လူသားခဵင္းစာနာမႁအကူအညီ ႓ဗိတိန္ ႎႀစ္ဆတိုးေပးမည္

2008-01-17
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

young_scavengers_200px.jpg
ရန္ကုန္႓မိႂႚရႀိ အမိႁက္ပံုတခုထဲမႀ ေခၝက္ဆၾဲအ႔ကင္းအကဵန္မဵားကို စားေသာက္ေနသည့္ ကေလးမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ ဴမန္မာဴပည္သူလူထု၏ လူမႁအကဵပ္အတည္း ပမာဏသည္ အံ့ဳသစရာပင္ဴဖစ္ေဳကာင္း ႓ဗိတိသ႖ဝန္႒ကီး ေဒၝက္ဂလပ္စ္ အလက္ဇႎၬားက ေဴပာပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

႓ဗိတိန္ႎိုင္ငံက ဴမန္မာႎိုင္ငံကို လူသားခဵင္းစာနာမႁဆိုင္ရာ အကူအညီနဲႛပတ္သက္႓ပီး ႎႀစ္ဆတိုး ကူညီေထာက္ပံ့မယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံကို အမဵားဆံုး လႀႃဒၝန္းကူညီေနတဲ့ ႎိုင္ငံေတၾထဲက ႎိုင္ငံတႎိုင္ငံဴဖစ္ေနတဲ့ ဴဗိတိန္ ႎိုင္ငံဟာ လူမႁေရးအကဵပ္အတည္းေတၾ အံ့ဳသစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ ဴဖစ္ေနတဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံအတၾက္ ေနာက္ သံုးႎႀစ္မႀာ လူသားခဵင္းစာနာမႁဆိုင္ရာ အကူအညီေတၾ ႎႀစ္ဆတိုး ေပးသၾားမယ္လိုႛ ဴဗိတိန္ႎိုင္ငံအစိုးရက ဇန္နဝၝရီလ ၁၆ရက္ေနႛက ေဳကညာလိုက္ပၝတယ္။

ဴဗိတိန္ႎိုင္ငံအစိုးရဟာ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္အတၾင္း ဴဗိတိန္ေငၾ ေပၝင္ ၈ သန္းနီးပၝး ေထာက္ပံ့ ခဲ့ပၝတယ္။ ဒီေထာက္ပံ့ေငၾဟာ ကမႝာႛကုလသမဂၢရဲ့ စီမံကိန္းေတၾ ေဆာင္႟ၾက္ဖိုႛနဲႛ၊ NGO ေခၞ အစိုးရမဟုတ္တဲ့ အဖၾဲႚအစည္းေတၾ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ဆင္းရဲမၾဲေတမႁ ေလ႖ာ့ခဵေရး အစီအစဥ္ေတၾ၊ အေဴခခံပညာေရးနဲႛ ကဵန္းမာေရးနယ္ပယ္ေတၾအတၾက္ ဴဖစ္ခဲ့တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ေနာက္လာမဲ့ သကၠရာဇ္ ၂၀၁၀ နဲႛ ၂၀၁၁ ေရာက္ရင္ေတာ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံရဲ့လိုအပ္ေနတဲ့ ဴပည္သူေတၾအတၾက္ DFID လိုႛေခၞတဲ့ ဴဗိတိန္ႎိုင္ငံရဲ့ ႎိုင္ငံတကာ ဖၾံႚ႓ဖိႂးတိုးတက္မႁ ဆိုင္ရာဌာနက ဴဗိတိန္ေငၾ ေပၝင္ ၁၈ သန္းနီးပၝးထိ တိုးေပးသၾားမယ္လိုႛဆိုပၝတယ္။

USAID လိုႛေခၞတဲ့ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုရဲ့ ႎိုင္ငံတကာ ဖၾံႚ႓ဖိႂးတိုးတက္မႁဆိုင္ရာ ေအဂဵင္စီကေတာ့ ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္အတၾက္ အေမရိကန္ေဒၞလာ ၇ သန္း ေတာင္းခံခဲ့ေပမဲ့ တရားဝင္ ဘာအတၾက္ သံုးစၾဲတယ္ဆိုတာေတာ့ တိတိကဵကဵမသိရေသးပၝဘူး။ အေစာပိုင္းမႀာ ECHO လိုႛေခၞတဲ့ ဥေရာပရဲ့ လူသားခဵင္းစာနာမႁဆိုင္ရာ ကူညီေရးေကာ္မရႀင္ ကေတာ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံနဲႛ ထိုင္းႎိုင္ငံတၾင္းက ဴမန္မာဒုကၡသည္ေတၾအတၾက္ ယူ႟ိုေငၾ ၁၈ သန္း ကူညီမယ္လိုႛ ကတိေပးခဲ့ပၝတယ္။

ကိုယ္စိတ္ႎႀစ္ပၝး ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့ ဴမန္မာလူမဵိႂးေတၾရဲ့ လူမႁအကဵပ္အတည္း ပမာဏဟာ အေတာ့္ကို အံ့ဳသစရာေကာင္း႓ပီး ႟ိုးရႀင္းလၾန္းပၝတယ္လိုႛ ဴဗိတိန္ႎိုင္ငံရဲ့ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ ဖၾံႚ႓ဖိႂးေရးဝန္႒ကီး ေဒၝက္ဂလပ္စ္ အလက္ဇႎၬားက ႓ပီးခဲ့တဲ့ရက္အတၾင္း ထိုင္းႎိုင္ငံ ဗန္ေကာက္႓မိႂႚမႀာ ေခတၨေရာက္ေနတုန္း ေဴပာခဲ့ပၝတယ္။

ေလ့လာသူေတၾကေတာ့ ဴမန္မာစစ္အစိုးရဟာ ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္း ကူညီေထာက္ပံ့မႁေတၾ ေဆာင္႟ၾက္ေနတဲ့ ႎိုင္ငံဴခားသားဝန္ထမ္းေတၾ၊ ဴပည္တၾင္းမႀာ ပရဟိတလုပ္ငန္းေတၾ ေဆာင္႟ၾက္ေနတဲ့ လူမႁေရးအဖၾဲႚအစည္းေတၾအေပၞမႀာ အေတာ့္ကိုသံသယရႀိေန႓ပီး တင္းကဵပ္တာေတၾ လုပ္ေနတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

ဘယ္လိုပဲဴဖစ္ဴဖစ္ DFID ရဲ့ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အဖၾဲႚေတၾဴဖစ္တဲ့ ကမႝာကုလသမဂၢေအဂဵင္စီ ေတၾနဲႛ NGO ေတၾဟာ အကူအညီေတၾကို စစ္အစိုးရ လက္ထဲမထည့္ပဲ တကယ္လိုအပ္ ေနသူေတၾဆီ ေရာက္ေအာင္ ေအာင္ေအာင္ဴမင္ဴမင္ ပိုႛေဆာင္ေပးႎိုင္ခဲ့ပၝတယ္လိုႛ ေဒၝက္ဂလပ္စ္ အလက္ဇႎၬားက ေဴပာပၝတယ္။

ဒီကေနႛ ဴမန္မာဴပည္သူ ၃ ပံု ၁ ပံုဟာ တေနႛ ၁ ေဒၞလာထက္ နည္းတဲ့ဝင္ေငၾနဲႛ အသက္ရႀင္ ရပ္တည္ေနရ႓ပီး၊ ႎိုင္ငံတၾင္းကေလးဦးေရ တဝက္ေလာက္ဟာ အေဴခခံပညာေရးေတာင္ ႓ပီးေအာင္ မသင္ဳကရေဳကာင္း၊ ႎႀစ္စဥ္ HIV AIDS TB နဲႛ ငႀက္ဖဵားေရာဂၝကို လူဦးေရ သိန္းနဲႛခဵီ႓ပီး ခံစားေနရေဳကာင္း ကမႝာႛကုလသမဂၢရဲ့ အစီရင္ခံစာအရ သိရပၝတယ္။

ခဵၾတ္ဴခံႂကဵေနတဲ့ စီးပၾားေရးအေဴခအေနေေတၾ၊ ႎိုင္ငံေရးဖိႎႀိပ္မႁနဲႛ ပဋိပကၡဴဖစ္ပၾားမႁေတၾေဳကာင့္ ထိုင္းႎိုင္ငံထဲ ထၾက္ေဴပးခိုလႁံေနဳကတဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံသားေတၾ တသန္းခၾဲေလာက္ ရႀိရာမႀာ ဒုကၡသည္စခန္းေတၾမႀာလည္း စုစုေပၝင္းဦးေရ တသိန္းခၾဲ ေလာက္ရႀိတယ္လိုသိရပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔