႁႚံေဆာ္ေပးလိမ့္မယ္လိုႛ ေမ႖ာ္လင့္တဲ့အေဳကာင္း CSW အမႁေဆာင္ခဵႂပ္ မစၤတာ မာဗင္ ေသာမတ္စ္က ေဴပာပၝတယ္။

ဆက္စပ္သတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔