တပ်မတော်သားအားလုံး တိုင်းူပည်ကို တကယ်ခဵစ်ေုကာင်းူပရန် တိုက်တြန်း


2007.09.24

monks_peacock_flg_200px.jpg
စက်တင်ဘာ ၂၄ရက်နေႛက ရန်ကုန်္ဘမိြႚတြင် ဆုတောင်း မေတ္ဇာပိုႛရင်း လ္တေွာက်လြမ်း့ကခဵီနေသော သံဃာတော်မဵား ူဖစ်ပၝသည်။ (Photo: AFP) ပုံဋ္ဌကီးုကည့်လိုလ္တွင်။ >>

ရန်ကုန်္ဘမိြႚမြာ လ္တွြိႚဝြက်လြပ်ရြားနေတဲ့ ၈၈မဵြိးဆက် ကေဵာင်းသားခေၝင်းဆောင် ကိုဌေး့ကယ်က ူပည်သူတရပ်လုံးအနေနဲႛ မိမိတိုႛဟာ ဒီမိုကရေစီနဲႛထိုက်တန်ေုကာင်း အစိုးရကို ူပသခဲ့ုကပၝ္ဘပီလိုႛ RFA ကို ေူပာပၝတယ်။

ကိုဌေး့ကယ်။ ။ “ဒီကနေႛ ကဵနော်တိုႛ ရန်ကုန်နဲႛအတူ ကဵန်္ဘမိြႚဋ္ဌကီးမဵားအားလုံးမြာ ူပည်သူတေဟြာ ရဟန်းသံဃာမဵားနဲႛ ကဵနော်တိုႛကေဵာင်းသားမဵားနဲႛအတူ ပၝဝင်္ဘပီးတော့မိမိတိုႛရဲ့ဆ္ဋိံကို ္ဘငိမ်းခဵမ်းစြာ ဖော်ထုတ်ူပသနေုကပၝ္ဘပီ။ ဒီကနေႛဟာ ေ႟ြးကောက်ခံ ကိုယ်စားလြယ်မဵားနဲႛအတူ တိုင်းရင်းသား ကိုယ်စားလြယ်မဵားပၝ ပၝဝင်လာတဲ့ပြဲ ူဖစ်တယ်။ ဒီစစ်အစိုးရကို ကဵနော်တိုႛ ူပသနေပၝ္ဘပီ။ ကဵနော်တိုႛ ူမန်မာိံိုင်ငံသားတေဟြာ စည်းကမ်းရြိတယ်၊ ညီႌြတ်တယ်၊ ဒီမိုကရေစီနဲႛ ထိုက်တန်တယ်ဆိုတာကို ူပသနေပၝ္ဘပီ။ ဒီကနေႛမြာ ကဵနော်တိုႛေ့ကးေုကာ်သံ ၃ရပ်ကို တင်ထားပၝတယ်။ ဒီေ့ကးေုကာ်သံ ၃ရပ်ဟာ စားဝတ်နေရေး ူဖည့်ဆည်းရေး၊ ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်နဲႛတကြ ိံိုင်ငံရေးအကဵဉ်းသားမဵား ူပန်လြတ်ရေး၊ အမဵြိးသား ူပန်လည်သင့်ူမတ်ရေးဆိုတဲ့ ေ့ကးေုကာ် ၃ရပ်ကို တင်ထားတယ်။ ဒီေ့ကးေုကာ် ၃ရပ်နဲႛအတူ ကဵနော်တိုႛတေဟြာ ဒီထက်ပိုညီႌြတ်မြ ဒီထက်ပိုတဲ့ စည်းလုံးမနြဲႛ စည်းကမ်းရြိမနြဲႛအတူ ဆက်လက်္ဘပီးတော့ ဒီဆ္ဋိံူပမကြို အရြိန်ူမၟင့်သြားမြာူဖစ်တယ်။ အဲဒီတော့ ပၝဝင်လာုကတဲ့ ူပည်သူတေဟြာ မိမိတိုႛရဲ့အခြင့်အရေးအတြက်ကို မိမိတိုႛကိုယ်တိုင် တိုက်ပြဲဝင် တောင်းဆိုရမယ်ဆိုတာကို ကဵနော်တိုႛူပည်သူတေယြုံုကည်လ္ဘာပီ ဆိုတဲ့ဟာကို ူပသူခင်းူဖစ်တယ်။ အဲဒီတော့ ူပည်သူတရပ်လုံးကို ကဵနော်တိုႛ ပူးတြဲ္ဘပီးတော့ ဆောင်႟ြက်သြားမြာူဖစ်တယ်။ ကေဵာင်းသားူပည်သူတြေ ရဟန်းရြင်လူတြေ အားလုံးနဲႛအတူ ဆက်လက်္ဘပီးတော့သြားတဲ့အခၝမြာ ကဵနော်တိုႛဟာ ပို္ဘပီးတော့ စနစ်ကဵရပၝလိမ့်မယ်။ ပို္ဘပီးတော့စည်းကမ်းရြိုကရပၝလိမ့်မယ်။ ကမႝာကို ူပမယ် ကဵနော်တိုႛတေဟြာ ဒီမိုကရေစီနဲႛ ဘယ်လောက်ထိုက်တန်ဆိုတာ ကဵနော်တိုႛူပမယ်။”

ဆက်လက်္ဘပီး ၈၈ကေဵာင်းသားခေၝင်းဆောင် ကိုဌေး့ကယ်က ထိပ်တန်းတပ်မတော် ခေၝင်းဆောင်မဵား၊ တိုင်းမြြးမဵားအပၝအဝင် တပ်မတော်သားအားလုံး တိုင်းူပည်ကို တကယ်ခဵစ်ေုကာင်း လူထုနဲႛ ပူးပေၝင်းတဲ့နည်းနဲႛ သက်သေူပရမဲ့ကာလပၝပဲလိုႛလည်း ေူပာပၝတယ်။

ကိုဌေး့ကယ်။ ။ “္ဘငိမ်းခဵမ်းစြာ ဆ္ဋိံထုတ်ဖော်ူပသနေမြတေကြို စစ်အစိုးရအနေနဲႛလည်း ္ဘဖိခြြဲလာ ိံိုင်ပၝတယ်။ ဒၝပေမဲ့လိုႛတိုင်းူပည်ကိုခဵစ်တဲ့သူ မဵြိးခဵစ်စိတ်ရြိတဲ့သူမြန်သမ္တွ ပူးပေၝင်းပၝဝင် ရမြာပဲူဖစ်တယ်။ အဲဒီတော့ဝန်ထမ်းတြေ လက်နက်ကိုင်အဖြဲႚအစည်းက ဝန်ထမ်းတေကြအစ စြမ်းအားရြင်တြေ၊ ုကံႛခိုင်ဖြံႚ္ဘဖိြးရေးအဖြဲႚဝင်တြေ အားလုံးကိုလည်း ကဵနော်တိုႛေူပာခဵင်တယ်။ ူမန်မာိံိုင်ငံရဲ့ အမဵြိးသားရေးူပသနာကို အားလုံးဝိုင်းဝန်းေူဖရြင်းရမဲ့ အခဵိန်ူဖစ်ပၝတယ်။ အာဏာရြင် လက်တဆုပ်စာအတြက် အလုပ်လုပ်ရမဲ့အခဵိန် မဟုတ်တော့ပၝဘူး။ ကဵနော်တိုႛတြေ ပို္ဘပီးတော့ညီႌြတ်မြ ပို္ဘပီးတော့ စည်းလုံးမြ ပို္ဘပီးတော့စည်းကမ်းရြိမြ ဒီစစ်အာဏာရြင်စနစ်ကို ကဵနော်တိုႛ ဖယ်ရြားိံိုင်မြာ ူဖစ်တယ်။ ဒီကနေႛဒီအခဵိန်မြာ ကဵနော်တိုႛ မညီႌြတ်တော့ဘူး၊ ဒီအခြင့်အရေးဟာ ဆုပ်ကိုင်ယူ္ဘပီးတော့ ညီညီႌြတ်ႌြတ် မဆောင်႟ြကိံိုင်ဘူးဆိုရင် စစ်ကဋ္ဋန်ဘဝကနေ ူမန်မာိံိုင်ငံဟာ တက်မြာမဟုတ်ဘူး။ အဲဒီကဵတော့ ကဵနော်တိုႛ ူမန်မာိံိုင်ငံသားတေဟြာ ဘယ်အဖြဲႚအစည်းမြာပဲ ရပ်တည်နေပၝစေ ူပည်သူနဲႛအတူ ပူးပေၝင်းပၝ။ ူပည်သူနဲႛအတူ ဆောင်႟ြက်ပၝလိုႛ ကဵနော်တိုႛ ဖိတ်ခေၞခဵင်တယ်။”

၈၈မဵြိးဆက်ကေဵာင်းသူတဦးူဖစ်တဲ့ မမီးမီး ခေၞ မသင်းသင်းအေးကလည်း လူထုတရပ်လုံးနဲႛအတူ သူတိုႛလက်တြဲဖိုႛ ထပ်မံကတိူပရြင်း အခုလို ိံိြးဆော်လိုက်ပၝတယ်။

မမီးမီး။ ။ “အမဵြိးသားရေးဆ္ဋိံူပပြဲတေမြြာ စည်းကမ်းရြိရြိနဲႛ ္ဘငိမ်းခဵမ်းစြာ မိမိတိုႛကိုယ်ပိုင် အခြင့်အရေးကို ဖော်ထုတ် ူပလာတဲ့အတြက်ေုကာင့်မိုႛလိုႛ ူမန်မာူပည်သူလူထုဋ္ဌကီးကို ၈၈မဵြိးဆက် ကေဵာင်းသားမဵားအနေနဲႛ အမဵားဋ္ဌကီး ကေဵးဇူးတင်ရြိပၝတယ်။ ဒီမိုကရေစီနဲႛ ထိုက်တန်တယ်၊ ္ဘငိမ်းခဵမ်းရေးကိုလည်း သူတိုႛူမတိံိုးတယ်၊ ကိုယ့်အခြင့်အရေးကိုလည်း ကိုယ်တိုင်ရယိူံိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အနေအထားအထိ ရောက်အောင် ကဵမတိုႛ ူမန်မာူပည်သူလူထုဋ္ဌကီးအနေနဲႛ ္ဘငိမ်း္ဘငိမ်းခဵမ်းခဵမ်းနဲႛ စနစ်တကဵ သံဃာတော်မဵားရဲ့ဦးဆောင်မစြနစ်အောက်မြာ ပၝဝင်ဆငိံြဲုကပၝလိုႛ ဒီနေရာကနေ ကဵမ အိူံးင်္အီြတ် မေတ္ဇာရပ်ခံလိုပၝတယ်။ ”

၈၈ မဵြိးဆက်ကေဵာင်းသား ကိုဌေး့ကယ်နဲႛ ကေဵာင်းသူ မမီးမီးက RFA ကို ေူပာူပခဲ့တာူဖစ်ပၝတယ်။ ၈၈မဵြိးဆက်ကေဵာင်းသားတေနြဲႛ သံဃာ့တပ်ပေၝင်းစု ပူးတြဲ္ဘပီး ေုကညာခဵက်တစောင် မုကာခင်ထုတ်ူပန်ဖိုႛရြိတယ်လိုႛလည်း ကိုဌေး့ကယ်က ေူပာခဲ့ပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။