လူေမႀာင္ခို ကုန္ကူးဖိုႛ ႒ကိႂးစားသူ ၂ ဦး ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ဖမ္းဆီး

2008-01-10
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

trafficking-Thai_border_200.jpg
လူေမႀာင္ခိုကူးမႁ တိုက္ဖဵက္ရန္ ထိုင္း-ဴမန္မာနယ္စပ္၊ ထိုင္းဘက္ဴခမ္းတေနရာတၾင္ ထိုင္း-ဴမန္မာ ႎႀစ္ဘာသာဴဖင့္ စိုက္ထူထားေသာ ဆိုင္းဘုတ္တခုဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA)

အမဵိႂးသမီး ၄ ဦးကို ရန္ကုန္႓မိႂႚကေန တရုပ္ဴမန္မာနယ္စပ္ကို ပိုႚဖိုႚ႒ကိႂးစားတဲ့၊ လူေမႀာင္ခိုကူးသူ အမဵိႂးသားတဦးနဲႚ အမဵိႂးသမီးတဦးကို ဖမ္းဆီးလိုက္တယ္လိုႚ စစ္အစိုးရသတင္းစာေတၾမႀာ ဇန္နဝၝရီလ ၁၀ ရက္မႀာ ေဖၞဴပထားပၝတယ္။

အဲဒီအမဵိႂးသမီး ၄ ဦးကို ရန္ကုန္႓မိႂႚကေန တရုပ္ဴမန္မာနယ္စပ္ မူဆယ္႓မိႂႚကိုပိုႚဖိုႚ ႒ကိႂးစားေနတုန္း ရန္ကုန္ ဘူတာ႒ကီးမႀာ ဖမ္းဆီးမိတာဴဖစ္႓ပီး၊ သူတိုႚဟာ တရုပ္ႎိုင္ငံမႀာ အိမ္ေဖၞအလုပ္လုပ္ခၾင့္ရမႀာလိုႚ စည္းရုံးသိမ္းသၾင္း ခံထားရေဳကာင္းလည္း ေဳကးမုံသတင္းစာမႀာ ေဖၞဴပထားပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံက အမဵိႂးသမီးေတၾဟာ တရုပ္ႎုိင္ငံဖက္မႀာ အလုပ္ေကာင္းေတၾရမယ္လိုႛ ေသၾးေဆာင္ ဖဵားေယာင္းခံရ႓ပီး၊ အဲဒီေရာက္တဲ့အခၝမႀာေတာ့ တရုပ္အဖိုး႒ကီးေတၾနဲႚ အတင္းအဓမၳ ေပးစားတာ ခံဳကရပၝတယ္လိုႚ ဆိုပၝတယ္။

ဒီကိစၤနဲႚပတ္သက္႓ပီး တရုပ္ဴမန္မာနယ္စပ္အေဴခစိုက္ ဴမန္မာ့အေရးေလ့လာသူ ဦးေအာင္ေကဵာ္ေဇာကို အာအက္ဖ္ေအက ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းရာမႀာ အခုလုိေဴပာပၝတယ္။

ဦးေအာင္ေကဵာ္ေဇာ။ ။ "ဒီမႀာ ကဵေနာ္တုိႚေတၾႚသေလာက္ေတာ့ ႎႀစ္ေတာ္ေတာ္ဳကာ႓ပီ။ ၁၉၈၀ ပတ္ဝန္းကဵင္ေလာက္က ဒီလိုပဲ တရုပ္ဴပည္ထဲကို သၾားသၾား႓ပီး ေရာင္းဳကတာေပၝ့။ အထူးသဴဖင့္ စတာေေတာ့ ဒီနယ္စပ္ေဒသမႀာရႀိတဲ့ ေဒသခံ ရႀမ္းေတၾ၊ ကခဵင္ေတၾကေန စတာေပၝ့ဗဵာ။ တရုပ္ဴပည္ကေနလည္း လာဝယ္တယ္္။ အခုေလာေလာဆယ္မႀာ တရုပ္ဴပည္ရဲႚ ဴပည္နယ္ေတၾထဲမႀာ ဒီလိုအိမ္ေထာင္ဴပႂရင္ အင္မတန္မႀ ပိုက္ဆံလဲကုန္ဳကတယ္။ နားထိုင္းေနတာတိုႚ၊ စကားမေဴပာႎုိင္တာတိုႚ ဘာတိုႚ၊ အဲဒၝမဵိႂးေတၾကအမဵား႒ကီး။ အဲေတာ့ အဲဒီလိုလူမဵိႂးေတၾအတၾက္က သတိုႚသမီးရႀာဖိုႚသိပ္ခက္တယ္။ မိဘေတၾကအဲဒၝကို ဝယ္ရတာေပၝ့။ အထူးသဴဖင့္ ေကဵးလက္မႀာမဵားတယ္၊ ေကဵးလက္ကလူေတၾအတၾက္ လာ႓ပီးေတာ့ ကဵေနာ္တိုႚ ဒီလို နယ္စပ္ေတၾမႀာလာဝယ္တယ္။"

တရုပ္ဴပည္ဖက္ေရာက္ရႀိသၾားဳကတဲ့ ဴမန္မာအမဵိႂးသမီးေတာ္ေတာ္မဵားမဵားဟာ ကိုယ့္သေဘာနဲႚကိုယ္ အလုပ္ရလိုေဇာ၊ ေငၾရႀာလိုေဇာနဲႚ သၾားဳကတာလိုႚလည္း ဦးေအာင္ေကဵာ္ေဇာက ဆက္လက္႓ပီးေတာ့ အခုလိုေဴပာပၝတယ္။

ဦးေအာင္ေကဵာ္ေဇာ။ ။ "ကၾမ္ကဵိႂး ဆိုတာ ေဟာင္ေကာင္နဲႚ ကပ္ရက္မႀာရႀိတယ္၊ ေမာက္ပင္ေဒသဆိုတာ၊ ကဵေနာ္တိုႛသိသေလာက္ေတာ့ လၾန္ခဲ့တဲ့ ၃ ႎႀစ္ေလာက္အထိ ဴမန္မာအမဵိႂးသမီး ၈၀၀ ေလာက္ရႀိတယ္။ အမဵားစုက ေကဵးလက္မႀာ သူတုႛိအားလံုး ဟို႓မိႂႚ၊ ဒီ႓မိႂႚ ဟိုေကဵးလက္ ဒီေကဵးလက္မႀာေပၝ့။ အဲဒီ ၈၀၀ လံုးကလည္း ဴမန္မာဴပည္နယ္စပ္ကပဲ သၾားဳကတာ။ အဓိကဴပႍနာက ႎႀစ္ပိုင္းေပၝ့၊ တပိုင္းက ဗမာဴပည္ရဲႚဴပႍနာက လူေတၾကသိပ္ဆင္းရဲဳကတယ္။ အေရာင္းအဝယ္သေဘာထက္ တခဵိႂႚဟာေတၾက ဒီဴပည္တၾင္းရဲႚ ကဵေနာ္တိုႚဴပည္တၾင္းကလူေတၾရဲႚ ဒုကၡသုခဳကားထဲမႀာ အေရာင္းအဝယ္ဆိုတဲ့စကားထက္ ကာယကံရႀင္က အလိုတူ အလိုပၝအရ ပၝလာတဲ့ အင္အားအခဵိႂးအစားလဲမနဲဘူး။ ၂၀၀၄ ေလာက္မႀာ ကဵေနာ္တိုႚ သံုးသပ္ဳကည့္တုန္းက ဒီလို ကိုယ္ဟာနဲႚကိုယ္ သေဘာတူ႓ပီးလိုက္လာတဲ့ လူက ၆၀ ရာခိုင္ႎႁန္း ေလာက္ရႀိတယ္။ လိမ္႓ပီးေခၞလာတာက ၃၈ ရာခိုင္ႎႁန္းေလာက္ရႀိတယ္။ အခုေနာက္ပိုင္းကဵေတာ့ ပို႓ပီးမဵားမယ္ထင္တယ္။"

အဲဒၝက တရုပ္ဴမန္မာနယ္စပ္က ဴမန္မာ့အေရးေလ့လာသူ ဦးေအာင္ေကဵာ္ေဇာ ေဴပာဴပတာဴဖစ္ပၝတယ္။

ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ႎိုင္ငံ၊ တရုပ္ႎိုင္ငံ၊ မေလးရႀားႎိုင္ငံနဲႚ ထိုင္းႎိုင္ငံေတၾဖက္ကို ဴမန္မာႎိုင္ငံကေန လူကုန္ ကူးေနတဲ့ကိစၤေတၾကို စစ္အစိုးရက တိတိကဵကဵ အေရးယူေဆာင္ရၾက္တာမရႀိပဲ မသိကဵိႂးက႗ံမဵက္ကၾယ္ ဴပႂထားေဳကာင္း ႓ပီးခဲ့တဲ့ႎႀစ္က အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုရဲႚ လူကုန္ကူးမႁဆိုင္ရာ ႎႀစ္ပၝတ္လည္ အစီရင္ခံစာမႀာ ေဖၞဴပထားပၝတယ္။

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔