ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀ ေကဵာက္မဵက္ပိတ္ပင္ေရးဥပေဒ အေမရိကန္လၿတ္ေတာ္အတည္ဴပႂ

2007-12-20
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

jade_model_150px.jpg
အေမရိကန္ေဒၞလာ ၃ ဒသမ ၃သန္းတန္ ေကဵာက္စိမ္း လည္ဆၾဲႎႀင့္ ေဒၞလာ ၆သိန္းခၾဲစီ တန္ေသာ လက္ေကာက္၊ လက္စၾပ္မဵားကို ေဟာင္ေကာင္ လက္ဝတ္ရတနာ ေလလံပၾဲတခုတၾင္ ဴပသေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀ ေကဵာက္မဵက္မဵား တင္သၾင္းမႁကို ပိတ္ပင္ရန္ အေမရိကန္လၿတ္ေတာ္က ဥပေဒ အတည္ဴပႂေတာ့မည္ ဴဖစ္သည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ဴမန္မာႎုိင္ငံက ပတၨဴမားနဲႛ အရည္အေသၾးဴမင့္ ေကဵာက္စိမ္း တင္သၾင္းမႁေတၾကုိ ပိတ္ပင္တဲ့ ဥပေဒမူဳကမ္းကုိ အေမရိကန္ ဆီးနိတ္အထက္လၿတ္ေတာ္မႀာ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ရက္ ဗုဒၭဟူးေနႛက သေဘာတူ ဆံုးဴဖတ္လုိက္႓ပီ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊

ဴမန္မာစစ္အစုိးရကုိ ပိတ္ဆုိႛအေရးယူမႁ တင္းကဵပ္ေရးအတၾက္ ခဵမႀတ္လုိက္တဲ့ ဒီမူဳကမ္းဟာ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ဒီမုိကေရစီအရပ္သားအစုိးရ ေပၞေပၝက္ေရးအတၾက္ စစ္အစုိးရကုိ ဖိအားေပးဖုိႛ ရည္႟ၾယ္လုပ္ေဆာင္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊ ဴမန္မာႎုိင္ငံဟာ ေကဵာက္မဵက္ေတၾကုိ အရင္ကေတာ့ တတိယႎုိင္ငံေတၾကတဆင့္ အေမရိကန္ကုိ တင္ပုိႛခဲ့တာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ အေမရိကန္အစုိးရ အရာရႀိေတၾက ေဴပာပၝတယ္၊၊

ဒီမူဳကမ္းကုိ ဆီးနိတ္အထက္လၿတ္ေတာ္က သေဘာတူလုိက္တာနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ ဒီမုိကရက္လၿတ္ေတာ္ အမတ္ မစၤတာ ဂဵိႂးဇက္ဘီဒင္က ဒီကေနႛမႀာ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾကုိ ရႀင္းရႀင္းလင္းလင္း အသိေပး ေဴပာဳကားလုိတာကေတာ့ အေမရိကန္ႎုိင္ငံဟာ ဒီမုိကေရစီအရပ္သား အုပ္ခဵႂပ္ေရးအတၾက္ အေဴပာင္းအလဲကုိ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ႌိၟႎိႁင္းေဴပာင္းလဲ ေဖာ္ေဆာင္လုိဳကတဲ့ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾနဲႛ တသားတည္း ရပ္တည္တယ္ဆုိတာပဲ ဴဖစ္ေဳကာင္း ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္၊၊

ဒီမူဳကမ္းကုိ အေမရိကန္ေအာက္လၿတ္ေတာ္က အတည္ဴပႂထား႓ပီးဴဖစ္ပၝတယ္၊၊ အေမရိကန္သမတ မစၤတာ ဘုရႀ္ကေတာ့ ဒီမူဳကမ္းကုိ လက္မႀတ္ေရးထုိး႓ပီး ဥပေဒအဴဖစ္အတည္ဴပႂဖုိႛ စိတ္ဆႎၬအဴပည့္ရႀိေနတယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္၊၊

အေမရိကန္အထက္လၿတ္ေတာ္မႀာ ဒီဥပေဒမူဳကမ္းကုိ ခုလုိ ဆံုးဴဖတ္အတည္ဴပႂႎုိင္ခဲ့တဲ့အတၾက္ အေမရိကန္အေဴခစုိက္ ဴမန္မာအေရးလႁပ္ရႀားေနတဲ့ USCB အဖၾဲႚက ေထာက္ခံ႒ကိႂဆုိ လုိက္ပၝတယ္၊၊

အေမရိကန္အထက္လၿတ္ေတာ္က ဒီမူဳကမ္းကို အခုလုိ ဆံုးဴဖတ္အတည္ဴပႂလုိက္တာဟာ စစ္အစုိးရကုိ အင္အားအဴပည့္နဲႛ အခဵက္ဴပလုိက္တာဴဖစ္တဲ့အဴပင္၊ ကမႝာႎုိင္ငံေတၾအေနနဲႛ ဴမန္မာစစ္အစုိးရနဲႛ အရင္လုိ စီးပၾားေရးလုပ္စရာအေဳကာင္းမရႀိေတာ့ဘူးဆုိတာ ေဖာ္ဴပလုိက္တာဴဖစ္တယ္လုိႛ USCB အဖၾဲႚက ဆုိပၝတယ္၊၊

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔