တပ္မေတာ္သားအားလံုး တိုင္းဴပည္ကို တကယ္ခဵစ္ေဳကာင္းဴပရန္ တိုက္တၾန္း

2007-09-24
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

monks_peacock_flg_200px.jpg
စက္တင္ဘာ ၂၄ရက္ေနႛက ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္ ဆုေတာင္း ေမတၨာပိုႛရင္း ေလ႖ာက္လႀမ္း ႔ကခဵီေနေသာ သံဃာေတာ္မဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ရန္ကုန္႓မိႂႚမႀာ လ႖ႂိႚဝႀက္လႁပ္ရႀားေနတဲ့ ၈၈မဵႂိးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ကုိေဌး႔ကယ္က ဴပည္သူတရပ္လံုးအေနနဲႛ မိမိတုိႛဟာ ဒီမိုကေရစီနဲႛထိုက္တန္ေဳကာင္း အစိုးရကုိ ဴပသခဲ့ဳကပၝ႓ပီလုိႛ RFA ကုိ ေဴပာပၝတယ္။

ကုိေဌး႔ကယ္။ ။ “ဒီကေနႛ ကဵေနာ္တုိႛ ရန္ကုန္နဲႛအတူ ကဵန္႓မိႂႚ႒ကီးမဵားအားလံုးမႀာ ဴပည္သူေတၾဟာ ရဟန္းသံဃာမဵားနဲႛ ကဵေနာ္တုိႛေကဵာင္းသားမဵားနဲႛအတူ ပၝဝင္႓ပီးေတာ့မိမိတုိႛရဲ့ဆႎၬကုိ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ေဖာ္ထုတ္ဴပသေနဳကပၝ႓ပီ။ ဒီကေနႛဟာ ေ႟ၾးေကာက္ခံ ကုိယ္စားလႀယ္မဵားနဲႛအတူ တုိင္းရင္းသား ကုိယ္စားလႀယ္မဵားပၝ ပၝဝင္လာတဲ့ပၾဲ ဴဖစ္တယ္။ ဒီစစ္အစုိးရကုိ ကဵေနာ္တုိႛ ဴပသေနပၝ႓ပီ။ ကဵေနာ္တုိႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံသားေတၾဟာ စည္းကမ္းရႀိတယ္၊ ညီႌၾတ္တယ္၊ ဒီမိုကေရစီနဲႛ ထုိက္တန္တယ္ဆိုတာကုိ ဴပသေနပၝ႓ပီ။ ဒီကေနႛမႀာ ကဵေနာ္တုိႛေ႔ကးေဳကာ္သံ ၃ရပ္ကုိ တင္ထားပၝတယ္။ ဒီေ႔ကးေဳကာ္သံ ၃ရပ္ဟာ စားဝတ္ေနေရး ဴဖည့္ဆည္းေရး၊ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုုဳကည္နဲႛတကၾ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားမဵား ဴပန္လၾတ္ေရး၊ အမဵႂိးသား ဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရးဆုိတဲ့ ေ႔ကးေဳကာ္ ၃ရပ္ကုိ တင္ထားတယ္။ ဒီေ႔ကးေဳကာ္ ၃ရပ္နဲႛအတူ ကဵေနာ္တုိႛေတၾဟာ ဒီထက္ပုိညီႌၾတ္မႁ ဒီထက္ပုိတဲ့ စည္းလံုးမႁနဲႛ စည္းကမ္းရႀိမႁနဲႛအတူ ဆက္လက္႓ပီးေတာ့ ဒီဆႎၬဴပမႁကုိ အရႀိန္ဴမၟင့္သၾားမႀာဴဖစ္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ပၝဝင္လာဳကတဲ့ ဴပည္သူေတၾဟာ မိမိတုိႛရဲ့အခၾင့္အေရးအတၾက္ကုိ မိမိတုိႛကိုယ္တုိင္ တုိက္ပၾဲဝင္ ေတာင္းဆုိရမယ္ဆုိတာကုိ ကဵေနာ္တုိႛဴပည္သူေတၾယံုဳကည္လာ႓ပီ ဆုိတဲ့ဟာကုိ ဴပသဴခင္းဴဖစ္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ဴပည္သူတရပ္လံုးကုိ ကဵေနာ္တုိႛ ပူးတၾဲ႓ပီးေတာ့ ေဆာင္႟ၾက္သၾားမႀာဴဖစ္တယ္။ ေကဵာင္းသားဴပည္သူေတၾ ရဟန္းရႀင္လူေတၾ အားလံုးနဲႛအတူ ဆက္လက္႓ပီးေတာ့သၾားတဲ့အခၝမႀာ ကဵေနာ္တုိႛဟာ ပုိ႓ပီးေတာ့ စနစ္ကဵရပၝလိမ့္မယ္။ ပုိ႓ပီးေတာ့စည္းကမ္းရႀိဳကရပၝလိမ့္မယ္။ ကမႝာကုိ ဴပမယ္ ကဵေနာ္တုိႛေတၾဟာ ဒီမုိကေရစီနဲႛ ဘယ္ေလာက္ထုိုက္တန္ဆုိတာ ကဵေနာ္တုိႛဴပမယ္။”

ဆက္လက္႓ပီး ၈၈ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ကုိေဌး႔ကယ္က ထိပ္တန္းတပ္မေတာ္ ေခၝင္းေဆာင္မဵား၊ တုိင္းမႀႃးမဵားအပၝအဝင္ တပ္မေတာ္သားအားလံုး တုိင္းဴပည္ကုိ တကယ္ခဵစ္ေဳကာင္း လူထုနဲႛ ပူးေပၝင္းတဲ့နည္းနဲႛ သက္ေသဴပရမဲ့ကာလပၝပဲလုိႛလည္း ေဴပာပၝတယ္။

ကုိေဌး႔ကယ္။ ။ “႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဆႎၬထုတ္ေဖာ္ဴပသေနမႁေတၾကုိ စစ္အစုိးရအေနနဲႛလည္း ႓ဖိႂခၾဲလာ ႎုိင္ပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့လုိႛတုိင္းဴပည္ကုိခဵစ္တဲ့သူ မဵႂိးခဵစ္စိတ္ရႀိတဲ့သူမႀန္သမ႖ ပူးေပၝင္းပၝဝင္ ရမႀာပဲဴဖစ္တယ္။ အဲဒီေတာ့ဝန္ထမ္းေတၾ လက္နက္ကိုင္အဖၾဲႚအစည္းက ဝန္ထမ္းေတၾကအစ စၾမ္းအားရႀင္ေတၾ၊ ဳကံႛခုိင္ဖၾံႚ႓ဖိႂးေရးအဖၾဲႚဝင္ေတၾ အားလံုးကုိလည္း ကဵေနာ္တုိႛေဴပာခဵင္တယ္။ ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲ့ အမဵႂိးသားေရးဴပသနာကုိ အားလံုးဝုိင္းဝန္းေဴဖရႀင္းရမဲ့ အခဵိန္ဴဖစ္ပၝတယ္။ အာဏာရႀင္ လက္တဆုပ္စာအတၾက္ အလုပ္လုပ္ရမဲ့အခဵိန္ မဟုတ္ေတာ့ပၝဘူး။ ကဵေနာ္တုိႛေတၾ ပုိ႓ပီးေတာ့ညီႌၾတ္မႀ ပို႓ပီးေတာ့ စည္းလံုးမႀ ပုိ႓ပီးေတာ့စည္းကမ္းရႀိမႀ ဒီစစ္အာဏာရႀင္စနစ္ကုိ ကဵေနာ္တုိႛ ဖယ္ရႀားႎုိင္မႀာ ဴဖစ္တယ္။ ဒီကေနႛဒီအခဵိန္မႀာ ကဵေနာ္တုိႛ မညီႌၾတ္ေတာ့ဘူး၊ ဒီအခၾင့္အေရးဟာ ဆုပ္ကုိင္ယူ႓ပီးေတာ့ ညီညီႌၾတ္ႌၾတ္ မေဆာင္႟ၾက္ႎုိင္ဘူးဆုိရင္ စစ္က႗န္ဘဝကေန ဴမန္မာႎုိင္ငံဟာ တက္မႀာမဟုတ္ဘူး။ အဲဒီကဵေတာ့ ကဵေနာ္တုိႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံသားေတၾဟာ ဘယ္အဖၾဲႚအစည္းမႀာပဲ ရပ္တည္ေနပၝေစ ဴပည္သူနဲႛအတူ ပူးေပၝင္းပၝ။ ဴပည္သူနဲႛအတူ ေဆာင္႟ၾက္ပၝလုိႛ ကဵေနာ္တုိႛ ဖိတ္ေခၞခဵင္တယ္။”

၈၈မဵႂိးဆက္ေကဵာင္းသူတဦးဴဖစ္တဲ့ မမီးမီး ေခၞ မသင္းသင္းေအးကလည္း လူထုတရပ္လံုးနဲႛအတူ သူတုိႛလက္တၾဲဖုိႛ ထပ္မံကတိဴပႂရင္း အခုလုိ ႎိႁးေဆာ္လုိက္ပၝတယ္။

မမီးမီး။ ။ “အမဵႂိးသားေရးဆႎၬဴပပၾဲေတၾမႀာ စည္းကမ္းရႀိရႀိနဲႛ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ မိမိတုိႛကုိယ္ပိုင္ အခၾင့္အေရးကုိ ေဖာ္ထုတ္ ဴပလာတဲ့အတၾက္ေဳကာင့္မိုႛလုိႛ ဴမန္မာဴပည္သူလူထု႒ကီးကုိ ၈၈မဵႂိးဆက္ ေကဵာင္းသားမဵားအေနနဲႛ အမဵား႒ကီး ေကဵးဇူးတင္ရႀိပၝတယ္။ ဒီမုိကေရစီနဲႛ ထုိက္တန္တယ္၊ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးကိုလည္း သူတုိႛဴမတ္ႎုိးတယ္၊ ကုိယ့္အခၾင့္အေရးကုိလည္း ကုိယ္တုိင္ရယူႎုိင္တယ္ဆုိတဲ့ အေနအထားအထိ ေရာက္ေအာင္ ကဵမတုိႛ ဴမန္မာဴပည္သူလူထု႒ကီးအေနနဲႛ ႓ငိမ္း႓ငိမ္းခဵမ္းခဵမ္းနဲႛ စနစ္တကဵ သံဃာေတာ္မဵားရဲ့ဦးေဆာင္မႁစနစ္ေအာက္မႀာ ပၝဝင္ဆင္ႎၾဲဳကပၝလုိႛ ဒီေနရာကေန ကဵမ အႎူးအႌၾတ္ ေမတၨာရပ္ခံလုိပၝတယ္။ ”

၈၈ မဵႂိးဆက္ေကဵာင္းသား ကုိေဌး႔ကယ္နဲႛ ေကဵာင္းသူ မမီးမီးက RFA ကုိ ေဴပာဴပခဲ့တာဴဖစ္ပၝတယ္။ ၈၈မဵႂိးဆက္ေကဵာင္းသားေတၾနဲႛ သံဃာ့တပ္ေပၝင္းစု ပူးတၾဲ႓ပီး ေဳကညာခဵက္တေစာင္ မဳကာခင္ထုတ္ဴပန္ဖုိႛရႀိတယ္လုိႛလည္း ကုိေဌး႔ကယ္က ေဴပာခဲ့ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔