ဒီမိုကေရစီတပ္မေတာ္အဴဖစ္ ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲဖိုႛ ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ ေကဵာ္ေဇာတိုက္တၾန္း

2007-03-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

soldiers_200px.jpg
ဖက္ဆစ္စနစ္ကို ေတာ္လႀန္ခဲ့သည့္ ၆၂ႎႀစ္ေဴမာက္ ေတာ္လႀန္ေရးေနႛ စစ္ေရးဴပအခမ္းအနားတၾင္ ခဵီတက္လာေသာ တပ္ဖၾဲႚမဵား။ (Photo: AFP)

>မတ္လ ၂၇ရက္ အဂႆၝေနႛ ကဵေရာက္တဲ့ ၆၂ ႎႀစ္ေဴမာက္ ေတာ္လႀန္ေရးေနႛမႀာ လက္ရႀိ ဴမန္မာ့ တပ္မေတာ္အေနနဲႛ ဴပည္သူလူထုကုိ ကာကၾယ္ ေစာင့္ေရႀာက္တဲ့ ဒီမုိကေရစီ တပ္မေတာ္ အဴဖစ္ ဴပန္လည္ေရာက္ရႀိေအာင္ ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲေရးလုပ္ဖုိႛ အခဵိန္တန္႓ပီလုိႛ ဴမန္မာ့တပ္မေတာ္ကုိ စတင္ထူေထာင္ခဲ့တဲ့ ရဲေဘာ္ သံုးကဵိပ္ဝင္ ဗုိလ္မႀႃးခဵႂပ္ေဟာင္း ေကဵာ္ေဇာက တုိက္တၾန္း ေဴပာဳကားလုိက္ပၝတယ္။

ဴမန္မာ့တပ္မေတာ္ကုိ ဦးေဆာင္ တည္ေထာင္ခဲ့သူလည္းဴဖစ္၊ ဴမန္မာ့လၾတ္လပ္ေရး တုိက္ပဲၾဝင္ ရဲေဘာ္ သံုးကဵိပ္ဝင္လည္း ဴဖစ္တဲ့ ဗုိလ္မႀႃးခဵႂပ္ ေကဵာ္ေဇာက ဒီကေနႛ မတ္လ ၂၇ ရက္ေနႛမႀာ ကဵေရာက္တဲ့ ၆၂ ႎႀစ္ေဴမာက္ ေတာ္လႀန္ေရးေနႛမႀာ သူႛရဲ့ ဖက္ဆစ္ေတာ္လႀန္ေရး အေတၾႚအ႒ကံႂတခဵိႂႚကုိ ေဴပာဆုိရင္း၊ တပ္မေတာ္ကုိ ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲေရး လုပ္ဖိုႛကုိလည္း တပ္မေတာ္အတၾင္းရႀိ အရာရႀိ အရာခံ၊ ရဲေဘာ္အသီးသီးကုိ တုိက္တၾန္း ႎႁိးေဆာ္လုိက္ပၝတယ္။

ဗုိလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္႓ပီး ဴမန္မာ့တပ္မေတာ္ကုိ ဖဲၾႚစည္းစဥ္က ဴပည္သူလူထု ကုိ ကာကၾယ္ ေစာင့္ေရႀာက္တဲ့၊ တပ္မေတာ္အဴဖစ္ ရည္မႀန္း ထူေထာင္ခဲ့တာ ဴဖစ္ေပမဲ့၊ ဒီေနႛ ဴမန္မာ့တပ္မေတာ္ဟာ ဴပည္သူလူထု အကဵိႂးစီးပၾားကုိ မဳကည့္ပဲ စစ္အာဏာရႀင္တစု အာဏာတည္႓မဲေရးအတၾက္ပဲ လုပ္ေဆာင္ေနတာေဳကာင့္၊ မဵိႂးခဵစ္ တပ္မေတာ္သားေတၾအေနနဲႛ ဒီကေနႛ တပ္မေတာ္ လမ္းမႀန္ ဴပန္ေရာက္ေရး၊ ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲေရးလုပ္ဖုိႛ အခဵိန္တန္႓ပီလုိႛ အခုလုိ တုိက္တၾန္းေဴပာဆုိထားပၝတယ္။

ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ေဟာင္း ေကဵာ္ေဇာ။ ။ ဒၝေဳကာင့္ ယေနႛ တပ္မေတာ္သားမဵားဟာ စစ္အာဏာရႀင္စနစ္ကို ကာကၾယ္တဲ့ တပ္မေတာ္ ဴဖစ္ေနရာက ဗိုလ္ခဵႂပ္ထားခဲ့တဲ့ သေဘာထားေတၾရႀိတဲ့ တပ္မေတာ္ ဴဖစ္ေအာင္၊ တနည္းေဴပာရရင္ ဒီမိုကေရစီ တပ္မေတာ္ ဴဖစ္လာေအာင္ ဴပႂဴပင္ယူရပၝလိမ့္မယ္။

ဒီကေနႛ ၆၂ ႎႀစ္ေဴမာက္ ေတာ္လႀန္ေရးေနႛမႀာ ဴမန္မာ့တပ္မေတာ္ စတင္ထူေထာင္ရာမႀာ ဗုိလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းနဲႛ အတူ လက္တဲၾပၝဝင္ခဲ့တဲ့ ရဲေဘာ္ သံုးကဵိပ္ဝင္ ဗုိလ္မႀႃးခဵႂပ္ ေကဵာ္ေဇာ က ဖက္ဆစ္ ေတာ္လႀန္ေရး စတင္ရာမႀာ ပၝဝင္ခဲ့တဲ့သူႛရဲ့ အေတၾႚအ႒ကံႂ၊ ႓ပီးေတာ့ ဴမန္မာ့တပ္မေတာ္နဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ေဴပာဆုိခဵက္ေတၾကိုိ RFA ဗန္ေကာက္ ႟ံုးခၾဲမႀ ဦးေဇာ္မိုးေကဵာ္က ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္း တင္ဆက္ထားပၝတယ္။

ဆက္စပ္သတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔