စစ္အစိုးရ၏ ႎိုင္ငံေရး လမ္းဴပေဴမပံုကို ကုလ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ ေဝဖန္

2007-03-09
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

pinheiro_200px.jpg
ဴမန္မာႎုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ လူႛအခၾင့္အေရး အထူးကုိယ္စားလႀယ္ ပၝေမာကၡ မစၤတာ ေပၞလို ဆာဂဵီယို ပီနဲ႟ိုး။ (Photo: AFP)

ဴမန္မာအစိုးရရဲ့ ႎုိင္ငံေရးလမ္းဴပေဴမပုံဟာ ဴမန္မာႎုိင္ငံတၾင္း စစ္မႀန္တဲ့ အသၾင္ကူးေဴပာင္းေရး ေပၞထၾန္းေရး ေရႀး႟ႁေစမႀာ မဟုတ္ဘူးလုိႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ လူႛအခၾင့္အေရး အထူးကုိယ္စားလႀယ္ ပၝေမာကၡ မစၤတာ ေပၞလို ဆာဂဵီယို ပီနဲ႟ိုးက ေဴပာဆုိလုိက္ပၝတယ္။ အခု မတ္လ ၁၂ ရက္ေနႛကေန ဧ႓ပီလ ၅ ရက္အတၾင္း ကုလသမဂၢ လူႛအခၾင့္အေရးေကာင္စီမႀာ ေဆၾးေႎၾးဖုိႛရႀိတဲ့ သူႛရဲ့ ဴမန္မာ့ လူႛအခၾင့္အေရးအေဴခအေန အစီရင္ခံစာထဲမႀာ မစၤတာ ပီနဲ႟ိုးက ခုလုိ ေရးသားလုိက္တာပၝ။

မစၤတာ ပီနဲ႟ိုးက မိမိအေနနဲႛ အရင္တုန္းက နအဖရဲ့ လမ္းဴပေဴမပုံဟာ ႎုိင္ငံေရး အသၾင္ကူးေဴပာင္းေရးအတၾက္ အဴပႂသေဘာအခန္းကၸက ပၝဝင္ႎုိင္တယ္လုိႛ အသိအမႀတ္ဴပႂခဲ့ဖူးေဳကာင္း၊ ခုေတာ့ အတုိက္အခံ ႎုိင္ငံေရးပၝတီဝင္ေတၾနဲႛ လူႛအခၾင့္အေရး လႁပ္ရႀားသူေတၾကုိ ဖမ္းဆီးႎႀိပ္ကၾပ္ေနမႁေတၾေဳကာင့္ အသၾင္ကူးေဴပာင္းေရး အလားအလာဟာ အဟန္ႛအတားေတၾ ဴဖစ္ေနေဳကာင္း ေဴပာဆုိသၾားတာပၝ။

ဴပည္သူေတၾရဲ့ အေဴခခံလၾတ္လပ္ခၾင့္ေတၾနဲႛ လူႛအခၾင့္အေရးေတၾဟာလည္း တင္းတင္းကဵပ္ကဵပ္ ခဵႂပ္ခဵယ္ကန္ႛသတ္ ခံေနရေဳကာင္း၊ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵႂိးေဖာက္သူေတၾကုိလည္း စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ အေရးယူတာမရႀိပဲ ထင္ရာလုပ္ခၾင့္ ေပးထားေဳကာင္း၊ ေကဵးလက္ေန လယ္သမားထု႒ကီးရဲ့ စီးပၾားေရးနဲႛ လူမႁဘ၀ ကဵဆင္းမႁေတၾရဲ့ အဓိက အေဳကာင္းရင္းတရပ္ဟာ အဲဒီ အခၾင့္အေရး ခဵႂိးေဖာက္သူ အာဏာပုိင္ေတၾကုိ အေရးမယူပဲ လၿတ္ထားတဲ့အတၾက္ ဴဖစ္ေဳကာင္း မစၤတာ ပီနဲ႟ိုးက ေရးသားပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံအေရႀႚဴခမ္းမႀာ တုိင္းရင္းသားေတၾကုိ စစ္ဆင္ေရးေတၾ လုပ္ေနတာကုိလည္း စုိးရိမ္ပူပန္တယ္လုိႛ လူႛအခၾင့္အေရး အထူးကုိယ္စားလႀယ္က ဆုိပၝတယ္။ ဒီဴပႍနာကုိ အဴမန္ဆုံး မေဴဖရႀင္းဘူးဆုိရင္ တုိင္းရင္းသားေဒသတၾင္းက အေဴခအေနေတၾဟာ လူသားခဵင္းစာနာမႁေဘး၊ လူမႁဒုကၡေဘး အေဴခအေနထိ ဆုိက္သၾားႎုိင္တယ္လုိႛလည္း သူက သတိေပးပၝတယ္။

ဴမန္မာ့အေရး လုံဴခႂံေရးေကင္စီမႀာ တင္သၾင္းေဴဖရႀင္းတာကေတာ့ ဒီမုိကေရစီ အသၾင္ကူးေဴပာင္းေရး ေပၞထၾန္းေစဖုိႛ အခၾင့္အလမ္းတရပ္ဴဖစ္တယ္လုိႛ မစၤတာ ပီနဲ႟ိုးက ေဴပာဆုိပၝတယ္။ လူႛအေဴခခံအခၾင့္အေရးေတၾကုိ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ေဖာ္ထုတ္ကဵင့္သုံးသူေတၾကုိ ရာဇဝတ္ေကာင္ေတၾသဖၾယ္သေဘာထားေနတာကုိလည္း အထူး စုိးရိမ္မိေဳကာင္း ေရးသားထားပၝတယ္။

အစီရင္ခံစာမႀာ အဓမၳ လုပ္အားေပးကိစၤ၊ ေဴမယာသိမ္းတဲ့ကိစၤစတဲ့ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵႂိးေဖာက္မႁေတၾကိုလည္း ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ အေဴခခံဥပေဒ ေရးဆၾဲေရးအတၾက္ သံုးပၾင့္ဆုိင္ ေတၾႚဆုံေဆၾးေႎၾးဳကဖုိႛ စတဲ့ အဳကံဴပႂခဵက္ေတၾကုိ ဴပႂလုပ္ထားပၝတယ္။ မစၤတာ ပီနဲ႟ိုးကုိ ၂၀၀၀ ခုႎႀစ္ ကစ႓ပီး ဴမန္မာႎုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ လူႛအခၾင့္အေရး အထူးကုိယ္စားလႀယ္ တာဝန္ ခန္ႛအပ္ခဲ့တာပၝ။ နအဖကေတာ့ ၂၀၀၃ ခုႎႀစ္ကစလုိႛ သူႛကုိ ဴပည္ဝင္ခၾင့္ဗီဇာ ဴငင္းပယ္ခဲ့ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔