အေမရိကန္တၾင္ သာသနာ့ရကၡိတအဖၾဲႚ လႁပ္ရႀားမႁစတင္မည္

2007-11-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

monks_un_200px.jpg
ဴမန္မာႎိုင္ငံ၏အေရးအတၾက္ ကမႝာ့ႎိုင္ငံမဵားတၾင္ လႁပ္ရႀားမႁမဵား ဴပႂလုပ္ခဲ့ရာ ဴမန္မာ၊ သီရိလကႆာႎႀင့္ ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ႎိုင္ငံမဵားမႀ သံဃာမဵားကလည္း ေအာက္တိုဘာ ၁ရက္ေနႛက သီရိလကႆာႎိုင္ငံ ကိုလံဘို႓မိႂႚရႀိ ကုလသမဂၢ႟ံုး ေရႀႚတၾင္ ကုလသမဂၢ၏ အကူအညီကို ေတာင္းခံ ဆႎၬဴပေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

အႎၩရာယ္႒ကံႂေနရတဲ့ ဗုဒၭသာသနာကို ကာကၾယ္ေစာင့္ေရႀာက္ေရးနဲႛ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾရဲ့ ဒုကၡအဝဝအေပၞ ႎိုင္ငံတကာရဲ့ အာ႟ံုစူးစိုက္မႁ ေလဵာ့နည္းမသၾားေစေရးအတၾက္ အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စု နယူးေယာက္႓မိႂႚမႀာ လာမဲ့ ဒီဇင္ဘာလ ၈ရက္ေနႛမႀာ ေမာ္ေတာ္ကားေတၾနဲႛ စီတန္းလႀည့္လည္မဲ့ လႁပ္ရႀားမႁတခု ဴပႂလုပ္ဳကမယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

အဲဒီလႁပ္ရႀားမႁကို သာသနာ့ရကၡိတအဖၾဲႚနဲႛ နယူးေယာက္႓မိႂႚက ဒီမိုကေရစီအေရး ေဆာင္႟ၾက္သူေတၾ ပူးေပၝင္း႓ပီးလာမဲ့ ဒီဇင္ဘာလ ၈ရက္ေနႛ စေနေနႛ မၾန္းတည့္ခဵိန္မႀာ စတင္ကဵင္းပဳကမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ နယူးေယာက္႓မိႂႚက ဴမန္မာလူမဵိႂးေတၾ အမဵားစုေနထိုင္ရာ ေနရာေတၾနဲႛ လူစည္ကားရာ ေနရာေတၾဴဖစ္တဲ့ တိုင္းစကၾဲယား၊ တ႟ုတ္တန္း၊ ၃၄ လမ္းစတဲ့ ေနရာေတၾမႀာ ေမာ္ေတာ္ကားေတၾနဲႛ စီတန္းလႀည့္လည္႓ပီး လက္ကမ္းေဳကာ္ဴငာေတၾ ေဝငႀမႀာဴဖစ္ပၝတယ္။ ကားေတၾကိုလည္း ေ႔ကးေဳကာ္စာတမ္းေတၾကပ္၊ သာသနာ့အလံေတၾ၊ ခၾပ္ေဒၝင္းအလံေတၾ လၿင့္ထူ႓ပီး လႀည့္လည္မႀာဴဖစ္ပၝတယ္။ အခု အခဵိန္ထိ လႀည့္လည္မဲ့ ကားစီးေရ အနည္းဆံုး၁၅ စီးေလာက္ ရႀိလိမ့္မယ္လိုႛ သာသနာ့ ရကၡိတအဖၾဲႚတာဝန္ခံ ဦးေခမိသရက အမိန္ႛရႀိပၝတယ္။ အခုလို ကားေတၾနဲႛ စီတန္းလႀည့္လည္တဲ့ ပံုသၸာန္ကိုေ႟ၾးခဵယ္ရတာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဦးေခမိသရက အခုလိုအမိန္ႛရႀိပၝတယ္။

“နံပၝတ္တစ္ကေတာ့ ဦးဇင္းတိုႛ ဒီဖက္မႀာ ရာသီဥတုက အရမ္းေအးလာေတာ့ သာသနာ့ရကၡိတ အဖၾဲႚက စဥ္းစားမိတာက ကားေတၾနဲႛကဵေတာ့ ဦးဇင္းတိုႛ ရာသီဥတုဒဏ္ကိုလည္း ခံႎိုင္တယ္ေလ၊ ေနာက္႓ပီးေတာ့ ေနရာမဵားမဵားကို သၾားႎိုင္တယ္၊ international attention (ႎိုင္ငံတကာ အာ႟ံုစိုက္မႁ)ကို မဵားမဵား ယူႎိုင္တယ္၊ ေနာက္႓ပီး ဒီအခဵိန္မႀာကလည္း ခရစ္စမတ္ရာသီအတိုင္း လူေတၾရဲ့ သၾားလာလႁပ္ရႀားမႁေတၾက မဵားေနတဲ့အခဵိန္ဆိုေတာ့ ကမႝာကို ဦးဇင္းတိုႛ ဴမန္မာေတၾရဲ့ ဒုကၡေတၾက ဆက္လက္ ရႀိတုန္းပဲ၊ ဴမန္မာေတၾရဲ့ ရဟန္းရႀင္လူ ဴပည္သူေတၾရဲ့ ဆႎၬေတၾက ဒီအစိုးရကို လံုးဝ မ႒ကိႂက္ဖူးဆိုတဲ့ အသၾင္သဏၵာန္ကို ဦးဇင္းတိုႛ လုပ္တာပၝ။”

သာသနာ့ရကၡိတအဖၾဲႚကို ႎိုဝင္ဘာလ ၂၁ရက္မႀာ သာသနာ့ဦးေသ႖ာင္ ဆရာေတာ္႒ကီးမဵားက ဗုဒၭသာသာနာ ကာကၾယ္ေရးလုပ္ငန္းေတၾကို သူႛအဆင့္နဲႛသူ ေဆာင္႟ၾက္ႎိုင္ေအာင္ သံဃာငယ္ေတၾနဲႛ နယူးေယာက္႓မိႂႚမႀာ ဖၾဲႚစည္းခဲ့တာပၝ။ အခုလႁပ္ရႀားမႁဟာ သာသနာ့ရကၡိတအဖၾဲႚရဲ့ ပထမဆံုးလႁပ္ရႀားမႁ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ဦးေခမိသရက အမိန္ႛရႀိပၝတယ္။ ဒီပၾဲေအာင္ဴမင္ရင္ ကဵန္တဲ့အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စုတဝန္းက႓မိႂႚ႒ကီးေတၾမႀာ ဆက္လက္္ ေဆာင္႟ၾက္သၾားဳကလိမ္ႛမယ္လိုႛ ေမ႖ာ္လင့္ေဳကာင္းလည္း မိန္ႛဳကားခဲ့ပၝတယ္။ “

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔