ႎိုင္ငံတကာ အလုပ္သမားအဖၾဲႚႎႀင့္ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ သေဘာတူညီမႁရ

2007-02-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

porters_200px.jpg
တိုင္းရင္းသား ေဒသမဵားတၾင္ ေပၞတာဆၾဲ၍ အဓမၳ အလုပ္ခိုင္းေစမႁမဵား ဴဖစ္ပၾားေနရာ ကရင္ဴပည္နယ္တၾင္ စစ္တပ္မႀ အထုပ္အပိုးမဵား ထမ္းပိုးခိုင္းေစခံရေသာ အထမ္းသမားမဵားကို လ႖ိႂႚဝႀက္ ႟ိုက္ကူးထားေသာ မႀတ္တမ္း ဓာတ္ပံု။ (Photo: Free Burma Rangers) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံ ေဒသအသီးသီးမႀာ ဴဖစ္ပၾားေနတဲ့ အဓမၳ အလုပ္ခိုင္းေစမႁေတၾကို စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ေရးနဲႛ ပတ္သက္႓ပီးေတာ့ ႎိုင္ငံတကာ အလုပ္သမားအဖၾဲႚ (ILO)နဲႛ ဴမန္မာ စစ္အစိုးရတိုႛဳကားမႀာ သေဘာတူညီခဵက္တခု ရရႀိသၾား႓ပီလိုႛ သိရပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံထဲက အဓမၳ လုပ္အားေပးကိစၤေတၾကုိ ရန္ကုန္ILO႟ံုး တာဝန္ခံကုိ စံုစမ္း ေဖာ္ထုတ္ခၾင့္ေပးေရး၊ အဓမၳလုပ္အားေပးမႁ ေဖာ္ထုတ္တုိင္ဳကားတဲ့သူေတၾကုိ အဴပစ္ေပး အေရးယူမႁ မလုပ္ေရး စတဲ့ ILOႎုိင္ငံတကာအလုပ္သမားအဖၾဲႚက အဓိက ေတာင္းဆုိထားတဲ့ အခဵက္ကုိ လုိက္ေလဵာဖုိႛ ဴမန္မာစစ္အစုိးရက သေဘာတူ လုိက္တာပၝ၊၊

ဒီသေဘာတူညီခဵက္ေဳကာင့္ ဴမန္မာႎုိင္ငံက အဓမၳ လုပ္အားေပးခုိင္းေစမႁ ဴပႍနာကုိ တစိတ္တပုိင္းေလာက္ေတာ့ ေဴဖရႀင္းေပးႎုိင္မႀာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ ILO အဖၾဲႚရဲ့ အမႁေဆာင္ ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃး မစၤတာ ကာရီ တက္ပီအိုလာက ေဴပာပၝတယ္၊၊

ဴမန္မာဴပည္သူေတၾအေနနဲႛ အဓမၳ လုပ္အားေပးခုိင္းေစမႁေတၾကုိ တရားဝင္ တုိင္ဳကားခၾင့္ ရရႀိသၾား႓ပီ ဴဖစ္တဲ့အဴပင္၊ မိမိတုိႛရဲ့ ဆံုးရံႁးနစ္နာမႁေတၾကုိလည္း ILO အဖၾဲႚရဲ့ အကူအညီနဲႛ ေဖာ္ထုတ္ တင္ဴပႎုိင္ေတာ့မႀာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ သူက ေဴပာပၝတယ္၊၊

ILO အဖၾဲႚဝင္ ႎုိင္ငံေတၾထဲမႀာ ဴမန္မာႎုိင္ငံဟာ အဓမၳ လုပ္အားေပးခုိင္းေစမႁေတၾ ဆုိးဆုိးဝၝးဝၝး ဴဖစ္ေပၞေနတဲ့ႎုိင္ငံဴဖစ္႓ပီး ၊အဲဒီ လုပ္အားေပးမႁေတၾမႀာလည္း အုပ္ခဵႂပ္သူ ဴမန္မာစစ္အစုိးရ အာဏာပုိင္ေတၾ ကုိယ္တုိင္ ပၝဝင္ ပတ္သက္ေနေဳကာင္း ILO အဖၾဲႚက ေထာက္ဴပေဝဖန္ ထားပၝတယ္၊၊

ဒၝ့ဴပင္ ILO အဖၾဲႚ႒ကီးအေနနဲႛ ဴမန္မာစစ္အစုိးရကုိ အဓမၳ လုပ္အားေပးခုိင္းေစမႁေတၾ ရပ္တံ့ေပးဖုိႛ လၾန္ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၀ ဴပႌ့္ႎႀစ္ကတည္းက တစုိက္မတ္မတ္ေတာင္းဆုိလာခဲ့ေပမဲ့ ႎုိင္ငံတဝန္းမႀာ လုပ္အားေပးခုိင္းေစမႁေတၾ ကဵယ္ကဵယ္ဴပန္ႛဴပန္ႛရႀိေနဆဲ ဴဖစ္တယ္လုိႛ ေဴပာပၝတယ္၊၊

ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ အဓမၳလုပ္အားေပးခုိင္းေစမႁကုိ ဥပေဒအရ တားဴမစ္ထားေပမဲ့ အထူးသဴဖင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ေတၾနဲႛ ပဋိပကၡ ဴဖစ္ပၾားတဲ့ ေနရာေတၾမႀာ အဓမၳလုပ္အားေပးမႁေတၾ ဆုိးဆုိးဝၝးဝၝးရႀိေနဆဲ ဴဖစ္တယ္လုိႛလည္း ဆုိပၝတယ္၊၊

ILO အဖၾဲႚနဲႛ ဴမန္မာစစ္အစုိးရတုိႛဳကား ဒီ သေဘာတူညီခဵက္ နားလည္မႁ စာခ႗န္လၿာကုိ ေဖေဖာ္ဝၝရီ ၂၆ရက္ တနလႆာေနႛက လက္မႀတ္ေရးထုိးခဲ့ဳကတာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊ ဒီသေဘာတူညီခဵက္အရ ဴမန္မာစစ္အစုိးရ အေနနဲႛ ရန္ကုန္႓မိႂႚ ILO ႟ံုးက ဆက္သၾယ္ေရးအရာရႀိကုိ အဓမၳ လုပ္အားေပးခုိင္းေစမႁေတၾ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ႎုိင္ေရးအတၾက္ လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္ ခရီးသၾားလာခၾင့္ေပးရေတာ့မႀာ ဴဖစ္တဲ့အဴပင္၊ လုပ္အားေပးကိစၤ တုိင္းတန္းသူေတၾကုိလည္း အဴပစ္ေပးအေရးယူဖုိႛ မဴဖစ္ႎုိင္ ေတာ့ဘူးလုိႛ ILO အရာရႀိေတၾက ေဴပာပၝတယ္၊၊ အဓမၳ လုပ္အားေပးကိစၤေတၾကုိ တုိင္းဳကားမႁေဳကာင့္ ဖမ္းဆီးခံထားရသူ အားလုံုးကုိလည္း ဴမန္မာစစ္အစုိးရက ဴပန္လၿတ္ေပးလုိက္႓ပီလုိႛ ေဴပာပၝတယ္၊၊

ဒၝေပမဲ့ ILO အရာရႀိေတၾက ေဖာ္ထုတ္အတည္ဴပႂထားတဲ့ အဓမၳလုပ္အားေပးမႁေတၾကုိ တရားဝင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႁေတၾ လုပ္သၾားဖုိႛကေတာ့ ဴမန္မာစစ္အစုိးရရဲ့ တာဝန္ဴဖစ္တယ္လုိႛ လည္း သိရပၝတယ္၊၊

ဴမန္မာစစ္အစုိးရအေနနဲႛ အဓမၳ လုပ္အားေပးခုိင္းေစမႁ ရပ္တံ့ေရးနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ILO အဖၾဲႚရဲ့ ေတာင္းဆုိခဵက္ေတၾကုိ လုိက္ေလဵာ႓ပီး ပူးေပၝင္းေဆာင္႟ၾက္ဖုိႛ ႓ပီးခဲ့တဲ့ႎႀစ္ ဇူလုိင္လက ကဵင္းပခဲ့တဲ့ ILO ႎႀစ္ပတ္လည္ ညီလာခံမႀာ အဖၾဲႚဝင္ႎုိင္ငံေတၾက ေတာင္းဆုိခဲ့ပၝတယ္၊၊ ဒၝေပမဲ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ လုပ္အားေပးခုိင္းေစမႁေတၾ ဆက္လက္႓ပီး ဆုိးဆုိးဝၝးဝၝး ဴဖစ္ေပၞေနတဲ့အတၾက္ ႎုိဝင္ဘာလအေရာက္မႀာ ဴမန္မာစစ္အစုိးရ အာဏာပုိင္ေတၾကုိ လူမဆန္တဲ့ ရက္စက္မႁေတၾနဲႛ ႎုိင္ငံတကာ ရာဇဝတ္မႁ ခံု႟ံုးတင္႓ပီး စစ္ေဆးအေရးယူ သၾားမယ္လုိႛ ေဳကညာခဵက္တေစာင္ကုိလည္း ILO အဖၾဲႚ႒ကီးက ထုတ္ဴပန္ခဲ့ပၝတယ္၊၊

ရန္ကုန္႓မိႂႚ ILO ႟ံုးက ဆက္သၾယ္ေရးအရာရႀိ မစၤတာ ရစ္ခဵတ္ဒ္ ဟိုေဆးကို RFAမႀ ေဒၞနန္းခမ္းေထၾးက ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ေမး။ ။ ဴမန္မာႎုိင္ငံကိစၤကို ကမႝာ့ခံု႟ံုးမႀာတင္ဖိုႛ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္မခဵရေသးခင္မႀာ အခုလို လိုက္ေလဵာလာတယ္လိုႛ ထင္ပၝတယ္။ ဒီအေဴခအေနမႀာ ILOက ဴမန္မာႎိုင္ငံကို အေရးမယူေတာ့ဘူးလိုႛ ေဴပာႎိုင္ပၝမလား။

ေဴဖ။ ။ ေနာက္လမႀာလုပ္မဲ့ ILOအဖၾဲႚ အမႁေဆာင္ အစည္းအေဝးမႀာ ဴမန္မာ့အေရး ေဆၾးေႎၾးဖိုႛရႀိပၝတယ္။ ဒီအစည္းအေဝးကေန ေနာက္ဆက္တၾဲ ဴဖစ္ရပ္ေတၾကို ဆံုးဴဖတ္သၾားမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ေမး။ ။ အခုလိုစစ္အစိုးရရဲ့ သေဘာတူညီခဵက္ဟာ ဘယ္ေတာ့ေလာက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႎိုင္မယ္ ထင္ပၝသလဲ။

ေဴဖ။ ။ မေနႛကမႀ ကဵေနာ္တိုႛဒီသတင္းကို ရရႀိတာပၝ။ ခဵက္ဴခင္း အေကာင္ထည္ေဖာ္လိမ့္မယ္လိုႛလည္း သိရပၝတယ္။

ေမး။ ။ အခုလိုဆံုးဴဖတ္ခဵက္ခဵမႀတ္ခဲ့တာေဳကာင့္ တိုင္ဳကားတဲ့သူဟာ၊ အစိုးရကို တိုင္ရမႀာလား၊ ILOကို တိုင္ဳကားရမႀာလား။

ေဴဖ။ ။ အဓမၳ လုပ္အားေစခိုင္းခံရသူေတၾ၊ ေနာက္ေနာင္ဆိုရင္ ILO ႟ံုး ကိုတိုက္႟ိုက္ ဒၝမႀမဟုတ္၊ ကဵေနာ့ဆီကိုပဲဴဖစ္ဴဖစ္ လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္ ဆက္သၾယ္တုိင္ဳကားႎိုင္္ပၝတယ္။ အခုလိုတိုင္ဳကားမႁေတၾ ရႀိလာရင္၊ ပထမဦးဆံုးအဴဖစ္ ကဵေနာ္တိုႛက အမႀန္တကယ္ပဲ အဓမၳေစခိုင္းခံခဲ့ရတာကို စံုစမ္းသိရႀိလာရင္ ဒီကိစၤကို အစိုးရဆီကို ပထမဆံုးအေဳကာင္းဳကားပၝတယ္။ ပထမအဆင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆး အေရးယူတာေတၾ ေတၾလုပ္ပၝ့မယ္။

ေမး။ ။ ဒီလိုတိုင္ဳကားလာရင္ ဘယ္ႎႀစ္ရက္အတၾင္း အေရးယူ စံုစမ္းမယ္ဆိုတာ သေဘာတူညီခဵက္မႀာ ပၝပၝသလား။

ေဴဖ။ ။ ကဵေနာ္တိုႛဆီကို တိုင္ဳကားလာတဲ့အမႁရႀိရင္ ကဵေနာ္တိုႛဘက္က စံုစမ္းစစ္ေဆးမႁ အဴမန္ဆံုးလုပ္ရမႀာ ဴဖစ္သလို ရႀိသလို အစိုးရဘက္ကလည္း အဴမန္ဆံုးအေရးယူေဆာင္႟ၾက္ရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ေမး။ ။ အစိုးရအေနနဲႛ အခုလို အဓမၳ လုပ္အားေစခိုင္းတာေတၾ ရႀိခဲ့ရင္ ILO ကို တိုက္႟ိုက္ တိုင္ဳကားႎိုင္မယ္ဆိုတာကို ဴပည္သူေတၾသိရႀိေအာင္ ေဳကညာမယ္လိုႛ ထင္ဴမင္ယူဆပၝသလား။

ေဴဖ။ ။ အစိုးရနဲႛ ILOတိုႛအဳကား သေဘာတူညီခဵက္မႀာ ဒီအခဵက္လည္း ပၝပၝတယ္။ ဴပည္သူလူထု သိရႀိေအာင္လုပ္ဖိုႛကို အစိုးရက လက္ခံပၝတယ္။

ေမး။ ။ အစိုးရသတင္းမီဒီယာေတၾမႀာ ဒီသတင္း ေဖာ္ဴပထားတာေတၾ ေတၾႚရႀိပၝရဲ့လား။

ေဴဖ။ ။ မေနႛညကမႀ ဂဵီနီဗာမႀာ သေဘာတူညီခဲ့တာပၝ။ အစိုးရ သတင္းမီဒီယာေတၾမႀာ မေတၾႚရေသးပၝဘူး။

ေမး။ ။ လူ႒ကီးမင္းအေနနဲႛ တတိုင္းဴပည္လံုးကို လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္ လႁပ္ရႀားသၾားလာခၾင့္ ရႀိပၝသလား။ တိုင္ဳကားလိုသူေတၾရဲ့ လံုဴခံႂေရးအတၾက္ေကာ စိတ္ခဵႎိုင္ပၝ့မလား။

ေဴဖ။ ။ အင္မတန္ အေရး႒ကီးတဲ့ေမးခၾန္းဴဖစ္ပၝတယ္။ ႎႀစ္ဘက္သေဘာတူညီခဵက္ထဲမႀာ တိုင္ဳကားတဲ့သူရႀိခဲ့ရင္ ၊ တိုင္တဲ့သူကို ဖမ္းဆီးတာမဵႂိး မလုပ္ေတာ့ပၝဘူး၊ ကဵေနာ္တိုႛကိုလည္း တဴပည္လံုးအတုိင္းအတာနဲႛ လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္ သၾားခၾင့္ဴပႂထားပၝတယ္။

ေမး။ ။ လံုဴခံႂေရးအတၾက္ စိတ္မခဵရတဲ့ေနရာေဒသေတၾကိုေကာ သၾားခၾင့္ဴပႂပၝသလား။

ေဴဖ။ ။ ေဴပာထား႓ပီးခဲ့သလုိပၝပဲ၊ ကဵေနာိတိုႛကို လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္ သၾားခၾင့္ဴပႂထားပၝတယ္။

ေမး။ ။ အခုလို တိုးတက္လာလိမ့္မယ္လိုႛေရာ ေမ႖ာ္လင့္ထားပၝသလား။

ေဴဖ။ ။ ကဵေနာ္တိုႛ ႎႀစ္ဘက္အဳကားမႀာ အ႒ကိမ္႒ကိမ္ ေဆၾးေႎၾး႓ပီး ရလာတဲ့ရလဒ္ပၝ။ တညတည္း ထိုင္ေဆၾးေႎၾးလိုႛ ဴဖစ္လာတာ မဟုတ္ပၝဘူး။ အခု ရလဒ္ဟာ အေရး႒ကီးပၝတယ္။

ေမး။ ။ အခုရလဒ္ကိုဳကည့္ရင္ အေကာင္းဖက္ကို ဦးတည္လာတယ္လိုႛ ထင္ဴမင္ယူဆရ ပၝသလား။

ေဴဖ။ ။ ဒီသေဘာတူညီခဵက္ဟာ အင္မတန္ အေရး႒ကီးပၝတယ္။ ILOကဴဖစ္ေစခဵင္ တာေတၾ အကုန္လံုး ပၝပၝတယ္။ ဒီကိစၤ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖိုႛ ကဵေနာ္ ေမ႖ာ္လင့္ထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔