စစ္အစုိးရကုိေပးမည့္ အကူအညီ ဂဵပန္အစုိးရ ပယ္ဖဵက္လုိက္႓ပီ

2007-10-16
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

japanese_videoman_killed_15.jpg
ဂဵပန္ ဗီဒီယို သတင္းသမား ကင္ဂဵိ နာဂအိ (လဲေနသူ) စက္တင္ဘာ ၂၇ရက္က အနီးကပ္ ပစ္သတ္ခံလိုက္ရ႓ပီးေနာက္ ဂဵပန္အစိုးရက ဴမန္မာႎိုင္ငံသိုႛ ODA အကူအညီကို ပယ္ဖဵက္ရန္ ေဳကညာခဲ့ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ဂဵပန္အစုိးရဟာ ဂဵပန္သတင္းေထာက္ အသတ္ခံရမႁႁေဳကာင့္ ဴမန္န္မာႎုိင္ငံကုိ ေပးအပ္မဲ့အကူအညီ အေမရိကန္ေဒၞလာ ၅ သန္းနီးပၝးကုိ ပယ္ဖဵက္လုိက္ေဳကာင္း ေဳကညာလုိက္ပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့လက ဴမန္မာႎုိင္ငံ ရန္ကုန္႓မိႂႚမႀာ ဆႎၬဴပပၾဲသတင္း ရယူေနခဲ့စဥ္မႀာ ဂဵပန္သတင္းေထာက္ ကင္ဂဵီ နာဂၝအိကုိ စစ္အစုိးရ လံုဴခံႂေရးတပ္ဖၾဲႚေတၾက အနီးကပ္ ပစ္သတ္ခဲ့တဲ့အတၾက္ အေရးယူတဲ့အေနနဲႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ ေပးဖိုႛ ကတိဴပႂထားတဲ့ အေမရိကန္ေဒၞလာ ၄ ဒႍမ၇ သန္းကုိ ဂဵပန္အစုိးရက မေပးေတာ့ပဲ ပယ္ဖဵက္လုိက္ေဳကာင္း ေအာက္တိုဘာ ၁၆ရက္ အဂႆၝေနႛ ေစာေစာပုိင္းမႀာ ေဳကညာလုိက္ပၝတယ္။

အဲဒီေငၾဟာ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ စီးပၾားေရးအေထာက္အကူဴပႂ ပညာေရးဌာနတခု တည္ေဆာက္ေရးအတၾက္ မူလက သေဘာတူ သတ္မႀတ္ခဲ့တဲ့ ေငၾဴဖစ္ပၝတယ္။ အခုလုိ ဂဵပန္အစုိးရရဲ့ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္နဲႛပတ္သက္႓ပီး တုိကဵႂိ႓မိႂႚမႀာရႀိတဲ့ ဴမန္မာ့အေရးလႁပ္ရႀားသူ ဂဵပန္ႎုိင္ငံသား မစၤတာ ဟိဆာအို တာနာဘဲ (ဦးေ႟ၿဘ)က RFA ကုိ အခုလုိေဴပာပၝတယ္။

ဦးေ႟ၿဘ။ ။ “ဒီေနႛကဵေနာ္တုိႛဳကားရတာက ဂဵပန္ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး မာဆာဟီကို ခိုမူရက ကက္ဘိနက္ အစည္းအေဝးမႀာ ရန္ကုန္မႀာေဆာက္လုပ္ဖိုႛရႀိတဲ့ လူသားအရင္းအဴမစ္ တုိးတက္ေရး ဌာနနဲႛ ပတ္သက္တဲ့ အကူအညီ အစီအစဥ္ကုိ ႟ုပ္သိမ္းလုိက္တယ္လုိႛ ေဳကညာလုိက္ပၝတယ္။ ဂဵပန္ ODAအကူအညီ အားလံုးကို ပိတ္ဖုိႛေတာ့ မဟုတ္ပၝဘူး။ တခဵႂိႚ စီမံကိန္းနဲႛပတ္သက္လုိႛ ဂဵပန္အစုိးရက ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာနဲႛ ဆႎၬဴပေနတဲ့သူေတၾကုိ ဴမန္မာစစ္အစုိးရက ႎႀိမ္ႎႀင္းတာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီးေတာ့ ကန္ႛကၾက္တဲ့ သေဘာနဲႛ ႟ုပ္သိမ္းလုိက္တာဴဖစ္ပၝတယ္။”

အခုလုိ ဂဵပန္အစုိးရက အေမရိကန္ေဒၞလာ ၅ သန္းနီးပၝး တန္ဖုိးရႀိတဲ့ အကူအညီကုိ ပယ္ဖဵက္တဲ့ ကိစၤနဲႛပတ္သက္႓ပီး ဂဵပန္ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး ခိုမူရက ဴမန္မာအစုိးရရဲ့ အဴပႂအမူကုိ လက္မခံႎုိင္ေဳကာင္း မိမိတုိႛ အစုိးရက ဴပသလုိက္တာပဲလုိႛ သတင္းေထာက္ေတၾကုိ ေဴပာဆုိပၝတယ္။ ဒီကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဴမန္မာစီးပၾားေရးပညာရႀင္ ဦးေဇာ္ဦးရဲ့ သေဘာထားကိုလည္း RFA က ေမးဴမန္းခဲ့ပၝတယ္။

ဦးေဇာ္ဦး။ ။ “ဂဵပန္ႎုိင္ငံဟာ ကဵေနာ္တုိႛဴမန္မာႎုိင္ငံအတၾက္ဆုိရင္ အင္မတန္မႀ အေရး႒ကီးတဲ့ စီးပၾားေရးအကူအညီ အေထာက္အပံ့ေတၾကုိ ေပးတဲ့ႎုိင္ငံတခုဴဖစ္ပၝတယ္။ အဲေတာ့ ကဵေနာ္တုိႛနဲႛ စီးပၾားေရးဆက္သၾယ္ဖက္ ကုန္သၾယ္ဖက္ႎုိင္ငံတခု မဟုတ္တဲ့အတၾက္ သူႛရဲ့ေဆာင္႟ၾက္ခဵက္ဟာ ကဵေနာ္တုိႛ တဴခားကုန္သၾယ္ဖက္ ႎုိင္ငံေတၾဴဖစ္တဲ့ ႎုိင္ငံေတၾကေန စီးပၾားေရးဒဏ္ခတ္ ဴပစ္ဒဏ္ေပး သတ္မႀတ္ခဵက္ ခဵတာမဵႂိးနဲႛမတူပၝဘူး။ ဒၝေပမဲ့ သူႛရဲ့အကဵႂိးသက္ေရာက္မႁကေတာ့ ခုနကေဴပာတဲ့ စီးပၾားေရးဴပစ္ဒဏ္ခတ္ အေရးယူမႁလုိမဵႂိးပဲ အလားတူသက္ေရာက္မႁမဵႂိး ရႀိပၝတယ္။ ဘာေဳကာင့္လဲဆုိေတာ့ ဂဵပန္အစုိးရက ကဵေနာ္တုိႛႎုိင္ငံမႀာ အေရး႒ကီးတဲ့ စီပၾားေရးဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲမႁေတၾအတၾက္ကုိ ၁၉၈၈ ေနာက္ပုိင္းကတည္းက စိုက္လိုက္မတ္တတ္ အစဥ္တစုိက္ ေပးလာခဲ့တာပၝ။ ”

“ဒီ ၁၉၈၈ မတုိင္ခင္တုန္းကဆုိရင္ ကဵေနာ္တုိႛႎုိင္ငံရဲ့ စီးပၾားေရး အကူအညီအားလံုးရဲ့ ၇၅ ရာႎႁန္းက ဂဵပန္ႎုိင္ငံက လာတာပၝ။ ေနာက္ပုိင္းမႀာေတာ့ ဂဵပန္ႎုိင္ငံက အဲဒီေလာက္ထိ မေပးေပမဲ့ ေဒသတၾင္းမႀာရႀိတဲ့ အလားတူ ဖၾံႚ႓ဖိႂးဆဲႎုိင္ငံေတၾမႀာ အကူအညီရေနတဲ့ အေနအထားေတၾကုိ ဳကည့္မယ္ဆုိရင္ ဂဵပန္ႎုိင္ငံ ဟာ ကဵေနာ္တုိႛ ေဒသတခုလံုးအတၾက္ အင္မတန္မႀ အေရး႒ကီးတဲ့ အကူအညီ အေထာက္အပံ့ေတၾကုိ ေပးတဲ့ႎုိင္ငံဴဖစ္ပၝတယ္။ အဲဒီလုိႎုိင္ငံမဵႂိးက အခုလုိ ကူညီေထာက္ပံ့တာေတၾကို ရပ္ဆုိင္းတာ ဴဖစ္တဲ့အတၾက္ အခုအေနအထားအရ ေသးငယ္တဲ့ပမာဏ ဴဖစ္ေပမဲ့လည္း ေနာင္မႀာ ရလာႎုိင္တဲ့ အခၾင့္အလမ္းေတၾကုိ ဆံုး႟ံႁးသၾားတဲ့အတၾက္ေဳကာင့္ ဒီကိစၤဟာ ေစဵးကၾက္စီးပၾားေရး ဖၾံႚ႓ဖိႂးေဴပာင္းလဲမႁအတၾက္ လုိအပ္တဲ့ အကူအညီရဖိုႛ လမ္းစ ေဝးသၾား႓ပီဆုိတဲ့ အခဵက္လည္း ေပၞလၾင္ေစပၝတယ္။ ကဵေနာ္တုိႛႎိုင္ငံရဲ့ စီးပၾားေရးအတၾက္ေတာ့ အင္မတန္မႀ ထိခိုက္နစ္နာေစမဲ့ ကိစၤဴဖစ္ပၝတယ္။”

ဒၝကေတာ့ စီးပၾားေရးပညာရႀင္ ဦးေဇာ္ဦးက ဂဵပန္ႎုိုင္ငံက ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ ပံ့ပုိးကူညီမဲ့ အေမရိကန္ ေဒၞလာ ၄ ဒႍမ၇ သန္းကုိ ပယ္ဖဵက္လုိက္တဲ့သတင္းနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေဴပာဆုိသၾားတာပၝ။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔