မိဂဒၝဝုန္ သာသနာ့ပၾဲ နအဖဝန္႒ကီးမဵားတက္မည္ကို သံဃာ့ဦးေသ႖ာင္အဖၾဲႚကန္ႛကၾက္

2008-01-14
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

india_demo_jan-2008_150px.jpg
ဴမန္မာ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး ဦးဉာဏ္ဝင္း အိႎၬိယႎိုင္ငံသိုႛ လာေရာက္စဥ္ ဇန္နဝၝရီ ၃ရက္ေနႛက နယူးေဒလီ႓မိႂႚတၾင္ ကန္ႛကၾက္ဆႎၬဴပေနသူမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ ဗုဒၭသာသနာ ထၾန္းကားရာ ေဒသမဵားသိုႛ စစ္အစိုးရ အာဏာပိုင္မဵား မလာႎိုင္ေအာင္ ဗီဇာ ပိတ္ပင္သင့္ေဳကာင္း ေတာင္းဆိုခဲ့ဳကပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

လာမဲ့ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ (၂၀) ရက္ေနႛမႀာ အိႎၬိယႎိုင္ငံ မဇ႙ိမေဒသ ဗုဒၭဴမတ္စၾာဘုရား ပဥၤဝဂၢီ (၅) ပၝးကို ဓမၳစ႒ကႆာ တရားဦးေဟာခဲ့တဲ့ မိဂဒၝဝုန္အရပ္မႀာ အိႎၬိယႎိုင္ငံအတၾင္း ဴမန္မာႎိုင္ငံသား ရဟန္းတပၝးအေနနဲႛ ဦးဆံုးသာသနာဴပႂခဲ့တဲ့ ဆရာေတာ္ ဦးစႎၬာမုနိ ႎႀစ္ (၁၀၀) ဴပည့္ ပၾဲေတာ္ကို ဴမန္မာႎိုင္ငံ သံဃာ့မဟာ နာယက ဆရာေတာ္တခဵႂိႚနဲႛ စစ္အစိုးရ ဝန္႒ကီးေတၾ တက္ေရာက္ဖိုႛ အစီအစဥ္ ရႀိတယ္လိုႛ RFAက စံုစမ္းသိရႀိရပၝတယ္။

လာမဲ့ ေဖေဖာ္ဝၝရီ (၂၀) ရက္ေနႛ ဆရာေတာ္ရဲ့ ရာဴပည့္ႎႀစ္ ပၾဲေတာ္ကို လက္ရႀိ မိဂဒၝဝုန္ ဴမန္မာေကဵာင္းတုိက္ဆရာေတာ္ ဦးဝဏၧဓဇက ဦးစီး႓ပီး နယူးေဒလီ အေဴခစိုက္ ဴမန္မာသံ႟ံုး အစီအမံနဲႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ သာသနာေရး ဝန္႒ကီး၊ ဴပည္ထဲေရးဝန္႒ကီး အပၝအဝင္ သံဃာ့မဟာ နာယက ဆရာေတာ္တခဵႂိႚကို ပင့္ဖိတ္႓ပီး ကဵင္းပသၾားမႀာဴဖစ္ပၝတယ္။

လၾန္ခဲ့တဲ့ အႎႀစ္ (၇၀) ေကဵာ္ကာလ ကတည္းက ဴမန္မာႎိုင္ငံ ရခိုင္ဴပည္နယ္က ဆရာေတာ္ ဦးစႎၬာမုနိဟာ ဟိႎၬႃနဲႛ မူစလင္ဘာသာ႒ကီးစုိးတဲ့ အိႎၬိယႎိုင္ငံ အူတာပဒၝေဒ့ရႀ္ဴပည္နယ္ မဇ႙ိမေဒသေတၾမႀာ ဗုဒၭသာသနာ ဴပန္ႛပၾားေရးအတၾက္ အေအာင္ဴမင္ဆံုး စၾမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အမဵႂိးဘာသာ သာသနာအတၾက္ ဆရာေတာ္ရဲ့ ဆင္းရဲပင္ပမ္းခံ သာသနာဴပႂမႁေဳကာင့္ မိဂဒၝဝုန္ ဴမန္မာေကဵာင္းအဴပင္ ဆီးဂဒၝဴမန္မာေကဵာင္း၊ ကုသိနာ႟ံုဴမန္မာေကဵာင္းတိုႛကို ထူေထာင္ႎိုင္ခဲ့ပၝတယ္။

ရာဴပည့္ပၾဲေတာ္ကို ဦးေဆာင္တဲ့ မိဂဒၝဝုန္ ဴမန္မာေကဵာင္းတုိက္ဆရာေတာ္ ဦးဝဏၧဓဇဟာ ႓ပီးခဲ့တဲ့ လၾတ္လပ္ေရးေနႛက ဴမန္မာ စစ္အစိုးရရဲ့ ဴပည္ပသာသနာဴပႂ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘၾဲႚကို လက္ခံရရႀိသူဴဖစ္သလို စက္တင္ဘာ သံဃာ့ကံေဆာင္သပိတ္နဲႛလည္း ကင္းကင္းကၾာကၾာ ရႀိခဲ့သူဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒၝ့ေဳကာင့္လည္း ဴပည္ပမႀာ ဖၾဲႚစည္းထားတဲ့ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ သံဃာ့ဦးေသ႖ာင္အဖၾဲႚ႒ကီးက သာသနာ့မဵက္ႎႀာတခုတည္းသာဳကည့္႓ပီး ဓမၳနည္းလမ္းကဵကဵ ေနထိုင္ကဵင့္႒ကံသၾားတဲ့ ဆရာေတာ္ ဦးစႎၬာမုနိ ရာဴပည့္ပၾဲေတာ္မႀာ သာသနာမဵက္ႎႀာကို မေထာက္ထားတဲ့ စစ္အစိုးရနဲႛ အေပၝင္းပၝေတၾ မလာေရာက္သင့္ဘူးလိုႛ ကန္ႛကၾက္ေနတာေတၾလည္း ရႀိပၝတယ္။

သံဃာ့ဦးေသ႖ာင္အဖၾဲႚ ဗဟိုအလုပ္အမႁေဆာင္ဆရာေတာ္ ဦးစေႎၬာဘာသ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ သံဃာ့ဦးေသ႖ာင္အဖၾဲႚအေနနဲႛ ေဒသတၾင္း ဗုဒၭဘာသာ အဖၾဲႚအစည္းေတၾနဲႛ ပူးေပၝင္း႓ပီး ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို ကန္ႛကၾက္ ႟ႁတ္ခဵသၾားမဲ့ အစီအစဥ္ေတၾ ရႀိတဲ့ေဳကာင္းလည္း စံုစမ္းသိရႀိရပၝတယ္။

သံဃာ့ဦးေသ႖ာင္အဖၾဲႚရဲ့ ဗဟိုအလုပ္အမႁေဆာင္ ဆရာေတာ္လည္းဴဖစ္ နယူးေယာက္႓မိႂႚ ေမတၨာနႎၬ ဓမၳရိပ္သာ ေကဵာင္းတိုက္ဆရာေတာ္ ဦးစေႎၬာဘာသက ဒီလို ကန္ႛကၾက္ရတာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး RFAကို မိန္ႛဳကားခဲ့တာကိုလည္း နားေထာင္ႎိုင္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔