တ႟ုတ္ကိုယႀဥ္႓ပိႂင္ဖိုႛမဟုတ္ေဳကာင္း အိႎၬိယကာကၾယ္ေရးဝန္႒ကီးေဴပာဳကား

2008-01-07
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

indian_missile_200px.jpg
အိႎၬိယႎိုင္ငံလုပ္ အဂၢနိဒံုးကဵည္ကို ယမန္ႎႀစ္က အိႎၬိယတပ္မေတာ္ေနႛ အခမ္းအနားတၾင္ ခဵီတက္ဴပသေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)

အေရႀႚေတာင္အာရႀႎိုင္ငံေတၾနဲႛ ကာကၾယ္ေရး ပူူးေပၝင္းေဆာင္႟ၾက္မႁေတၾဟာ တ႟ုတ္ႎိုင္ငံကို ယႀဥ္ဴပိႂင္ဖိုႛ မဟုတ္ပၝဘူးလိုႛ အိႎၬိယအစိုးရဝန္႒ကီးဌာနက ေဴပာဳကားလို္က္ပၝတယ္။

အိႎၬိယႎိုင္ငံရဲ့ ႒ကီးထၾားလာတဲ့ အေရႀႚေတာင္အာရႀႎိုင္ငံေတၾနဲႛ ကာကၾယ္ေရး ပူးေပၝင္းေဆာင္႟ၾက္မႁေတၾဟာ တ႟ုတ္ႎိုင္ငံကို ယႀဥ္ဴပိႂင္ဖိုႛမဟုတ္တဲ့အဴပင္ ေဒသတၾင္းမႀာ ဘယ္ႎိုင္ငံနဲႛမႀ စစ္ေရး ပူးေပၝင္းေဆာင္႟ၾက္မႁ စာခဵႂပ္ခဵႂပ္ဆိုမႀာမဟုတ္ပၝဘူးလိုႛ မေလးရႀားႎိုင္ငံ ကၾာလာလန္ပူ႓မိႂႚကို ေခတၨေရာက္ရႀိေနတဲ့ အိႎၬိယ ကာကၾယ္ေရးဝန္႒ကီး ေအေက အန္တိုနီက ဇန္နဝၝရီ ၆ရက္ တနဂႆေႎၾေနႛမႀာ ေဴပာပၝတယ္။

ကာကၾယ္ေရးဆိုင္ရာ ဆက္သၾယ္ေဆာင္႟ၾက္မႁေတၾဟာ ကုန္သၾယ္ေရးနဲႛတဴခားကိစၤေတၾမႀာ အာဆီယံ ၁၀ ႎိုင္ငံနဲႛ ပူးေပၝင္းေဆာင္႟ၾက္မဲ့ အိႎၬိယႎိုင္ငံ ‘အေရႀႚေမ႖ာ္�မူဝၝဒ’ ရဲ့ အစိတ္အပိုင္းတခုပၝလိုႛလည္း သူကေဴပာပၝတယ္။

တကယ္ေတာ့ ႟ုရႀားႎိုင္ငံနဲႛ စစ္ေရးမဟာမိတ္ဴဖစ္ခဲ့ဘူးတဲ့ အိႎၬိယႎိုင္ငံဟာ အရင္ကဆိုရင္ ႎိုင္ငံဴခားေရး နဲႛ ကာကၾယ္ေရး ဆိုင္ရာ မူဝၝဒေတၾမႀာ အေရႀႚေတာင္အာရႀႎုိင္ငံေတၾနဲႛ ပတ္သက္မႁမရႀိခဲ့ပၝဘူး။ ဒၝေပမဲ့ အိႎိၬယႎိုင္ငံဟာ စီးပၾားေရး အင္အား႒ကီးႎိုင္ငံတခု ဴဖစ္လာခဵိန္မႀာေတာ့ အေမရိကန္ႎိုင္ငံနဲႛ သာမက အာရႀတိုက္တၾင္း မဟာမိတ္ႎိုင္ငံေတၾနဲႛပၝ ကာကၾယ္ေရး ပူးေပၝင္းေဆာင္႟ၾက္မႁေတၾ ဴပႂလုပ္လာခဲ့ပၝတယ္။

အိႎိၬယဟာ တ႟ုတ္ႎိုင္ငံ၊ ထိုင္းႎိုင္ငံ၊ ေတာင္ကိုရီးယားႎိုင္ငံ၊ ဂဵပန္ႎိုင္ငံ ေတၾနဲႛယႀဥ္႓ပီး ဴမန္မာႎိုင္ငံက ဓာတ္ေငၾႚပိုက္လိုင္းသၾယ္႓ပီး ဓာတ္ေငၾႚဝယ္ဖိုႛလည္း ႒ကိႂးစားခဲ့ပၝေသးတယ္။ အဲဒီအဴပင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံကိုဴဖတ္႓ပီး အာရႀလမ္းမ႒ကီး ေဖာက္ဖိုႛကိစၤကိုလည္း ႒ကိႂးစားေနတုန္းဴဖစ္ပၝတယ္။

အေရႀႚေတာင္အာရႀႎိုုင္ငံေတၾမႀာ အိႎိၬယရဲ့ကုန္သၾယ္မႁဟာ အေတာ္ေလး တုိးတက္႒ကီးထၾားခဲ့ပၝတယ္။ အထူးသဴဖင့္ အိႎိၬယသမုဒၬရာကိုဴဖတ္႓ပီး ေလာင္စာဆီကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႁ အပၝအဝင္ကုန္သၾယ္မႁ ေတၾနဲႛ ပင္လယ္ေဒသလံုဴခံႂေရးဟာ အိႎိၬယႎိုင္ငံအတၾက္ေရာ အိမ္နီးခဵင္းႎိုင္ငံေတၾအတၾက္ပၝ အထူး အေရး႒ကီးပၝတယ္။ အဲဒီအဴပင္ အိႎိၬယႎိုင္ငံရဲ့ ‘အေရႀႚေမ႖ာ္� မူဝၝဒ’ဟာ တ႟ုတ္ႎိုင္ငံရဲ့ ႎိုင္ငံေရး၊ စီးပၾားေရး၊ ေဒသတၾင္း ဳသဇာလၿမ္းမိုးေရးေတၾကို ယႀဥ္ဴပိႂင္ဖိုႛမဟုတ္ပၝဘူး။ ဘယ္ႎိုင္ငံကိုမႀလည္း စစ္ေရးမဟာမိတ္ဖၾဲႚဖိုႛ လုပ္ေနတာ မဟုတ္ဘူးလိုႛ အိႎၬိယ ကာကၾယ္ေရးဝန္႒ကီး ကေဴပာပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၇ ဒီဇင္ဘာလမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံက ဓာတ္ေငၾႚဝယ္ယူခၾင့္ကို တ႟ုတ္ႎိုင္ငံက ရသၾား႓ပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္း အိႎိၬယႎိုင္ငံဟာ အာဆီယံအဖၾဲႚဝင္လည္းဴဖစ္၊ အိမ္နီးခဵင္းႎိုင္ငံလည္းဴဖစ္တဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံနဲႛဆက္ဆံေရးကို အနည္းငယ္္ေဴပာင္း႓ပီး အမဵိႂးသား ဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရးနဲႛ ႎိုင္ငံေရး ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲမႁေတၾ လုပ္ဖိုႛ တုိက္တၾန္းခဲ့ပၝတယ္။

ဇန္နဝၝရီ ၅ရက္ ႓ပီးခဲ့တဲ့စေနေနႛကပဲ အိႎိၬယႎိုင္ငံဟာ ဒီမိုကေရစီမရႀိတဲ့ အိမ္နီးခဵင္းႎိုင္ငံေတၾဴဖစ္တဲ့ ပၝကစၤတန္နဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးနဲႛ ဒီမိုကေရစီေရးအတၾက္ သူႛရဲ့ဳသဇာကို အသံုးဴပႂဖိုႛ ဥေရာပသမဂၢရဲ့ တုိက္တၾန္းမႁကို ရရႀိခဲ့ပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔