ႎိုင္ငံဴခားကုမၯဏီႎႀင့္ ႎိုင္ငံဴခားသားမဵားကို ဝင္ေငၾခၾန္ေကာက္ေတာ့မည္

2006-09-18
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ဴမန္မာႎုိင္ငံ ေရနံနဲႛသဘာ၀ဓာတ္ေငၾႛ ရႀာေဖၾထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတၾမႀာ ရင္းႎႀီးဴမႀႂပ္ႎႀံထားတဲ့ ႎုိင္ငံဴခားကုမၯဏီေတၾနဲႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ လာေရာက္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနတဲ့ ႎုိင္ငံဴခားသားေတၾကုိ စစ္အစုိးရက ဝင္ေငၾခၾန္စည္းဳကပ္ ေကာက္ခံေတာ့မႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊

ဴမန္မာႎုိင္ငံ ေရနံနဲႛသဘာ၀ဓာတ္ေငၾႛ ရႀာေဖၾထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတၾမႀာ ရင္းႎႀီးဴမႀပ္ႎႀံလုပ္ကုိင္ေနဳကတဲ့ကုမၯဏီအေရအတၾက္ဟာ ၁၀ ခုမကရႀိ႓ပီး အမဵားစုဟာ ဳသစေဳတးလဵ၊ ႓ဗိတိန္၊ ကေနဒၝ၊ တ႟ုတ္၊ အင္ဒုိနီးရႀား၊ အိႎၬိယ၊ ေတာင္ကုိးရီးယား၊ မေလးရႀား၊ ႟ုရႀားနဲႛ ထုိင္းႎုိင္ငံတုိႛက ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊

ဒီႎုိင္ငံဴခားကုမၯဏီေတၾရဲ့ ေရာင္းခဵမႁ၊ လဲလႀယ္မႁ၊ အစုရႀယ္ယာ လၿဲေဴပာင္းမႁ၊ ပုိင္ဆုိင္မႁ၊ ရပုိင္ခၾင့္နဲႛ အဴမတ္အစၾန္းတုိႛကေန ရရႀိမယ့္ ဝင္ေငၾရဲ့ ၄၀ ရာႎႁန္းကေန ၅၀ ဳကား ရာႎႁန္းဳကားရႀိ ေငၾပမာဏကုိ ဝင္ေငၾခၾန္အဴဖစ္ေကာက္ခံသၾားမယ့္အေဳကာင္း ဴမန္မာစစ္အစုိးရ ဘၸာေရးဝန္႒ကီးဌာနက အမိန္ႛထုတ္ဴပန္ခဵက္ကုိ ကုိးကား႓ပီး ရန္ကုန္႓မိႂႛမႀာ စက္တင္ဘာ ၁၈ရက္၊ တနလႆာေနႛကထုတ္ေဝတဲ့ Weekly Eleven စာေစာင္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္၊၊

ဒီ ဘၸာ၊အခၾန္ဝန္႒ကီးဌာနရဲ့ အမိန္ႛအရ သကၠရာဇ္၂၀၀၀ဴပည့္ႎႀစ္၊ ဇၾန္လကစ႓ပီး ႎုိင္ငံဴခားကုမၯဏီေတၾကေန ေနာက္ဴပန္႓ပီး ဝင္ေငၾခၾန္စည္းဳကပ္ေကာက္ခံမႀာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္၊၊

အလားတူပဲ ဴမန္္မာႎုိင္ငံမႀာ လာေရာက္အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနဳကတဲ့ ႎုိင္ငံဴခားသံုးေငၾ ဝင္ေငၾရႀိတဲ့ ႎုိင္ငံဴခားသားေတၾဆီကလည္း ဝင္ေငၾရဲ့ ၁၅ ရာႎႁန္းကုိ တဦးခဵင္း ဝင္ေငၾခၾန္အဴဖစ္ ေကာက္ခံသၾားမယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္၊၊ ဒီအမိန့္ဟာ လက္ရႀိ ၂၀၀၆-၂၀၀၇ ဘၸာႎႀစ္ စတင္တဲ့ ဧ႓ပီလကစ႓ပီး အကဵံႂးဝင္မယ္လုိႛ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္၊၊

ႎုိင္ငံဴခားဝင္ေငၾရရႀိတဲ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံသားေတၾအေနနဲႛလည္း ဝင္ေငၾရဲ့ ၁၀ ရာႎႁန္းကုိ တဦးခဵင္းဝင္ေငၾခၾန္အဴဖစ္ ေပးေဆာင္သၾားရမယ္လုိႛ အမိန္ႛထုတ္ဴပန္ခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္၊၊ ဴမန္မာကဵပ္ေငၾရရႀိသူေတၾအေနနဲႛ ဝင္ေငၾေပၞမူတည္႓ပီး ေပးေဆာင္ေနရတဲ့ ၅ ရာႎႁန္းနဲႛ ၃၀ဳကား အခၾန္စည္းဳကပ္မႁႎႁန္းကုိေတာ့ အေဴပာင္းအလဲ မရႀိေသးဘူး ဆုိပၝတယ္၊၊

အခုလုိ ႎုိင္ငံဴခားကုမၯဏီေတၾနဲႛ ႎုိင္ငံဴခားသားေတၾအေပၞ အခၾန္စည္းဳကပ္ေကာက္ခံဖုိႛ အမိန္ႛထုတ္ဴပန္လုိက္တာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး စီးပၾားေရးပညာရႀင္ ဦးစိန္ေဌး သံုးသပ္ေဴပာဳကားတာကိုလည္း နားေထာင္ႎိုင္ပၝတယ္၊၊

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔