ယံုဳကည္ႎိုင္စရာေဴခလႀမ္းမဵား စတင္ဖိုႛ စစ္အစိုးရကို အင္ဒိုနီးရႀားတိုက္တၾန္း

2008-01-08
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

wirayuda_gambari_200px.jpg
ဴမန္မာ့ႎိုင္ငံေရး ဴပႍနာ ေဴဖရႀင္းေရးအတၾက္ ေဆၾးေႎၾးရန္ ကုလသမဂၢ အထူး ကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ အီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီ (ေနာက္ခံ) အင္ဒိုနီးရႀားႎိုင္ငံသိုႛ ေရာက္ရႀိစဥ္ ယမန္ႎႀစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၈ရက္ေနႛက အင္ဒိုနီးရႀား ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး မစၤတာ ဟာဆန္ ဝီရယုဒ (ေရႀႚပံု)ႎႀင့္ သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲ ဴပႂလုပ္ေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမႀာ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾ ဴပန္လၿတ္ေပးတာလို အမဵား လက္ခံယံုဳကည္ႎိုင္တဲ့ ေဴခလႀမ္းေတၾ ေရႀႚတိုးလုပ္ေဆာင္ဖိုႛ အင္ဒိုနီးရႀားႎိုင္ငံက ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို ဇန္နဝၝရီလ ၈ ရက္ ဒီကေနႛမႀာ တိုက္တၾန္းလိုက္ပၝတယ္။

အင္ဒိုနီးရႀား ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး မစၤတာ ဟာဆန္ ဝီရာယုဒက အခုလို ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို တိုက္တၾန္းလိုက္တာဴဖစ္႓ပီး အင္ဒိုနီးရႀားႎုိင္ငံအေနနဲႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရနဲႛ အဴပႂသေဘာ သံတမန္ေရးအရ ခဵဥ္းကပ္ဖိုႛ ႎႀစ္ေပၝင္းမဵားစၾာ ႒ကိႂးစားခဲ့ရာမႀာ ထင္သေလာက္ အကဵိႂးမထူးဘူးလိုႛ ေဴပာပၝတယ္။

အင္ဒိုနီးရႀားႎိုင္ငံအေနနဲႛ လမ္းဴပေဴမပံု အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမႀာ ဒီထက္ပိုယံုဳကည္ရမဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဴမင္ေတၾႚလိုပၝတယ္လိုႛ ႎႀစ္စဥ္ဴပႂလုပ္ေနကဵ ႎိုင္ငံဴခားေရးဌာန ေဆၾးေႎၾးပၾဲမႀာ အင္ဒိုနီးရႀား ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးက ေဴပာပၝတယ္။

အင္ဒိုနီးရႀားႎိုင္ငံဟာ အာဆီယံအဖၾဲႚမႀာ အ႒ကီးဆံုးအဖၾဲႚဝင္ႎုိင္ငံဴဖစ္႓ပီး ဴမန္မာႎုိင္ငံက ႎုိင္ငံေရးဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲေရးလုပ္ေဆာင္ရာမႀာ ဒယဥ့္တိုက္ အခဵိန္ဆၾဲေနတာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဒီႎႀစ္ပိုင္းမႀာ ဴပင္းဴပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္လာတဲ့ ႎိုင္ငံလည္းဴဖစ္ပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္အစိုးရဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး သိန္းစိန္ဟာ ေနာက္တပတ္မႀာ အင္ဒိုနီးရႀားႎုိင္ငံကို အလည္လာဖိုႛရႀိ႓ပီး အင္ဒိုနီးရႀားသမတ မစၤတာ ဆူဆီလို ယိုဒိုယိုႎိုနဲႛ ေတၾႚဖိုႛရႀိပၝတယ္။

ေဒသတၾင္းႎိုင္ငံေတၾက ဴမန္မာကိစၤကို မသိကဵိႂးက႗ံ ဥပကၡာဴပႂႎိုင္ေပမဲ့ အင္ဒိုနီးရႀားကေတာ့ လက္ပိုက္ဳကည့္မေနႎိုင္ပၝဘူးလုိႛလည္း မစၤတာဝီရာယုဒက ေဴပာပၝတယ္။ ဴမန္မာစစ္အစိုးရဝန္႒ကီးခဵႂပ္ အလည္အပတ္လာတာဟာ အင္ဒိုနီးရႀားသမတကို ဴမန္မာအေဴခေနကို တင္ဴပေပးဖိုႛ အခၾင့္ေကာင္းလည္းဴဖစ္တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ အင္ဒိုနီးရႀား ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အပၝအဝင္ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾကို ဴပန္လၿတ္ေပးဖိုႛ ဴမန္မာအစိုးရကို ထပ္႓ပီးလည္း ေတာင္းဆိုခဲ့ပၝတယ္။

ဒီကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဴမန္မာ့အေရးေဆာင္႟ၾက္ေနတဲ့ အာဆီယံ လၿတ္ေတာ္အမတ္မဵားအဖၾဲႚ AIPMC က ဥကၠႉဴဖစ္တဲ့ အင္ဒိုနီးရႀား လၿတ္ေတာ္အမတ္ မစၤတာဂဵိႂကို ဆူဆီလိုကေတာ့ အင္ဒိုနီးရႀား အစိုးရဟာ ဴမန္မာ့အေရးကို လိုသေလာက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ မလုပ္ဘူးလိုႛ မႀတ္ခဵက္ခဵပၝတယ္။

အင္ဒိုနီးရႀား ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးရဲ့ ေဴပာဆိုခဵက္ကို မႀတ္ခဵက္ခဵ တံုႛဴပန္ေဴပာရရင္ အင္ဒိုနီးရႀားအေနနဲႛ ဴမန္မာကိစၤကို ေကာင္းေကာင္းမၾန္မၾန္ ထိထိေရာက္ေရာက္ မလုပ္ေသးဘူးလိုႛ ဴမင္ေဳကာင္း၊ အာဆီယံအဖၾဲႚဝင္ႎိုင္ငံတႎုိင္ငံအေနနဲႛ ဴမန္မာ့ႎိုင္ငံေရးအေဴခအေနကို အေလးအနက္ ကိုင္တၾယ္သင့္ေဳကာင္း မစၤတာဆူဆီလိုက RFAကိုေဴပာသၾားတာဴဖစ္ပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔